Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2022-05-24

Sammanträde 2022-05-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Betänkandet Träffsäkerhet (SOU 2021:101) - Svar till kommunstyrelsen KS 2022/404

6 Flyktingmottagandet med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina - Svar till kommunstyrelsen KS 2022/424

7 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2022

9 Boendeplan 2022-2032 - Bostäder med särskild service SoL och LSS

10 Socialtjänstrapport 2021 – En beskrivning av socialtjänsten i Stockholm stad

11 Komplettering och delvis ändring av socialnämndens beslut 2022-03-22 om särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)

13 Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i Stockholm stad 2021

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL kvartal 4 år 2021

15 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2021

16 Personer som lever i hemlöshet och sover utomhus – Redovisning av uppdrag från socialnämnden

17 Personer under 65 år med demensdiagnos, deras anhöriga och barn – Redovisning av budgetuppdrag

18 Reviderade riktlinjer för handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.

22 Trygghetspriset 2022 – Tema: Socialtjänstens brottsförebyggande arbete

23 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2022-05-18 (utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2022-05-19 (utsändes senare)
C. Protokoll från Individutskottet 2022-04-26
D. Protokoll från Tillståndsutskottet 2022-04-06
E. Kontorsutlåtande dnr SON 1.6-210/2022; Remiss av Utkast till Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande, KS
2022/482
F. Kontorsutlåtande dnr SON 1.6-220/2022; Remiss av Betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14), KS 2022/424
G. Tjänstemannabeslut
H. Inkomna skrivelser

Sekretess

25 Upphandlingsdokument för upphandling av måltidsservice till boendeverksamheter inom socialförvaltningen och vid framtida behov

Dnr 2.3.2-118/2022 (omedelbar justering)