Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-29

Sammanträde 2015-10-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Allmänhetens frågestund inleds med information från Fryshuset Husby.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

- utsändes senare
Dnr 501-2015-6.

4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Information om missförhållande enligt lex Sarah inom Olivia Omsorg AB

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Allmänhetens frågestund inleds med information från Fryshuset Husby.

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2015

8 Fyllnadsval till sociala delegationen 2015

8:a Fyllnadsval till sociala delegationen 2015

9 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

10 Ny förskola på Kistahöjden

Genomförandeärende
Dnr 134-2013-1.2.5.

11 Omfattande nedskräpning i Rinkeby-Kista

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 479-2015-1.6.

Remissärenden

12 Skillnadernas Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 468-2015-1.5.1.

13 Revidering av arkivregler för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 001124/2015)
Dnr 469-2015-1.5.1.

14 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 123-1121/2015)
Dnr 396-2015-1.5.1.

15 Sommarlovsentreprenör

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:32) av Maria Danielsson (SD) (KS-dnr 106-873/2015)
Dnr 390-2015-1.5.1.

16 Matglädje för Stockholms barn och äldre

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (C) (KS-dnr 000-927/2015)
Dnr 470-2015-1.5.1.

17 Alkoholservering gällande Grill Royal fransk

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 493-2015-1.5.2.

18 Alkoholservering gällande Grill Royal asiatisk

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 494-2015-1.5.2.

Anmälningsärenden

19 Anmälan om genomförd upphandling av "Projektkonsult, Järva-Andan 2015"

20 Information om genomförda uppföljningar av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri

21 Markanvisning för kontor i Kista, Akalla 4:1

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 490-2015-1.5.3.

22 Lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med misstänkt demens/demenssjukdom i Rinkeby-Kista

23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

24 Konferenser och utbildningar

26 Protokoll från pensionärsrådet

27 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

a. Protokoll från den 20 augusti 2015
b. Protokoll från den 10 september 2015

28 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

29 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5 Information om missförhållande enligt lex Sarah inom Olivia Omsorg AB

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2015

§8:a Fyllnadsval till sociala delegationen 2015

§9 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§11 Omfattande nedskräpning i Rinkeby-Kista

§13 Revidering av arkivregler för Stockholms stad

§14 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor

§16 Matglädje för Stockholms barn och äldre

§17 Alkoholservering gällande Grill Royal fransk

§18 Alkoholservering gällande Grill Royal asiatisk

§19 Anmälan om genomförd upphandling av "Projektkonsult, Järva-Andan 2015"

§20 Information om genomförda uppföljningar av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri

§21 Markanvisning för kontor i Kista, Akalla 4:1

§22 Lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med misstänkt demens/demenssjukdom i Rinkeby-Kista

§23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§24 Konferenser och utbildningar

§26 Protokoll från pensionärsrådet

§27:a Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§27:b Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§28 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

§29 Anmälan av delegationsbeslut

§30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll