Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering

Remissvar på motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.6-0374/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Stockholms miljöprogram 2012 - 2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0436/2011

5 Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer

Svar på remiss från kommunstyrelsen samt svar på
skrivelse till socialnämnden
Dnr 1.6-0340/2011
Dnr 2.6.1-0334/2011

6 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull.

Remissvar (SOU 2011:51)
Dnr 1.6-0465/2011

Övriga beslutsärenden

7 Tertialrapport 2 för socialnämnden

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2011

9 Boende för familjer i SHIS genomgångsbostäder

Svar på skrivelse från Rebecca Adami m.fl. (MP)
Dnr 1.6-0198/2011

10 Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård - Slutrapport

11 Modell för uppföljning av insatser inom funktions- nedsättning och socialpsykiatri upphandlade enligt LOV.

12 Avrapportering av projektet Bostad Först i Stockholms stad och förslag om utvidgning av projektet

13 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

14 Komplettering av socialnämndens delegationsförteckning

Anmälningsärenden

15 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), och ledamoten Mia Sundelin (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 3 oktober 2011.

§3 Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering

Remissvar på motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.6-0374/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad regelbundet ska genomföra anonyma tester av förekomsten av krogdiskriminering i Stockholm.

Förvaltningen anser att frågan om diskriminering är en fråga av stor vikt och att det är angeläget att staden kraftfullt fortsätter arbetet att motverka diskriminering utifrån lagstiftningen och stadens egna riktlinjer. Vad gäller frågan om diskrimineringskontroller har den behandlats tidigare flera gånger av kommunfullmäktige (KF) och förvaltningen kan konstatera att det framstår allt tydligare att införandet av sådana kontroller inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

2. Därutöver anförs följande:

Regelbundet återkommande tester av diskriminering skulle göra det lättare att föra en dialog om diskriminering med krögarna och hitta sätt att komma åt problemet. Det skulle också ge en bild av hur krogdiskrimineringen utvecklar sig över tid.

Som framgår av motionen skulle diskrimineringstesterna inte ingå i som ett led i stadens myndighetsutövning. Det som anförs i tjänsteutlåtandet om att det skulle vara fråga om dold myndighetsutövning stämmer alltså inte. Diskrimineringstesterna skulle vara en insats från stadens sida för att uppmärksamma och förebygga diskriminering i Stockholms krogliv, inte för att ingripa med myndighetsåtgärder. För att tydliggöra detta vore det möjligt att uppdra åt en fristående organisation att utföra testerna.

Diskrimineringsombudsmannen tillstyrker i sitt remissvar motionen och användande av anonyma tester. DO skriver på sin hemsida att metoden, rätt använd, kan vara ett bra sätt att synliggöra sammanhang och strukturer för diskrimineringen och – specifikt när det gäller krogdiskriminering – ge nyttig kunskap som kan fungera som en väckarklocka för det förebyggande arbetet för branschföreträdare och enskilda krogar. Det är just på detta sätt nyttan av användande av anonyma tester ska ses.

§4 Stockholms miljöprogram 2012 – 2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0436/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förslaget till Miljöprogram för Stockholms stad 2012-2015 innehåller sex inriktningsmål samt 29 delmål. Inriktnings- och delmål bryter ned det i budget beskrivna verksamhetsområdesmålet ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar” till konkreta och uppföljningsbara mål. Förslaget till miljöprogram 2012 – 2015 bygger vidare på nu gällande miljöprogram och skapar förutsättningar för kontinuitet i miljöarbetet inom hela staden men även förutsättningar för utveckling av redan pågående arbete. Ett stort ansvar ligger på respektive nämnd att bedriva ett aktivt miljöarbete utifrån det ansvar som anges i programmet och från de egna förutsättningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden lämnar följande yttrande som svar på remissen:

Stockholms stad har en stark tradition av framsynt miljöarbete. Med den moderatledda majoritetens låga ambitionsnivå på miljöområdet tappar Stockholms miljöarbete mark till mer ambitiösa städer och kommuner, både i Sverige och utomlands. Förslaget till miljöprogram bryter tyvärr inte denna trend.

Miljöpartiet anser att många av programmets mål är alltför lågt satta. Till år 2015 har staden t.ex. möjlighet att åstadkomma en betydligt större minskning av koldioxidutsläppen i staden än till föreslagna 3,0 ton/år och person. Målet bör sättas till 2,0 ton/år. Vidare bör staden ha som mål att 40 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiskt producerade.

De miljömål som är formulerade som att något ska ”öka” eller ”minska” måste preciseras. En helt marginell ökning av gång- och cykeltrafiken är t.ex. knappast någon framgång. På samma sätt måste mål som avser byråkratiska åtgärder formuleras om så att de anger stadens syfte med åtgärden. Att 100 procent av alla nämnder ska ha en resepolicy är t.ex. inte något relevant miljömål, men kan i bästa fall fungera som medel för att nå ett sådant mål. Om syftet är att tjänsteresornas miljöbelastning ska begränsas bör staden sätta upp ett mål och en indikator som mäter miljöbelastningen.

Miljöprogrammet måste också innehålla tydligare uppdrag till stadens nämnder, förvaltningar och bolag för att miljömålen ska uppnås. Att varje nämnd eller bolag ska uppfinna hjulet på egen hand, t.ex. i fråga om att formulera miljökrav för upphandlingar, är krångligt och ineffektivt. Vi instämmer därför i socialförvaltningens synpunkter om att det behövs tydliga anvisningar för miljökrav i upphandlingar och entreprenader. Vi stödjer också förslaget om en bred miljökompetenssatsning för att uppmuntra personalens engagemang och delaktighet i stadens miljöarbete.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Socialnämnden anför därutöver följande:

Förslaget till miljöprogram har i första hand som syfte att skapa en ekologiskt hållbar stad. Nämndernas roll berörs väldigt lite i texten. Men det är viktigt att samtliga nämnder i staden tar sitt ansvar för att både den egna verksamheten ska utvecklas enligt de mål som fastställs i Miljöprogrammet och att alla nämnder i Staden arbetar för programmets mål.

Socialnämnden måste på ett tydligare sätt samordna och organisera sitt miljöarbete än vad som sker i dag. Nämnden behöver en fastställd strategi för ett ekologiskt hållbart Stockholm.

Naturskyddsföreningen har kritiserat programmet för att programförslaget saknar nyckeltal för de delmål som föreslås och tidpunkt när delmålen ska uppnås. Vi instämmer i denna kritik.

§5 Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp och för män som utsatts för våld i nära relationer

Remissvar på motion av Rebecca Adami (MP) och Stefan Nilsson (MP) samt svar på skrivelse till socialnämnden av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Dnr 1.6-0340/2011

Dnr 2.6.1-0334/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Skrivelsen av Stefan Nilsson m.fl. (MP) anses besvarad med vad som sagts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

4. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I en motion från Rebecca Adami (MP) och Stefan Nilsson (MP) föreslås kommunfullmäktige besluta om riktade insatser för målgruppen pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp. Förvaltningen anser att frågan om stödåtgärder för pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp är fortsatt viktig. Förvaltningen bedömer dock att målgruppen för närvarande inryms i de stödåtgärder som finns för pojkar och män i behov av stöd i Stockholms stad, och att behovet av stödinsatser därmed är tillgodosett.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

2. Socialnämnden beslutar att bifalla skrivelsen.

3. Socialnämnden beslutar att ansöka om externa medel till insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

4. Därutöver anförs följande:

I Stockholms stad finns inte ett enda skyddat boende för pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp, förutom RFSL som enbart erbjuder skyddat boende för de män som söker sig till RFSL. BRÅ:s statistik om antalet anmälda sexuella övergrepp säger mycket lite om hur många som faktiskt utsätts, eftersom det finns ett starkt socialt tabu för män att anmäla den typen av brott.

Det får inte vara så att en grupp människor blir diskriminerade, vilket man kan säga är fallet när pojkar och män som utsatts inte har någonstans att vända sig. Detta blir ännu tydligare då kvinnor som söker sig till kvinnojourer inte får ta med sina pojkar och det inte finns någon jourverksamhet för pojkar och män som utsätts för sexuella övergrepp.

HOPP kommer, som anges i tjänsteutlåtandet, i kontakt med många män som utsatts för sexuella övergrepp. En ansökan om riktade medel bör göras för att kunna nå fler pojkar och män i behov av stöd.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Vid sexuella övergrepp och våld i nära relationer är det av stor vikt att berörda personer enkelt kan få tag på information om vart de kan vända sig. Likabehandlingsprincipen innebär att hjälp, stöd och råd ska finnas lättillängligt och ges till alla, oavsett om det är kvinnor eller män som är utsatta för brott.

Idag finns ungdomsmottagningar i dels den traditionella formen runt om i staden men också på nätet. Vi ser mycket positivt på utvecklingen av ungdomsmottagningar på nätet som ett komplement. Genom att öka tillgängligheten minskar tröskeln att våga berätta om övergrepp och andra traumatiska upplevelser.

Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för denna grupp. Landstinget har idag en akutmottagning på Södersjukhuset där kvinnor och män som blivit utsatts för sexuella övergrepp snabbt får hjälp av specialutbildad personal, vilka finns tillängliga dygnet runt. De erbjuds här ett värdigt bemötande, vård och uppföljning samt hjälp att bearbeta händelsen genom stödsamtal.

§6 Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Remissvar på SOU 2011:51

Dnr 1.6-0465/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Bakgrunden till utredningens uppdrag är bl.a. att antalet barn som växer upp med växelvis boende har ökat kraftigt och att de familjeekonomiska ersättningarna inte har anpassats till denna förändring av barns boendeförhållanden.

Förvaltningen instämmer i utredningens förslag kring ekonomiska ersättningar och underhållsstöd. Utredningen föreslår en försöksverksamhet med tvärprofessionella ”separationsteam”. Enligt förvaltningen är behovet av stöd till förändrade arbetssätt och samverkan mellan myndigheter inom det familjerättsliga området stort och behöver utvecklas. Förvaltningen ser positivt på en försöksverksamhet, men anser att utredningens förslag behöver konkretiseras.

Förvaltningen ställer sig tveksam till utredningens förslag om kommunernas utökade ansvar att ta upp ekonomiska frågor vid samarbetsamtal. Utredningen föreslår också att det görs en större översyn av föräldrabalkens regler om underhåll. I en sådan översyn bör enligt förvaltningen samtliga frågor om ekonomi hanteras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Tertialrapport 2 för socialnämnden

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011 med helårsprognos och delårsbokslut.

2. Socialnämnden anmäler omslutningsminskningar med 176,7 mnkr hos kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 3,0 mnkr för ökade kostnader för LSS-kollo.

4. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

5. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheterna. Verksamheterna når i huvudsak upp till målen och målen i indikatorerna. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har haft en budget i balans. Prognosen visar på ett överskott om 6,6 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak bifalla förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 3,0 mkr för att täcka underskottet för enheten för hemlösa.

3. I övrigt anförs följande:

Enheten för hemlösas underskott på 3 mkr beror på att ett ökat antal personer vårdas med stöd av LVM. De ökande kostnaderna för detta bör kunna justeras i budget och ska inte gå ut över andra områden inom socialtjänsten. Särskilt som prognosen som helhet pekar mot ett överskott på 6,6 mkr.

Det är mycket oroande att antalet anmälningar om barn och ungdomar som far illa ökar så kraftigt, med 33 procent jämfört med förra året. Miljöpartiet vill se mer av tidiga och förebyggande insatser, och tror på utvecklat familjestöd i hemmet. Lika oroande är den kraftiga ökningen av antalet unga som missbrukar alkohol eller narkotika.

MP ser positivt på den Skolfam-satsning som syftar till att ge familjehemsplacerade barn en bättre skolgång. MP ser gärna att satsningen utvidgas till att omfatta fler målgrupper.

När Stockholms stad nu bygger upp en socialrådgivning på nätet skulle det vara ett bra tillfälle att utveckla stödet till personer i missbruk av olika slag. Det vi vet i dag är att bara en av fem med missbruksproblematik (alkohol, droger, läkemedel, dopningsmedel) som har konakt med kommun eller landsting kring detta. Genom kontakter med socialtjänsten på Internet kan människor med missbruksproblem motiveras att söka stöd och hjälp för att komma ur missbruket.

Det är bra att man inser fördelarna med Bostad först och utvidgar projektet. Miljöpartiet skulle önska en långt större satsning. Med våra förslag skulle man få fram långt fler lägenheter årligen, genom uppdrag till de kommunala bostadsbolagen och samarbete med privata värdar.

Det är svårt att ha en full överblick, men det ser ut som att socialtjänstförvaltningen endast har målet att erbjuda 7 personer sommarjobb, när staden som helhet har som mål att anställa 3500. När det gäller ekonomiskt bistånd är det en extremt liten del av stockholmarna som är långvarigt beroende av detta (noll procent f.n. enligt ILS-tabellerna). Då känns det något futtigt med FUT-projekt för att komma åt felaktiga utbetalningar, det torde kosta mer än det smakar.

Det är närmast genant att socialförvaltningen inte förmår öka andelen ekoligiska livsmedel av det man köper in, andelen är fortsatt 4 procent vilket kan jämföras med KF:s årsmål på 16 procent och MP:s mål om 40 procent. Som den stora upphandlare staden är vore det möjligt att genom ökad andel ekologiskt verkligen bidra till minskad användning av gifter och konstgödsel, vilket gynnar både miljön och människors hälsa.

Det är viktigt att staden, trots hög beläggning och svårighet att hitta placeringar, kan erbjuda också papperslösa våldsutsatta kvinnor stadens skydd. Det är motvilligt som papperslösa kvinnor söker hjälp, och de blir enkla offer för våld och ohälsosamma relationer. De måste av staden kunna få det skydd som de enligt olika FN-konventioner har rätt till.

Familjerådgivningen får mycket goda omdömen, vilket i sig är ett skäl att göra den tillgänglig för alla som behöver den genom att sänka avgiften. Det ska inte kosta mer att besöka familjerådgivningen än att besöka vårdcentralen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser en positiv utveckling av socialtjänsten i Stockholms stad. Det är mycket glädjande att indikatorerna pekar på en väl fungerande verksamhet med god kvalitet som också är efterfrågad. Nämnden lever upp till i stort sätt alla mål vilket är bra.

Antalet unga som använder cannabis ökar fortsatt i staden. Vi ser mycket allvarligt på denna utveckling och anser att det är viktigt att intensifiera arbetet inom staden, men även tillsammans med polis och Stockholms läns landsting.

Det är viktigt att stadens verksamheter har en ekonomi i balans. Därför är det positivt att nämnden uppvisar stor budgetföljsamhet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi vill lyfta upp framförallt tre saker i T1 som berör hemlöshet i Stockholm. För det första så visar rapporten att Enheten för hemlösa redovisar ett underskott på 3,0 mnkr kronor. Orsakerna som uppges är bland annat följande:

- Ett ökat antal klienter som vårdas med stöd av LVM under perioden har inneburit ökade vårdkostnader med ca 1,7 mnkr jämfört med föregående år.

- Ökande kostnader för försörjningsstöd

- Ökat antal klienter i vård- och boendeformer under tertial 2.

Orsakerna har en klar och tydlig koppling till den försämrade statliga välfärdspolitiken. De besparningar man har gjort inom välfärden börjar synas allt mer, inte minst märker vi av det i kommunen. De förändrade reglerna vad gäller sjukersättningen har lett till att staten har vältrat över ansvaret och kostnaderna på kommunerna. Det är därför positivt att man inom enheten just nu ser över vilka klienter som bör ha sjukersättning istället för försörjningsstöd. Sjuka ska ha sjukersättning och inte bollas runt mellan olika system. Det är inte värdigt våra medborgare.

För det andra lyfter man fram att ”implementering pågår av "Riktlinjer för boende" som innebär att klienter ska erbjudas det billigaste boendet som svarar mot de behov som finns”. Det tycker vi också är bra. Men samtidigt när man har sålt ut allmännyttan och därmed minskat antalet hyresrätter så undrar vi hur detta ska kunna vara möjligt? Detta är också en bieffekt av de borgerligas privatiseringsiver.

Sist men inte minst vi har vid ett flertal tillfällen begärt att man ska tillskjuta Enheten för hemlösa mer resurser. I rapporten står det att läsa att enheten på olika sätt jobbar med att komma till rätta med underskottet. Visst är det bra att man ser över sin verksamhet, men det finns en gräns för hur mycket man kan effektivisera, slimma, skära ner, omorganisera. Det är i slutändan politikernas ansvar att se till att det finns tillräckligt med resurser i en sådan verksamhet.

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2011

Dnr 3.1-0472/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 2 år 2011.

2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

I ärendet redovisas ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL för kvartal 2 år 2011. När det gäller insatser enligt LSS rapporterades 42 ej verkställda beslut. Nästan hälften, 20, handlade om bostad för vuxna, vilket är en märkbar ökning jämfört med tidigare år. Könsfördelningen visar en kraftig övervikt för pojkar/män, ca 70 procent.

Motsvarande siffror för insatser enligt SoL var 28 ej verkställda beslut. 6 av dessa avsåg insatser för personer med funktionsnedsättning och 22 hör till individ- och familjeomsorgen. De vanligaste typerna av insatser är kontaktfamilj. Vid SoL-insatser är könsfördelningen relativt jämn.

Orsaker till att besluten ej verkställts är framför allt avsaknad av lämplig bostad alternativt uppdragstagare eller att personen ifråga tackat nej till erbjudande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V)förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att godkänna stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut.

2. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att förbättra situationen.

3. I övrigt anförs följande.

Det är mycket oroande med den markanta ökningen av icke verkställda beslut som gäller LSS-bostad. En behovsinventering i Stockholms stad har visat att det behövs 1 039 tillkommande lägenheter för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning fram till 2014. Men planerade boenden uppgår bara till 264 lägenheter under samma period. Detta arbete måste intensifieras.

Vi vill också att förvaltningen föreslår åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen på kort sikt, också när det gäller svårigheterna att tillgodose behovet av kontaktpersoner.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Orsaken till de ej verkställda besluten uppges framför allt vara avsaknaden av lämplig bostad. Det här beror på den bristfälliga bostadspolitiken. Vi kan inte nog understryka vikten av att öka antalet hyresrätter i staden. Vi ser flera ärenden där det saknas bostäder, och detta utöver att unga människor i Stockholm inte kan flytta hemifrån när de vill. Och att våra studenter har svårt att få tag på bostäder. Vi vill se en progressiv bostadspolitik, bygg fler billiga hyresrätter och stoppa utförsäljningen av allmännyttan.

§9 Boende för familjer i SHIS genomgångsbostäder

Svar på skrivelse från Rebecca Adami m.fl. (MP)

Dnr 1.6-0198/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har besvarat en skrivelse från Rebecca Adami m.fl. (MP) som behandlar situationen för barnfamiljer som bor i Stiftelsen Hotellhems genomgångsbostäder i samband med att anläggningar läggs ner och nya tillkommer. Vidare besvaras frågor om stadens vräkningsförebyggande arbete och budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att bifalla skrivelsen.

2. Socialnämnden beslutar att i sitt avtal med SHIS tydliggöra ansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet.

3. I övrigt anförs följande.

Barnfamiljerna i SHIS genomgångsbostäder är en särskilt utsatt grupp. Precis som förvaltningen skriver så kommer en stor andel av dem inte in på bostadsmarknaden och hänvisas därför till andrahandslösningar. Därför är det nödvändigt att principen “bostad först” blir verklighet på riktigt i Stockholm, så att en fast bostad blir en rättighet. Vi har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att SHIS ska ha en ny verksamhet med fasta kontrakt, i lägenheter spridda över staden, tillhandahållna av Svenska Bostäder, Familjehem och Stockholmshem. I februari avslogs detta förslag av den moderatledda majoriteten i fullmäktige.

Det finns brister i stadens vräkningsförebyggande arbete, och det behövs ett förtydligande av SHIS ansvar i detta arbete. Här behöver kommunikationen mellan socialnämnden och stadsdelsnämnderna förbättras, så att ansvarsfrågan blir helt tydlig när det gäller att få fram boende till detta hundratal barnfamiljer. Dessutom måste ansvaret för skuldrådgivning klargöras, eftersom många familjers rättigheter även i detta avseende ”faller mellan stolar”.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Trots att det i dagsläget finns en nollvision vad gäller vräkning av barn så finns det barnfamiljer som vräks och far illa. Det beror såklart på flera olika faktorer och vad politiker kan göra är att skapa ett samhälle som eliminerar så många av riskfaktorerna som möjligt. För en långsiktig och hållbar politik handlar det i allra högsta grad om den ekonomiska familjepolitiken. Man måste bygga sociala skyddsnät som inte tillåter att barn hamnar snett.

Vi har dock sett hur barnfattigdomen och segregationen bland barnfamiljer har ökat. I Stockholm bor landets rikaste och fattigaste familjer och klyftan mellan dem fortsätter att öka. Tidigare har barnbidrag, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållstöd gjort att Sverige under lång tid hållit barnfattigdomen på en relativt låg nivå i jämförelse med de flesta andra europeiska länder. Så är det inte längre. Enligt den senaste rapporten från Rädda Barnen beror den ökade barnfattigdomen framförallt på att den omfördelande effekten av familjepolitiken mer eller mindre har halverats, sedan slutet av 90-talet. Fram till 2003 lyfte familjepolitiken sex av tio barnfamiljer över den relativa fattigdomsgränsen men de senaste åren är det bara fyra av tio som lyfts över fattigdomsstrecket. Vi har alltså fått sämre skyddsnät och en eftersatt familjepolitik där de sociala skyddsnäten fått en allt sämre träffsäkerhet. Rika föräldrar gynnas samtidigt som fattigdomen breder ut sig bland sjuka, arbetslösa och studenter. Man måste våga gå till roten av problemen om man på allvar vill se en förändring.

§10 Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Slutrapport

Dnr 3.2-0515/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I ärendet redovisas slutrapport från ett stadsövergripande utvecklingsprojekt som har syftat till att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i stadens missbrukarvård och hos berörda samverkanspartners.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Modell för uppföljning av insatser inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri upphandlade enligt lag om valfrihetssystem (LOV)

Dnr 1.2-0413/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner ärendet.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Socialförvaltningen föreslår att uppföljningarna av LOV-avtal inom verksamhetsområdena stöd till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomförs enligt en liknande modell som inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt avlösar- och ledsagarservice.

Enligt modellen fördelas uppföljningen på stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen. Uppföljningen genomförs enligt gemensam mall och metod. Socialförvaltningen samordnar och administrerar uppföljningen, sammankallar till nätverk samt sammanställer årligen resultatet i en rapport som överlämnas till socialnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 augusti 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Avrapportering av projektet Bostad Först i Stockholms stad och förslag om utvidgning av projektet

Dnr 3.2-0478/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förslag om utvidgning av projektet Bostad Först i Stockholms stad

Ärendet

I ärendet föreslås att projektet Bostad först i Stockholms stad utvidgas till att omfatta ytterligare 15 lägenheter.

Den första hyresgästen flyttade in i augusti 2010 och 17 hyresgäster är för närvarande involverade i projektet. Av dessa har 15 flyttat in i lägenhet och ytterligare två personer kommer att flytta in när en lämplig lägenhet blir ledig. Trots problem, bl.a. när det gäller klagomål och två vräkningar, är projektets aktörer eniga om att resultaten är positiva och att en utökning bör göras. En utökning av projektet skulle skapa större förutsättningar att utvärdera effekterna då tillförlitligheten ökar med fler deltagare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

När alliansen fattade beslut om att starta Bostad först innebar det ett helt nytt sätt att arbeta. Projektet är ett stort steg bort från den klassiska boendetrappans principer. Projektet riktar sig till personer som står mycket långt från bostadsmarknaden och har en problemfylld bakgrund. Genom att börja med bostaden och sedan bilda en ring av stöd runt personen skapas förutsättningarna för den enskilde hyresgästen att klara av omställningen från ett liv på akutboenden till en egen bostad. Bostad först är ett bra exempel på att vi genom att studera andra kan skapa framgångsrika metoder för att lösa ett gammalt eller nya problem.

Projektet har fungerat bra och tillbuden varit få. Därför är det mycket glädjande att alla parter som ingår i projektet, socialförvaltningen, Stockholm stadsmission och Svenska bostäder, är nöjda och är beredda att utvidga projektet med ytterligare 15 platser.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Forskningen, både i Sverige och utomlands, visar tydligt att principen "bostad först" är effektivare än trappstegsmodellen när det gäller att hjälpa människor till en stabil boendesituation och samtidigt hålla nere kostnaderna.Förvaltningen skriver också att en preliminär analys av kostnaderna i projektet tyder på att bostad först kan innebära minskade kostnader för socialtjänsten.

En förutsättning för att minska hemlösheten är att det finns tillgång till hyreslägenheter med överkomliga hyror. Bristen på sådana lägenheter gör att både Bostad Först och den framgångsrika verksamhet med försöks- och träningslägenheter som bedrivs av Enheten för Hemlösa och stadsdelsnämnderna riskerar att haverera.

Samarbetet med både Bostadsförmedlingen och hyresvärdarna, såväl allmännyttan som de privata värdarna fungerar väl, men bristen på tillgängliga lägenheter blir allt tydligare. För de hemlösa som efter en framgångsrik rehabilitering nu klarar både nykterheten och drogfriheten kan väntan i olika stödboenden bli förödande – och därtill kostsam för staden.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Forskningen, både i Sverige och utomlands, visar tydligt att principen "bostad först" är effektivare än trappstegsmodellen när det gäller att hjälpa människor till en stabil boendesituation och samtidigt hålla nere kostnaderna.Förvaltningen skriver också att en preliminär analys av kostnaderna i projektet tyder på att bostad först kan innebära minskade kostnader för socialtjänsten

Stockholm har omkring 3 000 hemlösa, varav 400-500 som sover utomhus eller i trappuppgångar, källare etc. och forskningsläget är tydligt. I jämförelse med de enorma behov som finns är detta ett mycket litet projekt med 30 lägenheter, som dessutom inte ska utvärderas förrän om två år. Vi har lagt ett förslag om hur "Bostad först" kan förverkligas på riktigt nu, som tyvärr har avslagits i kommunfullmäktige (i februari) av den moderatledda majoriteten.

§13 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

Dnr 10.1-0476/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att förlänga gällande avtal med BOSSE till och med 2012-05-31 enligt till tjänsteutlåtandet bilagt avtal.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

BOSSE (BOStads- och SErvicecenter för personer med funktionshinder) startade 1981 som ett projekt. Verksamheten vänder sig till personer med funktionsned-sättningar, företrädesvis rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsätt-ningar. Verksamheten erbjuder information, rådgivning, utbildningar och personligt utformat stöd i frågor om personlig assistans, bostad, arbete och annan personlig service. Stockholms stad har för perioden 1994-2011 ett avtal med BOSSE. Nämndens avtal med BOSSE löper ut 2011-12-31.

BOSSE har också ett avtal med Stockholm läns landsting (SLL). SLL har under sommaren genomfört en upphandling av ”Psykosocial habilitering”. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HsN) har beslutat att tilldela BOSSE detta avtal. SLL har förlängt sitt nuvarande avtal med BOSSE med fem månader t.o.m. 2012-05-31. Därefter kommer det nya avtalet att gälla.

Förvaltningen föreslår att avtalet med BOSSE förlängs med fem månader, t.o.m. 2012-05-31 så att landstingets och stadens avtal har samma period. Parallellt med förlängningen av avtalet kommer förvaltningen att föra en diskussion med BOSSE om eventuella möjligheter till fortsatt samarbete efter avtalsperiodens slut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Komplettering av socialnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-0543/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar komplettera delegationsförteckningen enligt tjänsteutlåtandets förslag.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna och föreslår att de kompletterar sina delegationsförteckningar enligt tjänsteutlåtandets förslag.

Ärendet

Enhetschef på Socialjouren har delegation att polisanmäla brott mot underårig och vissa andra grövre brott. Det har nu visat sig vara opraktiskt att endast ha enhetschefen som delegat då det är angeläget att kunna göra polisanmälan i samband med att man upptäcker att ett barn har blivit misshandlat. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att även socialinspektör ska vara delegat i denna ärendegrupp. Stadsdelsnämnderna föreslås fatta motsvarande beslut och komplettera sina delegationsförteckningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 september 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Val av ledamot till individutskottet

Dnr 1.1-0711/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden väljer ersättaren Mats Engström (M) till ledamot i individutskottet.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Ledamoten Marie Ljungberg Schött (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i individutskottet och nämnden ska därför välja ny ledamot från (M).

§16 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 30 augusti 2011 justerat 5 september 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 26 september 2011 justerat 26 september 2011.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 15 september 2011 justerat 20 september 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträde 2 september 2011 justerat 13 september 2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0549/2011.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 15 augusti 2011 till och med 7 september 2011.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 23 september 2011 justerat 27 september 2011.

§17 Nämndens frågor

Ersättaren Jackie Nylander (V) ställde frågor om sprututbytesprojektet som besvarades av ordföranden Anna König Jerlmyr (M). Förvaltningen återkommer vid nästa sammanträde med mer information om hur långt projektet kommit.

Nämnden överlämnade fyra skrivelser till förvaltningen för beredning enligt följande.

Om den påstådda avvecklingen av stadens heminstruktörsverksamhet från ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Om påstådda nedskärningar i ledsagarservice från ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Om blockförhyrning i Stiftelsen Hotellhems bestånd från ledamoten Inger Stark m.fl. (V)

Om det ökade narkotikamissbruket bland ungdomar från ledamoten Inger Stark m.fl. (V)

____________________________