Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-28

Sammanträde 2019-03-28

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2018-02-28, § 21-§ 44

Beslutsärenden

4 Förlängning av avtal med Sodexo AB avseende måltidsservice för förskolan Vårbergsvägen 64 och daglig verksamhet i Skärholmen, dnr 2.2.2./355-2016

5 Ändring i delegationsordningen gällande beslut enligt 14 § 2 st LVU, dnr 1.1./588-2016

6 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023, region västra söderort, dnr 8./023-2019

8 Månadsrapport per februari 2019, dnr 1.2.1./188-2019

9 Tillsyn för försäljning av folköl och tobak. Redovisning för 2018 och tillsynsplan för 2019, dnr 1.3.1./206-2019

Remissärenden

10 Revidering av samverksamsavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera, dnr 1.5.1./084-2019

Anmälningsärenden

11 Inbjudan till gemensam upphandling av handledartjänster 2020, dnr 2.2.2./036-2019

Protokoll

12 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2019-02-28
b. Gruppledarmöte 2019-02-28
c. Pensionärsrådet 2019-03-21
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-03-22
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2019-02-21
f. Skärholmens ungdomsråd 2019-02-26

13 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Balanslista uppdrag SDN 4/2019-03-28, dnr 1.2.1./001-2019

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2018-02-28, § 21-§ 44

§18 Förlängning av avtal med Sodexo AB avseende måltidsservice för förskolan Vårbergsvägen 64 och daglig verksamhet i Skärholmen

§19 Ändring i delegationsordningen gällande beslut enligt 14 § 2 st LVU

§20 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023, region västra söderort

§23 Tillsyn för försäljning av folköl och tobak. Redovisning för 2018 och tillsynsplan för 2019

§25 Inbjudan till gemensam upphandling av handledartjänster 2020

§27 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§28 Balanslista uppdrag SDN 4/2019-03-28

§29 Avskaffandet av rätten till heltid

§30 Omvandlingar av hyresrätter i vår stadsdel

§31 Situationen kring Stockholms enda teckenspråkiga seniorboende (Måsholmen) i Skärholmen

§32 Återvinningscentraler i Vårberg etc.

§33 Skrivelse angående medborgarinformation om ombildningar

§34 Skrivelse angående situationen för hemlösa barnfamiljer