Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2016-09-22, § 14-§ 40

Medborgarförslag

4 Pumpstationer för cyklar, dnr 1.2.4./811-2016

5 Styrketräning för seniorer, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./756-2015

6 Vårstädning, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./266-2016

7 Större hundrasgård intill Bredängs camping, dnr 1.2.4./306-2016

Beslutsärenden

8 Månadsrapport per september, dnr 1.2.1./938-2016

9 Ny verksamhetschef för hälso- och sjukvård enligt 29 § Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) på Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 1.2.1./895-2016

10 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.2.1./908-2016

Remissärenden

11 Motion om att anlägga fruktlunder i staden, dnr 1.5.3./577-2016

12 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, dnr 1.5.1./857-2016

13 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende, dnr 1.5.1./901-2016

Anmälningsärenden

15 Beslut att bevilja bygglov, dnr 3./587-2016

16 Avslut av uppföljningsärende 2016-006796 gällande förskolan Båtholmen, dnr 2.6./336-2016

17 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling avseende enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende, dnr 2.2.2./831-2016

18 Anmälan om tillståndsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 6./885-2016

Protokoll

19:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-09-15

19:b Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-10-20

19:c Protokoll från Gruppledarmöte 2016-09-22

19:d Protokoll från Pensionärsrådet 2016-10-20

19:e Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-10-21

19:f Protokoll från Skärholmens ungdomsråd, UNGSK 2016-09-21

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Balanslista uppdrag SDN 10/2016-10-27, dnr 1.2.1./001-2016

§14 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2016-09-22 § 14 - § 40

§17 Pumpstationer för cyklar

§21 Månadsrapport per september 2016

§22 Ny verksamhetschef för hälso- och sjukvård enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på Sätra vård- och omsorgsboende

§23 Lex Sarah-ansvariga i skärholmens stadsdelsnämnd

§25 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

§26 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

§29 Avslut av uppföljningsärende 2016-006796 gällande förskolan Båtholmen

§30 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling avseende enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatrin på tillståndspliktigt boende

§31 Anmälan om tillståndsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg

§33 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§34 Balanslista uppdrag SDN 10/2016-10-27

§35 Bedömningar av insatser enligt LSS

§36 Skrivelse om besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

§37 Skrivelse om medborgarbudget

§38 Färre besök från unga i äldreomsorgen