Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-23

Sammanträde 2012-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-01-26, öppna delen.

4 Konstisbana i fontänen Skärholmstorget - svar på medborgarförslag. Dnr 1.2.4/1166-2011

5 Angående kultur mm och Skärholmens teater - svar på medborgarförslag. Dnr 1.2.4/1347-2011

8 Remissvar på Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruk/beroendeproblematik, dnr 325-2364/2011. Dnr 1.5.1/1281-2011

9 Motion om förnyad demokrati - svar på remiss. Dnr 1.5.1/1215-2011

10 Remissvar på positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Dnr 1.5.1/1269-2011

11 Avtalsuppföljning 2011, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter. Dnr 1.2.1/005-2012

12 Förlängning av ansvaret för verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dnr 1.2.1/792-2011

13 Ansökan om BBIC-licens. Dnr 6/033-2012

14 Medborgarförslag om att bygga en brygga och hopptorn vid Sätrastrandsbadet. Dnr 1.2.4/119-2012

15 Svar på skrivelsen Äldres rätt till modersmål. Dnr 7/1173-2011

16 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll Gruppledarmöte 2011-12-15
B. Protokoll från Pensionärsrådet 2011-12-08
C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-01-23
D. Ärendet avser Nybyggnad av flerbostadshus, förhandsbesked om bygglov. Dnr 2011-21028-575
E. Protokoll Gruppledarmöte 2012-01-26
F. Anmälan av kommunikationsplan för trygghetsarbetet i Skärholmen 2012, dnr 1.2.5/049-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm, Utsänds ej. Finns i Pärmform hos registrator Eva Haag.

18 Balanslista uppdrag SDN 3/2012-02-23. Dnr 1.2.1/015-2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (97 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S)


§14 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut efter att medborgarförslaget i punkt 14 på dagordningen flyttats till punkten direkt efter anmälan av protokollsjustering.

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2012-01-26, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2012-01-26 öppna delen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade att anmälan av protokollsjusteringarna av slutna delen sammanträdesprotokoll 2012-01-26 godkänns med påpekande av att ersättaren Jamila Hassan Khali (S) deltog på hela sammanträdet och att ledamoten Elisabeth Johnsons (M) namn stavats fel. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hörde bifall till att godkänna protokollet med påpekandena.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2012-01-26 slutna delen med påpekande att Jamila Hassan Khali (S) deltog på hela sammanträdet och att ledamoten Elisabeth Johnsons (M) namn stavats fel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Medborgarförslag om att bygga en brygga och hopptorn vid Sätrastrandsbadet.

Förelåg medborgarförslag från Elias Roslinde om att bygga en brygga och hopptorn vid Sätrastrandsbadet, dnr 1.2.4/119-2012

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade för att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

tillställa förvaltningen medborgarförslaget för beredning


§17 Konstisbana i fontänen Skärholmstorget – svar på medborgarförslag.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 1.2.4/1166-2011 Konstisbana i fontänen Skärholmstorget – svar på medborgarförslag med förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. Medborgarförslaget och förvaltningens svar skickas till idrottsförvaltningen och trafikkontoret för kännedom.

Yrkande Ersättaren Ababacarr Jammeh (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) tar uttalandet som sitt egna. Ledamöterna Rebwar Hassan (MP) och Rudy Espinoza (V) stöder det särskilda uttalandet för Miljöpartiet respektive Vänsterpartiet. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att förvaltningens svar godkänns och hör enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. Medborgarförslaget och förvaltningens svar skickas till idrottsförvaltningen och trafikkontoret för kännedom.

Bilaga 1: Särskilt uttalande Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Bilaga 1 Särskilt uttalande Socialdemokraterna stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-02-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende

Dnr. 1.2.4/1166-2011

Konstisbana i fontänen Skärholmstorget - svar på medborgarförslag

Särskilt uttalande

Medborgarförslaget tar upp en mycket viktig fråga för oss invånare i förorterna (inte minst i Skärholmen). Den handlar om rättvis resursfördelning av skattepengarna i Stockholm stad som helhet. Att vi, som bor i de yttre delarna av staden, också kan få tillgång till ett generösare utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Den borgerliga Alliansen måste prioritera sina val av satsningar på ett bättre sätt så att flera människor i hela Stockholm kan ta del av de skattefinansierade verksamheterna som erbjuds.

Vi som är förtroendevalda politiker i Skärholmen måste kämpa för våra invånare, våra idéer, tankar och drömmar, så att vi inte går miste om en god samhällsutveckling, en positiv kraft och ett engagemang hos vår befolkning. Det är angeläget att vi i ytterstaden trivs, känner oss sedda och känner att vi är precis lika betydelsefulla som övrig befolkning i staden.

Förslagsställaren har föreslagit tänkbara alternativ till finansiering av denna aktivitet och den största kostnaden som framgår av förvaltningens svar verkar vara den initiala kostnaden. Det som är värt att notera i förvaltningens svar är att det inte riktigt framgår hur stor denna initiala kostnad är. Förvaltningen skriver i sitt svar att: "det skulle kräva stora ingrepp på fontänen och att kostnaderna skulle bli för höga". "För höga" i relation till vad undrar vi, Citybanan/(NK-expressen) eller är det att det just i år inte finns i budget?

Vi tycker självklart att det är beklagligt att det på grund av pengabrist inte går att genomföra vissa saker som kan gynna den större delen av befolkningen. Men det är också tråkigt att det inte framgår i förvaltningens svar hur mycket det egentligen skulle kosta att genomföra detta. Om de faktiska kostnaderna skulle rapporteras skulle det ges en större möjlighet för oss politiker i stadsdelsnämnden att i framtida budgetar äska pengar för till exempel en sådan här angelägenhet som har stora möjligheter att ge oss ett levande och attraktivt Skärholmstorg även under den mörka kalla årstiden. Kanske det till och med, med en isbana på torget, ger restauranger anledning till ökat öppethållande och att annan verksamhet som nattvandrare och annan ungdomsverksamhet kan finna en ytterligare träffpunkt.

§18 Angående kultur mm och Skärholmens teater – svar på medborgarförslag.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 1.2.4/1347-2011 med förslag till beslut

att:

Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (S) yrkar för att delvis godkänna tjänsteutlåtandet och anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ledamöterna Rebwar Hassan (MP) och Rudy Espinoza (V) instämmer för Miljöpartiet respektive Vänsterpartiet i Socialdemokraternas skrivelse enligt bilaga 1. Ledamoten Elisabeth Johnson (M) yrkar för Moderaterna bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner två förslag till beslut Socialdemokraternas med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet enligt bilaga 1 respektive förvaltningens förslag till beslut att godkänna tjänsteutlåtandet. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör bifall till att godkänna förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (S) begär votering och voteringen verkställs.

Votering

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer Socialdemokraternas med stöd av Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till beslut enligt bilaga 1 mot förvaltningens förslag till beslut. De som stöder förvaltningens förslag till beslut röstar ja. De som stöder Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag röstar nej

Röstar Ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Ulf Colliander (M) och Cecilia Carpelan (FP). Röstar Nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Linnea Ornstein (MP) och Rudy Espinoza (V).

Med sju röster för och sex röster mot finner ordföranden Jan Jönsson (FP) att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Reservation Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Bilaga 1 Särskilt uttalande Socialdemokraterna med stöd av (V) och (MP)


Bilaga 1 Särskilt uttalande Socialdemokraterna med stöd av (V) och (MP)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-02-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 5

Dnr. 1.2.4/1347-2011

Angående kultur mm och Skärholmens teater – svar på medborgarförslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden delvis godkänner tjänsteutlåtandet.

Samt att därutöver anföra

Medborgarförslaget tar upp ett mycket angeläget tema. Dels behovet av att Skärholmen utökade kulturanslag och dels behovet av att lokaler ska kunna användas i större utsträckning än vad som görs i dag. Skärholmens Stadsteater är ett exempel på hur man skulle kunna använda den i mycket större utsträckning än vad som sker i dag.

Förvaltningens tjänsteutlåtande beskriver i sitt svar på vad som görs inom kulturen i Skärholmen. För det anslag man får, så har man prioriterat barn, ungdom och även i viss mån äldre personer.

Skärholmens stadsteaters synpunkter bekräftar, att resurserna för att bedriva det som anges i medborgarförslaget inte är möjligt med de anslag man får för att bedriva verksamhet.

Skärholmen är ett mångkulturellt samhälle, som i hög grad borde speglas i kulturen.

Vi är bekymrade över den utveckling som vi ser på många områden inte minst på det kulturella. Vi har i tidigare remisser om operahus och förslag till kulturvision 2030 påtalat vikten av att satsa mer på kultur i Skärholmen. Vi har också tydligt uttalat, att föreningslivet ska kunna hyra/låna lokaler gratis. Vi har också fått erfara, att Scenskolan i Skärholmen ska läggas ner här och flytta till centrala staden.

Vi vet genom de kontakter vi har, att efterfrågan på billiga och i många fall helt avgiftsfria lokaler är stort. I Skärholmen är medelinkomsten hälften av vad den är på Södermalm.

Många har inte ens en ekonomisk möjlighet, att ta sig till utställningar och museer i centrala staden.

Därför är det en utmärkt idé att använda de befintliga skattefinansierade lokaler vi har till allmän kulturell verksamhet, som förslagsställaren föreslår.

Vi vill i sammanhanget hänvisa till den gruppmotion som skrivits av socialdemokraterna i Stockholms kommunfullmäktige om förnyad demokrati, som tar upp de här och liknande frågor.

Vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att driva denna och många andra frågor, till berörda politiska instanser. Vår uppgift är, att se till Skärholmsbornas bästa.

§19 Svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning.

Förelåg förvaltningens svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning. Dnr 1.6/1374-2011 med förslag till beslut

:

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för alliansen Moderaterna och Folkpartiet om återremiss och att förvaltningen i sitt nya svar fokuserar på förebyggande åtgärder. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) hänvisar till Miljöpartiets särskilda uttalande vid föregående sammanträde. Vice ordföranden Robert Lagergren vill att förvaltningen även tittar på bostadsrätter. Ordföranden Jan Jönsson hör ett förslag beslut från alliansen (M) och (FP) om återremiss av förvaltningens svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning och att förvaltningen i sitt nya svar fokuserar på förebyggande åtgärder.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

återremittera förvaltningens svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning och att förvaltningen i sitt nya svar fokuserar på förebyggande åtgärder.

§20 Svar till Stadsrevisionen gällande insatser för vuxna med missbruksproblematik,

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 420-159/2011 med förslag till beslut att:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att som yttrande överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Andreas Lundin (M) stöder för alliansen (M) och (FP) förvaltningens förslag till beslut och vill ha en uppföljning i förvaltningens tertialrapport 2. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1 och får stöd till detta uttalande av vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna och ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet. Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner ett förslag till beslut förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att som yttrande överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering

Bilaga

Särskilt uttalande Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.


Bilaga Särskilt uttalande Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

--------------------------------------------------------------------------------------

§21 Remissvar på Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks-/beroendeproblem

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/264-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar överlämna detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen i Stockholm stad.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande

Ledamoten Rebwar Hassan (MP) stöder förvaltningens förslag till beslut och har ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) Ledamoten Andreas Lundin (M) stöder för alliansen (M) och (FP) Miljöpartiets särskilda uttalande. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) stöder för Socialdemokraterna och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet Miljöpartiets särskilda uttalande. Miljöpartiets särskilda uttalande stöds av en enig nämnd. Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner ett förslag till beslutförvaltningens och hörde bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering och hör bifall även därtill.

Beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att

som svar överlämna detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen i Stockholm stad samt att

omedelbart justera paragrafen

Bilaga

Särskilt uttalande Miljöpartiet med stöd av en enig nämnd.

Bilaga 1 Särskilt uttalande Miljöpartiet med stöd av en enig nämnd

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 23 februari 2012

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende

Remissvar om förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem, dnr 325-2364/2011

dnr 1.5.1/690-201

Särskilt uttalande

Det är mycket bra att en kvalitetsgaranti införs för dem som söker vård och behandling för missbruk- eller beroendeproblematik. Och vi stödjer förvaltningens förslag att ett stöd skulle ingå i kvalitetsgaranti under utredningstiden. Det kan till exempel vara stödsamtal för att upprätthålla motivationen till drogfrihet och göra så att alla berörda orkar ta emot nödvändig vård och stöd. Det kan i nuläget vara svårt att klara garantins tidsgränser om personen har osäkert motivation och komplex problematik. Vi anser att avvikelserapportering för att kunna följa upp kvalitetsgarantins olika delar behövs.

Om en kvalitetsgaranti ska fungera måste den förenas med tillräckliga resurser. Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomfört inom två månader efter en person sökt hjälp verkar rimligt. Två månader kan ändå upplevas som en långtid, även då motivation finns, och därför föreslår vi att i vårdgaranti erbjuder alla klienter stödsamtal under utredningstiden, som i Malmö stads vårdgaranti. När det gäller unga vuxna (18- 25 år) blir tidsperspektivet ännu viktigare. Denna group bör garantera ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, förslagsvis inom 2-3 dagar.

§22 Motion om förnyad demokrati – svar på remiss

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Motion om förnya demokrati – svar på remiss, dnr 1.5.1/1215-2011 med förslag till beslut att:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Yrkande. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) stöder motionen och har ett förslag till beslut att kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att utveckla demokratin i Stockholms stad enligt bilaga 1. Till förslaget finns också ett särskilt anförande. Ersättaren Anders Lindell (MP) stöder för Miljöpartiet Socialdemokraternas förslag och har ett eget uttalande enligt bilaga 2. Ledamoten Rebwar Hassan (MP) tar det särskilda uttalandet som sitt egna. Ledamoten Rudy Espinoza (V) stöder för Vänsterpartiet de särskilda uttalandena enligt bilaga 1 och 2 och Socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Cecilia Carpelan (FP) stöder Socialdemokraternas punkt om meddelarfrihet men anser att det är en lagfråga. Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner två förslag till beslut förvaltningens respektive Socialdemokraternas enligt bilaga 1 med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) begär votering och voteringen verkställs.

Votering

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar för det av Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödda Socialdemokratiska förslaget att kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att utveckla demokratin i Stockholms stad röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Elisabeth Johnson (M), Arslan Bicen (M), Bayram Kaya (M), Ulf Colliander (M), Andreas Lundin (M) och Cecilia Carpelan (FP). Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Rudy Espinoza (V) och Linnea Ornstein (MP).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör även bifall till förvaltningens förslag om att omedelbart justera paragrafen.

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna Miljöpartiet, och Vänsterpartiet

Beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att

Godkänna stadsdelsförvaltningens svar på remissen och att

Omedelbart justera paragrafen

Bilagor

Vice ordföranden Robert Lagergren (S) särskilt uttalande och förslag till beslut från Socialdemokraterna enligt bilaga 1 med stöd av (V) och (MP).

Ersättaren Anders Lindell (MP) och ledamoten Rebwar Hassan (MP) särskilt uttalande från Miljöpartiet enligt bilaga 2 med stöd av (S) och (V).

Reservation

Socialdemokraterna Miljöpartiet, och Vänsterpartiet.

Vice ordföranden Robert Lagergren (S) förslag till beslut och ett särskilt uttalanden enligt bilaga 1. Med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-02-23

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 9

Dnr. 1.5.1/1215-2011

Remissvar gällande motion om förnyad demokrati

Förslag till beslut

Vi stöder motionen i dess helhet samt yrkandet att kommunfullmäktige tillsätter en beredning med uppdrag att utveckla demokratin i Stockholms stad.

Vi vill därutöver anföra

Beredningen bör, utöver det som framställs i motionen, ta särskild hänsyn till:

Att fler områden i Stockholm, särskilt i ytterstadsområden som Skärholmen, har svårt att hitta lokaler till föreningsmöten där kostnaden är av den nivån att föreningarna har råd.

Att det bör övervägas att det ska finnas utrymme för medborgare att på ”sina” medborgarkontor/medborgarhus ges möjlighet att söka information om Stockholms stads politik, då Stockholms stads brandväggar idag sätter hinder för att göra detta på till exempel biblioteken.

Att stadsdelens budget tillåter tillhandahållandet av lokaler där de politiska partierna kan träffa medborgarna.

Att stadsdelsförvaltningarna, för att öka valdeltagandet, avsätter resurser för information till medborgarna om det svenska valsystemet och demokratiarbetet.

Att stadsdelsnämnderna garanteras insyn i skolan, då insynen nu brister efter att ansvaret för skolan flyttats från stadsdelen.

Att beredningen i sitt uppdrag även tar med hur stadsdelsförvaltningarna bör skriva sina upphandlingsavtal för att möjliggöra medborgarna insyn i upphandlad privat skattefinansierad verksamhet.

Att anställda i upphandlad privat skattefinansierad verksamhet är garanterade meddelarfrihet, för att säkerställa för medborgarna att eventuella brister i verksamheten kommer fram, utan att den anställde riskerar att mista sin anställning.

Att information från staden förmedlas på ett lättförståeligt språk så personer med utländsk bakgrund och även personer med olika funktionsnedsättningar kan ta del av den. Det är också viktigt att det skapas möjligheter för exempelvis hörselskadade att på teckenspråk delta i diskussioner om demokratifrågor.


Ersättaren Anders Lindell (MP) och ledamoten Rebwar Hassan (MP) särskilt uttalande enligt bilaga 2 med stöd av (S) och (V)

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 23 februari 2012

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 9

Om remissvar till motion om förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla

, dnr 1.5.1/1215-2011

Särskilt uttalande

Vi tycker att fullmäktigemotionen innehåller mycket bra och stöder förslaget att yrka bifall till den. Flera av förslagen ligger i linje med den demokratipolitik vi gröna har drivit sedan länge med målet att skapa ett mer levande och delaktigt Stockholm. När vår stad växer och utvecklas måste också demokratin göra det. Vi tror därför att en fullmäktigeberedning om demokrati har mycket att tillföra, särskilt när det gäller det lokala beslutsfattandet, satsningar på unga och bättre förutsättningar för människor att ta del av demokratin.

Miljöpartiet driver sedan tidigare förslaget om direktvalda stadsdelar. Stadsdelspolitiken behandlar människors vardag och borde ges större plats i de allmänna valen. Hand i hand med detta går att vända centraliseringen som nu sker och ge stadsdelarna mer makt över besluten i staden.

De boende i stadsdelarna behöver få mer inflytande över bebyggelsen. Staden borde arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över de krav som ställs inom Plan- och bygglagens ramar. En planprocess ska alltid föregås av en medborgardialogför att ge invånare möjlighet att redan vid ett tidigt skede få delta i planprocessen. I många områden finns ett behov av att stadsbyggnadskontoret använder sig av översättare och tolkar. Metoder att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals när det gäller stadsbyggnadsrelaterade frågor måste också utvecklas.

Skärholmen är ett bra exempel på en stadsdel som arbetar med ungas deltagande i fokus, och här finns det mer att göra i hela staden. Det behövs fler åtgärder för att ge ungdomar makt över sin vardag, på fritidsgårdar och skolor. Men också över politiska beslut genom medborgardialoger och starka ungdomsråd. Slutligen är ungdomar en grupp som har det extra illa ställt ekonomiskt, något som försvårar för deltagande. För oss i Skärholmen, som är en ekonomiskt utsatt stadsdel där bidragstagandet ökar är det viktigt att ta hänsyn till hur inkomstskillnader påverkar vårt demokratiska deltagande.

§23 Remissvar på positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande remissvar, dnr 1.5.1/1269-2011

med förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner detta remissvar

2. Svaret skickas omedelbart till finansroteln KF/KS kansli med omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (MP) stöder för Miljöpartiet delvis förvaltningens förslag till beslut och anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) stöder för Socialdemokraterna och ledamoten Rudy Espinoza (V) stöder för Vänsterpartiet Miljöpartiets förslag till beslut och särskilda uttalande enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner ett särskilt uttalande enligt bilaga 1 och att det föreligger två förslag till beslut Miljöpartiets med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet respektive förvaltningens förslag till beslut. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar även om omedelbar justering och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänner detta remissvar samt

att

svaret skickas omedelbart till finansroteln KF/KS kansli

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bilaga 1 Särskilt uttalande Miljöpartiet med stöd av (V) och (S)

Reservation: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Bilaga 1 Särskilt uttalande Miljöpartiet med stöd av (V) och (S)

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 23 februari 2012

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 10

Remissvar på positionspapper om EU, staden och stockholmarna.

, dnr 1.5.1/1269-2011

Förslag till beslut

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att vidare anföra följande

Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där alliansen genomfört omfattande utförsäljningar. Med anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några av de föreslagna principerna.

Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje punkt skapar problem och behöver omarbetas.

Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden självt kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga upphandlingar.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur positionspapperet.

§24 Avtalsuppföljning 2011, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter.

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1/005-2012 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten ”Avtalsuppföljning 2011, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter”

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner ett förslag till beslut förvaltningens och hör bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna rapporten ”Avtalsuppföljning 2011, av stadsdelsnämnden upphandlade verksamheter”

§25 Förlängning av ansvaret för verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, Dnr 1.2.1/792-2011 med stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

att

1. förlänga Inger Erlandssons förordnande som verksamhetschef på Sätra vård och omsorgsboende enligt 29 § HSL för perioden 2012-01-01 till 2013-01-31

2. ärendet justeras omedelbart

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner ett förslag till beslut förvaltningens och hörde bifall därtill. Han yrkar även om omedelbar justering och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. förlänga Inger Erlandssons förordnande som verksamhetschef på Sätra vård- och omsorgsboende enligt 29 § HSL för perioden 2012-01-01 till 2013-01-31

2. ärendet justeras omedelbart

§26 Ansökan om BBIC-licens.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, Dnr 6/033-2012

med förslag till beslut att:

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBIC-licens.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

godkänna ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBIC-licens.

§27 Svar på skrivelsen Äldres rätt till modersmål.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, Svar på skrivelsen Äldres rätt till modersmål. Dnr 7/1173-2011med förslag till beslut

att

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningen svar.

Yrkande Ersättaren Lorena Delgado (v) anmäler för Vänsterpartiet ett särskilt uttalande enligt bilaga 1 och vill återremittera förvaltningens svar på skrivelsen. Ledamoten Rudy Espinoza (V) tar detta särskilda uttalande och förslag om återremittering som sitt egna. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för Folkpartiet att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar och för att stadsdelsnämnden ställer de 4 frågorna i Vänsterpartiets särskilda uttalande till förvaltningen. Vice ordföranden Robert Lagergren (S) stöder för Socialdemokraterna och ledamoten Rebwar Hassan (MP) stöder för Miljöpartiet Folkpartiets yrkanden. Folkpartiets förslag får även stöd av Moderaterna genom ledamoten Elisabeth Johnson (M).

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner två förslag till beslut dels att återremittera förvaltningens tjänsteutlåtande enligt Vänsterpartiets särskilda uttalande vilket inkluderar 4 frågor, bilaga 1 dels förslaget från de övriga partierna i stadsdelsnämnden att godkänna förvaltningens förslag till beslut och att ställa de 4 frågorna enligt Vänsterpartiets bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) finner att nämnden beslutar godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och att fråga förvaltningen:

1. Får äldre välja verksamhet efter behov/vilja? Och hur görs då bedömningen till detta?

2. ”I genomförandeplaner skulle det kunna stå att brukaren önskar få hjälpen utförd på sitt modersmål” . Finns det en sådan genomförandeplan, om inte kommer det att utföras?

3. När förvaltningen beslutar om äldres behov av dagverksamhet/hjälp tas familjens gemenskap in i beslutet oavsett bakgrunden?

4. Hur stor andel äldre med utländsk härkomst deltar i aktiviteterna?

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna förvaltningens tjänstutlåtande och att fråga förvaltningen:

1. Får äldre välja verksamhet efter behov/vilja? Och hur görs då bedömningen till detta?

2. ”I genomförandeplaner skulle det kunna stå att brukaren önskar få hjälpen utförd på sitt modersmål” . Finns det en sådan genomförandeplan, om inte kommer det att utföras?

3. När förvaltningen beslutar om äldres behov av dagverksamhet/hjälp tas familjens gemenskap in i beslutet oavsett bakgrunden?

4. Hur stor andel äldre med utländsk härkomst deltar i aktiviteterna?

Särskilt uttalande: Bilaga 1 Vänsterpartiet. De 4 frågorna i bilagan stöds av en enigt nämnd

Bilaga 1 Vänsterpartiet. De 4 frågorna i bilagan stöds av en enigt nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2012-02-21

Rudy Espinoza ord. (V)

Lorena Delgado ers. (V)

Ang. svar på skrivelsen äldres rätt till modersmål

Vi beklagar att stadsdelsförvaltningen inte tagit till sig motion som ett sätt att utveckla verksamheten på ett positivt sätt. Istället har man fokuserat i att redovisa arbetet inom stadsdelsförvaltningen. Det anser vi inte vara ett svar på själva frågeställningen på motion och vill därför att ärendet återremitteras.

Det finns flera studier som tar upp behovet och utformningen av arbetet gentemot äldre med utländsk härkomst. Många beskriver behovet av att bryta isoleringen och behovet att få träffa personer i sin egen ålder som talar samma språk. Det beskriv bl.a. som ”Känslan av ensamhet kan i många fall vara orsakad av främlingskap inför den nya miljön, svårigheter med svenska språket och ovana vid svenska seder och bruk”

Vi tror att det finns många kreativa sätt att få äldre att bryta sin isolering pga av språkbarriär, och med Skärholmens arbetslag kan man åstadkomma mycket.

Många gånger utgör olika kulturföreningar den träffpunkt, isoleringsbrytningen som de äldre har, men det betyder inte att de får ta del av den information de behöver, eller att de indirekt får träffa vårdpersonal. Kanske skulle äldrevården kunna samarbeta med kulturföreningarna?

Vi vill se en stadsdelsförvaltning som väljer att engagera sig i frågan, speciellt med tanke på att vi har flera av de äldre generationer utlandsfödda som nu har pensionerats eller når ålderns höst.

Vi skulle ,förutom återremittering, också få svar på följande frågor:

1. Får äldre välja verksamhet efter behov/vilja? Och hur görs då bedömningen till detta?

2. ”I genomförandeplaner skulle det kunna stå att brukaren önskar få hjälpen utförd på sitt modersmål” . Finns det en sådan genomförandeplan, om inte kommer det att utföras?

3. När förvaltningen beslutar om äldres behov av dagverksamhet/hjälp tas familjens gemenskap in i beslutet oavsett bakgrunden?

4. Hur stor andel äldre med utländsk härkomst deltar i aktiviteterna?

§28 Tillfällig delegation till biträdande enhetschef.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, tillfällig delegation till enhetschef. Under sammanträdet lämnar avdelningschefen Lena Thorson svar på frågor i ärendet.

Delegationen ska gälla som längst till 31 december 2012.

Förslag till beslut att

Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner tillfällig vidaredelegering från förvaltningschefen till biträdande enhetschef i vuxenenheten enligt förslag och bifogade punkter i stadsdelsnämndens delegationsordning. Delegationen ska gälla som längst till den 31 december 2012.

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (M) yrkar för att delegationen skall gälla som längst till den 31 december år 2012 om ej revidering av delegationsordningen kommer dessförinnan. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

godkänna tillfällig vidaredelegering från förvaltningschefen till biträdande enhetschef i vuxenenheten skall gälla som längst till den 31 december 2012 enligt förslag och bifogade punkter i stadsdelsnämndens delegationsordning

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§29 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll Gruppledarmöte 2011-12-15

B. Protokoll från Pensionärsrådet 2011-12-08

C. Protokoll från Pensionärsrådet 2012-01-23

D. Ärendet avser Nybyggnad av flerbostadshus, förhandsbesked om bygglov. Dnr 2011-21028-575

E. Protokoll Gruppledarmöte 2012-01-26

F. Anmälan av kommunikationsplan för trygghetsarbetet i Skärholmen 2012, dnr 1.2.5/049-2012

Förelåg inkomna skrivelser/handlingar/beslut

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – F godkänns och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – F godkänns

§30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§31 Balanslista uppdrag SDN 3/2012-02-23

Förelåg förvaltningens balanslista uppdrag SDN 3/2012-02-23, dnr 1.2.1/015-2012

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkade att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av balanslistan SDN 3/2012-02-23, till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------


§32 Övriga frågor

Stadsdelsnämnden Skärholmen kallar ansvarig chef för halkbekämpning och snöröjningen på Stockholms entreprenad till kommande stadsdelsnämndsmöte.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl. 20.15

---------------------------------------------------------