Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-09-25

Sammanträde 2012-09-25

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndagen den 8 oktober 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av föregående protokoll från den 21 augusti 2012.

2 Servicenämnden beslutar att rätta protokoll 4/2012 från den 12 juni 2012 på så sätt att den ekonomiska uppföljningen per den 31 maj 2012 skrivs in som paragraf § 8 i protokollet.

3 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 5/2012 från den 21 augusti 2012 och 4/2012 från den 12 juni 2012.

§3 Tertialrapport 2 – 2012 för Servicenämnden

Dnr 1.3.2-203/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med delårsbokslut till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Anmälan av anskaffningar under perioden 2012-05-01 – 2012-08-31.

Dnr 2.3.2-117/2012

§5 Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Teenie Bennerholt informerar att om- och tillbyggnationen av lokalerna i Husby har påbörjats. Detta med anledning av beslutad sammanslagning av kontaktcenters verksamheter. Sammanslagningen beräknas preliminärt ske

2013-05-01.

Förvaltningschef Teenie Bennerholt informerar vidare att serviceförvaltningen följer uppbyggnaden av statens servicecenter, som erbjuder tjänster till alla statliga verk och bolag.

Teenie Bennerholt informerar även om en utbildning i stadens ILS-system, riktad mot stadens politiker.

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att alla som vill gå på utbildningen får göra detta med arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§6 Frågor från nämnden

Göran Wrene (S) frågar hur personalen på kontaktcenter i Tekniska Nämndhuset ställer sig till sammanslagningen till lokalerna i Husby.

Förvaltningschef Teenie Bennerholt svarar att de flesta synpunkter som kommit fram gäller personalens ändrade resvägar. Sammanslagningen gör att en del medarbetare får längre resväg till arbetet, medan en del får kortare. Beslutet är väl känt bland medarbetarna och har kommunicerats och diskuterats på APT-möten.