Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-406/2016
Omedelbar justering

6 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-416/2016
Omedelbar justering

7 Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola, motion (2016:35) Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Våld mot äldre kvinnor, motion (2016:51) Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-378/2016
Omedelbar justering

10 Att göra Stockholm stad till pilotkommun för införandet av treterminssystem, motion (2016:38) Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m (SOU 2016:42) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-400/2016
Omedelbar justering

12 Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

16 Tertialrapport 2 för socialnämnden

17 Barn till föräldrar i missbruk. Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

18 Hyresstöd till Fryshuset Husby

Ansökan från Stiftelsen Fryshuset
Dnr 8.1.1-326/2016

19 Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning

Anmälningsärenden

20 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Älvsjö boende

21 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

22 Övriga frågor

Sekretessärende

23 Gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende enligt socialtjänstlagen - förfrågningsunderlag

Dnr 2.11.2-394/2016
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-406/2016

§6 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-416/2016

§7 Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola, motion (2016:35) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-261/2016

§8 Våld mot äldre kvinnor, motion (2016:51) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-290/2016

§9 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-378/2016

§10 Att göra Stockholms stad till pilotkommun för införandet av treterminssystem, motion (2016:38) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-260/2016

§11 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. (SOU 2016:42) Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.7.1-400/2016

§12 Stockholms stads utträde ur den internationella organisationen ECAD Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.7.1-404/2016

§13 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-368/2016

§14 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-390/2016

§15 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-329/2016

§17 Barn till föräldrar i missbruk Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.4.1-63/2016

§18 Hyresstöd till Fryshuset Husby Ansökan från Stiftelsen Fryshuset Dnr 8.1.1-326/2016

§19 Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning Dnr 1.2.2-531/2016

§20 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Älvsjö boende Dnr 1.6.1-430/2016

§21 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§23 Gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende enligt socialtjänstlagen - förfrågningsunderlag Dnr 2.11.2-394/2016