Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB) - Återremiss

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 4 föräldrabalken (FB)

6 Förnyad upphandling av verksamhetsdrift av sex gruppbostäder och en servicebostad enligt LSS

Dnr 639-2013-2.2.2.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

8 Verksamhetsberättelse med bokslut år 2013 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

9 Angående trafikproblem i Rinkebycentrum

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 585-2013-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 Ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2013:71 av Mats Berglund m.fl. (MP)
Dnr 794-2013-1.5.1.

11 Aktualitetsprövning av "Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm"

11:a Detaljplan för uppförande av 375 lägenheter, förskola och ungdoms- gård i kvarteret Anholt m.m. i stadsdelen Kista (SDp 2012-07311)

11:b Alkoholservering gällande Restaurang Ichaicha

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2.-075-2014

Anmälningsärenden

12 Genomförd granskning i insatsen bostad med särskild service inom socialpsykiatrin

13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

14 Konferenser och utbildningar

16 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 8 januari 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (186 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB) - Återremiss

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 4 föräldrabalken (FB)

§6 Förnyad upphandling av verksamhetsdrift av sex gruppbostäder och en servicebostad enligt LSS

§7 Förvaltningen och närpolisen informerar

§8 Verksamhetsberättelse med bokslut år 2013 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

§9 Angående trafikproblem i Rinkebycentrum

§10 Ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

§11 Aktualitetsprövning av "Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm"

§11:b Alkoholservering gällande Restaurang Ichaicha

§12 Genomförd granskning i insatsen bostad med särskild service inom socialpsykiatrin

§13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§14 Konferenser och utbildningar

§16 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§17 Anmälan av delegationsbeslut

§18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll