Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-04-21

Sammanträde 2020-04-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36, Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

5 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms

län om ärendeansvar för hemlösa Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/424 Dnr 1.7.1-198/2020 Sida 2 (4)

6 Språkcentrum för nationella minoritetsspråk avseende

jiddisch och romani chib – Institutet för språk och folkminnens rapport Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/418 Dnr 1.7.1-197/2020

7 Motion från (S) om en likvärdig friskvård inom

Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/129 Dnr 1.7.1-171/2020

8 Motion från (V) om behovet av långsiktiga medel för

kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjning Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1290 Dnr 1.7.1-163/2020

9 Arbetsmarknads- och etableringsinsatser för utrikes

födda kvinnor - motion (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/277 Dnr 1.7.1-194/2020

10 Ökad tillgänglighet i staden – motion (V)

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1455 Dnr 1.7.1-654/2019

11 Motion (SD) om att kvalitetssäkra stadens

tolkverksamhet Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1983 Dnr 1.7.1-179/202

12 Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1)

Svar till kommunstyrelsen Dnr 2020/512 Dnr 1.7.1-235/2020 (utsändes senare) Övriga beslutsärenden

14 Månadsrapport för mars 2020

Dnr 1.3.1-501/2019 (utsändes senare) Sida 3 (4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet-

Årsrapport 2019 Dnr 2.11.6-199/2020

17 Utvärdering av SIP-samordnarsatsningen,

barn och unga Dnr 1.3.1-281/2020

18 Insatser för att stabilisera skolgång

19 Implementering av stadens ANDT-politiska program

2018-2021- en halvvägsrapport Dnr 3.1.1-195/2020

20 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt

och studieresor år 2021 samt redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt år 2019 Dnr 3.2.2-178/2020

21 Stärkt mottagande om stöd till kvotflyktingar i

Stockholms stad – Redovisning av projekt Dnr. 3.1.2-751/2020

22 Fördelning av statsbidrag för förstärkt bemanning

inom den sociala barn- och ungdomsvården Dnr 1.5.2-174/2020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet

– fördelning av statsbidrag Dnr 1.5.2-173/2020

24 Fördelning av statsbidrag för att stärka insatser inom

psykisk ohälsa för barn och unga Dnr 1.5.2-175/2020 Sida 4 (4)

25 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-04-15 (utsändes
senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-04-16
(utsändes senare)
C. Inkomna skrivelser

Sekretess

27 Upphandling av taltidning ”På tal om Stockholm”-upphandlingsdokument

Dnr 2.11.2-525/2019 (omedelbar justering)