Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med
en öppen diskussion om trafikproblem i Rinkeby-Kista med förvaltningen,
polisen och trafikkontoret.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Information om lex Sarah-utredning, personlig assistans LSS

5 Information om lex Sarah-utredning, gruppbostad Senior 2

6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

8 En gemensam deltagarstyrd ekoenhet för omställning, hållbarhet och integration

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-043-2017

9 Tertialrapport 1 för år 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Remissärenden

10 Motion om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Svar på motion från Ann-Katrin Åslund (L)
Dnr 1.5.1.-129-2017

11 Alkoholservering för Restaurang Summit Timebuilding

Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2.-215-2017

Anmälningsärenden

12 Information om ej verkställda beslut

13 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

15 Konferenser och utbildningar

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från funktionshinderrådet

18 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

19 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§4 Information om lex Sarah-utredning, personlig assistans LSS

§5 Information om lex Sarah-utredning, gruppbostad Senior 2

§6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 En gemensam deltagarstyrd ekoenhet för omställning, hållbarhet och integration

§10 Motion om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

§11 Alkoholservering för Restaurang Summit Timebuilding

§12 Information om ej verkställda beslut

§13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§15 Konferenser och utbildningar

§16 Protokoll från pensionärsrådet

§17 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av delegationsbeslut

§19 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen