Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-11-22

Sammanträde 2016-11-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

* Socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor presenterar sig och informerar om sitt arbete. Efter presentationen finns det möjlighet till diskussion och frågor till rådet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Stadens projekt med modulhus, motion (2016:72). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Psykisk ohälsa ett växande problem, motion (2016:78). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap, motion (2016:86). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Svar på nämndens skrivelser

9 Krav på utbildning mot trakasserier. Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L)

10 Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem. Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Övriga beslutsärenden

11 Månadsrapport

12 Omställning av enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Anmälningsärenden

13 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Tullhuset

14 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

15 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Reviderat program för kvalitetsutveckling Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-402/2016

§6 Stadens projekt med modulhus, motion (2016:72) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-530/2016

§7 Psykisk ohälsa ett växande problem, motion (2016:78) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-554/2016

§8 Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap, motion (2016:86)

§9 Krav på utbildning mot trakasserier Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L) Dnr 1.7.2-492/2016

§10 Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L) Dnr 1.7.2-493/2016

§11 Månadsrapport för oktober 2017 Dnr 1.3.1-812/2015

§12 Omställning av enheten för ensamkommande barn och ungdomar Dnr 1.7.2-673/2016

§13 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Tullhuset Dnr 1.6.1-476/2016

§14 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.