Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-03-25

Sammanträde 2014-03-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Entreprenaddrift av Stockholms stads ledsagarservice

Tilldelningsbeslut med upphandlingsrapport
Dnr 2.11.2-229/2013

4 Upphandling av 45 akut- och korttidsplatser

Remisser och yttranden

5 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-961/2013

6 Stockholms stads kemikalieplan

Övriga beslutsärenden

7 Månadsrapport för februari

8 Tilldelning av medel för lokal förebyggande insatser inom ANDT-området, fokus cannabis

9 Kompletteringar och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning

10 Trygghetspris 2014

11 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013

12 Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt "Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn"

13 Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

14 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

15 Ombyggnad av lokaler för Barnahus

16 Behov av strategiskt arbete kring den nya fattigdomen

Anmälningsärenden

17 Anmälan av tillsynsbeslut om Mandelgården från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

18 Anmälan av tillsynsbeslut om Kruton från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

19 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

20 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (200 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Entreprenaddrift av Stockholms stads ledsagarservice Tilldelningsbeslut med upphandlingsrapport Dnr 2.11.2-229/2013

§4 Upphandling av 45 akut- och korttidsplatser Dnr 2.11.2-30/2014

§5 Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-961/2013

§6 Stockholms stads kemikalieplan Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-7/2014

§7 Månadsrapport för februari 2014 Dnr 1.2-878/2013

§8 Tilldelning av medel för lokala förebyggande insatser inom ANDT-området, fokus cannabis Dnr 3.2-83/2014

§9 Kompletteringar och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning. Dnr 1.1-43/2014

§10 Trygghetspriset 2014 Dnr 3.2-57/2014

§11 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013 Dnr 3.1-28/2014

§12 Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt "Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn" Dnr 1.7- 42/2014

§13 FUT VI ­ lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott Dnr 3.1-860/2013

§14 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Dnr 1.3-473/2013

§15 Verksamhetsanpassning av lokaler för Barnahus Dnr 2.2-91/2014

§16 Behov av strategiskt arbete kring den nya fattigdomen Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Stefan Nilsson (MP) och Jackie Nylander (V) Dnr 2.6.1-904/2013

§17 Anmälan av tillsynsbeslut om Mandelgården från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 1.3-76/2014

§18 Anmälan av tillsynsbeslut om Kruton från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 1.3-66/2014