Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-04-18

Sammanträde 2017-04-18

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Betänkandet se barnet (SOU 2017:6) Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-148/2017
Justeras omedelbart

6 Motion (2016:116) om att se över stadens lokala alkoholförbud Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården " nr 4, 2017

Svar på nämndens skrivelser

8 Svar på skrivelsen "Hur värnar Stockholms stad unga från Afghanistan i asylprocessen i den nuvarande krissituationen?"(L) samt kompletterande skrivelse från (L) och (C)

Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport mars 2017

10 Fullmakt för förvaltningschefen

Dnr 1.2.1-194/2017
Justeras omedelbart
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Idéburet offentligt partnerskap IOP om verksamhet för utsatta EU-medborgare i Stockholms stad. Samverkan mellan socialförvaltningen och fem ideella organisationer

13 Rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden. Kartläggning januari 2017

14 Stödmaterial - Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

15 Rapport PRIO-medel, vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2016

16 Barn som upplevt våld vid Skärholmen och Södermalms stadsdelsförvaltningar Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

Anmälningsärenden

17 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Betänkandet se barnet (SOU 2017:6) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-148/2017

§6 Motion (2016:116) om att se över stadens lokala alkoholförbud Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-77/2017

§7 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården " nr 4, 2017 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6.1-121/2017

§8 Svar på skrivelsen "Hur värnar Stockholms stad unga från Afghanistan i asylprocessen i den nuvarande krissituationen?"(L) samt kompletterande skrivelse från (L) och (C) Dnr 1.7.2-736/2016

§9 Månadsrapport mars 2017 Dnr 1.3.1-585/2016

§10 Fullmakt för förvaltningschefen Dnr 1.2.1-194/2017

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Dnr 1.2.2-80/2017

§12 Idéburet offentligt partnerskap IOP om verksamhet för utsatta EU-medborgare i Stockholms stad Samverkan mellan socialförvaltningen och fem ideella organisationer Dnr 2.11.6-96/2017

§13 Rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden Kartläggning januari 2017 Dnr 3.1.1-119/2017

§14 Stödmaterial - Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd Dnr 1.5.4-797/2016

§15 Rapport PRIO-medel, vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2016 Dnr 3.1.2-177/2017

§16 Barn som upplevt våld vid Skärholmen och Södermalms stadsdelsförvaltningar Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.4.1-743/2016

§17 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.