Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-03-26

4 Medborgarförslag: Återplantering av bl. a oxlar på båda sidor om Skärholmsvägen, dnr 002/197-2009.

5 Hemställan om utnyttjande av den sk. utmaningsrätten, dnr 099/172-2009.

6 Planering för 2010 och inriktning för 2011 och 2012, dnr 000/115-2009.

7 Redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel för äldre, dnr 601/221-2009.

8 Uppföljning av ledsagning och avlösning - Värdig assistans Norden, dnr 699/222-2009.

9 Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen, dnr 099/211-2009.

10 Anmälan av beslut om utökad delegation, dnr 000/229-2009.

11 Rapport angående avvikelser på Ekonomiskt bistånd, dnr 501/228-2009.

18 Balanslista uppdrag SDN 5/2009-04-23

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

20 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2009-02-05.
B. Protokoll stadsdelsnämndens gruppledare 2009-02-26.
C. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 599/236-2009.
D. Anmälan av beslut om beslutanderätt för handläggare, dnr 000/233-2009.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§9 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Margareta Johansson (v)

§10 Godkännande av dagordning

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-03-26

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2009-03-26, öppna delen

------------------------------------------------------------------------

§12 Medborgarförslag: Återplantering av bl. a oxlar på båda sidor om Skärholmsvägen

Förelåg ett inkommet medborgarförslag om återplantering av bl. a oxlar på båda sidor om Skärholmsvägen, dnr 002/197-2009. Förslagsställare Jeanette Hansen Widén.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om att medborgarförslaget tillställs Trafikkontoret, Stockholms stad. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar istället att nämnden skall ställa sig bakom medborgarförslaget samt att den tillställs Trafikkontoret, Stockholms stad. Ordföranden Jan Jönsson finner två förslag till beslut, majoritetens samt (mp:s). Han hör bifall till majoritetens förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget tillställs Trafikkontoret, Stockholms stad

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Hemställan om utnyttjande av den så kallade utmaningsrätten

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/172-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar att inte upphandla konsumentvägledningen

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att inte upphandla konsumentvägledningen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Planering för 2010 och inriktning för 2011 och 2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/115-2009 med förslag till beslut att

 1. Föreliggande förslag till underlag till budget för år 2010 och inriktning för 2011 och 2012 godkänns.

 2. Omedelbar justering av protokollet. Skickas sedan till kommunstyrelsen till KF/KS kansli samt till stadsledningskontoret.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen. Han hör bifall till förvaltningens förslag samt till begäran om omedelbar justering. Minoriteten reserverar sig mot beslutet genom ledamöterna Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp) samt vice ordföranden Margareta Johansson (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna föreliggande förslag till underlag till budget för år 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

 2. omedelbart justera protokollet. För att sedan skickas till kommunstyrelsen till KF/KS kansli samt till stadsledningskontoret.

Reservation Minoriteten reserverar sig mot beslutet genom ledamöterna Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp) samt vice ordföranden Margareta Johansson (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s) 2009-04-23

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende nr14

Dnr. 000/115-2009

Planering för 2010 och inriktning för 2011 och 2012

Förslag till beslut

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att förslag till budget för år 2010 och inriktning för 2011 och 2012 upprättas enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2009 samt inriktning för 2011 och 2012 i kommunfullmäktige samt vad som anförs i denna reservation beträffande stadsdelsnämnderna.

 2. Att därutöver anföra nedanstående.

 3. Omedelbar justering. Skickas sedan till kommunstyrelsen, till KF/KS kansli, samt till stadsledningskontoret.


Resurser i samhällets regi för medborgarnas krav på verklig valfrihet och mångfald.
Den offentliga sektorn bärs upp av en idé, att det som är skattefinansierat också ska vara gemensam egendom. Det är också viktigt att ha fullständig insyn i hur resurserna förvaltas. Offentlighetsprincipen medger att så sker. Ingenting annat kan jämföras med det krav på insyn som behövs.

Valfrihet står inte i motsats till offentlighetsprincipen. Tvärtom. Genom samlade resurser och analyser kan man bättre tillgodose medborgarnas krav på valfrihet och mångfald. Det är också viktigt att lätt kunna avkräva ansvar och snabbt kunna omfördela eller ändra på något som inte fungerar tillfredsställande. Det kan man bäst om man har verksamheten i egen regi. Att få välja vilken kö man kan stå i är inget alternativ till de som är i behov av hjälp för att klara sin vardag.

God personalpolicy för att garantera nöjda brukare.

För oss är det viktigt med en god personalpolicy. Alltifrån vettiga löner, jämställdhet och kompetensutbildning för personalen. Därför är vi motståndare till ett köp- och säljsystem av personalen. Att resurser ska användas till marknadsmässiga profileringar i syfte till utförsäljning är ett slöseri med våra gemensamma tillgångar. I stället borde pengarna användas till verksamheten och personalen.

Vi är bekymrade över den oro som alliansens privatiseringsvåg för med sig. Inte bara till personalen utan framför allt till de medborgare, som är beroende av en väl fungerande verksamhet. För många är det oförståeligt varför man ska byta personal eller utövare.


Medborgarnas behov före privata vinstintressen.

Vi vägrar acceptera ett system där man säljer ut medborgarnas behov till lägstbjudande, eller att våra gemensamma tillgångar säljs ut i privata vinstsyften.

Till skillnad från den borgerliga majoriteten i Stockholm och Skärholmen sätter vi medborgarnas behov före ideologiskt betingade påhitt och nycker.

Välfärden och den offentliga servicen är ingen politisk experimentverkstad. Medborgarna i Skärholmen och alla de anställda som vi har ansvar för förtjänar både bättre behandling och mer respekt än så.

Vi vill satsa på medborgarna och framtiden.

Sverige och hela världen befinner sig i ett ekonomiskt krisläge, som inte funnits sedan 30-talet. En ekonomisk kris som har drabbat och som kommer att drabba de mest resurssvaga. Skärholmen är ett område, som kommer att drabbas hårt om man inte tar ett rejält samhälleligt ansvar. Marknadskrafterna löser inga problem, utan där är vinstintresset överordnat. Vad som behövs nu är en rejäl satsning på kompetensutveckling av personal, Komvux, praktikplatser, skolutbildning till våra ungdomar. Som ett led i introduktionen till vuxenlivet för våra ungdomar vill vi att alla skolungdomar ska ha tillgång till ett sommarjobb på tre veckor för de som fyllt 15 år. Man känner sig också vuxen, när man får chansen tjäna egna pengar. Det behövs mer personal i våra skolor och för service till våra äldre. Där kan praktikplatser fylla en funktion. Praktik, som kan leda till utbildning .

Det är viktigt, tycker vi, att kultur i alla dess former görs tillgängligt för alla. Därför är det viktigt med utbildning i musik och musikutövning i skolorna.

Vi vill satsa på Skärholmens innevånare inte på företagarna.

§15 Redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel för äldre

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 601/221-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna redovisningen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Uppföljning av ledsagning och avlösning – Värdig assistans Norden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/222-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen med förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärder

Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till ett tilläggsförslag enligt bilaga ett. Tillika gör minoriteten genom vice ordföranden Margareta Johansson (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) hör enhälligt bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till majoritetens tilläggsförslag.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna uppföljningen med förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärder

samt

att bifalla tilläggsförslaget enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett (m), (fp), (kd) med stöd av (s), (v), (mp)

Nämnden ser mycket allvarligt på utfallet av den granskning som genomförts. Vi hemställer att efter granskning 2009-06-01 Attendo/Värdig assistans kommer till nämndens sammanträde i juni för att redogöra för vilka åtgärder som genomförts för att förbättra vårdkvalitèn för våra brukare.

§17 Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/211-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner den reviderade åtgärdsplanen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Yrkande ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för (m) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ersättaren Mikael Nordstedt (kd) anmäler ett ersättaryrkande som stödjer förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden finner två förslag till beslut, (m:s) förslag till beslut enligt bilaga ett samt förvaltningens förslag till beslut. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverar sig (m) genom ledamoten Andrea Femrell (m) till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna den reviderade åtgärdsplanen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Reservation Mot beslutet reserverar sig (m) genom ledamoten Andrea Femrell (m) till förmån för eget förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-04-23

Andrea Femrell (m) m.fl

Ärende 17

Dnr. 099/211-2009

Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Förslag till beslut

 1. att Skärholmens stadsdelsnämnd i huvudsak instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

 2. att åtgärdspunkt nr 4 under rubriken ”Otrygga centrummiljöer” utgår

 3. att därutöver anföra:

Förslaget till åtgärdsprogram som läggs fram är ett mycket viktigt dokument vilket bygger på unikt material som tagits fram i samarbete mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning och ett av kommunens bostadsbolag som är verksamt i stadsdelen. Vi stöder i princip samtliga förslag som läggs och menar dessa är nödvändiga för att den upplevda tryggheten och i flera fall även den faktiska tryggheten ska öka för Skärholmens invånare.

På en viktig punkt, nr 4 under otrygga centrummiljöer, som behandlar stängningstider av restauranger och sålunda indirekt utskänkningstillstånd är vi dock skiljaktiga. Detta beror på följande:

skrivningen och tillämpningen av densamma diskriminerar krogar och restauranger i Skärholmen framför stadens övriga krogar och restauranger,

skrivningen och tillämpningen av densamma strider mot stadens beslutade policy för utskänkningstillstånd och mot det beslut som socialtjänstnämnden fattat tidigare om att Skärholmens stadsdelsnämnd inte fick ha en policy som tvingade alla restauranger att stänga klockan 01:00,

skrivningen och tillämpningen av densamma innebär att Skärholmens krogar och restauranger tillskrivs ett eget ansvar för ordningsstörningar i hela stadsdelsområdet utan att själva ha någon möjlighet kunna påverka situationen.

Vi menar att lika förutsättningar ska gälla för alla restauranger och krogar i hela staden och att påverkan och ändringar gällande stängningstider ska göras centralt via den gemensamma policy som fattas beslut om i staden. På så sätt uppstår konkurrensneutralitet mellan restaurang- och krogverksamheter i hela staden, till gagn för företagandet och alla invånare som oavsett stadsdelstillhörighet ges möjlighet att kunna gå på restaurang och krog.

För att öka den upplevda och faktiska tryggheten i stadsdelen i samband med att restaurangers och krogar stänger är polisens närvaro och arbete avgörande. En ökad polisnärvaro där närpolisen styr sin kvällsverksamhet till krogar vid stängning, vilket framgår av punkt sex, menar vi är bäst väg att gå för att uppnå trygghet på kort och lång sikt. Vi är också av den uppfattningen att krogar som missköter sitt tillstånd lätt ska bli av med det.

§18 Anmälan av beslut om utökad delegation

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 000/229-2009 med förslag att stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan läggs till handlingarna och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Rapport angående avvikelser på Ekonomiskt bistånd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 501/228-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Yrkande ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att rapporten tillställs det socialdelegerade utskottet för närmare genomgång. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till (m:s) tilläggsförslag.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna rapporten samt att den tillställs det socialdelegerade utskottet för närmare genomgång

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Månadsrapport mars 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/212-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2009 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för mars 2009 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Yttrande gällande ansökan till Länsstyrelsen om ändring av tillstånd för Kavat Vård AB

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/2001-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till Kavat Vård AB:s ansökan om ändring av tillstånd

 2. Yttrandet skickas till Länsstyrelsens enhet för funktionshinder och äldrefrågor

 3. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han begärde och fick också bifall till omedelbar justering av paragrafen.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. ställa sig positiv till Kavat Vård AB:s ansökan om ändring av tillstånd

 2. yttrandet skickas till Länsstyrelsens enhet för funktionshinder och äldrefrågor

 3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 599/074-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner den reviderade lokala handlingsplanen för bemötande och vägledning inom socialtjänsten avseende hedersrelaterat våld och förtryck.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna den reviderade lokala handlingsplanen för bemötande och vägledning inom socialtjänsten avseende hedersrelaterat våld och förtryck.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Yttrande över revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1021/189-2009 med förslag till beslut

att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrande över revisionsrapport om nämndens verksamhet under år 2008.

 2. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas till Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, Hantverkargatan 3A

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bordläggning av ärendet och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att bordlägga ärendet

§24 Balanslista uppdrag SDN 5/2009-04-23

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/006-2009

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och läggs till handlingarna och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan samt

att lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2009-02-05.

B. Protokoll stadsdelsnämndens gruppledare 2009-02-26.

C. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 599/236-2009.

D. Anmälan av beslut om beslutanderätt för handläggare, dnr 000/233-2009.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av skrivelserna A-D till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Övriga frågor

B. Fråga angående omedelbar justering

Ledamoten Andrea Femrell (m) ställde en fråga till ordföranden samt vice ordföranden om varför beslut om omedelbar justering måste tas särskilt, varför det inte räcker att besluta enligt förvaltningens förslag till beslut där denna begäran redan ingår.

Han fick till svar av ordföranden samt vice ordföranden att det är viktigt att det ordentligt klargörs att beslut om omedelbar justering är tagen av nämnden då detta utgör ett undantag från den vanliga protokollsjusteringsproceduren.

Ledamoten Andrea Femrell (m) lät sig med detta svar nöja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------