Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-03-19

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-03-19

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokolljustering

4 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 24 mars 2015

1. Föredragningslista

2. Underlag till budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018/Treåringen
Dnr 122-74-2015

5 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 24 mars 2015

1. Föredragningslista

2. Rapport om PRIO-medel för vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014
Dnr 3.1.1-88/2015

3. Rapport om PRIO-medel för barn och unga med psykisk med psykisk ohälsa 2014
Dnr 3.1.1-89/2015

4. Lägesrapport om budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad
Dnr 3.1.2-28/2015

5. Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014
Dnr 3.1-424/2014

6. Trygghetspriset 2015
Dnr 1.11.1 -37/2015

6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 19 mars 2015

1. Föredragningslista

2. Ansökan från godmansföreningen om bidrag

3. Ekonomisk rapport - Prognos februari 2015

4. Domar, beslut, rapporter: JO beslut 5002-2014
Länsstyrelsens tillsynsrapport 2014

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från rådets sammanträde den 12 februari 2015
- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 februari 2015
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 24 februari 2015
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 19 februari 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 23 februari 2015
- Lista på inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 6 februari - den 11 mars 2015

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 24 mars 2015

§6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 19 mars 2015

§8 Information från socialnämnden

§10 Sammanträdet avslutas