Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-06-16, öppna delen.

4 Medborgarförslag: farthinder Äspholmsvägen, dnr 1.2.4/907-2011.

5 Medborgarförslag: Ny hiss till Skärholmsterassen, dnr 1.2.4/908-2011.

6 Utmaning av kommunal fritidsverksamhet i Skärholmen, dnr 5/874-2011.

7 Bordlagt ärende: Rapport om den kommunala hälso och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011, dnr 6/793-2011.

9 Remissvar: Förslag till detaljplan för del av Sätra 2:1 vid kv. Vårfrugillet i Bredäng, dnr 1.5.3/855-2011.

10 Förstudie inför beslut om upphandling av Socialpsykiatri, dnr 8/915-2011.

11 Förstudie inför beslut om upphandling av LSS-bostäder, dnr 8/916-2011.

12 Remissvar: Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning, dnr 1.5.3/914-2011.

13 Remissvar: Utveckla samverkan med externa aktörer för att öka tryggheten och minska bostadsinbrotten i Söderort, dnr 1.2.5/932-2011.

15 Fyllnadsnominering till handikapprådet 2011-2014, dnr 8/982-2011.

16 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll gruppledarmöte 26 maj 2011.
B. Visionen Kungens Kurva - Skärholmen, lägesrapport.
C. Beslut Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2011, dnr 2.1/764-2011.
D. Svar från Trafikverket och Trafikkontoret om begäran att få bli remissinstans för "Förbifart Stockholm" , dnr 1.6/852-2011.
E. Protokoll från pensionärsrådet 2011-06-09.
F. Brev om tillstånd att bygga dagstuga på Skärholmens fritidsgårdsförening, dnr 3.3/934-2011.

19 Remissvar: Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms Stad, dnr 1.5.1/240-2011.

20 Svar på medborgarförslag gällande möjlighet till fotvård och hårvård, dnr 1.5.4/33-2011.

21 Svar på skrivelse om utskick av nämndhandlingar, dnr 1.6/854-2011.

23 Internkontroll dokumentation LSS bostäder, dnr 1.2.1/887-2011.

24 Anmälningsärenden

A. Beslut: Studieresa till Leeds , England, dnr 1.1/995-2011.
B. Beslut: Studieresa till Göteborg, dnr 1.1/994-2011.
C. Beslut: Studieresa till Turkiet, dnr 1.1/993-2011.

25 Information om förändringar gällande personliga ombud, dnr 8/803-2011.

26 Remissvar angående motion om nya metoder för att anställa personer med funktionsnedsättning, dnr 1.5.1/261-2011.

28 Sjuksköterskor natt, vid Sätra vård och omsorgsboende, dnr 2.2.2//956-2011.

29 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1/951-2011.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§15 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-06-16

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-06-16

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Medborgarförslag: farthinder på Äspholmsvägen

Förelåg ett medborgarförslag, dnr 1.2.4/907-2011 ställt av Emeric Lewy om farthinder på Äspholmsvägen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) att medborgarförslaget tillställs Stockholms stads trafikkontor och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att överlämna medborgarförslaget till Stockholms stads trafikkontor

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Medborgarförslag: Ny hiss upp till Skärholmsterassen

Förelåg ett medborgarförslag, dnr 1.2.4/908-2011 ställt av Emeric Lewy om ny hiss upp till Skärholmsterassen.

Yrkande Ledamoten Mika Eskelinen(m) yrkar för alliansen (m), (fp) om att medborgarförslaget tillställs Stockholms stads trafikkontor och anmäler också ett särskilt uttalande för alliansen enligt bilaga ett. En enig nämnd ställer sig bakom detta yrkande samt särskilda uttalande genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp), Liliane Svensson (s) för (s) samt tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson fann ett förslag till beslut, att tillsända Stockholms stads trafikkontor medborgarförslaget och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att tillsända Stockholms stads trafikkontor medborgarförslaget

Särskilt uttalande Ledamoten Mika Eskelinen(m) anmäler ett särskilt uttalande för alliansen enligt bilaga ett. En enig nämnd ställer sig bakom detta yrkande samt särskilda uttalande genom ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp), Liliane Svensson (s) för (s) samt tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v) för (v).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande Alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd 2011-08-25

Ärende 19

Inkommet medborgarförslag

Dnr 1.2.4/908-2011

Mika Eskelinen (m) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Med stöd av (s), (v), (mp)

Särskilt uttalande

Alliansen stödjer medborgarförslaget och ser väldigt positivt på en installation av en ny hiss. Vi anser att detta ärende ska ges förtur då en hiss på föreslagen plats skulle underlätta för många av Skärholmens invånare.

Vi ser även ett behov av en renovering av den befintliga hissen då denna ofta är trasig och även ger ett ovårdat intryck.

§20 Utmaning av kommunal fritidsverksamhet i Skärholmen

Förelåg ett tjänsteutlåtande, dnr 5/874-2011 med förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden i samband med verksamhetsplanering 2012 fattar beslut om att anta utmaningen om att konkurrensutsätta fritidsverksamheten i Skärholmen.

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkar bifall till eget förslag till beslut för (s) enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar bifall till eget förslag till beslut från (mp) enligt bilaga två. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v) ansluter sig för (v) till (s) förslag enligt bilaga ett. Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkar för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner tre förslag till beslut. Förvaltningens, samt (mp:s) och (s) förslag till beslut enligt bilaga ett och två. Han ställer förvaltningens förslag till beslut mot (s):s respektive (mp):s förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs av ledamoten Rebwar Hassan (mp) och verkställs med utfallet sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex däremot. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att Skärholmens stadsdelsnämnd har beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverar sig (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut. Även vice ordföranden Robert Lagergren (s) reserverar sig för (s) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. (v) reserverar sig till förmån för (s) förslag till beslut genom tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v).

Voteringen Voteringen genomfördes så att ja var bifall till förvaltningens förslag till beslut och nej var för (s) samt (mp) förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) röstade ja, tillika gjorde ledamöterna Mika Eskelinen (m), Mats Engström (m), Arslan Bicen (m) samt tjänstgörande ersättarna Andreas Lundin (m), Petra Holda (m), Zazan Sanli (fp). Nej röstade Vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamöterna Liliane Svensson (s), Rebwar Hassan (mp), Linnea Ornstein (mp) samt tjänstgörande ersättarna Ababacarr Jammeh (s), Lorena Delgado (v).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. i samband med verksamhetsplanering 2012 fatta beslut om att anta utmaningen om att konkurrensutsätta fritidsverksamheten i Skärholmen.

Reservationer Mot beslutet reserverar sig (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp) till förmån för eget förslag till beslut. Även Robert Lagergren (s) reserverar sig för (s) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut. (v) reserverar sig till förmån för (s) förslag till beslut genom tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-08-25

Robert Lagergren m.fl. (s)

Med stöd av (v)

Ärende 20

D.nr. 5/874-2011

Utmaningen av kommunal Fritidsverksamhet i Skärholmen

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar, att inte anta utmaningen om att konkurrensutsätta fritidsverksamheten i Skärholmen.

Samt att därutöver anföra

Det är ett positivt och naturligt resonemang att vilja utveckla kvaliteten på fritidsverksamheten här i Skärholmen. Vi Socialdemokrater delar uppfattningen om vikten av att ha högkvalitativ och givande fritidsverksamhet för våra barn och ungdomar. Men utveckling och effektivisering kan lika gärna ske i den verksamhetsform som är i dag, alltså i kommunal regi. Det behövs således ingen privatisering för att justera eventuella brister och fel som kan uppkomma i verksamheten. Det står redan i vår makt att reda ut saken själv, istället för att förlita oss på att någon annan göra det åt oss.

I dagsläget fungerar fritidsverksamheten i Skärholmen bra och har gjort det de senaste åren. Personalen och ungdomarna har byggt upp en fritidsverksamhet där ungdomsråden är en betydande del i utformningen av den dagliga verksamheten. Ungdomarna får lära sig om hur demokrati och delaktighet fungerar. Det utförs nomineringar på fritidsgårdarna och samtliga ungdomar som är intresserade får rösta fram en styrelse till ungdomsrådet. Denna arbetsform är något som både ungdomar och personal uppskattar och värnar om. Personalen i nuvarande verksamhet är trygga i sina roller och kan på så sätt göra ett bra arbete att stötta våra ungdomar i deras vardag.

Det är ineffektivt och oekonomiskt att konkurrensutsätta en fullt fungerande verksamhet. Att anta denna utmaning riskerar att rasera en fungerande fritidsverksamhet, en fritidsverksamhet som vi i Skärholmen kan känna oss stolta över att ha!

Bilaga två (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 20

D.nr. 5/874-2011

Utmaningen av kommunal Fritidsverksamhet i Skärholmen

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 25 augusti 2011

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Förslag till beslut

Att nämnden avslå att konkurrensutsätta fritidsverksamheten i Skärholmen.

att därutöver anföra

Vi i Miljöpartiet anser att det viktiga är kvaliteten på tjänsterna, inte vem som är utförare.

Vi vill att verksamheten erbjudas med en mångfald av möjligheter och av olika inriktningar och att fokus ska vara på att verksamheten tillför kvalitet till de som bor i Skärholmen.

Vi är positiva till en plan för att utveckla kvaliteten på fritidsverksamheten och ha en kontinuerligt och konstruktiv dialog med personalen, lokala föreningar och ungdomsrådet i stadsdelen. Det är viktigt att fritidsverksamheten ses över och utvecklas så att den blir precis så bra som vi vill ha den, men vi tror att politisk vilja och en god dialog är bättre lösningar än att utmana dagens verksamhet.

Även om mångfald i sig är bra får inte strävan efter konkurens riskera att gå ut över dem som idag finns inom verksamheten. Skulle utmaningen gå igenom ökar det dessutom inte alternativen, eftersom verksamheten bara går från en aktör till en annan. För oss är det en för liten vinst för att riskera en fullt fungerande verksamhet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Bordlagt ärende: Rapport om den kommunala hälso och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/793-2011 med förslag till beslut att

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna rapporten och lägga till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Svar på medborgarförslag: Skateboardpark

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/801-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen utreder möjligheten att anlägga en skateboardpark vid den planerade puckelballplanen i Västerholmens grönstråk.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en skateboardpark vid den planerade puckelballplanen i Västerholmens grönstråk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Remissvar: Förslag till detaljplan för del av Sätra 2:1 vid kv. Vårfrugillet i Bredäng

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/855 – 2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett samt till att den protestskrivelse mot byggnadsplanerna som lämnades vid sammanträdet tas till handlingarna. Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt (mp:s) enligt bilaga ett. Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm.

Reservation Ledamoten Rebwar Hassan (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 23

Förslag till detaljplan för del av Sätra 2:1 vid kv.Vårfrugillet i Bredäng-remissvar, dnr 1.5.3/855-2011

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar miljöpartiets yttrande som svar på remissen.

2. avslå vidare planarbete

3. Beslutet justeras omedelbart.

4. Därutöver tillägga och anföra följande

Stadsdelsnämnden hänvisar till det områdesprogram som behandlades i september 2007 för Bredäng, Sätra, Skärholmen och vårberg där detta område ingick som förslag på bebyggelseområde för flerbostadshus.

Detta naturområde är en del av Sätraskogen men tyvärr har just detta skogsområde inte inkluderats i reservatet vilket hade varit naturligt. Det är uppenbart att det är olämpligt att skövla området som angränsar till naturreservatet och utgör en naturlig ingång till detta, för byggande av 40 nya bostadsrätter i en värdefull naturmark. Även att området är beläget inom sekundär zon av Östra Mälarens vattenskyddsområde bör beaktas.

Framtaget underlagsmaterial för 2030 kring grönstrukturers och grönområdens långsiktiga uthållighet och den biologiska mångfaldens utveckling, visar på vikten av spridningskorridorer och skydd av värdefull naturmark i kärnområden.

Det finns utredningar visar att om man bygger inåt skogen kommer ca 60 % av biotoperna att försvinna och området förlora sin status som kärnområde (t.ex. utredningar från Stadsbyggnadskontoret, arbetsrapport 2030:6). Det är inte acceptabelt att staden som vinnare av utmärkelsen Green European Capital, påstår att man inte bebygger värdefull naturmark. Sanningen är att man i mycket stor utsträckning hela tiden exploaterar stora och små värdefulla naturmarksområden i Stockholm.

Den tätortsnära naturen är utöver de rekreativa aspekterna och ekosystemtjänsterna mycket viktig då den ofta innehåller höga naturvärden, naturvärden som är sällsynta i resten av riket då jord och skogsbruk drivs på starkt ekonomiska grunder. Det finns dyrbarheter i den tätortsnära naturmiljön som vi måste lära oss att värdesätta och förvalta när tätorten växer.

Fokus bör istället ligga på att omvandla Skärholmsvägen till en funktionsblandad stadsboulevard. Det finns behov av servicefunktioner även utanför centrumbildningarna.

§24 Förstudie inför beslut om upphandling av Socialpsykiatri

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/915-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade på bordläggning av ärendet och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Förstudie inför beslut om upphandling av LSS-bostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/916-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade på bordläggning av ärendet och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Remissvar: Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/914-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning.

2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för behandling.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

2. ärendet skickas till kommunstyrelsen för behandling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Remissvar: Utveckla samverkan med externa aktörer för att öka tryggheten och minska bostadsinbrotten i Söderort

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.5/932-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till polismyndigheten i Stockholms Län överlämna detta tjänsteutlåtande.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till polismyndigheten i Stockholms Län överlämna detta tjänsteutlåtande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Anmälan av samverkansöverenskommelse samt tillsynsplan gällande tillsyn folköl tobak 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.3/939-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Fyllnadsnominering till handikapprådet 2011-2014

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/982-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden utser sex ledamöter till lokala handikapprådet enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att utse sex ledamöter till lokala handikapprådet enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll gruppledarmöte 26 maj 2011.

B. Visionen Kungens Kurva – Skärholmen, lägesrapport.

C. Beslut Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2011, dnr 2.1/764-2011.

D. Svar från Trafikverket och Trafikkontoret om begäran att få bli remissinstans för ”Förbifart Stockholm” , dnr 1.6/852-2011.

E. Protokoll från pensionärsrådet 2011-06-09.

F. Brev om tillstånd att bygga dagstuga på Skärholmens fritidsgårdsförening, dnr 3.3/934-2011.

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till att skrivelserna – besluten A-F läggs till handlingarna. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett avseende ärende B. Tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v) hade för (v) också hon eget förslag till beslut enligt bilaga två avseende ärende B. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut avseende ärende A-F, förutom B, att godkänna skrivelserna – besluten och lägga dem till handlingarna. På ärende B fann han tre förslag till beslut, förvaltningens, (mp:s) samt (v:s) förslag till beslut. Han hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till (mp:s) samt (v:s) förslag. Mot beslutet reserverade sig (mp) till förmån för eget förslag till beslut genom ledamoten Rebwar Hassan (mp). Även (v) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut genom tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado(v)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A-F till handlingarna

Reservationer Mot beslutet reserverade sig (mp) till förmån för eget förslag till beslut genom ledamoten Rebwar Hassan (mp). Även (v) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut genom tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado(v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 30 B

Visionen Kungens Kurva – Skärholmen, lägesrapport

Förslag till beslut

1. att Spårväg syd ska hög prioriteras och att utbyggnad av spårväg syd påbörjar snarast

2. att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avslå hela programmet för förbifart Stockholm.

3. Därutöver vill vi framföra följande:

Vi vill betona att klimathot och miljöförstöring talar för att en av de viktigaste egenskaper en översiktsplan måste ha är att vara anpassad till kollektivtrafikens krav. All idag tillgänglig kollektivtrafik bygger på en linjestruktur, oavsett om det är spårtrafik med stationer eller busstrafik mellan en rad hållplatser.

När tunnelbanenätet byggdes ut strukturerades staden efter stationernas inbördes lägen. Vi fick en stjärnformad stad med ett koncentrerat centrum i mitten. Därefter har – i och med massbilismens tillkomst - bebyggelsen spridits ut till ett mer diffust mönster.

I framtiden måste ny bebyggelse och nya stadsdelar lokaliseras i förhållande till varandra efter band med kollektivtrafikens linjer i mitten.

Spårväg Syd skulle binda ihop tunnelbanans Röda linjer mot Norsborg och Fruängen med pendeltågen i Älvsjö och Flemingsberg. Detta kan ses som ett smidigt alternativ för områdets icke bilburna besökare, som genom den lättare kan ta sig till och från området. Spårvägen finns med i den regionala planeringen för infrastrukturen i Stockholms län med finansiering från och med 2013, men något definitivt och säkert startdatum finns inte.

Förbifarten är också viktig att påpeka att den kommer skapa en negativ barriäreffekt med många parallella filer mellan Skärholmen och Kungens Kurva.

Vad gäller stadsutvecklingen så är det mycket viktigt att exploatering och byggnation av bostäder föregås av en områdesplanering. Att som idag bygga bostäder här och där utan en helhetssyn kring hur varje område ska utformas, är ett dåligt sätt att utveckla staden. Byggnation ska i första hand ske på redan exploaterad mark, men i de fall naturmark tas i anspråk, måste den naturen kompenseras med likvärdiga ekologiska kvaliteter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Förslag till beslut (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

2011-08-25

Ärende 30B

Vision Kungens kurva – Skärholmen, lägesrapport

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Lorena Delgado (V)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nämnden beslutar att:

Att stadsdelsnämnden lyfter fram behovet av sociala ytor i Skärholmen och föreslår att överdäckningen Skärholmen –Kungens kurva används till detta.

Utvecklingen av Kungens kurva - Skärholmen kan antagligen ses som en naturlig utveckling av området. Vi ser som positivt att t.ex. Spårväg Syd omnämns som en del av detta projekt, något som både medborgare och olika aktörer i området tjänar på. Upprustningen av parkhusen och satsningen på öppna parker är också positivt. Byggandet av hyreslägenheter anser vi är ett måste för att staden ska få växa och hemlösheten, som breder ut sig, ska utplånas.

Däremot vill vi inte att Skärholmen enbart ska få en handelsprofil. Där, om vi ser på nuvarande socioekonomiska situationen, skärholmsborna i stort exkluderas från utvecklingen. Vi vill att Skärholmen ska utmärka sig för sitt mångfald; mångfald i arkitektur, mångfald i natur, mångfald i mötesplatser, mångfald i kultur.

Därför anser vi att Skärholmens stadsdelsförvaltning ska tydligt lyfta fram behovet av att skapa sociala ytor som en motvikt till handelsprofilen. Det är därför viktigt att utreda möjligheterna till detta i och med överdäckningen. Om det inte går att bygga bostäder där så bör det bli en naturlig bro mellan Skärholmen och kungens kurva med gröna mötesplatser som alla kan ta del av.

§31 Balanslista uppdrag SDN 8/2011-08-25

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan samt att lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§32 Månadsrapport juni 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/980-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2011 och lägger den tillhandlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för juli 2011 och lägga den tillhandlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§33 Remissvar: Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms Stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/240-2011 med förslag till beslut att

1. Lämna remissen utan eget ställningstagande.

2. Omedelbar justering av paragrafen.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkar för (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Han ställer sig också bakom (s):s särskilda uttalande enligt bilaga två. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkar för alliansen (m) samt (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han ställer sig dessutom för (m) bakom (s) särskilda uttalande. Tillika gör (fp) genom ordföranden Jan Jönsson (fp). Även (v) ställer sig bakom det särskilda uttalandet genom tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt miljöpartiets enligt bilaga ett. Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till (mp:s). Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverar sig (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna remissen utan eget ställningstagande.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Mika Eskelinen (m) ställer sig för (m) bakom (s) särskilda uttalande. Tillika gör (fp) genom ordföranden Jan Jönsson (fp). Även (v) ställer sig bakom det särskilda uttalandet genom tjänstgörande ersättaren Lorena Delgado (v). Även (mp) ställer sig bakom detta särskilda uttalande genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverar sig (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (mp) förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 19

Dnr- 1.5.1/240-2011

Motion om Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad – svar på remiss

Förslag till beslut

1. Att nämnden bifaller motionen.

2. Attbetona att ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhetför papperslösa ska få ekonomiskt stöd av Stockholms stad

3. Attsocialnämnden ska ge ekonomiskt stöd även till jourer och organisationer vars verksamhet helt eller delvis är riktad till papperslösa

4. Att därutöver anföra

Vi är bekymrade över papperslösas svåra situation i Stockholm. Papperslösa är bland de mest utsatta och sårbara människor vi har i vårt land och borde ha rätt till grundläggande rättigheter som medicinsk vård, skola, mat och husrum.

Det offentliga ska ta sitt ansvar för att skydda dessa människor som vistas i Sverige, men för att komplettera den offentliga hjälpen, och för att rycka in där det offentliga inte vill eller klarar av att stödja, kan frivilligorganisationer spela en viktig roll för att stödja papperslösa.

Därför förespråkar vi att ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhet för papperslösa ska få ekonomiskt stöd. Därför anser vi också att socialnämnden ska ge ekonomiskt stöd även till jourer och organisationer vars verksamhet helt eller delvis är riktad till papperslösa.

Skärholmen, och hela Stockholm, ska vara en plats där alla känner sig välkomna, och en knytpunkt även för människor från platser utanför Sveriges gränser. En öppen attityd är en viktig del av stadens varumärke, att ställa upp för de som behöver är en viktig del av den attityden.


Bilaga två Särskilt uttalande (s) med stöd av (m), (fp), (v) och (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-08-25

Robert Lagergren m.fl. (s)

Samt (m), (fp), (v), (mp)

Ärende 19

Dnr- 1.5.1/240-2011

Motion om Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad – svar på remiss

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra;

att det idag lever och arbetar människor i Sverige utan uppehållstillstånd. Många lever under mycket svåra förhållanden. I Sverige måste vi förebygga att människor tvingas leva gömda.

Därför har socialdemokraternas utgångspunkt varit att en översyn bör göras för vad som ska gälla för personer som lever som papperslösa eller gömda i vårt land, med syfte att öka tillgängligheten i vården och överväga nya kostnadsmodeller.

Socialdemokraterna anser att asylsökande personer och personer som befinner sig i Sverige utan att ha nödvändigt tillstånd för att vistas i landet ska, oavsett ålder, av det landsting inom vars område de befinner sig, erbjudas vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763; HSL) i samma omfattning och på samma villkor som landstinget ska erbjuda bosatta personer. Landstingen bör också utforma gemensamma riktlinjer för vård för dessa grupper. Alla barn som lever i Sverige ska ha rätt till vård på lika villkor. På samma sätt ska alla barn ha rätt till skolgång.

Kvinnor som utsatts för våldtäkt eller annan förnedrande handling har ofta svårt att framlägga sina skäl. De satsningar som har gjorts för att utreda kvinnors asylskäl måste fortsätta, t ex när det gäller möjligheter att få välja handläggare, tolkar och offentliga biträden.

En statlig offentlig utredning (SOU 2011-48) konstaterar att Sverige inte lever upp till internationella konventioner, eller de nationella ambitionerna, rörande hälso- och sjukvård åt asylsökande och papperslösa personer.

Utredningen har vidare gjort bedömningen att den nuvarande regleringen inte heller fullt ut lever upp till syftet med vad som är föreskrivet i den nationella lagstiftningen om journalföring och patientsäkerhet samt vissa förvaltningsrättsliga principer rörande kommunal
verksamhet. Det senare särskilt mot bakgrund av vad som framkommit om den vård som asylsökande och framför allt papperslösa personer erhåller vid s.k. gråa mottagningar som drivs i frivilligorganisationernas regi. Slutligen har utredningen kunnat konstatera att den nuvarande regleringen inte fullt ut stämmer överens med de yrkesetiska principer som gäller för vårdprofessionerna vilket i sig kommit att skapa något som kan betraktas som ett arbetsmiljöproblem för dessa yrkesgrupper.

§34 Svar på medborgarförslag gällande möjlighet till fotvård och hårvård

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.4/33-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens utredning.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens utredning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§35 Svar på skrivelse om utskick av nämndhandlingar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/854-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar om utskick av handlingar genom användandet av läsplattor.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar om utskick av handlingar genom användandet av läsplattor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§36 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§37 Internkontroll dokumentation LSS bostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/887-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner internkontroll av dokumentation

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna internkontroll av dokumentation

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§38 Anmälningsärenden

A. Beslut: Studieresa till Leeds , England, dnr 1.1/995-2011.

B. Beslut: Studieresa till Göteborg, dnr 1.1/994-2011.

C. Beslut: Studieresa till Turkiet, dnr 1.1/993-2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälningarna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§39 Information om förändringar gällande personliga ombud

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/803-2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens rapport om förändringar

-------------------------------------------------------------------------------------------

§40 Remissvar angående motion om nya metoder för att anställa personer med funktionsnedsättning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/261-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

2. Stadsdelsnämnden förordar att Stockholms stads personalstrategiska avdelning startar en arbetsgrupp för att planera kompetensutvecklingsinsatser i syfte att öka antalet anställningar för personer med funktionsnedsättning.

3. Omedelbar justering, ärendet sänds till Trafik och arbetsmarknadsroteln samt KF/KS kansli.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (fp) samt (m) om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Har yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna remissvaret.

2. förorda att Stockholms stads personalstrategiska avdelning startar en arbetsgrupp för att planera kompetensutvecklingsinsatser i syfte att öka antalet anställningar för personer med funktionsnedsättning.

3. omedelbar justera paragrafen samt att ärendet sänds till Trafik och arbetsmarknadsroteln samt KF/KS kansli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§41 Remissvar: Nationella kvalitetsregister

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/966-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

2. Stadsdelsnämnden ställer sig bakom äldreförvaltningens förslag om att delta i nationella kvalitetsregister.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna remissvaret.

2. ställa sig bakom äldreförvaltningens förslag om att delta i nationella kvalitetsregister.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§42 Sjuksköterskor natt, vid Sätra vård och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/956-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att teckna avtal med Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsnämnd om ”Beredskapstjänst sjuksköterskor natt vid Sätra vård- och omsorgsboende”

Yrkande ledamoten Mika Eskelinen (m) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. uppdra till stadsdelsförvaltningen att teckna avtal med Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsnämnd om ”Beredskapstjänst sjuksköterskor natt vid Sätra vård- och omsorgsboende”

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§43 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/951-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delegationsordning att gälla från och med den 1 september 2011

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till delegationsordning att gälla från och med den 1 september 2011.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§44 Ansökan om stimulansbidrag 2011 – äldreomsorgen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/999-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ansökan om stimulansmedel godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart samt skickas till Socialstyrelsen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna ansökan om stimulansmedel.

2. omedelbart justera paragrafen samt skicka det till Socialstyrelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§45 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 20.15 och tackade alla närvarande för visat intresse.