Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Förfrågningsunderlag för datainsamling till Stockholmsenkäten våren 2012

4 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Remissärenden

5 Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa

6 Avgiften till familjerådgivning

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0050/2011

6 A Gårdsförsäljning. Remissvar på delbetänkande av utredningen om vissa alkoholfrågor (SOU 2010:98)

Omedelbar justering

Dnr 1.6-0133/2011

Övriga beslutsärenden

7 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2104

8 Månadsrapport per den 31 mars 2011

9 Utveckling av MST, Multisystemisk Terapi i Stockholm stad och Sverige

10 Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010

11 Redovisning av projektet Genusperspektiv i arbetet hemlösa, missbrukande kvinnor och män

12 Fortsatt delegation för bedömningskansliet/förmedlingskansliet

14 Förslag till erbjudande om stödsamtal som ett led i upprättelseprocessen för personer som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården

Anmälningsärenden

15 Studieresa till Toronto, Kanada, 1 - 5 maj 2011

Anmälan av ordförandebeslut
Dnr 2.5-0156/2011

16 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen.

Tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem avseende LSS-verksamheter.
Dnr 1.3-0912/2009

17 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 26 april 2011.

§3 Datainsamling till Stockholmsenkäten våren 2012

Förfrågningsunderlag

Dnr 2.7.2-0141/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av datainsamling till Stockholmsenkäten 2012.

2. Socialnämnden beslutar, att i rubricerad upphandling, ge socialförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

3. Socialnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Ärendet avser upphandling av datainsamling för 2012 års Stockholmsenkät. Upphandlingen innefattar också framtagande av presentationsmaterial som ska användas för kartläggning, uppföljning och analys av unga Stockholmares alkohol-, och drogvanor, kriminalitet samt upplevda trygghet i staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Förfrågningsunderlag

Dnr 3.5-0075/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

2. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av behandling, boenden och öppenvård för vuxna missbrukare.

3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda entreprenörer.

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

5. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om partsbyte (parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan) samt underteckna avtal om partsbyte, förlängning av avtal och uppsägning av avtal.

6. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Staden har sedan 1993 genomfört gemensamma upphandlingar av missbruksvård i olika konstellationer. Socialförvaltningen har haft ett omfattande ansvar för samordning och uppföljning av de gemensamma upphandlingarna. I dagsläget har staden (samtliga stadsdelsnämnder och Enheten för hemlösa) avtal som löper ut utan förlängningsmöjlighet vid årsskiftet 2011/2012. Samtliga stadsdelsnämnder är tillsammans med socialnämnden intresserade av att genomföra en ny gemensam upphandling. I detta ärende föreslås därför att stadsdelsnämnderna tillsammans med socialnämnden genomför en gemensam upphandling av missbruksvård.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avstår ifrån att delta i den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

2. Därutöver anförs följande:

Hur missbrukarvården organiseras är av stor betydelse särskilt för de grupper som berörs av vården. Stockholm har betydande alkohol- och narkotikaproblematik. Det finns data som tyder på att många missbrukares situation försämrats under senare år och på att ambitionsnivån minskat när det gäller behandling och social rehabilitering. För betydande grupper har man gett upp målet om bostad och jobb som mål för arbetet. Antalet hemlösa har inte minskat och prognosen för denna grupp har inte förbättrats.

Det finns en klar risk för att socialt inriktade insatser ersätts med ensidig medikamentell behandling som inte utgår från någon helhetssyn.

Det är viktigt att ett ärende som handlar om upphandling av missbrukarvård bygger på den kartläggning och bedömning av de vårdbehov som faktiskt finns inom kommunen. Det är också angeläget att man fastställer vilken ambitionsnivå som bör gälla. Slutligen är det viktigt att behov och ambitionsnivå redovisas och diskuteras öppet.

Inget av dessa villkor uppfylls i ärendet. Ingen redovisning görs av vilket behov som finns av olika behandlingsinsatser. Detta kan ställas i kontrast att kommunen tidigare gjorde årliga kartläggningar av vårdens omfattning och bedömda vårdbehov i de olika stadsdelarna.

Diskussionen om vårdens ambitionsnivå lyser också med sin frånvaro. Det ställs inga precisa krav på personalens kompetens annat än att verksamhetschefen ska känna till existerande lagstiftning. Självklart ska det ställas krav på kollektivavtal och på personalens meddelarfrihet.

Inga krav ställs ärendet på att deltagande behandlingsenheter ska göra uppföljningar och redovisa behandlingsresultat.

Slutligen hemligstämplas ärendet i sin helhet utan någon egentlig saklig motivering, vilket måste tolkas som att man vill undvika en öppen diskussion om missbrukarvårdens ambitionsnivå. Att genomföra en upphandling med dessa förutsättningar riskerar att gynna icke seriösa aktörer som prioriterar vinstmaximering framför behandlingsinnehåll.

§5 Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa

Remissvar på motion (2011:7) av Tomas Rudin (S) och Salar Rashid (S)

Dnr 1.6-0045/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna belyser en viktig fråga om jämlikhet som förutsättning för en god hälsa. Arbete med den inriktning som föreslås i motionen pågår på såväl nationell som regional nivå och inom staden. I Vision 2030 och i andra styrdokument anges vikten av att stadens förvaltningar samverkar i arbetet med att göra staden jämlik och integrerad. I tjänsteutlåtandet redovisas en del av det arbete som pågår på nationell nivå, regional nivå och inom staden för att skapa förutsättningar för en god hälsa för befolkningen.

Förvaltningen är tveksam till om det finns behov av den jämlikhetskommission motionärerna föreslår inrättas inom staden då det finns en bred samsyn om vikten av att samverka för att utveckla staden med inriktning mot ökad jämlikhet och integration. Inom olika verksamhetsområden tar man också redan idag fram data av olika slag som kan användas som underlag i arbetet. Det är angeläget att följa upp att stadens arbete för att öka jämlikhet och integration leder till förändringar med denna inriktning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden hemställer om att kommunfullmäktige bifaller motionen.

3. Därutöver anförs följande.

Motionärerna menar att en kommunal kommission för jämlik hälsa bör tillsättas. Stockholm är en stad där skillnaderna i hälsa och förväntad livslängd skiljer sig tydligt mellan olika stadsdelar och grupper av invånare. Det är angeläget att staden intensifierar sina insatser på detta område. Förvaltningen konstaterar i sitt utlåtande att en rad aktörer redan gör viktiga arbetsinsatser både när det gäller forskning, kartläggning och praktiska insatser. Det stärker enligt vår mening förutsättningarna för en kommunal kommission för jämlik hälsa.

Efter förvaltningens redogörelse av aspekter i stadens befintliga arbete i stadens integrerade ledningssystem - där främst stadsmiljö- och handikappfrågor lyfts fram – liksom referenserna till Vision 2030 kommer vi ändå fram till slutsatsen att det strategiska arbetet för ökad jämlikhet i hälsan behöver betonas ytterligare. Att flera instanser inom Stockholms stad redan arbetar med närliggande frågor är ett erkännande av att denna fråga inte enbart ska hänskjutas till landstinget.

Vi menar att arbetet för alla stockholmares goda hälsa och möjlighet att leva ett gott liv behöver koordineras bättre. En kommunal kommission enligt den modell vi föreslagit skulle kunna göra viktiga insatser för detta.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§6 Avgiften till familjerådgivning

Remissvar på motion (2011:5) av Roger Mogert (S)

Dnr 1.6-0050/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I november 2009 beslöt kommunfullmäktige att höja besöksavgiften inom familjerådgivning från 250 kr till 450 kr. I motion (2011:5) föreslår Roger Mogert (S) att avgiften för familjerådgivning sänks till 250 kr och att kostnader och konsekvenser av en avgiftsfri familjerådgivning utreds. Avgiftsfri familjerådgivning uppskattas öka kostnaden för familjerådgivning med minst ca 4,2–4,4 mnkr/år.

Då ungefär samma antal personer besöker familjerådgivningen som innan höjningen och mycket få söker avgiftsbefrielse bedömer socialförvaltningen att samtalsavgiften på 450 kr kan kvarstå. Socialförvaltningen följer dock utvecklingen av antal samtal och antal par som söker avgiftsbefrielse.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att återgå till tidigare kostnad 250 kronor för familjerådgivningssamtal.

2. Socialnämnden sänder remissvaret till kommunstyrelsen.

Den verklighetsbeskrivning vi har fått ta del av ser ut på följande sätt:

Då beslutet om höjning av avgiften från 250 till 450 kronor trädde i kraft avbröt många par på kommunens familjerådgivningsbyrå kontakten med hänvisning till kostnaderna och andra glesade ut besöken av samma skäl. Färre hörde av sig på den telefonmottagning, som numera är första steget till en kontakt med familjerådgivningen. Kanske hade folk varit inne på hemsidan och läst om besöksavgiften – och givit upp.

Den slutsats man drar av att få människor söker avgiftsbefrielse är befängd. Avgiftsbefrielse kräver en inkomstnivå på eller under vad som gäller för försörjningsstöd. Den nivån är som bekant mycket låg. En bråkdel av familjerna har så låg inkomst lyckligtvis. Därför blir argumentet inte hållbart. Även med mer normala inkomster är 450 kronor per rådgivningssamtal kännbart. Och det gäller ju 450 kronor gånger 5 eller 10 eller ibland 15 gånger.

Åtgärden med avgiftshöjningen fungerar- och är förmodligen tänkt att fungera - på två sätt:

- dels ger den ett tillskott till kommunens kassa med 200 kr gånger antalet samtal

- dels minskar den kommunens utgifter med 1450 kr (stadens kostnad för rådgivning hos privata vårdgivare 2010) gånger ett okänt antal besök, som aldrig blir av därför att folk inte har råd med avgiften.

Hösten 2009 kom förslaget om avgiftshöjning. Syftet var att hålla kostnaderna nere, eftersom efterfrågan ökat markant med flera aktörer och val. Effekt av höjningen blev att tillgängligheten minskade, särskilt för resurssvaga grupper.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen sörja för att familjerådgivning erbjuds dem som begär det. Alltså inte bara dem som har råd att begära det. Enligt tillämpningsföreskrifterna får kommunen ta ut avgifter, men avgifterna bör inte läggas på en sådan nivå att de avhåller enskilda från att vända sig till den kommunala familjerådgivningen.

Det har nog aldrig tidigare förekommit att kommunen höjer kostnaden för en social tjänst till närmast det dubbla. Särskilt som familjerådgivning är en oerhört viktig förebyggande insats, något alla partier brukar värna om.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår

a) att avgiften för familjerådgivningen sänks till i första hand 250 kronor och

b) att kostnader och konsekvenser av en ytterligare avgiftssänkning utreds.

2. Därutöver vill vi säga följande.

Avgiften för familjerådgivning bör vara låg och ligga på samma nivå som egenavgiften när man besöker vårdcentral, i nuläget 150 kronor. Att människor har möjlighet att få hjälp av Familjerådgivningen kan i allra högsta grad bidra till att större och mer utdragna konflikter kan undvikas. Familjerådgivning som är lätt tillgänglig kan även bidra till att förebygga föräldrars våld mot varandra eller mot sina barn.

§7 Gårdsförsäljning

Remissvar på delbetänkande från utredningen om vissa alkoholfrågor (SOU 2010:98)

Dnr 1.6-0133/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden avstyrker utredningens förslag.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar omedelbart paragrafen.

4. Därutöver anförs följande.

Detaljhandelsmonopolet är en central och effektiv del i Sveriges restriktiva alkoholpolitik. Att alkoholdrycker endast får säljas på Systembolaget begränsar tillgängligheten och minskar konsumtionen av alkohol, särskilt bland tonåringar. Erfarenheten visar att ålderskontrollen fungerar mycket bättre på Systembolaget än i matbutiker som säljer folköl, en skillnad som även torde gälla eventuell ”gårdsförsäljning”.

Utredningens förslag innebär att alla alkoholproducenter i EU får möjlighet att driva egna alkoholbutiker i Sverige. Flest butiker kommer självklart att startas där det finns störst kundunderlag, det vill säga i centrala tätortslägen snarare än på lantgårdar. Därmed kommer detaljhandelsmonopolet i praktiken att vara avskaffat.

Sedan Franzéndomen 1997 vet vi att Sveriges detaljhandelsmonopol anses förenligt med EU-rätten. EU-domstolen yttrar sig dock inte i förväg om ny nationell lagstiftning. Som utredningen påpekar finns det därför en risk att restriktionerna för den privata alkoholförsäljningen så småningom underkänns av domstolen. Eftersom många företag kommer att ha investerat betydande resurser i svenska alkoholbutiker blir det i ett sådant läge politiskt svårt att avskaffa ”gårdsförsäljningen”; återstår då bara att liberalisera marknaden ytterligare. Det är svårt att sätta tillbaka korken när den väl har dragits ur flaskan.

Som anhängare av en ansvarsfull alkoholpolitik motsätter vi oss bestämt utredningens förslag, som riskerar att leda till ökad alkoholkonsumtion, ökat missbruk och sämre folkhälsa.

Ärendet

En utredning under Socialdepartementet föreslår att s.k. gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska bli tillåten. Förutsättningen för att detta ska bli möjligt utan att Sverige drar på sig kritik från EU-kommissionen är att alla alkoholtillverkare inom EU ges samma möjlighet att öppna butiker för försäljning. Utredningen vill begränsa mängden alkoholdrycker som får inköpas per person och per försäljningsställe.

Förvaltningen är positiv till de effekter som införande av gårdsförsäljning kan ha för turism och landsbygdsutveckling i Sverige. Förvaltningen pekar på att konsekvenser av förslaget eller eventuella risker inte är tillräckligt belysta som t.ex. risken att kringgå försäljningen av mängden alkohol genom att olika tillverkare hyr en butik under delar av ett år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) och ledamoten Stina Bengtsson (C), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) och ledamoten Stina Bengtsson (C) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Enligt denna utredning är gårdsförsäljning förenlig med EU- rätten. Detta är mycket positivt då det innebär att Sverige kan öppna upp för en ny typ av marknad inom mat och dryck.

Gårdsförsäljning skulle gynna entreprenörer i hela Sverige. Ett gammalt hantverk, som väl tillverkning av vin och andra alkoholhaltiga drycker måste ses som, skulle uppvärderas och kunna ge tillväxt inom besöksnäring och ytterligare sätta svensk mat- och dryckeskultur på kartan.

På grund av förbudet mot gårdsförsäljning har svenska vin- och alkoholproducenter halkat efter i utvecklingen jämfört med andra livsmedelsproducenter. Att tillåta gårdsförsäljning skulle ge dem möjligheten att driva mer framgångsrika företag och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Alla nya jobb som går att skapa genom att förenkla en fyrkantig lagstiftning är en seger.

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle vara såväl ett lyft för turism och regional utveckling som en naturlig utveckling i liberal riktning. Om det – vilket i sig inte är vederlagt – skulle bidra till att luckra upp vårt alkoholmonopol så tycker vi det är bra. Givetvis måste nya handlare av alkoholhaltiga drycker kontrolleras med en tillsynsverksamhet. Men detta är en chans att skapa en frihet för människor och att betona människors ansvar för sig själva, sina handlingar och sin påverkan på omgivningen.

§8 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för socialnämnden

Dnr 1.2-0112/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndernas budgetunderlag ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten för kommande år. I tjänsteutlåtandet redogörs för trender, utvecklingstendenser, olika strukturella frågor, kommande ändringar i lagstiftningen och viktiga utvecklingsområden under planeringsperioden. Bedömningarna avser både nämndens eget verksamhetsområde och det stadsövergripande ansvaret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag

2. Utöver detta sägs följande.

Det finns flera delar i budgetunderlaget som Miljöpartiet de gröna ser positivt på – t ex ett förbättrat vräkningsförebyggande arbete samt mer långsiktiga boendelösningar för personer i hemlöshet. Det är nu dags att införa Bostad Först på riktigt. Även utvecklingen av familjevården och en missbruksgaranti ser vi positivt på.

Det som åter behöver betonas är att de ekonomiska resurserna till socialtjänsten kraftigt måste förstärkas. Det blir i längden omöjligt att upprätthålla kvaliteten i en socialtjänst som år efter år utsätts för reella nedskärningar. Allt för många socialsekreterare vittnar om att de, med de medel som finns till förfogande, inte längre har möjlighet att följa lagens intentioner. Det gäller inom missbruksvård såväl som inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Det är viktigt att ge full kompensation för ökade löner och priser, annars innebär oförändrade anslag i praktiken nedskärningar i verksamheterna.

Det finns fler områden som behöver förstärkas, t.ex. gäller det möjligheterna för kommunen att hjälpa papperslösa. Miljöpartiet vill att ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhet för papperslösa ska få ekonomiskt stöd. Organisations- och föreningsutskottet bör tilldela medel till Röda Korsets Flyktingcenter, Ingen Människa är Illegal, Asylkommittén i Stockholm, Läkare i Världen, Advokater utan Gränser och Rädda Barnens verksamhet för papperslösa barn. Miljöpartiet anser att ideella kvinnojourer som får ekonomiskt stöd från Stockholms Stad ska få ersättning för verksamhet riktad mot papperslösa kvinnor. Kriscentrum för kvinnor bör få i uppdrag att ta emot även papperslösa kvinnor och ge dem stöd och skydd.

Det behöver byggas betydligt fler bostäder för personer med funktionsnedsättning än vad som i nuläget planeras. Även det kräver ökade anslag.

I det vräkningsförebyggande arbetet vill vi att man tydligt tar ställning till att barnfamiljer inte ska vräkas.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden avslår förvaltningens förslag till underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

4. Därutöver anförs följande:

Socialförvaltningen har under tre års tid haft kraftiga besparingar i sina verksamheter. I 2010 års verksamhetsplan fanns ett sparbeting på cirka 60 miljoner kronor. Bland annat lades Jourhavande kurator ner och ledsagarservicen försämrades. 2011 års budget är lika stram. Det är svårt att se hur stadens socialtjänst ska kunna bli en socialtjänst i världsklass med dessa budgetramar.

Att införa valfrihet inom socialpsykiatrin är extra olyckligt. Det handlar om mycket sköra människor som behöver mycket stöd och hjälp samt lugn och ro. Att då genomföra ett upphandlingssystem enligt LOV är direkt ansvarslöst. Vi kräver att detta omedelbart avbryts.

När det gäller arbetet med barn och ungdom krävs mer resurser. Inrättandet av ett Barnahus och ett Hedershus är bra och viktiga satsningar men om det ska lyckas menar vi att det behövs tillföras resurser. Det gäller för övrigt all verksamhet.

Utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning släppar efter och det krävs nu en rejäl utbyggnad.

Systemet med kontaktcenter fungerar inte. Handläggare på stadsdelsförvaltningarna har fått ökade arbetsuppgifter istället för att bli avlastade. Innan systemet med kontaktcenter utökas måste de som redan finns fungera tillfredställande. Dessutom menar vi att systemet inte fungerar för alla stadens verksamheter. För personer med funktionsnedsättning tror vi att det skulle fungera extra dåligt.

När det gäller hemlösheten hänvisar vi till den 5-årsplan vi lade fast i vår budget för 2011. Det är viktigt att ha permanent verksamhet och inte en hel mängd projekt som upphör efter en tid. Kontinuitet är a och o i social verksamhet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Budgeten för 2012 med inriktning 2013 och 2014 innehåller många positiva delar som kommer att bidra till en socialtjänst i världsklass.

Det sker en positiv utveckling i socialtjänstens arbete i Stockholm stad. Vi går mot en socialtjänst som bygger på evidensbaserade metoder, en utveckling som slås fast i denna budget.

Att barnperspektivet är viktigt blir tydligt i denna budget, arbetet med att sätta barns behov i centrum ska fortsätta och utvecklas. I budgeten finns flera nyheter, en av dessa är att utvecklingen av ett fullvärdigt Barnahus ska ta fart. En annan är att vi tillsammans med andra aktörer ska arbeta med sociala insatsgrupper.

Det finns ett stort behov av gruppbostäder i staden, ett behov som är växande. Därför är det mycket viktigt att stadsdelsnämnderna tar sitt ansvar och bygger fler gruppbostäder.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Samtidigt som Stockholm Stad visar på ett mycket stort överskott i bokslutet så har nedskärningarna på det sociala området under de senaste åren varit betydande. Det har lett till att de som behöver samhället stöd bäst, fått betala för skattesänkningar och en alltför stram budget. Det finns ingen ambition från de borgerliga partierna om att ändra färdriktning trots att expertisen och verkligheten visar annat. Under kommande år behövs en offensiv satsning på fler hyresrätter som ett led i att minska hemlösheten, det krävs offensiva satsningar på barn och unga bland annat utifrån de åtgärder som beskrevs i BUSS-rapporten och det behövs en satsning så att alla de organisationer som idag arbetar med socialt förebyggande arbete, får möjlighet att fortsätta med det. Vi behöver också inse att om man ska ha en bra och rättssäker socialtjänst krävs det en bra bemanning. Idag är det på många ställen runt om i staden alldeles för låg bemanning, vilket leder till en alltmer pressad personal och sämre kvalitet till brukarna. Det går inte att tala om en socialtjänst i världsklass när ambitionerna kokas ner till en enda slutsats; fortsatta nedskärningar. Vi socialdemokrater avser att komma tillbaka i budgetarbetet och presentera förslag för en socialtjänst värd namnet.

§9 Månadsrapport för mars 2011

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2011

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett överskott på 4,5 mnkr.

Överskottet hänför sig framför allt till verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar samt för dem med permanent uppehållstillstånd samt omstruktureringskostnader. Ett underskott prognostiseras inom nämnd och övergripande administration som kommer att uppstå på grund av att förvaltningen delas i två förvaltningar vilket innebär ökade lokalkostnader och viss övertalighet. Därutöver tillkommer kostnader för gemensam IT som tidigare inte varit kända av förvaltningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Utveckling av MST, Multisystemisk Terapi, i Stockholms stad och Sverige

Dnr 3.2-0154/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

MST har tillämpats i Stockholm sedan 2003, inledningsvis i projektform. Sedan 2006 bedrivs verksamheten reguljärt i två team, MST-Järva, som drivs av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar och MST-Syd som drivs av Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Södermalms stadsdelsförvaltningar. MST-team finns på ytterligare sju orter i Sverige.

Socialförvaltningen bedriver konsultverksamhet för det svenska MST-nätverket som innefattar samtliga nio svenska team. Konsultverksamheten finansieras av avgifter från teamen. MST-Sverige ingår i ett så kallat partnerskap med MST-Services i Charleston, South Carolina.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2011

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande:

Rapporten visar på mycket goda resultat för de familjer som använder sig av multisystemisk Terapi (MST). MST kan bidra med stort stöd för familjer som är drabbade av problem. Vi anser även att MST kan spara stora kostnader för de stadsdelar som använder sig av denna metod. Att använda resurser för terapi av barn och ungdomar som är utagerande kan i många fall leda till att familjen fungerar bättre. Därmed kan dyra familjehemsplaceringar och mänsklig lidande undvikas.

Rapporten är tydlig med att det är viktigt att fortsätta utveckla samarbetet med skolan. En bra utbildning är en av de bästa skyddsfaktorer som dessa barn kan få för att undvika att hamna snett i livet.

§11 Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel 2010

Dnr 3.1-0153/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige och stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I Stockholms stad fanns det vid utgången av år 2010 1 135 försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet OL2. Av dessa sålde 541 folköl och 1 007 tobaksvaror, 511 försäljningsställen sålde receptfria läkemedel. Av riktlinjerna för folköls- och tobakstillsynen framgår att varje försäljningsställe årligen ska få ett tillsynsbesök. Några av stadsdelsförvaltningarna har inte genomfört tillsynsbesök i den utsträckning som riktlinjerna föreskriver. 168 kontrollbesök har genomförts på de försäljningsställen som sålt receptfria läkemedel. Under 2010 har två förelägganden med vite meddelats med stöd av tobakslagen,

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande:

Tillsynen av folköls- och tobaksförsäljning sker regelbundet och fungerar överlag bra i Stockholm. Fullmäktige har nyligen antagit nya riktlinjer för tillsynen av alkohol- och tobaksförsäljningen. I de riktlinjerna har det bland annat förtydligats att det inte är tillåtet att använda kontroller via provköp.

Vi vill däremot att förvaltningen ser över möjligheten att centralisera tillsynsverksamheten för tobak, folköl och receptfria läkemedel, för att se vad detta skulle få för konsekvenser.

§12 Projektet ”Genusperspektiv i arbetet med hemlösa, missbrukande kvinnor och män”

Dnr 1.8-0151/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen erhöll 2010 från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 0,7 mnkr för att i projektform genomföra ett utvecklingsarbete om genusfrågor. Projektet ”Genusperspektiv i arbetet med hemlösa, missbrukande kvinnor och män” har genomförts som en interaktiv utbildningsserie för anställda inom Boende och behandlingsenheten. Ett 70-tal medarbetare har deltagit i utbildningsserien.

Då regeringen avsatt ytterligare 60 mnkr kronor till SKL för implementering, spridning och uppföljning av de utvecklingsarbeten som pågått inom landsting och kommuner har förvaltningen ansökt om ytterligare medel för spridning, implementering och uppföljning av projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma till socialnämnden med information om de organisationer, sociala myndigheter till vilka man ämnar sprida, implementera och uppfölja projektet.

§13 Fortsatt delegation för bedömnings/förmedlingskansliet

Dnr 1.1-0135/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar begära att samtliga stadsdelsnämnder beslutar ge fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid bedömnings/ förmedlingskansliet. Delegationen ska gälla under tiden 2011-05-01 och tills vidare.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Bedömningskansliet vid socialförvaltningen har genom delegation från stadsdelsnämnderna haft möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplysystemet och Crystal Enterprise. För att utredarna vid bedömnings/förmedlingskansliet ska kunna göra nivåbedömningar och förmedla grupp/servicebostäder på stadsdelsnämndernas uppdrag måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden återflyttar hela ansvaret till stadsdelsnämnderna.

2. För övrigt anförs följande:

I ärende 17 till dagens möte skriver Socialstyrelsen om brister i det rådande systemet med bedömningskansliet, som inte kan säkerställa att rättigheterna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) uppfylls. Dock hittar man inget konkret att slå ner på, fast de ser tydliga brister i detta tvådelade ansvar. De konstaterar att stadsdelen via socialtjänstlagen har det avgörande ansvaret och då bör de också få utforma hjälpen mer självständigt.

Vi miljöpartister har länge strävat efter bättre villkor för människor som har rätt till exempelvis LSS-hjälp, och då är det en fördel att varje stadsdel har sitt ansvar inför sina medborgare, även om valmöjligheter via hela staden bör råda.

§14 Slutrapport från Relationsvåldscentrum

Dnr 3.2-0091/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Relationsvåldscentrum är en samverkan i västerort, mellan socialtjänsten i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner, polisen samt åklagarmyndigheten, som riktar sig till kvinnor över 18 år som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Verksamheten erbjuder de våldsutsatta kvinnorna stöd under rättsprocessen. Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat utvecklingsmedel till verksamheten under 2007-2010. Från och med 2011 är verksamheten permanentad och socialtjänstverksamheten finansieras med medel från stadsdelsförvaltningarna i västerort samt Solna, Sundbyberg och Ekerö kommuner.

En slutrapport från projektet har utarbetats och ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) ledamoten Stina Bengtsson (C), och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) ledamoten Stina Bengtsson (C), och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att söka medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att ta tillvara de kunskaper projektet genererat genom att utföra liknande projekt riktade till män som utsätts för våld i olikkönade relationer, för män och kvinnor som utsätts för våld i samkönade relationer samt för barn som utsätts för våld i familjerelationer.

3. Utöver detta sägs följande.

Det är med tillfredställelse vi konstaterar att Relationsvåldscentrum i västerort nu permanentas. Det är en mycket viktig verksamhet som har fungerat bra.

Vi menar att denna viktiga verksamhet ska byggas ut till alla polismästardistrikt, i ett första skede till Söderort.

Vi behöver ha ett barnperspektiv även på våld i relationer, samt ett jämställdhetstänkande som inkluderar våld mot män i relationer. Det är viktigt att inte falla in i normer kring kön utan att arbeta utifrån ett likarättsperspektiv, och att verka för att bryta de strukturella överordningar som råder i dag. T ex förekommer det att män som anmält misshandel i relationer inte får det stöd de behövt p.g.a. normer kring kön.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Relationsvåldscentrum har sedan ett antal år funnits i Stockholm. Arbetet har till och med 2011 bedrivits i projektform med Solna, Sundbyberg, Ekerö tillsammans med stadsdelarna i västerort. Sedan 1 januari 2011 är detta nu en del av den ordinarie verksamheten. Projektet har bidragit med mycket kunskap som behöver spridas över hela staden. Den metodhandbok som har tagits fram är lämplig för även andra stadsdelar att använda som stöd i arbetet med utsatta kvinnor. Arbetet som bedrivs inom ramen för relationsvåldscentrum är ett föredöme för andra delar av staden.

§15 Förslag till erbjudande om stödsamtal som ett led i upprättelseprocessen för personer som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården

Dnr 5.0-0164/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner genomförandeförslaget.

Ärendet

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 24 mars 2011, i samband med att remissen av Upprättelseutredningen (dnr: 1:6-0103/2011) besvarades, att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur ett samtalsstöd för personer som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården ska utformas.

Förvaltningen föreslår att Stockholms stads familjerådgivning får i uppdrag att erbjuda maximalt tre stödsamtal á 45 minuter för personer som utsatts för övergrepp och vanvård och har placerats av Stockholms stad under perioden 1920-1980. Samtalen ska vara avgiftsfria för den enskilde.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis bifalla förslaget.

2. I övrigt framförs följande.

För att erbjudandet av stödsamtal ska vara ett verkligt led i upprättelseprocessen för personer som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården bör förvaltningen ge ett kompletterande antal enheter i uppdrag att ge stödsamtal. Samtalen föreslås genomföras i kunskapsbaserade verksamheter vid minst tio tillfällen. De människor som utsatts för övergrepp och vanvård behöver fler än tre tillfällen, så som förvaltningen föreslår, för att stödsamtalen ska vara verkningsfulla. Frivilligorganisationer med inriktning mot våld och sexuella övergrepp föreslås inkluderas i detta led vid behov.

Erbjudandet bör innehålla fler än tre tillfällen á 45 min med tanke på de traumatiska upplevelser som behöver bearbetas.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Samhället har ett ansvar för att människor inte far illa. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. När oskyldiga barn far illa av insatser som var tänkta att hjälpa dem är det ett grovt misslyckande för samhället. Det är av största vikt att detta inte sker igen. Det är bra att vi redan har kommit långt i Stockholms stad. Socialnämnden har tidigare fattat beslut om reviderade riktlinjer för familjehemsplacerade barn. Riktlinjerna ställer krav på fyra besök årligen, varav minst ett ska vara oannonserat.

Då utredningen nu har presenterats och fått medial uppmärksamhet river detta upp gamla sår hos många personer. Det är bra att socialnämnden beslutar om att erbjuda de personer som omfattas av denna utredning samtalsstöd.

§16 Studieresa till Toronto, Kanada, 1 – 5 maj 2011

Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2.5-0156/2011

Ordförandens beslut

Förvaltningschef Gillis Hammar deltar i tjänsten i studieresa till Toronto, Kanada, 1 – 5 maj 2011.

Ärendet

Förvaltningschef Gillis Hammar har av stadsledningskontoret erbjudits att delta i en studieresa till Toronto, Kanada, 1 – 5 maj 2011. Studieresan syftar till att ge kunskap och inspiration om Torontos arbete med integration för att motverka utanförskap i socioekonomiskt utsatta stadsdelar med en hög andel personer med utländsk bakgrund.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2011.

§17 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen

Tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem avseende LSS-verksamheter

Dnr 1.3-0912/2009

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Tillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av handläggningen rörande resursfördelningssystemet för LSS-verksamheter. Socialstyrelsen har beslutat att avsluta ärendet.

§18 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 24 mars 2011 justerat 29 mars 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 14 april 2011 justerat 14 april 2011.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 7 april 2011 justerat 12 april 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträde 1 april 2011 justerat 4 april 2011.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 24 mars 2011 justerat 1 april 2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0124/2011.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 17 februari 2011 till och med 1 april 2011.

§19 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade två skrivelser till förvaltningen för beredning:

”Alla barn har rätt att gå i skolan” från ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD.

”Om boende m.m. för familjerna i SHIS genomgångsbostäder” från ledamoten Stefan Nilsson (MP), ledamoten Jonas Eklund (MP), ersättaren Ylva Wahlström (MP) och ersättaren Rebecca Adami (MP).

_______________________