Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

- Förvaltningen bjuder in till socialnämndens årliga julmiddag efter organisations- och föreningsutskottets sammanträde vid Farsta, Storforsplan 44, matsalen vån 6. Inbjudan har skickats ut per mejl och post.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

5 Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Dnr: 1.7.1-474/2018

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2018/1290

6 Gymnasielagens unga

Dnr: Dnr 1.7.2-572/2018

Svar på skrivelse till socialnämnden från L, M, MP, C och KD

Övriga beslutsärenden

7 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar- En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018

9 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd

10 Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad 26 september 2018

11 Den treåriga hemlöshetssatsningen 2015-2017 Sammanställning av resultat samt förslag till fortsatta åtgärder i stadens arbete mot hemlöshet

12 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år

13 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2019

14 Ansökan om projektmedel till projekt Egen makt - för de mest utsatta

15 Månadsrapport november 2018

17 Val till det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor för en ny mandatperiod 2019-2022

18 Projektmedel avseende boendelösningar för gymnasielagens unga

Dnr: 8.1.1-590/2018

Ansökningar om projektbidrag från Stockholms Stadsmission och Ny Gemenskap
Omedelbar justering

19 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Kruton i Stockholm

20 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation d) Inkomna handlingar e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll f) Anmälan av individutskottets protokoll

21 Övriga frågor

Sekretessärenden

22 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) beträffande handläggning av individärende (JO dnr 5516-2018)

Dnr: 1.6.1-467/2018

Omedelbar justering

23 Upphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser upphandlingsdokument

Dnr: 2.11.2-538/2018

Omedelbar justering

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§5 Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2018/1290 Dnr 1.7.1­474/2018

§6 Gymnasielagens unga Svar på skrivelse till socialnämnden från L, M, MP, C och KD Dnr 1.7.2­572/2018

§7 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar- En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017­2018 Dnr 1.8.1­668/2016

§8 Tilldelning av trygghetspris 2018 Dnr 1.11.1­114/2018

§9 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd Dnr 3.1.1­152/2018

§10 Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad 26 september 2018 Dnr 3.1.1­263/2018

§11 Den treåriga hemlöshetssatsningen 2015-2017 Sammanställning av resultat samt förslag till fortsatta åtgärder i stadens arbete mot hemlöshet, Dnr 311-364/2018

§12 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år Dnr 3.1.1­473/2018

§13 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2019 Dnr 3.2.2­562/2018

§14 Ansökan om projektmedel till projekt Egen makt - för de mest utsatta Dnr 1.5.3­576/2018

§16 Överenskommelse angående Skolfam Dnr 2.11.6­579/2018

§17 Val till det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor för en ny mandatperiod 2019-2022 Dnr 1.2.1 - 588/2018

§18 Projektmedel avseende boendelösningar för gymnasielagens unga Ansökningar om projektbidrag från Stockholms Stadsmission och Ny Gemenskap Dnr 8.1.1­590/2018

§19 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Kruton i Stockholm Dnr 1.6.1­394/2018

§20 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§23 Upphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser upphandlingsdokument Dnr 2.11.2­538/2018 Omedelbar justering