Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm

Nämndens skrivelser

4 Stockholms behöver ett strategiskt arbete kring den nya fattigdomen. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

6 Fördelning av medel för utveckling och utökning av arbetet med sociala insatsgrupper för unga vuxna 19-29 år

7 Avrapportering av förvaltningens insatser mot cannabis, år 2013

8 Fördelning av medel till pilotprojekt för utveckling av samverkan mellan skola och socialtjänst

9 Funktionshinderinspektörernas årsrapport år 2013

10 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

11 Flytt av kvinnoboendet Syrenen Söder och Syrenen Axelsberg till gemensam lokal

12 Lägesrapport 1 från projekt SkolFam

13 Yttrande över revisionsrapport nr 10, 2013 om ensamkommande flyktingbarn

14 Rapport - utbildningssatsning 2013 för personal som i sin yrkesutövning möter personer med funktionsnedsättning

15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud för hemlösa år 2013 och ansökan om statsbidrag för 2014

16 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

Anmälningsärenden

17 Anmälan av ordförandebeslut

18 Anmälan av kontorsyttrande

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Remiss från Socialstyrelsen
Dnr 1.6-909/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av kontorsyttrande

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga. Remiss från Socialstyrelsen.
Dnr 1.6-954/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

21 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (200 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm Dnr 1.6-930/2013

§5 Fördelning av medel för utveckling och utökning av arbetet med sociala insatsgrupper för unga vuxna 19 -­ 29 år Dnr 3.2-957/2013

§6 Avrapportering av förvaltningens insatser mot cannabis, år 2013 Dnr 3.2-195/2013

§7 Fördelning av medel till pilotprojekt för utveckling av samverkan mellan skola och socialtjänst Dnr 3.2-613/2013

§8 Funktionshinderinspektörernas årsrapport år 2013 Dnr 3.6-892/2013

§9 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Dnr 1.3-473/2013

§10 Flytt av kvinnoboendet Syrenen Söder och Syrenen Axelsberg till gemensam lokal Dnr 2.2-6/2014

§11 Lägesrapport 1 från projekt SkolFam Dnr 3.2-697/2012

§12 Ensamkommande flyktingbarn Yttrande över stadsrevisionens rapport 10/2013 Dnr 1.3-928/2013

§13 Utbildningssatsning 2013 för personal som i sin yrkesutövning möter personer med funktionsnedsättning Dnr 3.3-956/2013

§14 Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 och ansökan om statsbidrag för 2014 Dnr 5.0-901/2013

§15 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd Dnr 1.1-922/2013

§16 Anmälan av ordförandebeslut Dnr 10.1-935/2013

§17 Anmälan av kontorsyttrande Förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Remiss från Socialstyrelsen Dnr 1.6-909/2013

§18 Anmälan av kontorsyttrande Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga Remiss från Socialstyrelsen Dnr 1.6-954/2013

§21 Förvaltningsinformation