Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-06-12

Sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg beträffande Blackebergs och Rågsveds stödboenden

6 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden. Svar på skrivelse från L

7 Fossilbränslefri organisation 2030. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

8 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2018

Dnr: 1.11.1-208/2018
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Självbestämmande och inflytande. Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning av boendestöd

10 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem- tillämpning av LVU. Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

11 Fastställa enhetliga kompetenskrav. Nya befattningsbenämningar för personal inom LSS-verksamheter

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 1, 2018

13 Kartläggning anhörigstödet i Stockholms stad

14 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt och studieresor år 2019, samt redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt år 2017

16 Månadsrapport maj 2018

Dnr: 1.3.1-536/2017
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Fortsatt omställning av boenden för ensamkommande barn

18 Tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande över 18 år - projektbidrag. Ansökan om projektbidrag från Stockholms stadsmission och Ny Gemenskap

Anmälningsärenden

19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Kruton i Stockholm

20 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Giovannis akut- och korttidsboende i Stockholm

21 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

22 Övriga frågor

Sekretessärenden

23 Ändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

Dnr: 2.11.3-225/2018
Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (194 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden. Svar på skrivelse från L

§8 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2018

§9 Självbestämmande och inflytande. Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning av boendestöd

§10 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem- tillämpning av LVU. Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

§11 Fastställa enhetliga kompetenskrav. Nya befattningsbenämningar för personal inom LSS-verksamheter

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 1, 2018

§13 Kartläggning anhörigstödet i Stockholms stad

§14 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt och studieresor år 2019, samt redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt år 2017

§16 Månadsrapport maj 2018

§17 Fortsatt omställning av boenden för ensamkommande barn

§18 Tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande över 18 år - projektbidrag. Ansökan om projektbidrag från Stockholms stadsmission och Ny Gemenskap

§19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Kruton i Stockholm

§20 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Giovannis akut- och korttidsboende i Stockholm

§21 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

§23 Ändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS