Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-11-17

Sammanträde 2020-11-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Munkforsplan 37, plan 8 OBS BYTE AV LOKAL

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering - svar till kommunstyrelsen KS 2020/ 671

6 En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)– svar till kommunstyrelsen KS 2020/1287

Dnr 1.7.1-692/2020 (omedelbar justering)

7 Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) - svar till kommunstyrelsen KS 2020/133

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för oktober 2020

Dnr 1.3.1-501/2019 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på skrivelse från (V) om Bostad Först

10 Kartläggning inom socialpsykiatrin 2020

11 Digital tjänst för att öka barns och ungas delaktighet – alternativ till Viewpoint - Redovisning av uppdrag från socialnämnden om att undersöka alternativ till Viewpoint

12 Unga med LSS-tillhörighet och kompletterande psykiatrisk diagnos – redovisning av budgetuppdrag

13 Samsjuklighet och boendestöd inom socialpsykiatrin och vuxen/missbruk – redovisning av budgetuppdrag

14 Utredning av införande av en stadsövergripande uppföljning av socialtjänstens insatser – redovisning av budgetuppdrag

15 Fullmakt för förvaltningschefen

16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från socialnämnden till förvaltningschef

17 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-11-11
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-11-12
(utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut, finns tillgängligt vid sammanträdet
D. Inkomna skrivelser
E. Individutskottets protokoll 2020-10-20, finns tillgängligt vid sammanträdet

Sekretess

19 Upphandling av städtjänster i socialförvaltningens lokaler - upphandlingsdokument

Dnr 2.11.2-309/2020 (omedelbar justering)