Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-13

Sammanträde 2018-11-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bagarmossens Folkets Hus


Tema: Eko och vego – så arbetar förvaltningen hållbart med mat och måltider.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 23

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser på Gullmarsplans ungdomsmottagning

8 Rutin för hantering av medborgarförslag

9 Mottagandet av ensamkommande barn

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M), Jessica
Sjönell m.fl. (L), Jonathan Lindgren (KD) och Gunnar
Caperius (C)
Dnr 1.6.-454/18
(Utsändes)

10 Demokratiprao på stadsdelsförvaltningen för stadens högstadieelever

Svar på skrivelse från Jessica Sjönell m.fl. (L), Sabine
Pettersson (L) och Kristina Lutz m.fl. (M)
Dnr 1.6.-205/18
(Utsändes)

11 Gör vegetariskt till default i förskolan

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-411/18
(Utsändes)

12 Utegym anpassat till 65

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-394/18
(Utsändes)

13 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2019

Dnr 1.1.-465/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2019

Dnr 1.1.-467/18
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Månadsrapport oktober 2018

REMISSER

16 Färdplan för ett Stockholm för alla – en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/911
Dnr: 1.5.1.– 346/2018
ÄRENDET UTGÅR

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av beviljade medel för projekt

18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

24 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

25 Tillsynsärende enligt tobakslagen, fråga om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite enligt 6 § första stycket lag om viten (1985:206)

Dnr: 1.3.1.-72/18
(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

26 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-433/18
(Begränsat utskick, utsändes)

27 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-460/18
(Begränsat utskick, utsändes)

28 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-472/18
(Begränsat utskick, utsändes)

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Ärende om medgivande till en åtgärd till stöd för ett mot en av vårdnadshavarnas vilja enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

31 Ärende om medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser på Gullmarsplans ungdomsmottagning

§8 Rutin för hantering av medborgarförslag

§9 Mottagandet av ensamkommande barn

§10 Demokratiprao på stadsdelsförvaltningen för stadens högstadieelever

§11 Gör vegetariskt till default i förskolan

§12 Utegym anpassat till 65+

§13 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2019

§14 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2019

§15 Månadsrapport för oktober 2018

§16 Färdplan för ett Stockholm för alla – en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

§17 Anmälan av beviljade medel för projekt

§18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§21 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§25 Tillsynsärende enligt tobakslagen, fråga om att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite enligt 6 § första stycket lag om viten (1985:206)

§26 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§27 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§28 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§30 Ärende om medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken (FB)

§31 Ärende om medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken (FB)