Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-03-28

Sammanträde 2017-03-28

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare, motion (2016:114) Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Digitala trygghetsvandringar, motion (2016:110) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport februari 2017

9 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

10 Revidering av instruktion för socialnämndens individutskott

11 Revidering av socialnämndens reglemente

12 Delegation till trygghetsjouren för handläggning av trygghetslarm

13 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

14 Tillsynsplan för folköl- och tobak 2017

15 Uppdrag psykisk hälsa - överenskommelse 2017 (Tidigare PRIO)

16 Patientsäkerhetsberättelse 2016

17 Årsrapport 2016 Avtalsuppföljning socialtjänst och LSS-verksamhet

18 Projektrapport Våga Vara Viktig (VVV) En utbildning om förebyggande arbete med ungdomar i deras omsorgsmiljö

19 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2016

21 Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer år 2016

Dnr 1.5.4-198/2016
Justeras omedelbart


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

22 Tillsyn av boenden för barn och unga

a) Tillsyn av stödboende för barn och unga - Stadshagens stödboende
Dnr 1.6.1-126/2017

b) Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Blackebergs PUT-boende
Dnr 1.6.1-606/2016

23 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

24 Övriga frågor

Sekretess

25 Upphandling av poänggivande kurser inom vuxengymnasium - Förfrågningsunderlag

Dnr 2.11.2-114/2017
Justeras omedelbart

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-22/2017

§6 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare, motion (2016:114) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-799/2016

§7 Digitala trygghetsvandringar, motion (2016:110) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-733/2016

§8 Månadsrapport februari 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§9 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 Dnr 1.3.1-158/2017

§10 Revidering av instruktion för socialnämndens individutskott Dnr 1.2.1-123/2017

§11 Revidering av socialnämndens reglemente Dnr 1.2.1-125/2017

§12 Delegation till trygghetsjouren för handläggare av trygghetslarm Dnr 1.2.1-156/2017

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst Dnr 3.1.1-60/2017

§14 Tillsynsplan för folköl och tobak 2017 Dnr 3.5.1-78/2017

§15 Uppdrag psykisk hälsa ­ överenskommelse 2017 (Tidigare PRIO) Dnr 1.5.4-365/2016

§16 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Dnr 1.4.1-147/2017

§17 Årsrapport 2016 Avtalsuppföljning socialtjänst och LSS-verksamhet Dnr 2.11.6-55/2017

§18 Projektrapport Våga Vara Viktig (VVV) En utbildning om förebyggande arbete med ungdomar i deras omsorgsmiljö Dnr 1.5.2-82/2017

§19 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning Dnr 3.1.1-727/2016

§20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2016 Dnr 3.1.1-90/2017

§21 Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer år 2016 Dnr 1.5.4-198/2016

§23 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§25 Upphandling av poänggivande kurser inom vuxengymnasium - Förfrågningsunderlag Dnr 2.11.2-114/2017