Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-03-22

Sammanträde 2016-03-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Rapport från Läkemedelsverket om restnoteringar av läkemedel. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion om riktlinjer för ledsagning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

7 Månadsrapport februari 2016

Dnr 1.3.1-812/2015
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inhyrning av lokal för asylboende för ensamkommande flyktingbarn belägen i Norrmalms stadsdelsförvaltning

Dnr 2.4.1-97/2016
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inrättande av akut- och planeringsboende för vuxna

10 Rapport om avtalsuppföljning 2015

11 Komplettering och ändringar av socialnämndens delegationsförteckning

12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2015

14 Patientsäkerhetsberättelse för LSS-hälsan år 2015

15 2015 års lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (FUT VIII)

17 Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Anmälningsärenden

18 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Söderbo

19 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

20 Övriga frågor

Sekretessärenden

21 Entreprenadupphandling av asylboendena Mandelgården och Söderbo

Dnr 2.11.2-652/2015
Omedelbar justering

22 Upphandling enligt LOV av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

Dnr 2.11.3-17/2016
Omedelbar justering

23 Gemensam ramavtalsupphandling av lågtröskelplatser för hemlösa med missbruk och/eller psykisk ohälsa

Dnr 2.11.2-43/2016
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 Motion (2015:85) om riktlinjer för ledsagning

§7 Månadsrapport februari 2016

§8 Inhyrning av lokal för asylboende för ensamkommande flyktingbarn belägen i Norrmalms stadsdelsförvaltning

§9 Inrättande av akut- och planeringsboende för vuxna

§10 Rapport om avtalsuppföljning 2015

§11 Komplettering och ändringar av socialnämndens delegationsförteckning

§12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2015

§14 Patientsäkerhetsberättelse för LSS-hälsan år 2015

§15 2015 års lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (FUT VIII)

§16 Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

§17 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Söderbo

§18 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna

§20 Entreprenadupphandling av asylboendena Mandelgården och Söderbo

§21 Upphandling enligt LOV av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

§22 Gemensam ramavtalsupphandling av lågtröskelplatser för hemlösa med missbruk och/eller psykisk ohälsa