Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-09-29, öppna delen.

4 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-09-22.
B. Protokoll presidium 29 september 2011.
C. Revisionsrapport persontransporter och skolskjutsar.
D. Arkivinstruktion för Skärholmens stadsdelsförvaltning.
E. Ansökan om medel för satsning om ökat utbyte mellan Kungens Kurva och Skärholmen.

5 Förstudie av Spårväg syd - remissvar, dnr 1.5.1/1082-2011. (Bilagan SL:s remisshandling trycks på grund av sin omfattning enbart upp till gruppledarna. Finns att läsa i sin helhet på www.sl.se/sparvagsyd ).

6 Remissvar gällande motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik, dnr 1.5.1/1008-2011.

8 Nyttjandeavtal för stadsdelens lokaler, dnr 2.6/1140-2011.

9 Ansökan om stöd för Skärholmsloppet samt ungdomsverksamheten Löparakademin Skärholmen, dnr 5/1139-2011.

10 Förslag till riktlinjer för föreningsstöd till kulturprogram, dnr 5/1131-2011.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§10 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut med tillägget att ett medborgarförslag om lekstuga på parkleken kulan tillkommit.

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-09-29

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-09-29

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Medborgarförslag om lekstuga till parkleken Kulan

Förelåg ett medborgarförslag från Birgitta Nordén om bl.a. en lekstuga till parkleken Kulan i Sätra, dnr 1.2.4/1154-2011

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkade att medborgarförslaget skulle tillställas förvaltningens för beredning. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att tillställa medborgarförlaget förvaltningen för beredning

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-09-22.

B. Protokoll presidium 29 september 2011.

C. Revisionsrapport persontransporter och skolskjutsar. Förslag till beslut alliansen

D. Arkivinstruktion för Skärholmens stadsdelsförvaltning.

E. Ansökan om medel för satsning om ökat utbyte mellan Kungens Kurva och Skärholmen. S.U finns V samt S

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson yrkade att anmälan av inkomna skrivelser och beslut läggs till handlingarna. Tjänstgörande ersättaren Andreas Lundin (m) yrkade för alliansen (m) samt (fp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett gällande 14C. Till detta förslag till beslut anslöt sig en enig nämnd genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s), ledamoten Linnea Ornstein (mp) för (mp) samt genom ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson fann ett förslag till beslut, alliansens (m) och (fp) med stöd av en enig nämnd (s), (v), (mp) och hörde enhälligt bifall därtill.

Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmäler för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga två gällande 14 E. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) ansluter sig för (s) till (v):s särskilda uttalande enligt bilaga två.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna

att

1. lägga revisionsrapporten till handlingarna.

2. uppdra åt förvaltningen att redovisa regler och riktlinjer angående persontransporter och skolskjutsar

3. därutöver anföra:

I rapporten finns noterad kritik, dock inte riktad till Skärholmens stadsdelsförvaltning för en rad brister i granskade stadsdelars hantering av persontransporter och skolskjutsar. Det saknas rutiner och kontroller för samåkning, bomkörningar, fakturaunderlag etc. vars syfte är att borga för kvalitet och god resursanvändning. I revisorsrapporten framkommer det att stadsdelsnämnderna genast bör vidta åtgärder bl. a. för att stärka den interna kontrollen.

Vi i alliansen önskar en redovisning från Skärholmens stadsdelsförvaltning angående kostnader, rutiner, kontroller för persontransporter och skolskjutsar i stadsdelen för att garantera en god, kostnadseffektiv service för våra medborgare.

Särskilt uttalande Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmäler för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga två gällande 14 E. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) ansluter sig för (s) till (v):s särskilda uttalande enligt bilaga två.

Bilaga ett förslag till beslut Alliansen (m), (fp) med stöd av (s),(v), (mp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-10-27

Ärende 4c.

Revisionsrapport

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Elisabeth Johnson, Andreas Lundin m.fl. (M)

Med stöd av (s), (v), (mp)

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

2. Att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa regler och riktlinjer angående persontransporter och skolskjutsar

3. Att därutöver anföra:

I rapporten finns noterad kritik, dock inte riktad till Skärholmens stadsdelsförvaltning för en rad brister i granskade stadsdelars hantering av persontransporter och skolskjutsar. Det saknas rutiner och kontroller för samåkning, bomkörningar, fakturaunderlag etc. vars syfte är att borga för kvalitet och god resursanvändning. I revisorsrapporten framkommer det att stadsdelsnämnderna genast bör vidta åtgärder bl. a. för att stärka den interna kontrollen.

Vi i alliansen önskar en redovisning från Skärholmens stadsdelsförvaltning angående kostnader, rutiner, kontroller för persontransporter och skolskjutsar i stadsdelen för att garantera en god, kostnadseffektiv service för våra medborgare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två särskilt uttalande (v) med stöd av (s)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2011-10-24

Ärende

Rudy Espinoza (v) m.fl.

Med stöd av (s)

Yttrande ang. Ansökan om medel för satsning om ökat utbyte mellan Kungens kurva och Skärholmen

Särskilt uttalande

För att öka öppenhet och möjlighet att ha en bättre insyn över det här projektet hade vi önskat att denna ansökan hade presenterats i god tid i vårt ordinära stadsdelsnämndssammanträde. Förstudien anser vi att bör ha skett genom ett bättre samarbete och förstärkning av jobbtorget, delvis genom arbetsmarknadsförvaltningen men så har inte skett enligt vår egen förfrågning.

Att anlita ett företag som ensam vinner en offert för att undersöka de arbetslösas möjlighet samt behov för att få arbete, för att sen ha en favoriserad ställning till att sälja sin tjänst genom att matcha, ge anpassade arbetsmarknadsutbildningar, samt uthyra personal utan någon konkurrens är inte heller önskvärd.

Vi hoppas att förvaltningen ger oss möjligheten i framtiden att lägga fram våra synpunkter när sådana insatser eller projekt uppkommer. Arbetslösheten är en av våra viktigaste gemensamma angelägenheter. Vi är lång ifrån att uppnå en gemensam syn hur vi kan bekämpa vidare arbetslösheten men samtliga partiet som finns representerade i stadsdelnämnden har rätt till insyn och information.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Förstudie av Spårväg syd – remissvar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1082-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till SL och Kommunstyrelsen.

2. Ärendet skickas till KF/KS kansli, Stadshuset, 10535 Stockholm samt AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73 Stockholm

3. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) anmälde för alliansen (m) samt (fp) ett särskilt uttalande i frågan enligt bilaga ett. Hon ställde sig även för alliansen (m) samt (fp) bakom (s):s särskilda uttalande enligt bilaga två. Ersättaren Bosse Ekvall (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga två samt ställde sig för (s) även bakom (v):s särskilda uttalande enligt bilaga tre. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) tog dessa uttalanden som sina. Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga tre samt ställde sig för (v) även bakom (s) särskilda uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Linnea Ornstein (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga fyra samt ställde sig för (mp) bakom (s):s särskilda uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet tas med omedelbar justering och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till SL och Kommunstyrelsen.

2. Ärendet skickas till KF/KS kansli, Stadshuset, 10535 Stockholm samt AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73 Stockholm

3. Omedelbar justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Ledamoten Elisabeth Johnson (m) anmälde för alliansen (m) samt (fp) ett särskilt uttalande i frågan enligt bilaga ett. Hon ställde sig även för alliansen (m) samt (fp) bakom (s):s särskilda uttalande enligt bilaga två. Ersättaren Bosse Ekvall (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga två samt ställde sig för (s) även bakom (v):s särskilda uttalande enligt bilaga tre. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) tog dessa uttalanden som sina. Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga tre samt ställde sig för (v) även bakom (s) särskilda uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Linnea Ornstein (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga fyra samt ställde sig för (mp) bakom (s):s särskilda uttalande enligt bilaga två.

Bilaga ett särskilt uttalande Alliansen (m) samt (fp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdelsnämnden 2011-10-27

Elisabeth Johnson, Andreas Lundin m. fl. (M)

Jan Jönsson m. fl. (Fp)

Särskilt uttalande

Ärende 15

DNR.1/1082-2011

Det är positivt att SL aktivt utreder förstärkningar av tvärgående förbindelser i staden och angränsande kommuner, då Stockholms kollektivtrafiksystem idag präglas av radiala förbindelser. Tvärgående förbindelser har i sammanhanget mycket goda möjligheter att avlasta delar av det centrala kollektivtrafiksystemet och förbättra kommunikationerna i Stockholm/Söderort. Genom att också "Förbifart Stockholm" är beslutad och skall genomföras ställer detta stora krav på möjlighet till kollektivt resandet och genomförande av förbättrad infrastruktur. I beslutsunderlaget om "Förbifart Stockholm" finns också Spårväg Syd som en förutsättning. Det är viktigt att vi ser helheten på de beslut som redan är fattade och de som måste fattas.

Stockholms södra delar samt Södertörn är beroende av en väl fungerande infrastruktur där kollektivtrafiken utgör en viktig del. En fungerande kollektivtrafik behövs för att skapa goda möjligheter till resande till och mellan regionens alla delar. Genom att binda samman Stockholms södra delar med tvärförbindelser skapas de förutsättningar som behövs för att ytterstaden ska utvecklas och växa, vilket ligger helt i linje med den vision för Söderort 2030 som Stockholm har antagit. Spårväg Syd är därmed en förutsättning för att uppnå denna vision och en av de viktigaste beståndsdelarna i att utveckla Stockholms södra delar. Vi, boende i Söderort kan vittna om att förbättringar/förstärkning av den tvärgående kommunikationen verkligen behövs.

I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta i länets norra. En bättre utbyggd tvärgående kollektivtrafik skapar en attraktion för att få fler företagsetableringar i Söderort och därmed på sikt fler arbetstillfällen. Spårväg Syd skapar också förutsättningar för att bygga bostäder i större omfattning samt attraktion för nyetableringar av både nationella och internationella företag i Söderort. En effektiv tvärkommunikation binder även samman ytterstadsdelarna och skapar förutsättningar för en naturlig integration.

I detta sammanhang förtjänar det att påminnas om de modesta reseprognoser och samhällsekonomiska tveksamheter som förutspåddes i utredningarna inför Tvärbanans byggande och den mycket positiva utvecklingen med ett stort reseunderlag som blev resultatet när den väl byggts.

Den befolkningstillväxt som kommer om 10-30 år måste vi idag planera för i Söderort. Förslaget om utökning av bussförbindelser är inte tillräckligt bra för att möta Söderorts krav på tillgänglighet.

Det är därför viktigt att SL tillsammans med andra berörda parter beaktar hela söderorts framtida utveckling och ger Spårväg syd högsta prioritet i den fortsatta utredningen.

Vi inom Alliansen i Skärholmen vill genomföra Söderorts visionen snarast med byggande av Spårväg Syd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Särskilt uttalande (s) med stöd av (v), (mp) och alliansen (m), (fp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-10-27

Robert Lagergren m.fl. (s) med stöd av (m), (fp), (v), (mp)

Ärende 15

Dnr.1.5.1/1082-2011

Förstudie av Spårväg Syd – remissvar

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra följande;

Förvaltningen har på ett bra och tydligt sätt i tjänsteutlåtandet under rubriken ”Förvaltningens synpunkter och förslag” pekat på en rad väsentliga argument som kraftfullt visar att alla i sina tidigare remissvar sagt att det är spårväg man vill ha och inte buss.

- Följande kan nämnas: ”Stockholmsöverenskommelsen”

- ”Samråd med allmänheten”

- ”De nya regionala kärnorna Kungens Kurva/Skärholmen” samt

- Flemingsberg”

- ”Vision för söderort”

- ”Långsiktig miljövänlig samhällsutveckling”

- ”Man förbinder tunnelbanans röda linje med södra stambanan”

Vi tycker det är ytterst märkligt att SL nu i detta läge säger att resandeunderlaget inte räcker till för att motivera spårväg.

SL har såvitt vi kan förstå inte alls tagit i beaktande att Stockholms stad fram till 2014 åtagit sig att bygga 15.000 nya bostäder, till stor del i den del av staden som skulle vara betjänt av Spårväg syd, - de sydvästra förorterna.

Genom att investera i Spårväg syd så får man ett mycket kapacitetsstarkt, attraktivt och miljövänligt alternativ för framtida tvärförbindelser.

Det är också mycket angeläget att Skärholmen/Kungens Kurva-området med sin stora utvecklingspotential, och som redan i dag har 30 miljoner besökare varje år, får bryta det nära totala behovet av bil för att komma dit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre Särskilt uttalande (v) med stöd av (s)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(v) med stöd av (s)

Yttrande ang. Förstudie av Spårväg syd-remissvar

Vi instämmer till del med Stadsdelsförvaltning, och vill därför tillägga:

Vänsterpartiet vill betona vikten av att det är en spårväglösning som måste väljas. En spårväg är en förutsättning för att förverkliga planerna för de regionala stadskärnorna Flemingberg, kungens kurva/ Skärholmen som staden ansett ha en stark utvecklingspotential. Dessutom framgår det i RUFS 2010 att ”kärnor behöver nya tvärförbindelser sinsemellan. Det ger goda förutsättningar för samspel mellan de regionala stadskärnorna, vilket är viktig för deras tillväxt”. Vi instämmer till fullo i beskrivningen i RUFS 2110 att goda kommunikationer är grundläggande för att näringslivet ska betrakta stadskärnorna som attraktiva för etablering.

Därför är det en besvikelse att det inte anses vara samhällsekonomiskt motiverat att bygga en tvärförbindelse mellan Älvsjö och Huddinge via Kungens kurva.

Frågan är vad man anser vara samhällsekonomiskt lönsamt eller viktigt, är det en citybana som utnyttjas av turister under sommaren och ett fåtal boende i ett område som har alla möjliga resealternativalternativ? Eller är det tvärförbindelser i områden där få helhetslösningar finns och relativt stora resevolymer finns året om. Där studenter reser till och från högskoleutbildningar, arbetare reser fram och tillbaka från jobbet. Sen får vi inte glömma den socioekonomiska vinningen för Skärholmen, ett område som på många aspekter blivit åsidosatt utvecklingsmässigt. Skärholmen är ett område med utvecklingspotential och det skulle Spårväg syd markera.

Skärholmen har pekats ut i söderortsvisionen som ett expanderande handelsområde och en knytpunkt för kollektivtrafiken. Förbifart Stockholm kommer att förändra denna bild ytterligare, Skärholmen/kungens kurva kommer att bli mer biltrafikpräglat, dvs. distansen mellan befolkningen i Skärholmen och kungens kurva kommer att blir större. Det måste finnas alternativ till detta, miljövänliga och hållbara alternativ.

Därför anser vi att Spårväg Syd är ett måste för Skärholmen, det är en miljövänlig progressiv utveckling för området, med ett mer långsiktigt perspektiv. Spårväg Syd handlar inte enbart om att tillgodose behovet av resor eller öka kollektivtrafikandelarna i området, utan också om att utveckla en eftersatt del av Stockholmsregionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga fyra Särskilt uttalande (mp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

27 oktober 2011

Linnea Ornstein (mp), m.fl. Ärende 15

Förstudie av Spårväg syd

Dnr 1.5.1/1082-2011

Särskilt uttalande

Vi håller med om förvaltningens synpunkter, och det gläder oss att förvaltningen fortsätter att kämpa för Spårväg syd. Så länge det inte finns en risk att en busslinje skjuter fram byggandet av spårvägen, så ställer vi oss positiva till att denna temporära lösning lyfts fram så länge och anser att snabba direktbussar längs den föreslagna sträckan bör införas omgående. I detta arbete bör man också tydligt ta sikte mot Bus Rapid Transit- systemet. Idag är restiderna mellan söderförorterna orimliga, vilket gör det alldeles för enkelt att istället ta bilen. Att skapa kollektivtrafik som kortar restiden och förbättrar förbindelserna mellan ytterstadsdelarna är nödvändigt för att minska miljöpåverkan, för att göra det mer attraktivt att bo i förorterna samt för att fortsätta utveckla området.

Vi ser det som problematiskt att Förbifart Stockholm tar så mycket resurser att andra satsningar blir lidande, däribland Spårväg syd. Enligt vår mening borde det vara rimligt att satsa på att förbättra kommunikationerna och tillgängligheten längs spårvägens planerade sträckning så att staden kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Detta istället för att bygga på ett sätt som kommer göra att biltrafiken ökar, och dessutom kommer att påverka miljön på ett väldigt ingripande sätt, men utan att ge de fördelar som skulle motivera denna typ av ekonomisk satsning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Remissvar gällande motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1008-2011 med förslag till beslut

att

1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss om motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Han ställde sig även bakom (v):s särskilda uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt bilaga två samt ställde sig bakom (s):s förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han fann två förslag till beslut, förvaltningens samt (s):s förslag till beslut enligt bilaga ett. Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut . Votering begärdes av vice ordföranden Robert Lagergren (s) och verkställdes. Voteringen utföll med sju röster för förvaltningens förslag till beslut och sex röster för (s) förslaget. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut som sitt. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Voteringen Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra där ja var för förvaltningen och nej för (s):s förslag till beslut. Röstade ja gjorde ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Elisabeth Johnson (m), Arslan Bicen (m), Ulf Colliander (m), Cecilia Carpelan (fp) tjänstgörande ersättarna Andreas Lundin (m), Bayram Kaya (m). Nej röstade vice ordföranden Robert Lagergren, ledamöterna Birgitte Isberg (s), Liliane Svensson (s), Linnea Ornstein (mp), Rudy Espinoza (v) samt tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss om motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik.

2. omedelbar justera paragrafen.

Bilaga ett Förslag till beslut (s) med stöd av (v)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-10-27

Robert Lagergren m.fl. (S) med stöd av (v)

Ärende 16

Dnr. 1.5-1/1008-2011

Remissvar gällande motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

Förslag till beslut

Mot bakgrund av den redogörelse som förvaltningen lämnade till stadsdelsnämnden 2011-09-29 Dnr. 6/991-2011 ”Angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen” stöder vi till fullo motion 331-1226/2011 om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Särskilt uttalande (v) med stöd av (s)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2011-10-24

Ärende 16

Rudy Espinoza (v) m.fl. samt med stöd av (s)

Remissvar gällande motion om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

Särskilt uttalande

Syftet för motionen är att anpassa stadens arbetsmarknadsprogram till en mer realistisk och praktisk förnyelse. Trots att det finns omfattande regelverk från arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt riktlinjer inom Stockholm stad för att ser till att bidragstagare står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker jobb så har arbetslösheten ökat i Skärholmens stadsdel. Dessutom så är en väldigt låg andel arbetslösa med i A-kassan, vilket leder till att många får söka hel eller delvis försörjningsstöd. Det leder att problemen transporteras från statlig nivå till stadsdelsnivå. Antal hushåll som räknas som långtidsberoende av ekonomiskt bistånd har inte heller minskat.

Vår roll i oppositionen är att lägga fram de politiska förslagen, bevaka samt kritisera. Vi tror inte på en så restriktiv arbetsmarknadspolitik mot de som är mest utsatta i samhället kommer att ge oss de önskade resultaten. Det är oförnekligt att utbildningsnivå har en stor betydelse för att få tillgång till ett jobb och det så att många att de som kallas aspiranter på jobbtorget har en lågutbildningsnivå i förhållande till marknadens behov. De siffrorna som förvaltningen presentera vad det gäller utbildningsnivåer är inte aktuella i dagens läge kan det ser ännu högre det antalet av sökande som saknar grund och gymnasium utbildning.

Att fokus ska ligga på att undanröja försörjningshinder på ett långsiktigare sätt, som tar hänsyn till förutsättningarna för varje individ är mänskligare än att försöka bli av med de som har försörjningsstöd utan att öka arbetssökandes möjlighet till flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, genom en lämplig utbildning. En inlåsningseffekt sker utan att nämnden kan uppnå sin målsättning om detta inte uppnås. Att investera i kunskap är alltid relevant, dessutom är det uppenbart att många av de arbetslösa som idag är inskrivna på jobbtorget saknar relevant utbildning.

Vi har läst tjänsteutlåtande DNR 1.6-0157/20011 från Arbetsmarknadsförvaltningen, och kunnat konstatera att där är utlåtandet på en mer neutral ton. Vi kan också konstatera att några av mätvärdena använda inte är aktuella. Det skulle ge en mer transparent och opartisk utlåtande om man eftersträvar att hålla samma sakliga och faktamässiga grund.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Remissvar gällande riktlinjer för stadens budget och skuldrådgivning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1038-2011 med förslag till beslut att

1. Att skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Tjänstgörande ersättaren Andreas Lundin (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde för alliansen (m), (fp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Till detta särskilda uttalande anslöt sig en enig nämnd genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s), ledamoten Linnea Ornstein (mp) för (mp) samt ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning.

2. omedelbart justera paragrafen

Särskilt uttalande Tjänstgörande ersättaren Andreas Lundin (m) anmälde för alliansen (m), (fp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Till detta särskilda uttalande anslöt sig en enig nämnd genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s), ledamoten Linnea Ornstein (mp) för (mp) samt ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v).

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Alliansen (m), (fp) med stöd av en enig nämnd (s), (v), (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Elisabeth Johnson, Andreas Lundin m. fl. (M)

Jan Jönsson m. fl. (Fp)

Med stöd av (s), (v), (mp)

Särskilt uttalande

Ärende 17

DNR 1.5.1/1038-2011

Vi i Alliansen tycker som förvaltningen att Stadsledningskontorets förslag till riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning är ett viktigt steg för att effektivisera och svara mot lagstiftningens krav och mot invånarnas efterfrågan och behov för såväl privatpersoner som företag. Det är en angelägen fråga som ska innehålla förebyggande åtgärder som rådgivning och som stöd vid skulduppgörelser och skuldsanering.

Dock anser vi att det saknas ett barnperspektiv i denna skrivelse. Vi i alliansen har nyligen gett förvaltningen ett uppdrag att ta fram en ”lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser” där vi poängterar att förvaltningen bör vara särskilt observant när det innefattar barn under 18 år. Det bör även gälla när vi talar om budget- och skuldrådgivning. Vid utredningar som rör familjer är det viktigt att barn (under 18 år) inte beläggs med konsekvenser som de inte är skyldiga till. Dessa fall måste hanteras varsamt.

§18 Nyttjandeavtal för stadsdelens lokaler

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.6/1140-2011 med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta förslag till nyttjandeavtal.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta förslag till nyttjandeavtal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Ansökan om stöd för Skärholmsloppet samt ungdomsverksamheten Löparakademin Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/1139-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

3. Omedelbar justera paragrafen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Förslag till riktlinjer för föreningsstöd till kulturprogram

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/1131-2011 med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om riktlinjer för föreningsstöd för kulturprogram.

Yrkande Ledamoten Rudy Espinoza (v) yrkar för (v) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett. Till detta förslag till beslut ansluter sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för förvaltningen om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han finner två förslag till beslut, förvaltningens samt (v):s med stöd av (s) och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverade sig (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag om riktlinjer för föreningsstöd för kulturprogram.

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett reserverade sig (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (v) med stöd av (s)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 20

Rudy Espinoza (v) m. Fl.

Med stöd av (s),

Ang.

Vänsterpartiet anser att riktlinjen ang söka bidrag enbart en gång per år, är något Stadsdelsförvaltningen skulle kunna vara mer generös med. Det skulle också ge möjligheten för föreningar att ha lite mer frihet att planera kulturella evenemang. Risken är att kulturen blir något man måste planera formellt, stelt utan spontanitet och det tror vi kulturen förlorar på.

Om nu alla föreningar ska få möjligheten att ta del av bidragen så tror vi det vore bra med en kulturansvarig, som har kunskapen, ett helhetsperspektiv och som kan hjälpa/ informera föreningarna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälan av skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna till handlingarna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Balanslista uppdrag SDN 10/2011-10-27

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) påpekade att datum för redovisning saknas på flera ställen i balanslistan vilket även alliansen (m), (fp) instämde i genom ledamoten Elisabeth Johnson (m). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan med dessa påpekanden läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga balanslistan till handlingarna med påpekandet att slutdatum saknas på flera ställen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Månadsrapport september 2011-10-25

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/1127-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2011 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) att månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna och hörde bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten samt lägga den till handlingarna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på Bredängs Allé i Bredäng

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/1163-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder.

2. Ärendet skickas till Trafikkontoret och polismyndigheten.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänner förvaltningens förslag på åtgärder.

2. ärendet skickas till Trafikkontoret och polismyndigheten.

3. omedelbart justera paragrafen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden alla för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 20.17

Vid Protokollet Erik Odenlid

Nämndsekreterare

Skärholmens SDN

Sammanställt av Leo Westerblom/vik nämndsekreterare