Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärenden

3 Svar på skrivelse om avbrytande av upphandling av omvårdnadshemmet Ljungbacken

4 Förändringar i förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

5 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av familjerådgivning för Stockholms stad

6 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av Boende och daglig verksamhet enligt LSS

Dnr 2.11.3-538/2014
Dnr 2.11.3-539/2014
Dnr 2.11.3-540/2014
Dnr 2.11.3-541/2014

7 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-576/2014
Dnr 2.11.3-577/2014
Dnr 2.11.3-578/2014
Dnr 2.11.3-579/2014

Remisser och yttranden

8 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet

9 Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

Yttrande över revisionsrapport
Dnr 1.3-566-2014

11 Avtal om boende och stöd till nyanlända invandrare

12 Redovisning av rapporterna "ASI-användningen i Stockholms stad - en vinjettstudie" och "Brukarnöjdhet i beroendevården - en studie av patientinflytande, behandlingstilltro och samordnade insatser"

13 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2014

14 Forsknings- och utvecklingsplan för 2015

15 Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2013

16 Lokaler för ensamkommande barn och lokaler för samlokalisering av dygnet runt vård för barn och familjer i behov av stöd och skydd

18 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om medel för 2015

Anmälningsärenden

19 Anmälan av tillsynsbeslut om hem för vård och boende (HVB) för barn och unga, Orhems gård

20 Anmälan av tillsynsbeslut om hem för vård och boende (HVB) för barn och unga, Palatset

21 Anmälan av tillsynsbeslut om hem för vård och boende (HVB) för vuxna, Skarpnäcksgården H-huset

22 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

23 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Svar på skrivelse om avbrytande av upphandling av omvårdnadshemmet Ljungbacken Dnr 2.11.2-63/2014

§4 Förändringar i förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Dnr 2.11.3-557/2014

§5 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av familjerådgivning för Stockholms stad Dnr 2.11.3-537/2014

§6 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av Boende och daglig verksamhet enligt LSS Dnr 2.11.3-538/2014 Dnr 2.11.3-539/2014 Dnr 2.11.3-540/2014 Dnr 2.11.3-541/2014

§7 Förändringar i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-576/2014 Dnr 2.11.3-577/2014 Dnr 2.11.3-578/2014 Dnr 2.11.3-579/2014

§8 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-573/2014

§9 Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Yttrande över revisionsrapport Dnr 1.3-566/2014

§11 Avtal om boende och stöd till nyanlända invandrare Dnr 2.11.6-8/2015

§12 Redovisning av rapporterna "ASI-användningen i Stockholms stad - en vinjettstudie" och "Brukarnöjdhet i beroendevården - en studie av patientinflytande, behandlingstilltro och samordnade insatser Dnr 3.2-0594/2011

§13 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2014 Dnr 3.2-600/2014

§14 Forsknings- och utvecklingsplan för 2015 Dnr 3.2-482/2014

§15 Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ­ Ungdomar i öppenvård år 2013 Dnr 4.0-534/2014

§16 Lokaler för ensamkommande barn och lokaler för samlokalisering av dygnet runt vård för barn och familjer i behov av stöd och skydd Dnr 2.2-452/2014

§18 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 samt ansökan om medel för 2015 Dnr 5.0-901/2013

§19 Anmälan Tillsyn av HVB barn och unga vid Orhems gård Dnr 1.3-544/2014

§20 Anmälan Tillsyn av HVB barn och unga vid Palatset Dnr 1.6.1-12/2015

§21 Anmälan Tillsyn av HVB vuxna, Skarpnäcksgården H-huset Dnr 1.3-623/2014

§24 Förvaltningsinformation