Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, lindrig och måttlig utvecklingsstörning och autism och utvecklingsstörning

Remisser och yttranden

4 Kvinnor utanför arbetsmarknaden

Svar på remiss av motion från (S)
Dnr 1.6-215/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa, Yttrande över revisionsrapport nr 2/2013

6 Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egna lokaler.

Svar på remiss av motion från (S)
Dnr: 1.6-112/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Långsiktigt stöd till Qjouren

Finansiering av nedläggningshotade Qjouren
Svar på skrivelser från (S) och (MP)
Dnr: 1.6-184/2013, 1.6-185/2013

Övriga beslutsärenden

8 Tertialrapport 1 för socialnämnden

9 Ökad ekonomisk trygghet för långtidssjukskrivna

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-109/2013

10 Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-110/2013

11 Fördjupad utredning om insatserna ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL i Stockholms stad

12 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, 2013.

14 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

15 Uppsägning av ramavtal med Resursgruppen i Stockholm AB avseende LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7-15 år.

16 Inrättande av en särskild uppsökare som talar rumänska eller romani chib.

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 2.6.1-0346/2012

17 Kunskapsöversikt gällande insatser för livsstilskriminella och avhoppare

Anmälningsärenden

18 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt
delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) öppnade sammanträdet. Före-dragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Marie Ljungberg Schött (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 24 maj 2013.

§3 Upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, lindrig och måttlig utvecklingsstörning och autism och utvecklingsstörning

Dnr 2.11.2-136/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att administrera och genomföra upphandling av korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av kollovistelse för personkrets 1 i lag (1993:387) om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

2. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget till upphandlingen av korttidsvistelse i form av kollovistelse för personkrets 1, LSS-kollo.

3. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att för nämndens räkning träffa och underteckna ramavtal för tiden 2014-02-01 – 2016-01-31, och besluta om förlängning av dessa avtal till lika villkor med ett (1) år.

4. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att besluta om och göra mindre justeringar i ingångna ramavtal, i förekommande fall besluta om och teckna avtal om partsbyte, samt besluta om förtida upphörande av ramavtal.

5. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Upphandlingen avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, samt autism och utvecklingsstörning med stort omvårdnadsbehov, enligt lag (1993:387) om stöd och särskild service för vissa funktionshindrade, LSS.

Upphandlingen görs enligt lag (2007:1031) om offentlig upphandling, LOU, och är en ren kvalitetsupphandling. Upphandlingen har indelats i fem olika avtalsområden, tillika anbudsområden. En anbudsgivare får lämna anbud i ett, flera eller alla avtalsområden. För att tilldelas ramavtal ska anbudsgivarens anbud uppfylla samtliga ställda ska-krav i förfrågningsunderlaget och ha högst viktad mervärdespoäng.

Genom upphandlingen ökar deltagarens möjlighet att välja den utförare som han/hon vill ska anordna LSS-kollo.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt följande.

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens anti-diskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

LSS-kollo är en viktig instans för en grupp med stora behov av meningsskapande aktiviteter. Det finns självklart variation inom gruppen men generellt svarar denna grupp inte särskilt väl mot snabba förändringar och det kan ta tid för dem att komma tillrätta. Därför vill vi inskärpa vikten av de något längre vistelsetiderna under sommaren. I upphandlingsunderlaget ser vi under punkt 1.1.15. Vistelsetid följande meningar:

”Kollovistelsen på sommaren = 10 dagar, 14 dagar eller 18 dagar (9 dygn 3 dygn eller 17 dygn). Beställaren kan dock under avtalstiden ändra vistelsetiden för sommarlovet till att omfatta färre antal dygn dock minst 9 dygn. Meddelande till utföraren om förändring om omfattning meddelas senat i november månad innan aktuellt sommarlov”.

Vi vill med anledning av detta inskärpa vikten av vistelsetiden inte blir för kort för barnen.

§4 Kvinnor utanför arbetsmarknaden

Svar på remiss av motion (2013:17) av Emilia Bjuggren (S)

Dnr 1.6-215/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Emilia Bjuggren (S) föreslår att en lämplig förvaltning ges i uppdrag att kartlägga gruppen i Stockholm som står helt utanför arbetsmarknaden och att det i kartläggningen särskilt utreds huruvida kvinnor hålls borta från arbetsmarknaden.

Förvaltningen ställer sig tveksam till motionärens förslag att genomföra särskilda kartläggningar av de grupper som står utanför arbetsmarknaden. Genom att skapa förutsättningar för enskilda att få ett arbete ökar möjligheterna för de som står utanför arbetsmarknaden att ta steget från arbetslöshet till att få ett arbete. Det gynnar även de kvinnor som idag av olika skäl står utanför.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden översänder men åberopar inte förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen.

2. Socialnämnden rekommenderar fullmäktige att tillstyrka motionen.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Individens frihet är till stor del avhängig av en egen inkomst. Samhällets möjligheter att undanröja hinder för individen är avhängning av den kunskap samhället har. Många individers situation liknar varandra och särskilt kvinnor med invandrarbakgrund har det svårt på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att samhället kartlägger situationen för grupper med speciell problematik som kanske inte fångas av den statistik vi har tillgänglig idag. Det förvånar oss att förvaltningen ställer sig tveksam till särskilda kartläggningar av de grupper som står utanför arbetsmarknaden. Faktum är att det är just vad som behövs då den statistisk som vi har idag inte fullt ut fångar alla gruppers situation. I Botkyrka har en sådan kartläggning genomförts med specialbeställd statistik från SCB. Kartläggningen av alla som helt stod helt utanför arbetsmarknaden visade att gruppen var så stor som 15 % och bestod till en något större andel kvinnor och de allra flesta hade invandrarbakgrund. Om det är möjligt att genomföra en sådan kartläggning i Botkyrka kommun är det möjligt i Stockholm.

Särskilt uttalande

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stad arbetar dagligen för en jämställd arbetsmarknad. Vi är stolta över att vi idag i stadens egna verksamheter inte har någon skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Samtidigt har vi en utmaning genom de invånare som står utanför arbetsmarknaden. Många av de kvinnor som står allra längst från arbetsmarknaden är utrikesfödda. Att ge dem möjlighet att finnas med i arbetslivet är viktigt för såväl kvinnans egen självkänsla som hela hennes familj. Det pågår idag kontinuerliga insatser för att motivera och stötta kvinnor för att komma in på arbetsmarknaden. Vi vet också, bland annat genom 2012 års årsrapport för Stockholms stad, att den vanligaste orsaken till att människor inte längre är beroende av ekonomiskt bistånd är att de har börjat arbeta.

Några av de viktigaste stegen närmare arbetsmarknaden är Svenska för Invandrare (SFI) och de lokala arbeten som pågår i Stockholms stad. Det kan röra sig om att konkret hjälpa kvinnan med att söka jobb, men också att motivera kvinnor att gå SFI-utbildning. Att arbeta med kunskap och förståelse för kulturella skillnader samt att utgå från individens förmåga och kunskapsgrund är avgörande. Fler kvinnor än män studerar SFI, 56 procent kvinnor mot 44 procent män. Resultaten för dem som läser SFI och som fullföljer sina studier är goda i Stockholms stad. Både antalet studerande som fullföljer sina kurser och andelen som klarar kursmålen ökar. Under 2012 var det 90 procent som tog betyg efter slutförd kurs att jämföra med 86,9 procent 2011.

Fler ska ges möjlighet till ett arbete. Jobbtorg Stockholm är ett exempel på detta. Jobbtorg Stockholms syfte är att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete. Det övergripande målet är att fler ska gå från bidrag till arbete och egen försörjning. 49 procent av de som är inskrivna vid jobbtorg Stockholm är kvinnor. Under 2012 gick 11 personer om dagen från utanförskap till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm.

§5 Samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Yttrande över revisionsrapport nr 2/2013

Dnr 1.6-74/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som yttrande över revisionsrapporten.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen var att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL) som skapar effektivitet i arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa. De kommunala verksamheter som ingått i granskningen är socialtjänsten och elevhälsan. Intervjuer har dessutom skett med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Habilitering och Hälsa inom landstinget.

Stadsrevisionen har konstaterat att det finns brister som kan påverka effektiviteten i samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa och att det finns ett behov av förbättrad samverkan. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingick 2012 en överenskommelse om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Överenskommelsen syftar till att, genom prestationsbaserade medel uppmuntra och intensifiera utvecklingsarbetet i landstinget och kommunerna. Stockholm stad har uppfyllt de grundkrav och prestationsmål som ställdes för 2012 och har tilldelats statsbidrag för ändamålet. Förvaltningen anser att det inom ramen för det arbete som planeras med anledning av ovanstående överenskommelse finns goda förutsättningar att förbättra de brister som har konstaterats vid stadsrevisionens granskning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 april 2013.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Stadsrevisionen pekar på en rad områden med förbättringspotential gällande samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa. Vidare menar revisionen att det finns goda förutsättningar att förbättra de brister som har konstaterats. Förvaltningen instämmer i kritiken och pekar konkret ut vad som ska göras för att börja komma tillrätta med problemen. Men problemet med bristande samordning är inte på något sätt nytt. Vi har idag ett samarbetsavtal och vi vill inskärpa att det nu följs i praktiken och inte bara i ord.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I revisionsrapporten är det tydligt att barn och unga i Stockholm med psykisk ohälsa löper stor risk att inte få något stöd eller hjälp. Andra rapporter pekar åt samma håll, bland annat visade en rapport från OECD nyligen att förekomsten av skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer i skolorna i Sverige är uppseendeväckande låg. Detta samtidigt som tidiga insatser kan vara avgörande för barnets utveckling.

Varje barn har rätt att få sina behov utredda och tillgodosedda när det gäller insatser från skola, kommun och landsting. Idag är bristerna stora, och det förekommer allt för ofta att staden och landstinget försöker skjuta över kostnader på varandra i stället för att samverka och erbjuda barnet de insatser som behövs utifrån en helhetssyn och individuella bedömningar.

Miljöpartiet anser att elevhälsan och den sociala barn- och ungdomsvården ska ges kraftigt utökade resurser. En kommunal barnombudsman behöver inrättas, med uppgift att se till att barns rättigheter tillgodoses i staden. Det ska inte hänga på att det finns eldsjälar som ser dessa barn. Det behövs mer resurser till ”första linjen”, och det ska aldrig råda något tvivel om vart barn och unga kan vända sig om de mår dåligt.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Revisorerna lyfter allvarliga problem med samverkan om barn och unga med psykisk ohälsa. De komplicerande faktorer som beskrivs i konsultrapporten är delvis en följd av majoritetens politik – centraliseringar, privatiseringar och ekonomiska ersättningssystem som inte tar tillräcklig socioekonomisk hänsyn. Att det ger stora svårigheter med rutiner, processer och handlingsplaner på lokal nivå är inte förvånande, men helt oacceptabelt.

Rapporten beskriver strukturbrister, personberoende lösningar och bristande användning av avvikelsehanteringssystem. Att samsyn saknas om vem som gör vad riskerar att leda till att barn och unga med psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver. Att samverkan internt och externt behöver utvecklas tar även funktionshindersombudsmannen upp i sin årsrapport:

”Särskilt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn och unga med funktionsnedsättning drabbas när samverkan brister. Många personer med funktionsnedsättningar, deras företrädare och närstående redovisar svårigheter i kontakt med berörda myndigheter. De hänvisas mellan olika aktörer, myndigheter, avdelningar och enheter. Det förekommer samordningsproblem mellan olika myndigheter och även inom stadens egna förvaltningar och verksamheter.”

Funktionshindersombudsmannen skriver att det krävs lokala konkreta arbetsmetoder och rutiner kring samverkan utifrån de samverkansöverenskommelser som är fastställda. Det är verkligen hög tid att se till att samverkan börjar fungera för utsatta barn och unga.

Det är viktigt att klargöra vilken aktör som har huvudansvaret för barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Ett sätt att nå unga i högre utsträckning är att kommunen och landstinget samarbetar om första linjens mottagningar – light-mottagningar – för unga som är deprimerade, har begynnande beroendeproblem etc. Dessutom kan ungdomsmottagningarna byggas ut och tillföras utökad kompetens.

§6 Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egna lokaler

Svar på remiss av motion (2013:16) av Tomas Rudin och Leif Rönngren (båda S)

Dnr 1.6-112/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslår Tomas Rudin och Leif Rönngren (båda S) att staden erbjuder Fryshuset att köpa fastigheten som verksamheten bedrivs i. Syftet med detta är att öka möjligheterna till förstärkning av Fryshusets ungdomsverksamhet i Stockholm.

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset bedriver sin verksamhet inom fastigheten Fryshuset 2. Stiftelsen hyr lokalerna inom fastigheten av SISAB som är ägare och förvaltare. Fryshuset och SISAB har för närvarande en pågående förhandling om köp av byggnaderna exklusive den byggnad som skolverksamhet bedrivs i. Förvaltningen hänvisar därför till denna förhandling och SISAB:s remissvar på denna motion.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden åberopar delvis förvaltningens utlåtande.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Fryhuset är en Stockholmsinstitution sedan snart 30 år. Verksamheten är universellt uppskattad och det är svårt att tänka sig ett Stockholm utan Fryshusets sociala verksamhet för stadens unga. För att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare i framtiden vore det positivt om verksamheten kunde äga sina egna lokaler. Detta var en av de sista önskningar som grundaren Anders Carlberg framförde. Möjligheten att äga sina egna lokaler skulle göra det möjligt för Fryshuset att slippa stora bidrag för att betala höga hyror. Staden bör gå vidare med att undersöka möjligheterna till försäljning av lokalerna

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden tillägger att det ur nämndens perspektiv vore positivt om Fryshuset fick möjlighet att långsiktigt driva sin verksamhet i egna lokaler.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Fryshuset har under snart 30 år utvecklats till att bli en institution för ungdomar i Stockholm. Deras arbete har varit och är ovärderligt för Stockholm. Det är något vi måste värna om inför framtiden. Idag är Fryshuset beroende av bidrag för att klara de höga hyrorna från fastighetsägaren SISAB, vilket skapar ett osäkerhetsmoment och ett merarbete för verksamheten. För Fryshusets framtida existens och möjligheter att utvecklas vore det därför önskvärt att de fick möjlighet att äga sina egna byggnader (förutom den byggnad som skolverksamheten bedrivs i).

§7 Långsiktigt stöd till Qjouren

Svar på remiss av skrivelse av Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.6-184/2013

Finansiering av nedläggningshotade Qjouren

Svar på remiss av skrivelse av Roger Mogert (S)

Dnr 1.6-185/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remisserna.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Qjouren är en kvinnojour med fem platser för missbrukande våldsutsatta kvinnor, som drivs av RFHL (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling) Stockholm.

Under åren 2007 till och med 2011 har socialnämnden tillsammans med RFHL Stockholm beviljats årliga utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för verksamheten vid Qjouren. Från och med år 2012 fördes ansvaret för utvecklingsmedlen över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. RFHL Stockholm fick avslag på sin ansökan om utvecklingsmedel för år 2012. Organisations- och föreningsutskottet beviljade RFHL Stockholm 350000 kr för år 2012 och 1390000 kr för år 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden tillstyrker skrivelsen.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Det är glädjande att Qjourens under hösten fick ekonomiska resurser för att fortsätta sin unika verksamhet riktad till de kanske mest utsatta kvinnorna i samhället. Verksamheten kommer dock fortfarande att endast få stöd på en årlig basis. Vi anser fortfarande att det vore önskvärt om staden säkerställde finansieringen på längre sikt än på bara årlig basis.

§8 Tertialrapport 1 för socialnämnden

Dnr 1.2-650/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2013 med prognos för 2013.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar med 25,3 mnkr till kommunstyrelsen.

4. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommun-fullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Nämnden når i huvudsak upp till målen och indikatorerna. Det ekonomiska utfallet visar att nämnden har haft en budget i balans. Nämndens prognos visar en budgetavvikelse på ±0 mnkr under förutsättning att nämnden erhåller kompensation för ökade kostnader inom LSS-kollo.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

De fackliga organisationerna i form av SACO och Kommunal har till denna tertialrapport lämnat in en erinran med relevanta synpunkter på verksamheten. Vi vill särskilt lyfta fram situationen för personalen inom socialtjänsten. Stadshus-moderaternas nedskärningar har fått stora konsekvenser på området. I SSR:s undersökning kan vi se ökad stress och sömnproblem i gruppen. Kombinerat med ökad administrativ börda så ser vi att endast 19 % av socialsekreterarna i Stockholm (i riket är siffran 33 %) upplever att de lever upp till sociallagens intentioner. Detta är värt att ta i beaktning och därför har vi föreslagit att vi ska tillsätta en utredning som undersöker socialtjänstens villkor att tillgodose klienternas behov samt att lagens intentioner uppfylls.

§9 Ökad ekonomisk trygghet för långtidssjukskrivna

Svar på skrivelse av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 2.6.1-109/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) föreslås bl.a. att socialnämnden beslutar att förtydliga riktlinjerna avseende rehabilitering och bidra till att implementera dessa förändringar i stadsdelsnämnderna. Slutligen föreslås också att försörjningsstöd till långvarigt sjuka betalas ut per automatik så länge sjukintyg finns.

Förvaltningen hänvisar till att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är antagna av kommunfullmäktige och att de därmed ska följas av stadsdelsnämnderna. Enligt förvaltningen framgår det redan idag av riktlinjerna att den som är sjukskriven och får försörjningsstöd ska erbjudas samma möjligheter till rehabilitering som personer med sjukpenning. En ändring av riktlinjerna anser förvaltningen därför inte vara behövlig. I fråga om per automatik utbetalt bistånd till långvarigt sjuka är detta idag inte möjligt då det saknas laglig grund för att betala ut ekonomiskt bistånd utan ansökan och underlag för beslutet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjliga handläggningssätt som kan mildra oro runt hantering, utredning och utbetalning av försörjningsstöd, för personer med särskilda svårigheter och långvarigt behov av stöd.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Behovet av ökad ekonomisk trygghet för långtidssjukskrivna som är beroende av försörjningsstöd är uppenbart. Att vara osäker och beroende av att ett antal rutiner fungerar varje månad skapar ofta stor oro hos enskilda. Det är särskilt illa när behoven är långvariga. Miljöpartiet driver förslaget om Arbetslivstrygghet som skulle förenkla livet betydligt för människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.

Även inom ramen för dagens lagstiftning bör det gå att införa rutiner och sätt att handlägga som skapar större trygghet för den enskilde. Det är angeläget att dessa möjligheter ses över.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Förvaltningen redogör i sitt svar för handläggningsordningen inom socialtjänsten för personer med försörjningsstöd som kan vara i behov av rehabilitering, men det framgår inte om de berörda brukarna själva uppfattar att de får de rehabiliteringsinsatser som de har rätt till enligt riktlinjerna. Det är en viktig fråga att undersöka. Förslaget att långvarigt sjuka med sjukintyg ska kunna få löpande försörjningsstöd så länge de grundläggande förutsättningarna för bistånd är uppfyllda innebär givetvis inte att förändringar i inkomster eller behov inte ska beaktas. Långvarigt sjuka kan behöva extra stöd för att ta vara på rättigheter och upprätthålla skälig levnadsnivå. Ekonomisk otrygghet påverkar hälsan negativt. Möjligheter till bistånd utöver norm är därför viktiga och det bör säkerställas att alla sökande får tillräcklig information.

§10 Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 2.6.1-110/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen anser att det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får stöd i att ta sig till såväl mammografi som andra hälsoundersökningar de kallas till, liksom att själva kunna ta initiativ till vårdkontakter om behov uppstår. Socialtjänsten har ett ansvar att säkerställa detta så långt det är möjligt inom de ramar som finns. Detta kan göras dels genom att uppmärksamma hälsofrågor i utredningar, men framförallt i den omvårdnad och det stöd som ges i det bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och de olika insatserna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Även stöd av exempelvis en god man eller förvaltare kan vara en viktig faktor i detta sammanhang.

Socialförvaltningen vill också framhålla att landstinget har ett stort ansvar i denna fråga då det är de som kallar till undersökningar, vilket även Socialstyrelsen betonar i den lägesrapport man hänvisar till i skrivelsen. Vården vänder sig till alla personer, såväl med som utan funktionsnedsättning. Socialtjänstens möjligheter att ge stöd är begränsade till dem som har kontakt med socialtjänsten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP), och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Staden ska liksom landstinget säkerställa att kvinnor och män med funktionsnedsättningar och insatser enligt LSS får vård i tid. Det handlar om jämlik hälsa. Ett sätt är att se över verksamheternas rutiner i staden så att de tydligt uppmärksammar hälso- och sjukvårdsbehov.

§11 Fördjupad utredning avseende insatserna ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL i Stockholms stad

Dnr 3.1-26/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning och förslag till åtgärder.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en fördjupad utredning avseende insatserna ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL. Det har i den fördjupade utredningen inte framkommit någon information som gjort det nödvändigt att ändra tidigare gjorda observationer och slutsatser. Däremot har utredningen bidragit till en fördjupad förståelse för dessa. Även ett antal nya frågor har lyfts utifrån den helhetsbild som framkommit genom intervjuer, enkäter och fokusgrupper.

Förvaltningen delar i huvudsak utredningens slutsatser och förslag till åtgärder och föreslår för egen del bl.a. vidareutveckling av riktlinjerna, förtydligande av avtal och klargörande av regler för omkostnadsersättning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2013.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Att de insatser du har rätt till som medborgare i Stockholms stad ska präglas av hög kvalitet och ges i mån av behov är självklart. Lika självklart är det att bedömningen ska vara likadan och rättsäker oavsett i vilken stadsdel du bor i. Nu får vi oroväckande signaler från stadsdelarna att de blir mer restriktiva i sina bedömningar och att det finns olika syn i olika stadsdelar på bland annat vilka aktiviteter som bör ingå i insatsen. Vi vill därför påpeka vikten av att fortsätta och förstärka arbetet med lika bedömning och likabehandling. Vidare bör det också uppmärksammas att det finns många utförare på området och att vissa har mycket få uppdrag vilket försvårar god kvitto- och kvalitetsuppföljning. Förvaltningen har under 2013 infört regler för vilka som får vara godkända utförare inom valfrihetssystemet. Det ska bli intressant att efter 2013 få ta del av en utvärdering på om detta har förbättrat systemet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Av utredningen framgår bland annat att ny, mer restriktiv rättspraxis har lett till att stadens riktlinjer inte alltid följs i enskilda beslut om ledsagning.

Vi vill framhålla att riktlinjerna uttrycker den ambitionsnivå som Stockholms stad i demokratisk ordning har beslutat om. Om nya domar tas till intäkt för att underskrida den ambitionsnivån är det ett demokratiskt problem. Domstolarna sätter endast miniminivån för de insatser som staden ska bevilja. Är riktlinjerna mer generösa, så ska de följas.

Det är mycket viktigt att förvaltningen, förutom utredningens slutsatser, även tar tillvara den kritik som funktionshinderrådet har fört fram mot hur ledsagningen fungerar idag. De nya riktlinjerna bör utformas i nära samarbete med funktionshinderrådet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är en gedigen utredning som har gjorts och som blir ett bra underlag för förbättringar. Förtydliganden behövs på flera områden för att det ska råda likvärdighet i staden, exempelvis vad som kan sägas vara ”normala” aktiviteter. Det är också viktigt att de enskilda får bättre möjlighet till ledsagning vid spontana aktiviteter. Att det är svårt att välja och följa upp utförare när det är många utförare är väl känt. Kvaliteten i utförandet kan också påverkas av om det enbart är enstaka uppdrag som utförs eller om det är mer regelbundna insatser. Det är därför bra att förvaltningen föreslår begränsningar av antalet utförare.

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, 2013

Dnr 3.1-236/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 1 år 2013.

2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialnämndens (Enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Antalet ej verkställda beslut enligt LSS uppgick kvartal 1 till 74. Av dessa avser 72 procent (53 ärenden) bostad för vuxna.

Antalet ej verkställda beslut enligt SoL uppgick kvartal 1 till 50. Av dessa avser 40 procent (20 ärenden) permanent bostad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Det är allt för många Stockholmare som inte får den hjälp de efterfrågar och har rätt till enligt LSS och SoL. Det blir tydligt när man läser rapporterna om ej verkställda beslut. Antalet ej verkställda beslut enligt LSS uppgick kvartal 1 till 74 stycken och det är i princip oförändrat sedan föregående kvartal. Värt att notera är att det är nästan 20 fler än under kvartal 1 2012.

Det kanske största problemet finns inom LSS och boende för vuxna. Vi vill därför att socialnämnden tillsammans med staden intensifierar arbetet för att få tillgång till fler bostäder. Utan tillgång till detta försämras det sociala arbetet. Stockholm växer och det finns ett stort problem när nybyggda områden inte planeras för alla livets faser och situationer. Bristen på förskolor brukar lyftas fram, men det torde även föreligga en brist på LSS-boenden. Utan tillgång till detta försämras det sociala arbetet. Stockholm växer och det finns ett stort problem när nybyggda områden inte planeras för alla livets faser och situationer. Därför är det rimligt att det ska planeras in när det byggs. Stockholm växer och det finns ett stort problem när nybyggda områden inte planeras för alla livets faser och situationer

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Att det är 73 ej verkställda beslut om permanent bostad enligt LSS och SoL är ett politiskt misslyckande för majoriteten. Kvartal efter kvartal återkommer rapporteringen till fullmäktige om de stora bristerna. År efter år icke redovisas icke uppfylld måluppfyllelse i årsredovisningen för antal omsorgslägenheter.

Utbyggnadsplanen som ska komma under året har vi väntat på sedan majoriteten tog över ansvaret för socialpolitiken. Nu krävs att de kommunala bostadsbolagen får bygga betydligt fler hyresrätter, om gruppboenden och serviceboenden ska finnas i de områden och med den utformning som sökande kvinnor och män vill ha. Det är viktigt att boendena blir hemlika.

Förutsättningar för boenden behöver prövas i alla bostadsprojekt i de områden där det finns brist, inte bara i stora projekt. Stadsdelsnämnderna måste få bättre incitament för att planera för hela stadens behov. Normen ska vara att bygga särskilda boenden och servicebostäder i nya projekt. Motiven vid avsteg ska redovisas som en avvikelsehantering. Lokala funktionshindersrådet ska alltid få yttra sig tidigt i processen.

Antal ej verkställda beslut om kontaktfamilj/-personer är högre andra halvåret 2012 jämfört med första halvåret. Om trenden fortsätter behövs en djupare analys av orsakerna. För att få bästa möjliga effekt av insatsen krävs att rätt person tillsätts för kontaktuppdraget, men också att syftet med insatsen och inriktningen klargörs.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Dnr 3.1-232/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Stadens nuvarande riktlinjer för riksfärdtjänst antogs i kommunstyrelsen 2006. Då vissa förändringar har skett dels avseende rättspraxis, dels i lagen om riksfärdtjänst (1997:735) sedan dess, har socialförvaltningen gjort en översyn av riktlinjerna. Riktlinjerna från 2006 är också relativt kortfattade i sin utformning. I förslaget som här lämnas har strukturen i riktlinjerna delvis ändrats, vissa delar har förtydligats väsentligt och en del exempel har tillkommit för ökad förståelse av lagens innehåll.

Utöver revideringen av riktlinjerna för riksfärdtjänst anser socialförvaltningen att en översyn behöver göras i verksamhetssystemet Paraplyet avseende utredningsmallar mm. för riksfärdtjänst. I dagsläget finns ingen specifik sådan utan handläggaren är hänvisad att använda de andra mallar som finns där vilket inte är korrekt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 april 2013.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§14 Uppsägning av ramavtal med Resursgruppen i Stockholm AB avseende LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7-15 år

Dnr 7.0-0464/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden säger upp ramavtal med Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB, org.nr. 556561-4707, avseende LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7 – 15 år för skolloven sport-, påsk- och sommar. Uppsägningen medför att ramavtalet löper ut 2014-01-31.

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7 – 15 år för skolloven sport-, påsk- och sommar med avtalsstart 2014-02-01.

Ärendet

Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB, org.nr. 556561-4707, har ramavtal för att utföra LSS-kollo för personer med Aspergers syndrom mellan 7 – 15 år under skolloven sport-, påsk- och sommar för perioden 2012-02-01 – 2014-01-31 med möjlighet till förlängning ett (1) + ett (1) år till lika villkor.

Stöd och Resursgruppen i Stockholm AB har överlåtit verksamheten till Allomsorg S&R AB. Eftersom partsbytet inte är förenligt med reglerna i lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, sägs ramavtalet upp så att avtalet löper ut 2014-01-31.

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att upphandla LSS-kollo för de deltagare som berörs av att ramavtalet sägs upp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2011.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Inrättande av särskild uppsökare som talar rumänska eller romani chib

Dnr 2.6.1-0346/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Anna-Klara Müntzing, Stefan Nilsson, Jonas Eklund och Ylva Wahlström (samtliga MP) har i en skrivelse till socialnämnden begärt att staden under en viss tid anställer en särskild uppsökare som talar rumänska eller romani chib, med anledning av att en stor del av de tiggare som uppmärksammas på Stockholms gator är rumäner.

Förvaltningen hänvisar till det utökade uppdraget som förvaltningen har under 2013, där Uppsökarenheten har ett särskilt uppdrag att uppmärksamma och söka upp tiggare. Uppsökarenheten uppger att det varit lätt att få kontakt med målgruppen som ses tigga på stadens gator och att målgruppen får aktuell information genom t.ex. informationsmaterial med symboler eller telefontolk.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 maj 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att bifalla skrivelsen med följande motivering.

Det är bra att Uppsökarenheten har ett särskilt åtagande att rikta det uppsökande arbetet även mot de EU-medborgare som befinner sig i hemlöshet eller annan utsatt situation och som vistas i offentliga miljöer i Stockholm. Självklart är det ett åtagande som behöver fortsätta även efter årets slut, eftersom ingenting tyder på att färre då skulle vara i behov av kontakt. Det är också bra att Uppsökarenheten menar att det varit lätt att få kontakt med gruppen. Frågan är bara hur lätt det är när det gäller det omvända. Hur lätt är det för personer som talar romani och inga andra språk att uttrycka det de vill i förhållande till uppsökarna? Även om det finns möjlighet till telefontolk eller googletranslation är det förstås att föredra att direkt kunna prata med någon.

Det är inte minst viktigt också för att få fördjupad kunskap om gruppen, deras situation och behov, på olika nivåer.

§16 Kunskapsöversikt gällande insatser för livsstilskriminella och avhoppare

Dnr 3.2.-144/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner föreliggande rapport gällande kunskapsöversikt för livsstilskriminella och avhoppare.

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Brottsförebyggande rådet och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I september 2012 ansökte och beviljades socialförvaltningen medel (190000 kr) från Brottsförebyggande rådet (Brå) för att göra en kunskapsöversikt gällande insatser för livsstilskriminella och avhoppare. Ansökan hade sitt ursprung i diskussioner som förts inom Stockholms stad samt med externa aktörer kring frågan att utveckla arbetet med unga vuxna i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet. Det övergripande syftet med översikten är att inventera och beskriva såväl nationella som internationella insatser och undersöka vilka kartläggningar som eventuellt redan hade producerats. Översikten kommer också att användas i utformandet och utvärderingen av insatser i det 3-åriga projektet sociala insatsgrupper 20-29 år i Rinkeby och Tensta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 april 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner föreliggande rapport gällande kunskapsöversikt för livsstilskriminella och avhoppare.

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Brottsförebyggande rådet och stadsdelsnämnderna för kännedom.

3. Socialnämnden tar initiativ till att stödja en utveckling där fler projekt i Stockholm kommer till stånd för målgruppen.

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över hur möjligheterna till finansiering och samfinansiering ser ut för projekt som är anpassade för målgruppen.

5. Socialnämnden säger också följande.

Det är glädjande att betänkandet SOU 2010:15 Kriminella grupperingar - uppenbarligen har fått i gång en viktig utveckling på många platser i Sverige. Det är få saker som är mer angelägna än att få unga personer på väg in i en kriminell bana att byta inriktning. Ju tidigare insatser desto bättre, men även att inte ge upp hoppet, utan hitta samarbetsstrategier för de lite äldre.

Uppenbart finns för en stor stad som Stockholm ett enormt utvecklingsbehov. Det är också angeläget att hitta former som fungerar i praktiken. Se till exempel beskrivning av de svårigheter programmet Passus på Fryshuset har att hitta medel för sitt arbetssätt som bygger på tillgänglighet. Staden bör se över hur möjligheterna till finansiering och samfinansiering ser ut som är anpassade för målgruppen, så att inte viktigt arbete stupar på att det inte finns praktiska lösningar.

§17 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 16 april 2013 justerat 18 april 2013.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 16 maj 2013 justerat 17 maj 2013.

Protokoll från individutskottets sammanträden 12 april 2013 justerat 16 april 2013 och 3 maj 2013 justerat 15 maj 2013.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5.2-178/2013.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 26 mars 2013 till 6 maj 2013.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 15 maj 2013 justerat 21 maj 2013.

§18 Nämndens frågor

Anmäldes ordförandebeslut att ersättaren Anita Pospisil (S) kan delta i temadag om ansvaret för personer med neuropsykiatriska svårigheter och psykisk ohälsa 23 maj 2013.

Socialnämnden överlämnade en skrivelse till förvaltningen för beredning om att ge personer i hemlöshet möjlighet att förvara värdefulla ägodelar från Stefan Nilsson, Jonas Eklund, Ylva Wahlström och Anna-Klara Müntzing (samtliga (MP).

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) ställde en fråga om Socialjouren och Uppsökarenheten ska sammanföras till en enhet. Avdelningschef Eva Sandberg informerade om att en process för en sammanslagning har påbörjats.

§19 Förvaltningsinformation

Avdelningschef Eva Sandberg informerade om att Kriscentrum för kvinnor, som i början av året evakuerades från sina lokaler på grund av miljöproblem i lokalerna, ska evakueras från de tillfälliga lokalerna då miljöproblem uppkommit även där. Förvaltningen undersöker nu några möjliga lokaler och gör miljömätningar för att undvika nya miljöproblem efter evakuering.

Avdelningschef Fredrik Jurdell gjorde en föredragning om hur förvaltningen arbetar med uppföljning av avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förvaltningschef Gillis Hammar informerade om att förvaltningen inte deltar aktivt i arbetet med att komma tillrätta med oroligheterna i Husby. Ansvaret i staden ligger på Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Förvaltningen har erbjudit stöd från Socialjouren och Uppsökarenheten men Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har tackat nej till detta. Däremot har socialförvaltningen förmedlat kontakt med Fryshusets verksamhet Lugna gatan som man kommer att använda sig av.