Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby


Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde – beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Slutet sammanträde – anmälningsärenden

6 Anmälan av sociala delegationens protokoll (Cirkulerar under sammanträdet)

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

8 Tertialrapport 1 2016

9 Samverkan för förebyggande av våld i nära relationer

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan
Yildiz (L)
Dnr 1.6.-124-2016

10 Var har våra demokratimedel gått?

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz (L) Dnr 1.6.-653-2015 Utsändes senare

11 Tryggheten för invånarna i Rinkeby -Kista

Svar på skrivelse från (L) Dnr 1.6.-061-2016

12 Tvärbanans Kistagren

Dnr 1.6.-244-2016 Utsändes senare

13 Planering för servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Rinkeby-terrassen 1

14 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

15 Ändringar i delegationsordningen för Rinkeby -Kista stadsdelsförvaltning

Remissärenden

16 Motion om ökad ljussättning på stadens husfasader

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:75) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) (KS dnr 105-1625/2015)
Dnr 1.5.1.-137-2016

17 Motion om åtgärdsprogram mot hedersförtryck

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:91) av Rickard Wa ll (-) (KS dnr 106-2022/2015)
Dnr 1.5.1.-084-2016

18 Personalpolicy för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 219-1671/2015)
Dnr 1.5.1.-155-2016

19 Remiss av betänkandet Låt fler forma framtiden 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5)

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 110-499/2016)
Dnr 1.5.1.-185-2016
Utsändes senare

Anmälningsärenden

20 Information till nämnden om ej verkställda beslut

21 Uppföljning av gruppbostäder på entreprenad för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

22 Det tredelade föräldraskapet – stöd till föräldrar med placerade barn. Del III

Information om ett utvecklingsprojekt
Dnr 1.2.5.-634-2015

23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

24 Konferenser och utbildningar

26 Protokoll från pensionärsrådet

27 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 Tertialrapport 1 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§9 Samverkan för förebyggande av våld i nära relationer

§10 Var har våra demokratimedel gått?

§11 Tryggheten för invånarna i Rinkeby-Kista

§13 Planering för servicebostäder enligt lagen om stöd och service

§14 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§15 Ändringar i delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§16 Motion om ökad ljussättning på stadens husfasader

§17 Motion om åtgärdsprogram mot hedersförtryck

§19 Remiss av betänkandet Låt fler forma framtiden

§20 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§21 Uppföljning av gruppbostäder på entreprenad för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§22 Det tredelade föräldraskapet - stöd till föräldrar med placerade barn. Del III

§23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§24 Konferenser och utbildningar

§26 Protokoll från rådet för pensionärsrådet

§27 Anmälan av delegationsbeslut

§28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval