Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
17:15
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, RinkebyAllmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från enhetschefen för Jobbtorg Unga Kista.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.15 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

4 Ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

Sen utsändning
Dnr 6.-067-2018

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Lex Sarah-information från enskild verksamhet enligt 24 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

7 Lex Sarah-information från enskild verksamhet enligt 24 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

10 Inkomna medborgarförslag

11 Integrationsråd i Rinkeby-Kista

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-438-2017

12 Meningsfulla möten

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-550-2017

13 Krafttag mot klottret i Rinkeby-Kista

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-641-2017

14 Socialbidrag för barn till föräldrar som fått avslag i asylprövning

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-498-2017

15 Avveckling av del av Kista servicehus, Kista Torg 3

16 Intagningsstopp vid Akalla vård- och omsorgsboende

Remissärenden

17 Ett Stockholm för alla. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-552-2017

18 Värna rätten till personlig assistans

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-609-2017

19 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-489-2017

20 Motion om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-442-2017

21 Motion om att förbättra återvinning av elektronik

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-594-2017

22 Motion om mer kultur för äldre

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-047-2018

Anmälningsärenden

23 Verksamhetuppföljningar 2017 inom äldreomsorg egen regi och entreprenad

24 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

Rapport från funktionshinderinspektörernas granskning av Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder 2017
Dnr 1.2.5.-643-2017

25 Information om ej verkställda beslut

26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

29 Konferenser och utbildningar

30 Protokoll från pensionärsrådet sammanträde

31 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

32 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

33 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring av föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

§4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§6 Lex Sarah-information från enskild verksamhet enligt 24 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§7 Lex Sarah-information från enskild verksamhet enligt 24 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Inkomna medborgarförslag

§11 Integrationsråd i Rinkeby-Kista Svar på medborgarförslag

§12 Meningsfulla möten Svar på medborgarförslag

§13 Krafttag mot klottret i Rinkeby-Kista Svar på Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl.

§14 Socialbidrag för barn till föräldrar som fått avslag i asylprövning Svar på Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl.

§15 Avveckling av del av Kista servicehus, Kista Torg 3

§16 Intagningsstopp vid Akalla vård- och omsorgsboende

§16:a Fyllnadsval till sociala delegationen

§17 Ett Stockholm för alla. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

§18 Värna rätten till personlig assistans

§19 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm

§20 Motion om om ett stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet

§21 Motion om att förbättra återvinning av elektronik

§22 Motion om mer kultur för äldre

§24 Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

§25 Information om ej verkställda beslut

§26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§29 Konferenser och utbildningar

§30 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§31 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§32 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.