Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmen

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-09-26, öppna delen

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag. Namngivning av de anlagda promenadstigarna i Sätraskogens naturreservat, dnr 1.2.4/767-2013

5 Svar på medborgarförslag om ett grönare torg i Skärholmen, dnr 1.2.4/488-2013

Beslutsärenden

6 Månadsrapport per september 2013, dnr 1.2.1/803-2013

7 Tertialuppföljning 2, 2013, av upphandlade verksamheter, dnr 1.2.1/719-2013

Remissärenden

8 Motion (2013:53), begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering, dnr 1.5.1/542-2013

9 Remiss av departementspromemorian Ökad fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus, dnr 1.5.1/770-2013

10 Remissvar angående central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb, dnr 1.5.1/712-2013

11 Remissvar angående betänkande - en väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50), dnr 1.5.1/713-2013 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

12 Anmälan av svar på skrivelse angående städning av Skärholmens torg, dnr 3/556-2013

13 Underlag för hur verksamheten vid Angelos Bar bedrivs samt hur alkoholserveringen i Vårbergs centrum påverkat tryggheten och brottsligheten i Vårberg, dnr 1.3.1/517-2013

14 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/751-2013

15 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Korall Pizzeria, dnr 1.4/705-2013

16 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Restaurang Al-Basha, dnr 1.4/734-2013

17 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Bingo Skärholmen, dnr 1.4/745-2013

18 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Bredängs Kök & Bar, dnr 1.4/752-2013

19 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-09-26
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-03-13
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-08-14

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Balanslista uppdrag SDN 11/2013-10-24, dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (160 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-09-26, öppna delen

§15 Inkommet medborgarförslag. Namngivning av de anlagda promenadstigarna i Sätraskogens naturreservat

§16 Svar på medborgarförslag. Ett grönare torg i Skärholmen

§18 Tertialuppföljning 2, 2013 av upphandlade verksamheter

§19 Motion (2013:53), begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering

§20 Remiss av departementspromemorian. Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av SFI-bonus

§21 Remissvar angående central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

§22 Remissvar angående betänkande ­ en väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

§23 Anmälan av svar på skrivelse angående städning på Skärholmens torg

§24 Underlag för hur verksamheten vid Angelos Bar bedrivs samt hur alkoholservering i Vårbergs centrum tidigare påverkat tryggheten och brottsligheten i Vårberg

§25 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§26 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Korall Pizzeria, Skärholmen

§27 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Restaurang Al-Basha, Skärholmen

§28 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Bingo Skärholmen, Skärholmen

§29 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater, Bredäng Kök & Bar, Skärholmen

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 11/2013-10-24