Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-10-22

Sammanträde 2019-10-22

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Stockholms stads näringslivspolicy - svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/273

6 Möjligheternas Stockholm - Vision 2040 - svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/483

7 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder - Svar på remiss till kommunstyrelsen KS 2019/1121

8 Central kostenhet för hållbar mat i stadens - verksamheter, motion (S)- Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Hedersbelöning inom daglig verksamhet, motion (V) - verksamheter, motion (S) - Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetenssatsning, motion (V) - Svar på remiss från till kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-231/2019 (omedelbar justering)

11 Införande av mentorsprogram för unga hbtq-personer, motion (Fi) - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/815

Dnr 1.7.1-375/2019 (omedelbar justering)

12 Inför ett kommunalt föreningsbidrag till nationella minoriteter, motion (Fi) - Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/748

Övriga beslutsärenden

13 Månadsrapport september 2019

14 Tilläggsbidrag för Convictus Råd och Stöd - Ansökan om tillfälligt stöd från föreningen Convictus

Dnr 8.1.1-492/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Rapport om skolsociala team hösten 2019

16 Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden 2017-2019 -Halvtidsrapportering av fyrårigt projekt i ytterstaden som finansieras av stadens sociala investeringsmedel

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och socialtjänstlagen SoL

Anmälningsärenden

18 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll (utsänds senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet
C. Protokoll från förvaltningsgrupp
D. Anmälan av tjänstemannabeslut
E. Anmälan av inkomna skrivelser
F. Betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken
(SOU 2019:23) Svar till kommunstyrelsen KS
2019/1270 Dnr 1.7.1-467/2019 (kontorsremiss på
grund av kort remisstid.)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Stockholms stads näringslivspolicy

§7 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder

§8 Central kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter, motion (S)

§9 Hedersbelöning inom daglig verksamhet motion (V)

§10 Översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetenssatsning, motion från (V)

§11 Införande av mentorsprogram för unga hbtq -personer, motion (Fi)

§12 Inför ett kommunalt föreningsbidrag till nationella minoriteter, motion (Fi)

§13 Månadsrapport september 2019

§14 Tilläggsbidrag för Convictus Råd och stöd

§15 Rapport om skolsociala team hösten 2019

§16 Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden 2017-2019, delrapport september 2019

§17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och Socialtjänstlagen - SoL