Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-30

Sammanträde 2017-03-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2017-02-23, § 10-§ 28

Medborgarförslag

4 Förslag om att anlägga bastu och omklädningsrum vid Sätrabadet, dnr 1.2.4./128-2017

5 Förslag om att anlägga en skridskobana på Skärholmstorget, dnr 1.2.4./144-2017

6 Förslag om ordningsvakter i Sätra, dnr 1.2.4./214-2017

7 Svar på medborgarförslag om skridskois i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./278-2016

8 Svar på medborgarförslag om kommunala ordningsvakter i Sätra centrum, dnr 1.2.4./1053-2016

Svar på skrivelser

9 Inrättande av introduktionsförskola med integrering av Vårgårdens öppna förskola, dnr 4./212-2017

11 Beslutsärenden i stadsdelsnämnden, dnr 1.1./1139-2016

Beslutsärenden

12 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020, dnr 1.2.1./173-2017

13 Månadsrapport per februari 2017, dnr 1.2.1./159-2017

14 Vinterväghållning på parkmark inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 2.2.2./386-2015

15 Revidering av lokala rutinen för hanteringen av bestämmelserna om lex Sarah, dnr 1.2.2./138-2017

16 Tillfällig ändring i delegationsordningen för beställarenheten vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 1.1./588-2016

17 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2014-2018, dnr 8./210-2017

18 Inköp av arbetsfordon parkdrift, dnr 2.2./220-2017

Remissärenden

19 Motion (2016:110) om digitala trygghetsvandringar, dnr 1.5.3./1114-2016

20 Inför en årligen återkommande äldrevecka i Stockholm, dnr 1.5.1./1215-2016

21 Svar på remiss "Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen", dnr 1.5.1/014-2017

22 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete, dnr 1.5.1./028-2017

Anmälningsärenden

23 Arkivinstruktion och -organisation, dnr 2.8./209-2017

24 Nya bostadshus vid kvarteret Vårfrugillet i stadsdelen Bredäng, dnr 1.6./053-2017

25 Remissvar angående bygglovsansökan för stadstoalett Sätra, dnr 1.5.3./062-2017

26 Remissvar angående bygglovsansökan för stadstoalett Västerholmsparken, dnr 1.5.3./1195-2016

27 Protokollsutdrag från stadsbyggnadsnämnden angående bygglov och marklov för stavkyrka i Bredäng, dnr 3./211-2017

Protokoll

28:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-02-02

28:b Protokoll från Gruppledarmöte 2017-02-23

28:c Protokoll från Pensionärsrådet 2017-03-23

28:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-03-24

28:e Protokoll från Ungdomsrådet 2017-02-08

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Balanslista uppdrag SDN 4/2017-03-30, dnr 1.2.1./001-2017

§14 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2017-02-23, § 10 - § 28

§17 Förslag om att anlägga bastu och omklädningsrum vid Sätrabadet

§18 Förslag om att anlägga en skridskobana på Skärholmstorget

§19 Förslag om ordningsvakter i Sätra

§21 Kommunala ordningsvakter i Sätra centrum

§22 Inrättande av introduktionsförskola med integrering av Vårgårdens öppna förskola

§24 Beslutsärenden i stadsdelsnämnden

§25 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

§27 Vinterväghållning på parkmark inom Skärholmens stadsdelsområde, förlängning av avtal

§28 Revidering av lokala rutinen för hanteringen av bestämmelserna om lex Sarah

§29 Tillfällig ändring i delegationsordningen för beställarenheten vid Skärholmens stadsdelsförvaltning

§30 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2014-2018

§31 Inköp av arbetsfordon för parkdrift

§32 Motion (2016:110) om digitala trygghetsvandringar

§33 Inför en årligen återkommande äldrevecka i Stockholm

§34 Svar på remiss "Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen"

§35 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm -­ lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

§36 Arkivinstruktion- och organisation

§37 Nya bostadshus vid kvarteret Vårfrugillet i stadsdelen Bredäng

§38 Remissvar angående bygglovsansökan för stadstoalett Sätra

§39 Remissvar angående bygglovsansökan för stadstoalett Västerholmsparken

§40 Protokollsutdrag från stadsbyggnadsnämnden angående bygglov och marklov för stavkyrka i Bredäng

§42 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§43 Balanslista uppdrag SDN 4/2017-03-30

§44 Inomhuspark på Skärholmstorget?