Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-10-20

Sammanträde 2009-10-20

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kontaktcenter Stockholm, Edvard Griegsgången 9, 164 32 Kista (Husby)

Välkommen på studiebesök till Kontaktcenter i Husby kl. 9:00. Nämndens sammanträde börjar Läs mer...ca kl. 10:00

Personalföreträdare ges närvarorätt vid samtliga punkter.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Anmälningsärenden

4 Ekonomisk uppföljning nämnd per den 30 september

Övrigt

5 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 november 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

1 Servicenämnden lägger föregående protokoll till handlingarna.

§3 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Remiss från Kommunstyrelsen

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§4 Ekonomisk uppföljning nämnd per den 30 september

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från 13 oktober 2009.

§5 Förvaltningschefens information

Enkät till serviceförvaltningens kunder

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att serviceförvaltningen har skickat ut en enkät till 1800 chefer, biträdande chefer och arbetsledare inom Stockholms stad med frågor om hur man upplever tjänsterna lönehantering och ekonomihantering från serviceförvaltningen. Förvaltningen kommer att redovisa resultatet för nämnden vid ett kommande sammanträde.

Medarbetarenkät

Serviceförvaltningen har en svarsfrekvens om 90 % på medarbetarenkäten 2009. Resultatet av medarbetarenkäten kommer att redovisas för nämnden vid ett kommande sammanträde.

Prissättning

Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till prissättning för förvaltningens tjänster. Förslaget är förhandlat med finansavdelningen på stadsledningskontoret och kommer att tas till upp till nämnden för beslut i december. Serviceförvaltningen kommer att informera stadens förvaltningar om de preliminära priserna innan nämnden har fattat beslut.

§6 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.

Ordföranden Joakim Larsson (M) tackar förvaltningen för studiebesöket på Kontakt Center i Husby som hållits före dagens sammanträde.