Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-02-28

Sammanträde 2017-02-28

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion (2016:113) om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion (2016:118) om lokalt tiggeriförbud Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

7 Projektorganisation inom socialförvaltningen

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Revidering av socialnämndens delegationsförteckning

10 Fullmakt i mål och ärenden enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, i Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm

Dnr 1.2.2-85/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Slutrapport Skolfam 2013-2016

12 Rekvirering och fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

13 Förslag till fördelning av statsbidrag 2017 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion

14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016

Dnr 1.5.2-842/2016
Justeras omedelbart

15 Ansökan om medel för 2017 avseende verksamhet med personligt ombud

Dnr 3.1.2-17/2017
Justeras omedelbart

16 Redovisning av statsbidrag 2016

17 Redovisning lex Sarah 2016

18 Socialtjänstinspektörernas Årsrapport 2016

19 Årsrapport 2016 Funktionshinderinspektörer

Anmälningsärenden

20 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

21 Övriga frågor

Sekretess

22 Upphandling av "Tjänster för att utveckla trygghet i offentliga miljöer för barn och ungdomar"

Dnr 2.11.2-45/2016
Justeras omedelbart

23 Upphandling av städtjänster - Förfrågningsunderlag

Dnr 2.11.2-487/2016
Justeras omedelbart

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Motion (2016:113) om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-778/2016

§6 Motion (2016:118) om lokalt tiggeriförbud Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-779/2016

§7 Projektorganisation inom socialförvaltningen Dnr 1.2.1-72/2017

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 1.2.2-80/2017

§9 Revidering av socialnämndens delegationsförteckning Dnr 1.2.2-81/2017

§10 Fullmakt i mål och ärenden enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, i Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm Dnr 1.2.2-85/2017

§11 Slutrapport Skolfam 2013-2016 Dnr 3.2­697/2012

§12 Rekvirering och fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer Dnr 1.5.2-71/2017

§13 Förslag till fördelning av statsbidrag 2017 från Folkhälsomyndigheten för insatser mot hiv/STI-infektion Dnr 8.1.2-438/2016

§14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2016 Dnr 1.5.2-842/2016

§15 Ansökan om medel för 2017 avseende verksamhet med personligt ombud Dnr 3.1.2-17/2017

§16 Redovisning av statsbidrag 2016 Socialstyrelsens stimulansmedel för kompetensutvecklings-insatser inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning Dnr 1.5.4-274/2016

§17 Redovisning lex Sarah 2016 Dnr 1.9.2-56/2017

§18 Socialtjänstinspektörernas Årsrapport 2016 Dnr 3.4.1-762/2016

§19 Årsrapport 2016 Funktionshinderinspektörer Dnr 3.4.2-556/2016

§20 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§22 Upphandling av "Tjänster för att utveckla trygghet i offentliga miljöer för barn och ungdomar" Dnr 2.11.2-45/2016

§23 Upphandling av städtjänster - Förfrågningsunderlag Dnr 2.11.2-487/2016