Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-08-27

4 Rapport: Biogaser av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi, dnr 099/768-2008

5 Medborgarförslag: att Sätrabadet ska återställas, dnr 002/483-2009

6 Medborgarförslag: att göra ordning Bobbacken i Sätra, dnr 002/508-2009

7 Remiss till Utbildningsdepartementet av betänkandet Staten och Imamerna. Religion, integration, autonomi ((SOU 2009:52), dnr 2009-08-19

8 Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr 2008-22331-53, dnr 399/509-2009

9 Yttrande till Kommunstyrelsen avseende Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskild boende och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d §, dnr 006/391-2009.

10 Bordlagt ärende: Ombyggnad av Bodholmsplan i Skärholmen, dnr 399/470-2009

11 Bordlagt ärende: Skrivelse (s) "Vart tog den lokala demokratin vägen", dnr 000/523-2009.

14 Trygghetsboende i Skärholmen- ett äldreboende i världsklass, inriktnings- och genomförandeärende samt remissvar. Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad, 327-1178/2009, dnr 006/396-2009.

23 Balanslistan Uppdrag SDN 10/2009-09-17

24 Inkomna skrivelser/beslut

A. En meningsfull fritid är en väg till studier och arbete
B. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-08-20
C. Protokoll från pensionärsrådet 2009-08-20.
D. Protokoll från Handikapprådet 2009-05-28.

25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§9 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med tillägget att alliansen har en skrivelse på punkten övrigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-08-27

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2009-08-27

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Rapport: Biogaser av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/768-2008 med förslag till beslut

att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens rapport

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Medborgarförslag: att Sätrabadet ska återställas

Förelåg ett inkommet medborgarförslag, dnr 002/483-2009 förslagsställare: Åke Rumvik, om återställning av Sätrabadet.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för alliansen (m), (fp), (kd) om att medborgarförslaget skickas till förvaltningen för beredning. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att skicka medborgarförslaget om återställning av Sätrabadet till förvaltningen för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Medborgarförslag: att göra i ordning Bobbacken i Sätra

Förelåg ett medborgarförslag, dnr 002/508-2009, förslagsställare: Carina Hellström, med förslag att göra i ordning Bobbacken i Sätra.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget ställs till förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget ställs till förvaltningen för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Remiss till Utbildningsdepartementet av betänkandet Staten och Imamerna. Religion, integration, autonomi

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/401-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar till utbildningsdepartementet gällande betänkandet Staten och Imamerna. Religion, integration, autonomi

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) avslag till förvaltningens förslag till beslut och ställer sig istället bakom utredningens slutsatser. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s), (v), (mp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, alliansens samt förvaltningens. Han hör bifall till alliansens förslag till beslut. Han yrkar också om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta. Mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att avslå förvaltningens förslag till beslut samt att ställa sig bakom utredningens slutsatser.

att omedelbart justera protokollet

Reservation Mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/509-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på programförslaget för Förbifart Stockholm.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga två. Hon ställer sig också för (s) bakom stycke sex i alliansens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar för (mp) samt (v) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga tre. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner tre förslag till beslut som han ställer mot varandra, alliansens bilaga ett, (s) bilaga två, (mp) och (v) gemensamma förslag till beslut enligt bilaga tre. Han hör bifall till alliansens förslag till beslut. Reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två gör (s) genom ledamoten Liliane Svensson förutom stycke sex i alliansens förslag samt (mp) och (v) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) och tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga tre.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt i enlighet med alliansens förslag till beslut enligt bilaga ett

att

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra:

Alliansregeringen och majoriteten i Stockholms stadshus har nu äntligen beslutat att ett större trafikpaket ska genomföras i Stockholm. I paketet ingår stora satsningar på både kollektivtrafik och vägar. Förbifart Stockholm är en del i denna trafiklösning. Vi i alliansen i Skärholmen menar att satsningarna är positiva för Skärholmen.

En stor trafikplats föreslås byggas vid Kungens Kurva. Stadsdelsnämnden har tidigare föreslagit att påfarten till förbifarten skulle kunna placeras längre ner än som förslaget ligger nu, dvs. vid Vårby backe. Detta bl a för att minska trafikbarriären i Kungens Kurva. Vårby backe- förslaget har inte utretts. Vi menar att det finns flera fördelar med en placering vid Vårby backe och anser att detta förslag ska studeras noga innan beslut tas om var trafikplatsen ska ligga.

§ 16 Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm

Det förslag till konstruktion av förbifarten som nu föreligger, helt i tunnel långt under jordytan och med transportlösningar för schaktmassor och material som medför minimala transporter genom stadsdelens bostadsområden, är väsentligt mycket bättre än planerna som fanns för den tidigare Västerleden. Vi kan konstatera att de förbättringsförslag som genom åren framförts av medborgarna i Skärholmen nästan helt har tillgodosetts.

Samtidigt vill vi understryka vikten av att stadsdelsnämnden och invånarna ges goda möjligheter att komma med synpunkter under både projekteringsfasen och genomförandefasen av förbifarten. Detta gäller i synnerhet ”Trafikplats Kungens Kurva”, som visserligen ligger i Huddinge kommun, men där skärholmsborna har stort intresse av goda lösningar både under byggtiden och när trafikplatsen står klar. Det är därför viktigt att Stockholms stad agerar så att stadsdelsnämnden och lokalsamhället ges kontinuerliga tillfällen till information och att lämna synpunkter under hela processen.

Stadsbyggnadskontoret räknar med störningar i kommunikationerna till och från Skärholmsområdet under de fem till sex år som trafikplatsen byggs. Vi anser att det bör ges hög prioritet åt att planera byggarbetet så att trafiken flyter och utsätts för minimala störningar under byggtiden. Boende och arbetande i Skärholmen måste kunna fortsätta ta sig till och från vår stadsdel utan problem, i synnerhet med tanke på att det handlar om en mycket lång byggperiod.

Sedan länge finns planer på att smalna av och flytta Skärholmsvägen och bebygga den med bostäder. Detta projekt bör samplaneras med förbifarten för att möjliggöra goda lösningar och undvika låsningar.

Vi ser det som mycket positivt att kollektivtrafiken får särskilda ramper till busstorget i Skärholmen. Planer finns redan på att bygga om busstorget. Det är viktigt att i planeringen av det nya busstorget ta hänsyn till de kapacitetsökningar som kommer att krävas när förbifarten är på plats och fler bussar kommer att trafikera busstorget.

Under byggtiden planeras schaktmassor föras ut via en arbetstunnel vid Sätra varv. Längs med vattnet går idag Hälsans stig, som sträcker sig från Vårberg till Liljeholmen, ett viktigt promenadstråk i stadsdelen. Olika alternativ måste undersökas för hur gångtrafiken på ett enkelt sätt ska kunna fortsätta passera varvet även under byggtiden.

En lösning som bör undersökas är om arbetstunneln och fartygskajen som föreslås ligga vid Sätra varv, istället kan placeras på Kungshatt. Där rör sig väsentligt färre människor och inga ingrepp skulle behöva göras i Sätraskogens naturreservat.

Transporter av schaktmassor, arbetsredskap och material med lastbil genom bostadsområdena kan inte accepteras. Det skulle utgöra en allvarlig miljöstörning

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 10/2009-09-17

Del 1 Öppna delen

§ 16 Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm

för stadsdelens invånare. Därför måste konstruktionen av de föreslagna arbetstunnlarna vara prioriterad.

Det är angeläget att en inventering av hus med bergvärmepumpar görs snarast, i synnerhet i de områden (Gillsätra, Alsätra och Sätra Gårdsväg) där förbifarten går rakt under bebyggelsen.

Efter att byggtiden är över ska ingrepp i naturen skyndsamt återställas.

Reservation Reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två gör (s) genom ledamoten Liliane Svensson (s) förutom stycke sex i alliansens förslag samt (mp) och (v) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) och tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga tre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Bilaga ett Alliansen (m), (fp), (kd) samt stycke sex med stöd av (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr 2008-22331-53

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Förslag till beslut:

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra:

Alliansregeringen och majoriteten i Stockholms stadshus har nu äntligen beslutat att ett större trafikpaket ska genomföras i Stockholm. I paketet ingår stora satsningar på både kollektivtrafik och vägar. Förbifart Stockholm är en del i denna trafiklösning. Vi i alliansen i Skärholmen menar att satsningarna är positiva för Skärholmen.

En stor trafikplats föreslås byggas vid Kungens Kurva. Stadsdelsnämnden har tidigare föreslagit att påfarten till förbifarten skulle kunna placeras längre ner än som förslaget ligger nu, dvs. vid Vårby backe. Detta bl a för att minska trafikbarriären i Kungens Kurva. Vårby backe-förslaget har inte utretts. Vi menar att det finns flera fördelar med en placering vid Vårby backe och anser att detta förslag ska studeras noga innan beslut tas om var trafikplatsen ska ligga.

Det förslag till konstruktion av förbifarten som nu föreligger, helt i tunnel långt under jordytan och med transportlösningar för schaktmassor och material som medför minimala transporter genom stadsdelens bostadsområden, är väsentligt mycket bättre än planerna som fanns för den tidigare Västerleden. Vi kan konstatera att de förbättringsförslag som genom åren framförts av medborgarna i Skärholmen nästan helt har tillgodosetts.

Samtidigt vill vi understryka vikten av att stadsdelsnämnden och invånarna ges goda möjligheter att komma med synpunkter under både projekteringsfasen och genomförandefasen av förbifarten. Detta gäller i synnerhet ”Trafikplats Kungens Kurva”, som visserligen ligger i Huddinge kommun, men där skärholmsborna har stort intresse av goda lösningar både under byggtiden och när trafikplatsen står klar. Det är därför viktigt att Stockholms stad agerar så att stadsdelsnämnden och lokalsamhället ges kontinuerliga tillfällen till information och att lämna synpunkter under hela processen.

Stadsbyggnadskontoret räknar med störningar i kommunikationerna till och från Skärholmsområdet under de fem till sex år som trafikplatsen byggs. Vi anser att det bör ges hög prioritet åt att planera byggarbetet så att trafiken flyter och utsätts för minimala störningar under byggtiden. Boende och arbetande i Skärholmen måste kunna fortsätta ta sig till och från vår stadsdel utan problem, i synnerhet med tanke på att det handlar om en mycket lång byggperiod.

Sedan länge finns planer på att smalna av och flytta Skärholmsvägen och bebygga den med bostäder. Detta projekt bör samplaneras med förbifarten för att möjliggöra goda lösningar och undvika låsningar.

Vi ser det som mycket positivt att kollektivtrafiken får särskilda ramper till busstorget i Skärholmen. Planer finns redan på att bygga om busstorget. Det är viktigt att i planeringen av det nya busstorget ta hänsyn till de kapacitetsökningar som kommer att krävas när förbifarten är på plats och fler bussar kommer att trafikera busstorget.

Under byggtiden planeras schaktmassor föras ut via en arbetstunnel vid Sätra varv. Längs med vattnet går idag Hälsans stig, som sträcker sig från Vårberg till Liljeholmen, ett viktigt promenadstråk i stadsdelen. Olika alternativ måste undersökas för hur gångtrafiken på ett enkelt sätt ska kunna fortsätta passera varvet även under byggtiden.

En lösning som bör undersökas är om arbetstunneln och fartygskajen som föreslås ligga vid Sätra varv, istället kan placeras på Kungshatt. Där rör sig väsentligt färre människor och inga ingrepp skulle behöva göras i Sätraskogens naturreservat.

Transporter av schaktmassor, arbetsredskap och material med lastbil genom bostadsområdena kan inte accepteras. Det skulle utgöra en allvarlig miljöstörning för stadsdelens invånare. Därför måste konstruktionen av de föreslagna arbetstunnlarna vara prioriterad.

Det är angeläget att en inventering av hus med bergvärmepumpar görs snarast, i synnerhet i de områden (Gillsätra, Alsätra och Sätra Gårdsväg) där förbifarten går rakt under bebyggelsen.

Efter att byggtiden är över ska ingrepp i naturen skyndsamt återställas.


 

Bilaga två (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 16

Dnr.399/509-2009

2009-09-17

Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr. 2008-22331-53.

Förslag till beslut:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut.

2. Att därutöver anföra.

Det som förvaltningen anför under ”synpunkter och förslag” pekar på en rad mycket viktiga faktorer som utgör faror, riskmoment och störningar för såväl naturreservatet som de människor som bor lever och vistas i anslutning till eller i omgivningarna kring etableringen av detta stora projekt.

Vi instämmer till fullo i dessa förslag och synpunkter.

Det är av absolut största vikt att mycket stor hänsyn tas till det faktum att sedan 2006 är Sätraskogen ett naturreservat vars skydd av natur, miljö och kultur är reglerad i lag eller författning.

Vi avvisar därför alla planer på att i naturreservatet anlägga en arbetstunnel. Det mesta talar för att det blir permanenta förändringar (skador) i reservatet.

Bygg i stället en arbetstunnel på Kungshatt på dess västra del och etablera en hamn där, bergmassorna kan då direkt lastas på båt och skeppas iväg.

Till detta kommer den ridanläggning som kommer att färdigställas, under den 5-åriga byggtiden i omedelbar närhet till Sätra varv. En ridanläggning av detta slag för med sig en stor mängd unga människor i rörelse till och från. Tillfartsvägen till Sätra varv passerar redan i dag den befintliga ridanläggningen.

Det är också angeläget att fördjupa utredningen för att möjliggöra en flyttning av tunnelinfarten till Vårby backe, detta för att minska förutsättningarna för att på ett bra sätt etablera den regionala kärna ”Skärholmen – Kungens Kurva” som många instanser numera anser vara självklar.

Kommunikationen mellan Skärholmen (tunnelbanan) och Kungens-Kurva området är idag ett stort problem för framförallt gående men också för såväl bilar som kollektivtrafik (bussar).

Att förbifarten numera går i tunnel under vår stadsdel har varit av avgörande betydelse för vårt ställningstagande och för hela dess tillblivelse och existens.

Vi menar också att det faktum att förbifarten planeras för att möjliggöra kollektivtrafik är något som vi menar är självklart och är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen. Vi menar dock att dessa planer med fördel skulle kunna utvecklas än mer. Eldrivna snabbgående bussar mellan Skärholmen/Kungens Kurva och övriga regionala centra som Barkarby och Sollentuna/Kista, vore en utmärkt lösning, här måste Vägverket och SL tänka till.

Boende och arbete måste spridas över hela Stockholmsregionen !


 

Bilaga tre (v) samt (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m. fl. (mp) 2009-09-15

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Ärende 16

Dnr. 399/509-2009

Inbjudan till samråd om program för förbifart Stockholm. Dnr. 2008-22331-53.

Förslag till beslut:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå hela programmet för förbifart Stockholm.

2. Att därutöver anföra:

Vi säger nej till ”Förbifart Stockholm” för att förslaget bryter mot miljöbalken och är ett påtagligt uttryck för miljörasism, eftersom svagare medborgare missgynnas p g a sitt svagare politiska inflytande.

Nya motorleder leder till fler bilresor och högre mängd utsläpp. Transportinvesteringarna i Stockholm och Sverige måste därför satsas på att utveckla kollektivtrafiken. Förbifart Stockholm kommer att kosta minst 27 miljarder Sek och kommer att förstöra grönområden, skövla värdefulla kulturmiljöer och försämra möjligheten för friluftsliv och rekreation.

Förbifart Stockholm löser inte trängselproblemen – för detta krävs effektiva trängselavgifter och bättre kollektivtrafik. Dessutom kommer målen för minskad klimatpåverkan (genom minskade utsläpp) att ramponeras.

Men om planeringen för Förbifart Stockholm ändå fortsätter vill vi påpeka följande:

Det som förvaltningen anför under ”synpunkter och förslag” pekar på en rad mycket viktiga faktorer som utgör faror, riskmoment och störningar för såväl naturreservat som de människor som bor, lever och vistas i anslutning till eller i omgivningarna kring etableringen av detta stora projekt.

I stället för en arbetstunnel i naturreservatet föreslår vi en arbetstunnel på Kungshatt på dess västra del och att man etablerar en hamn där. Bergmassorna kan då direkt lastas på båt och skeppas iväg.

Tunnelinfarten bör flyttas till Vårby backe. Detta för att förbättra förutsättningarna för att på ett bra sätt etablera den regionala kärnan ”Skärholmen – Kungens Kurva” som många instanser numera anser vara självklar.

Planeringen av kollektivtrafiken via förbifarten måste utvecklas än mer. Eldrivna snabbgående bussar mellan Skärholmen/Kungens Kurva och övriga regionala centra som Barkarby och Sollentuna/Kista vore en utmärkt lösning. Här måste Vägverket och SL tänka till.

§17 Yttrande till Kommunstyrelsen avseende Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskild boende och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d §

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/391-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet tas med omedelbar justering. Han hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

2. överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen.

3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Bordlagt ärende: Ombyggnad av Bodholmsplan i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/470-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till Trafiknämnden för åtgärd.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. skicka ärendet till Trafiknämnden för åtgärd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Bordlagt ärende: Skrivelse (s) ”Vart tog den lokala demokratin vägen”

Förelåg en skrivelse från (s), dnr 000/523-2009 till Kommunstyrelsen.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade att skrivelsen tillställs kommunstyrelsen. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) ställer sig bakom (s) förslag till beslut, tillika gör tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) för (v). Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar avslag till (s) skrivelse och förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för alliansen (m), (fp), (kd). Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut mot alliansens (m), (fp), (kd) avslagsbeslut och hörde avslag till (s) skrivelse och förslag till beslut. Reserverade sig till förmån för (s) förslag till beslut gjorde ledamöterna Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp) samt tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att avslå (s:s) skrivelse

Reservation Reserverade sig till förmån för (s) förslag till beslut gjorde ledamöterna Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp) samt tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett alliansen (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 19

Dnr 000/523-2009

(S)-skrivelsen Var tog den lokala demokratin vägen

Särskilt uttalande

Alliansen i Skärholmen tycker att det är viktigt med lokalt inflytande över beslut som är föremål för ett nära kollektivt medborgarintresse i Skärholmen. Plan- och byggprocessen i Stockholms stad består utav flera steg, där merparten och de mest genomgripande delarna fattas beslut om efter att stadsdelsnämnderna hörts genom ett formellt remissförfarande. Vad avser markanvisningsärenden så har alliansen i Stockholm valt att låta de politiska företrädarna på rotlar och i berörda facknämnder föra en direkt dialog med de lokala politiska företrädarna istället för en formell remissomgång. Förankring, tidsaspekter och effektiviteten i sådana ärenden blir därmed en fråga för dessa företrädare.

Alliansen i Skärholmen vill lyfta fram att ett komplement till ovan procedur för markanvisningar är den, i stadsmiljöutskottet enhälligt beslutade, process och dialog med förvaltningen som syftar till att tillförsäkra att information om markanvisningar når nämndens ledamöter och ersättare samtidigt som förvaltningen. Stadsdelsnämndens nuvarande roll i markanvisningsärenden får utvärderas ur effektivitets- och inflytandesynpunkt vid mandatperiodens slut.

§20 Överföring av lotsfunktionen för Ungdomsrådet i Skärholmen (URIS) till fritidsenheten, från och med 2009-09-18

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/539-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att ansvaret för lotsfunktionen inom Ungdomsrådet i Skärholmen (URIS), överflyttas från fältassisteneterna inom resursenheten i Skärholmen till Fritidsenheten, från och med 2009-09-18.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut, han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen. Han fick bifall till bägge sina yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. ansvaret för lotsfunktionen inom Ungdomsrådet i Skärholmen (URIS), överflyttas från fältassistenterna inom resursenheten i Skärholmen till Fritidsenheten, från och med 2009-09-18.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Trygghetsboende i Skärholmen- ett äldreboende i världsklass, inriktnings- och genomförandeärende samt remissvar. Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/396-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande och därmed ställa sig bakom förslaget att införa Trygghetsboende i enlighet med vad som uttrycks i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till inriktnings- och genomförandeärende gällande omstrukturering av Skärholmens servicehus till trygghetsboende.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om godkännande av föreslagen omstrukturering vid Skärholmens servicehus hos referensgruppen för äldreboendeplanering och hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

4. Om omstruktureringen godkänns föreslår stadsdelsnämnden att Micasa fastigheter ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ändrad boendeform och inleda planering och genomförande till Trygghetsboende.

5. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens, han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) begär votering vilken utfaller med sju röster för förvaltningens förslag och sex röster för minoritetens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att stadsdelsnämnden antagit förvaltningens förslag som sitt. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta. Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp)

Votering Ja till förvaltningens förslag till beslut röstade ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Bayram Kaya (m), Gustav Åkerblom (fp), tjänstgörande ersättarna Lill Stonegård (m), Christer Stenberg (m), Mika Eskelinen(m), Andreas Lundin (m). Nej till förmån för eget förslag till beslut röstade ledamöterna Liliane Svensson (s), Kurt Fredriksson (s), Rebwar Hassan (mp) samt tjänstgörande ersättarna Abdul Nasser (s), Fanny Gustafsson (s), Rudy Espinoza (v).


Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande och därmed ställa sig bakom förslaget att införa Trygghetsboende i enlighet med vad som uttrycks i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. godkänna förvaltningens förslag till inriktnings- och genomförandeärende gällande omstrukturering av Skärholmens servicehus till trygghetsboende.

3. ansöka om godkännande av föreslagen omstrukturering vid Skärholmens servicehus hos referensgruppen för äldreboendeplanering och hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

4. om omstruktureringen godkänns föreslår stadsdelsnämnden att Micasa fastigheter ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ändrad boendeform och inleda planering och genomförande till Trygghetsboende.

5. omedelbart justera paragrafen.

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 21

Dnr.006/396-2009

Trygghetsboende i Skärholmen ett äldreboende i världsklass, inriktnings- och genomförandeärende samt remissvar, inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad 327-1178-2009.

Förslag till beslut

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

2 .Att därutöver anföra följande.

Vi motsätter oss att omvandla servicehuset i Skärholmen till trygghetsboende. Skälet till detta är,

att vi anser att servicehuset i Skärholmen behövs. Servicehuset bör i stället behållas och utvecklas.

Vi kräver en generösare biståndsbedömning.

Vi anser att konsekvenserna av en omvandling av servicehuset till trygghetsboende inte går att överblicka. Vi efterlyser därför en konsekvensbeskrivning innan beslut fattas.

Det är helt säkert så, att många äldre känner sig isolerade och skulle vilja bo i ett kollektiv. Det är trivsammare om man kan få sällskap vid aktiviteter och vid måltider.

Men med det skissade förslaget, så blir det en försämring för de som behöver mer än social samvaro. Nedläggning av servicehusen innebär en kraftig social nedrustning, som kommer att drabba utsatta äldre människor. Det kan vi aldrig acceptera.

§22 Tertialrapport 2

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/415-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Hos kommunstyrelsen begära budgetjustering med 0,2 mkr i stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorg om funktionsnedsatta (Djursätraoch Kungssätra gruppboenden).

3. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag i 2 ex ska omedelbart justeras och skickas till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för minoriteten (s), (v), (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han hörde också bifall till begäran om att ärendet tas med omedelbar justering.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tertialrapport 2 med delårsbokslut för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. hos kommunstyrelsen begära budgetjustering med 0,2 mkr i stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorg om funktionsnedsatta (Djursätraoch Kungssätra gruppboenden).

3. tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag i 2 ex ska omedelbart justeras och skickas till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 22

Dnr.101/415-2009

Tertialrapport 2 Skärholmen.

Särskilt uttalande

Vi har flera gånger påtalat att det är bättre att driva skattefinansierad verksamhet i egen regi. Vi anser att våra skattepengar ska användas till verksamhet och inte till spekulation över vinster till enskilda. Vi har också avvisat pengasystem, som ett verktyg för att driva verksamhet. I stället ska behoven styra resurserna.

Vi känner stor oro över det underskott som uppvisas på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, insatser inom social omsorg om barn och unga samt inom äldreomsorgen.

Att ekonomiskt bistånd ökar är ju självklart som en följd av det rådande arbetsmarknadsläget. Det är också ett resultat av hårdare och inhumana regler, dels beträffande arbetslöshetsförsäkringen, dels beträffande försäkringskassan. Det är också ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. Den har för övrigt bara gynnat de som har arbete.

När det gäller social omsorg om barn och ungdomar, så är vi oroliga för att förebyggande insatser kan bli eftersatta. Detta i kombination med den allt mer stigande sociala segregationen kan göra att behovet av insatser kommer att öka. Besparingar får aldrig gå ut över kvaliteten på barns och ungdomars behov av insatser. Följderna av det kan bli förödande.

När det gäller äldreomsorgen, så visar det tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt. De övertalighetsförhandlingar som ska genomföras borde rendera i mer resurser till äldreomsorgen. Har personalen tid att förverkliga de boendes kulturella och sociala behov? Hur ofta har man tid att ta en promenad med de äldre på våra boenden? Det är bra, att man bildar en pool av de övertaliga. Självklart är, att de ska ha adekvat utbildning. Men, hur ska det se ut långsiktigt?

De centraliseringar som den styrande majoriteten gjort av bland annat skola och jobbcentrum, har inneburit, att stadsdelsnämndens möjligheter att skapa en helhetsbild kring individens hela behov har försvunnit. Som följd därav minskar det även medborgarnas insyn och därmed möjlighet att påverka. Det är viktigt tycker vi, att alla medborgare i Skärholmen har chansen att få vara med i en positiv utveckling i Skärholmen.

§23 Balanslistan Uppdrag SDN 10/2009-09-17

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Inkomna skrivelser/beslut

A. En meningsfull fritid är en väg till studier och arbete

B. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-08-20

C. Protokoll från pensionärsrådet 2009-08-20.

D. Protokoll från Handikapprådet 2009-05-28.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A-D till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av skrivelserna till handlingarna

§26 Uppdrag till förvaltningen att ansöka om bidrag till att upprusta stadsdelens spontanidrottsplatser

Ordföranden Jan Jönsson (fp) anmälde en skrivelse från alliansen (m), (fp), (kd) enligt bilaga ett om att ansöka om bidrag till att upprusta stadsdelens spontanidrottsplatser. Ledamoten Liliane Svensson (s) ställde sig för minoriteten (s), (v), (mp) bakom detta. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till alliansens skrivelse enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att uppdra åt förvaltningen att hemställa om medel hos idrottsförvaltningen för att täcka de behov som Skärholmen har. Hemställan ska skickas senast 12 oktober och dessförinnan ha föredragits på nämndens stadsmiljöutskott 8 oktober.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 20.36

Vid Protokollet Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Skärholmens stadsdelsnämnd

Bilaga ett Alliansen med stöd av (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Uppdrag till förvaltningen att ansöka om bidrag till att upprusta stadsdelens spontanidrottsplatser

Stockholms stad har i budgeten avsatt särskilda medel för upprustning av spontanidrottsplatser i stadens olika stadsdelar. Skärholmens stadsdel har behov av att upprusta ett flertal spontanidrottsplatser, vilket redovisats av förvaltningen på nämndens sammanträde 27 augusti i år. Vi uppdrar därför åt förvaltningen att hemställa om medel hos idrottsförvaltningen för att täcka de behov som Skärholmen har. Hemställan ska skickas senast 12 oktober och dessförinnan ha föredragits på nämndens stadsmiljöutskott 8 oktober.