Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-01-31

Sammanträde 2008-01-31

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Upphandling av korttidsvistelse enligt LSS i form av lägervistelse "LSS-kollo".

Återremitterat ärende

4 Återremitterat ärende avseende verksamhetsplan för Maria Ungdomsenhet

Remissärenden

5 Motion "Offentliga upphandlingar

Svar på remiss av motion (2007:37) från Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s)
Dnr 106-0678/2007

6 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten,

Svar på remiss av slutbetänkande från utredningen om tillsynen inom socialtjänsten, SOU 2007:82
Dnr 106-0654/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah enligt socialtjänstlagen respektive Lex Sarah enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om upphävande av föreskrifter och allmänna råd om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS (SOSFS 1996:17)"

Övriga beslutsärenden

8 Utmaning av verksamheter

9 Upphandling av vård för vuxna missbrukare - redovisning.

10 Fördelning av tilläggsanslag till organisationsdrivna akut- och korttidsboenden för hemlösa i Stockholms stad

11 Ansökan om projektmedel till utveckling av verksamhet mot trafficking

12 Ansökan om medel för metodutveckling av uppsökande arbete genom forskningscirklar.

13 Anmälan av delrapport 2, inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

14 Krögarmässa våren 2008

15 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

16 Rapport från studieresa till Berlin

17 Funktionshinderinspektörernas årsrapport - avser verksamhetsår 2007

18 Överflyttning av verksamheter till kv Kastanjen 7, Hägersten och etablering av verksamheter i Skrubba-området - Inriktningsbeslut

Anmälningsärenden

19 Uppdragslista för socialtjänstförvaltningen

Övriga frågor

20 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 5 februari 2008.

§3 Upphandling av korttidsvistelse enligt LSS i form av lägervistelse ”LSS-kollo”

Dnr 121-0604/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta Sociala Missionens anbud i kategori A och Stöd och Resursgruppen ABs anbud i kategori F.

2. Ramavtalen omfattar perioden 2008-04-01 - 2010-01-31 och kan förlängas ett + ett år, med oförändrade villkor, under förutsättning att de inte sägs upp senast sex månader före avtalsperiodens utgång. Avtalen kan dock förlängas längst t.o.m. 2012-01-31.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att uppdra åt bitr. förvaltningschef/ upphandlingsansvarig att teckna ramavtal och i förekommande fall under avtalstiden besluta om eventuella justeringar i ramavtalen.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har sedan januari 2000 ansvar för att bedriva sommar- och lovverksamheter (LSS-kollo) för barn, ungdomar och vuxna, med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten bedrivs både i egen regi och av privata utförare. De ramavtal som f.n. finns med fyra privata utförare löper ut 2008-01-31. Avtalen kan inte förlängas ytterligare och därför har en ny upphandling genomförts.

Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden beslutar anta Sociala Missionens anbud i kategori A och Stöd och Resursgruppen ABs anbud i kategori F.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Återremitterat ärende avseende verksamhetsplan för Maria ungdomsenhet

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna ny verksamhetsplan 2008 för Maria ungdomsenhet.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade 2007-12-10 att återremittera den del av förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2008 som berör Maria ungdomsenhet samt uppdrog åt förvaltningen att till nästa sammanträde återkomma med förslag om hur man ska säkerställa verksamheten vid Maria ungdomsenhet utan att genomföra de i ärendet aviserade personalneddragningarna. Förvaltningen föreslår att det lagda besparingskravet – indragning av 3 anställningar – i verksamhetsplanen för 2008 tas bort. Dock bör Maria ungdomsenhet i likhet med övriga verksamheter inom förvaltningen möta sina egna pris- och löneökningar med effektiviseringar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamöterna Adbo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Besparingskravet på Maria Ungdom som nu tas bort var en följd av den mycket snåla budget som den borgerliga majoriteten tilldelade socialtjänstnämnden. Det är mycket bra att de tre anställningarna får vara kvar, men tyvärr redovisas ingen ny finansiering som säkerställer verksamheten vid Maria Ungdomsenhet. Om det betyder att verksamheten ska tillåtas gå med underskott eller om förvaltningen planerar att dra ned andra verksamheter som kompensation framkommer inte, vilket inte är tillfredsställande. Efter en återremittering av detta ärende borde förvaltningen ha kunnat bistå med ett utförligare underlag.

§5 Motion ”Offentliga upphandlingar”

Svar på remiss av motion (2007:37) från Tomas Rudin (s) och Jari Visshed (s)

Dnr 106-0678/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har i huvudsak samma uppfattning som motionärerna. Det finns ett stort samhällsekonomiskt och etiskt värde i att staden i samband med upphandling ställer krav att anlitade leverantörer betalar fastställda skatter och arbetsgivaravgifter och att detta sedan kontinuerligt följs upp under avtalsperioden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Offentliga upphandlingar ska vara det bästa för medborgarna ur flera aspekter och leverantörerna ska vara pålitliga och fullgöra sina åtaganden på bästa sätt. Myndigheterna ska förvalta våra skattemedel så bra som möjligt.

Anbuds förfrågningsunderlag är ofta i onödan mycket krångliga. Detta faktum avskräcker många småföretagare från att lämna anbud. Vilket är ett stort problem och man kan på goda grunder påstå att onödig byråkrati hämmar bl.a. kvinnor och invandrare att bli egna företagare. Därmed går samhället miste om många goda idéer, bättre service och många arbetstillfällen som vi skulle behöva. Förvaltningen ger exempel på hur betydligt färre anbudsgivare än normalt kom in med anbud vid en städupphandling. Antagligen för att förfrågningsunderlaget var mycket krångligare.

Därför bör offentliga tjänste upphandlingar förenklas mycket mer. Det är inte ovanligt att det finns oklara texter som anbudsgivarna inte kan få svar på. Gör livet lättare att leva för småföretagare.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Förvaltningen redovisar ett intressant försök med att anlita ett företag i samband med en städupphandling som säkerställer att svart arbetskraft inte används. Inom restaurangnäringen har man infört ett system med liggare, där alla tjänstgörande personal ska skrivas in varje dag. Det har medfört att 3500 fler anställda har redovisats inom restaurangnäringen i Sverige. Denna metod bör även kunna prövas i andra verksamheter.

§6 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Svar på remiss av slutbetänkande från utredningen om tillsynen inom socialtjänsten, SOU 2007:82

Dnr 106-0654/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Utredningen ger en tydlig bild av hur bristfälligt tillsynen över socialtjänsten fungerar idag med oklara ansvarsförhållanden. Ansvar för tillsyn har idag såväl Socialstyrelsen, länsstyrelserna som kommunerna. Förvaltningen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och anser att om dessa fullt ut genomförs kommer tillsynen inom socialtjänstens område att stärkas och få en reell betydelse för verksamhetens kvalitet. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till förslagen om hur verksamheten ska organiseras och finansieras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl.(m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Det är bra om det går att finna tydligare och effektivare former för tillsynen av socialtjänsten. Men även en samordnad myndighet behöver ordentliga resurser för att det ska fungera.

Tanken kan vara god att patientnämnderna även får fungera för socialtjänsten men vi ser också problem med dagens organisation. Med en gemensam nämnd kan det finnas förutsättningar för att individen stärks i stället för idag där organisation tyvärr i många fall är ett hinder för ett gott omhändertagande för den enskilde. Detta kräver dock att de utformas på ett sätt så att de förstärks i sin utformning.

Vi vill också påpeka vikten att den nya tillsynsmyndigheten har en naturlig koppling/kontakt till de personliga ombuden som finns idag för psykiskt funktionshindrade. I samma veva kan det vara värdefullt att se över hur de är organiserade. Som det är idag innebär en del problem. Personliga ombuden ska påvisa brister i systemet vilket kan vara svårt att göra för den organisation man själv är anställd i. Idag ligger också kostnadsansvar på kommunerna medan landstingen bara tar vinsten för det arbete ombuden gör.

För att underlätta tillsynen för de barn som är omhändertagna i samhällets tjänst ser vi att det vore intressant att titta på en form av ombudsmannaskap för dem. De minderåriga har i dag ingen sådan funktion och det behövs en tydlighet om vem som tar tillvara och företräder deras intressen i ett tvångsomhändertagande och/eller fosterhemsplacering.

Vi ser en vikt av att man även gör oanmälda besök där barnen är placerade. Den möjligheten ökar med en ”barnombudsman” då tillsyn också kan göras på uppdrag av barnet,

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstförvaltningens svar på remissen godkänns i huvudsak.

2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Tillsyn och utveckling av socialtjänstens arbete bör gå hand i hand och är lika viktigt om vi ser det ur medborgarnas synvinkel. Vi måste stärka, förtydliga och samordna tillsynen av socialtjänsten men det får inte ställas i motsatsställning till det fortsatt stora behovet av statliga stimulanser av det sociala utvecklingsarbetet i kommunerna. Förslaget att ökningen av anslaget för tillsynen ska finansieras med en motsvarande neddragning av statsbidragen till utvecklings- och projektverksamheter tar vi därför avstånd ifrån. Socialtjänsten har alltför länge varit en verksamhet som fått ta ett stort samhällsansvar utan att ha fått tillräckliga resurser. En bred satsning på socialtjänsten är helt nödvändig för att öka kvaliteten.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Utredningen tydliggör att tillsynen av socialtjänsten är otillräcklig. Tanken är att tillsynsansvaret ska stärkas och göras tydligare. Vi är emellertid inte helt övertygade om att en ny central myndighet är det är mest fördelaktiga sättet att omorganisera verksamheten för att stärka tillsynen, då det finns en risk att omorganisationerna hamnar i fokus snarare än verksamhetens ändamål. Om en ny myndighet ska etableras är det angeläget att den är igång långt tidigare än vad utredningen föreslår. Vi menar att förvaltningens förslag om max två år är rimlig. Om en omorganisation kommer att vara tidskrävande vore det bättre att tillföra länsstyrelserna resurser och ge dem ett tydligt uppdrag att gemensamt utveckla effektiva metoder och modeller för tillsynsarbetet.

Mot bakgrund av bristfällig tillsyn inom socialtjänsten och larm om otillfredsställande omsorg inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ställer vi oss positiva till utredningens uppfattning att all personal bör få utbildning om arbetssätt, metoder och bedömningskriterier för tillsyn.

Vidare är det bra att man föreslår att anmälningsskyldighet ska införas för kommuner och landsting som driver sådan verksamhet, enligt SoL och LSS, som kräver tillstånd när den drivs i egen regi. Det är emellertid viktigt att anmälningsskyldigheten tillämpas i samma omfattning för både privat och offentlig verksamhet.

Det är centralt att utredningen lyfter fram barnperspektivet och att vikten av att lyssna på och samtala med barnen poängteras. Det är emellertid tveksamt huruvida resurstillskottet i pengar kommer att räcka till för de personella resurser som behövs för att utöka tillsynen. Vi delar förvaltningens synpunkt om risken att förslaget med statlig försöksverksamhet med tillsynsombud innebär en risk för att det blir alltför många personer som ska ha kontakt med barnet. Ansvarsfördelningen mellan tillsynsmyndigheten, den kommunala socialtjänsten, familjehemmet och de eventuella andra kontakter barnet har måste vara otvetydig!

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

I stort delar vi socialdemokrater förvaltningens syn och är positiva till en samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. De förändringar som föreslås är viktiga att genomföra, men flera viktiga problem noteras i ärendet.

Till exempel anser vi inte att de föreslagna 100 miljoner kronorna är tillräckliga. Det är nödvändigt att poängtera att för att en lagförändring ska ske, måste också tillräckliga resurser tillskjutas. Ett annat problem är det kommer att dröja för länge innan en myndighet för tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården bildas. I dagsläget hoppas man att myndigheten senast är etablerad 2014. Denna etablering måste ske tidigare.

Vi noterar också att utredningen föreslår att staten, via Socialstyrelsen, ska vara tillsynsmyndighet för enskilt driven verksamhet. Det välkomnar vi då det inte är bra att kommunerna ska ha tillsynsansvar för verksamheter som de själva bestämt ska drivas privat.

Vidare är det beklagansvärt att ärendet inte remitterats till fler nämnder innan ett tjänsteutlåtande fastslogs. Till exempel kan vi notera att endast två stadsdelsnämnder blev remitterade ärendet. Vi hade gärna sett ärendet remitterats till fler stadsdelsnämnder.

§7 Remiss

Remiss – Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah enligt socialtjänstlagen respektive Lex Sarah enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om upphävande av föreskrifter och allmänna råd om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS (SOFS 1996:17)

Dnr 106-0004/2008

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsen har till Stockholms stad remitterat förslag till föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah enligt SoL respektive LSS samt förslag om upphävande av föreskrifter och allmänna råd om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS (SOSFS 1996:17). Förslaget syftar dels till att bidra till en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna i Lex Sarah, dels till att lyfta fram vikten av ett väl fungerande kvalitetsarbete.

Förvaltningen anser att förslagen är bra och ansluter sig till Socialstyrelsens bedömningar. Det är positivt att handläggningen av anmälningar av allvarliga missförhållanden förtydligas och att uppgiften att vaka över lyfts fram som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande. Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) anslöt sig till uttalandet.

Socialstyrelsen bör uppmärksamma regeringen på behovet att klargöra motiven till varför anonyma anmälningar enligt Lex Sarah får göras enligt LSS men inte enligt SoL. Eftersom brukarna kan ha insatser enligt båda lagarna kan ett önskat anonymitetsskydd i en anmälan enligt LSS i praktiken upphävas av en samtidig anmälan enligt SoL som inte får vara anonym

§8 Utmaning av verksamheter

Dnr 118-0661/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta utmaningen för konkurrensutsättning av verksamheterna Bandhagshemmet och Linden.

2. Socialtjänstnämnden beslutar att de utmanade verksamheterna tas med i socialtjänstnämndens aktivitetsplan för 2008.

Ärendet

Två verksamheter inom Stockholm HVB Vuxna, Bandhagshemmet och Linden, har blivit föremål för utmaning. Utmanande företag är Skarpnäck Care AB, vilka ägs av Carema Omsorg AB. Skarpnäck Care AB har av förvaltningen bedömts vara en seriös potentiell anbudsgivare. Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden antar utmaningen för konkurrensutsättning av verksamheterna Bandhagshemmet och Linden samt att verksamheterna tas med i socialtjänstnämndens aktivitetsplan för 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden m.fl. Ulf Kristersson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden m.fl. Ulf Kristersson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden avvisar utmaningen för konkurrensutsättning av Bandhagshemmet och Linden.

2. Socialtjänstnämnden behåller fortsättningsvis de två verksamheterna i kommunal regi för att säkra en fortsatt bra kvalitet och garantera rätten att välja kommunala alternativ i hela staden.

3. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi motsätter oss starkt den så kallade utmaningsrätt som det borgerliga styret har återinfört i staden och som innebär att vem som helst kan kräva att viss verksamhet upphandlas. Utmaningsrätten är en aggressiv utmaning av vår välfärdsmodell och det yttersta beviset för att privatiseringarna enbart styrs av ideologiska motiv och inte av medborgarnas bästa.

Carema Omsorg AB är ett stort privat företag som redan driver många verksamheter inom missbruksområdet. Att uppmuntra ett sådant företag att också driva Bandhagshemmet och Linden ger inte mångfald och valfrihet för den enskilda individen. Den borgerliga majoriteten förknippar gärna sin politik med begreppet valfrihet, men att anta utmaningen enligt förslaget går stick i stäv med borgarnas egen politiska retorik.

Företagens intressen går också mycket tydligt före vad brukarna och de anställda tycker, eftersom både brukarinflytandet och personalens synpunkter saknas i ärendet. Det har framkommit att personalen och fackliga organisationer är helt emot utmaningen. Utmaningsrätten skapar en osäkerhet om driften som personalen och brukarna dagligen måste leva med. Vi menar tvärtom att det är viktigt att behålla väl fungerande verksamheter inom missbruksvården i kommunal regi för att säkra en fortsatt bra kvalitet.

I det aktuella fallet kan knappast heller effektivitetsskäl ligga till grund för att tillstyrka utmaningen. Bandhagshemmet föreslås bli samlokaliserat med stödboendet Ankaret och då kunna dela lokalkostnader och viss personal. Behandlingshemmet Älvis och Linden är redan samlokaliserade med gemensam chef, delade lokalkostnader och delvis gemensam personal.

Förvaltningen bedömer att utmanaren är en seriös potentiell anbudsgivare. Detta har ingen betydelse eftersom utmaningsrätten i grunden är en avgörande principfråga. Staden frånsäger sig sitt ansvar för att planera socialtjänstens verksamheter i ett långsiktigt perspektiv när man tillåter vem som helst att ändra verksamhetsplaneringen när som helst under året.

Förutom att utmaningsrätten är ett ineffektivt sätt att styra verksamheten som ökar administrationen ger den inte lika villkor för kommunal och privat drift, eftersom vem som helst inte får begära att verksamheten ska vara kvar i kommunal regi.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden antar utmaningen för konkurrensutsättningen av verksamheterna Bandhagshemmet och Linden under förutsättning att brukarmakten ökar avsevärt.

2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

En förutsättning till utmaningsrätten för boendeenheterna i socialtjänsten är att brukarmakten ökar kraftigt. Först när de organisationer som vill utmana kan uppvisa en handlingsplan för ökad brukarmakt kan utmanarrätten bli aktuell.

§9 Upphandling av vuxna missbrukare - redovisning

Dnr 121-0110/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner föreliggande redovisning av den av förvaltningen genomförda upphandlingen av vård för vuxna missbrukare.

2. Socialtjänstnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge förvaltningschefen i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar socialtjänstnämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

Ärendet

Inom staden har sedan år 1993 skett olika former av samordnad upphandling av vårdplatser för missbrukare. Sedan år 2000 har stadens samtliga stadsdelsnämnder deltagit i den gemensamma upphandlingen. Under 2007 genomfördes ytterligare en gemensam upphandling av missbrukarvård av förvaltningen för stadens fjorton stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. Sextioen avtal har slutits. I tjänsteutlåtandet redovisas vilka tjänster som upphandlats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Att priset blev avgörande för urvalet vid uppnådd miniminivå inom kvaliteten visar att den högsta kvaliteten inte fällt avgörande vid upphandlingen, vilket vi ser som en följd av att den borgerliga majoriteten inte har avsatt tillräckligt med pengar i budgeten för missbruksvården.

Eftersom marknaden inte tycks kunna lösa behovet av renodlade utredningsinstitutioner vore det rimligt att kommunen själv ser till att tillgodo behovet av sådan verksamhet.

Vi noterar också att det fortfarande är stora svårigheter att få till stånd en adekvat kostnadsfördelning med landstinget i samband med vård på terapeutiska behandlingshem. Detta drabbar människor med stora behov och vi utgår från att socialborgarrådet kontaktar landstinget för att lösa frågan så att inte enskilda personer drabbas.

§10 Fördelning av tilläggsanslag till organisationsdrivna akut- och korttidsboenden för hemlösa i Stockholms stad

Dnr 402-0644/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar fördela av kommunstyrelsen beviljat tilläggsanslag för 2008 till organisationer som driver akut- och korttidsboenden för hemlösa enligt nedanstående:

· Frälsningsarméns akut- och korttidsboende i Midsommarkransen, 645 tkr.

· Ny Gemenskaps korttidsboende Kammis, 225 tkr.

· Stockholms Stadsmissions akutboende för män Bostället, 645 tkr.

· Stockholms Stadsmissions akutboende för kvinnor Bostället, 385 tkr.

Ärendet

Sedan flera år beviljar socialtjänstnämnden ekonomiskt stöd till utomstående organisationer som tillhandhåller akut- och/eller korttidsboenden för hemlösa i staden. Det ekonomiska stödet är ett komplement till respektive organisations faktiska kostnad för verksamheten. Därutöver tar respektive organisation ut avgifter från placerande förvaltning.

Socialtjänstnämnden fastlog 2007-12-10 budgeten för 2008. I budgeten avsätts 30 500 tkr till utomstående organisationer som driver boenden. I socialtjänstnämndens budget ingår även ett tilläggsanslag på 1 900 tkr för att kunna höja anslaget proportionellt till de organisationer som driver akut- och korttidsboende för hemlösa i Stockholms stad. Förvaltningen föreslår därför att fördelningen ska ske proportionellt i förhållande till det tidigare beviljade anslaget

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Ansökan om projektmedel till utveckling av verksamhet mot trafficking

Dnr 406-0683/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner projektansökan och lämnad rapport.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Prostitutionsenheten har sedan 2003 medverkat i EU-finansierade projekt mot trafficking. Det senaste projektet avslutas 2007-12-31. En ansökan till länsstyrelsen för att fortsätta arbetet mot trafficking under 2008 har inlämnats. En förstärkning med en personal på halvtid behövs för att utveckla arbetet och föra kunskap och information vidare till handläggarnivå.

Länsstyrelsen beslutade 2007-12-10 att bevilja socialtjänstnämnden medel för samordning och direkt stöd till personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål med 250 tkr. Medlen avser ett år och ska användas för anställning av personal och spridning av informationsmaterial.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stads arbete mot trafficking är för viktigt för att fortsätta att finansieras av tillfälliga projektmedel. Tanken med projekt är att pröva nya metoder och implementera dem i ordinarie verksamhet. Det är därför dags att nu inrätta en ordinarie anställning för arbetet mot trafficking inom ramen för socialtjänstnämndens budget. Tyvärr räcker väl inte den borgerliga budgeten för socialtjänstnämnden till för en sådan förstärkning, till skillnad från vänsterpartiets budget som är en offensiv satsning på en progressiv socialpolitik.

§12 Ansökan om medel för metodutveckling av uppsökande arbete genom forskningscirklar

Dnr 405-0682/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen med 250 tkr för arbete med metodutveckling av uppsökande arbete genom forskningscirklar under 2008-2009.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Uppsökarenheten för vuxna har skickat in en preliminär projektansökan till Socialstyrelsen i avvaktan på socialtjänstnämndens godkännande, för att genomföra forskningscirklar med uppsökare i olika delar av landet. Arbetet i cirklarna ska dokumenteras i en gemensam rapport.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 december 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Anmälan av delrapport 2, inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

Dnr 441-0685/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Det är den andra rapporten som föreläggs nämnden om det utvärderingsarbete som bedrivs vid HVB barn och ungdom. Huvudsyftet med målgruppsbeskrivningen och den uppföljning av klientarbetet som bedrivs, är att ta reda på vilken effekt gjorda insatser får samt att kartlägga strukturella förändringar. Resultatet av den sammantagna uppföljningen bidrar med underlag till metodutveckling och i planeringsarbetet för enheten som helhet.

I rapporten presenteras en bild av den målgrupp som skrevs in vid Stockholm HVB barn och ungdoms verksamheter år 2005. Rapporten inkluderar även uppföljningar, sammanställningar av placerande socialsekreterarnas bedömningar samt resultat från några av verksamheterna inom HVB barn och ungdom. Föregående rapport avsåg år 2004. I rapporten görs jämförelser mellan åren 2004 och 2005. Från och med 2008 kommer enhetens uppföljningssystem att vara webbaserat och därmed ges möjlighet till snabbare återkoppling än idag. Varje verksamhet kan då själv, både mata in och få rapporter omgående beträffande de klienter som varit inskrivna

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Krögarmässa våren 2008

Dnr 445-0695/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arrangera en Krögarmässa enligt inriktningen i tjänsteutlåtandet

Ärendet

I syfte att stärka kontakten med branschen och vidareutveckla samverkan med andra myndigheter som riktar sig till restaurangerna föreslår förvaltningen att Tillståndsenheten får i uppdrag att arrangera en endags Krögarmässa under våren 2008. Samverkande parter (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Skatteverket, länsstyrelsen, STAD-sektionen inom Beroendecentrum, Miljöförvaltningen, Polisen m.fl.) bjuds in att vara medarrangörer och ha utställningar på mässan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Dnr 105-0555/2007

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del utökade riktlinjer för tobakstillsynen i Stockholm.

2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

3. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Under 2005 gjordes förändringar i tobakslagen som motiverade en revidering av gällande riktlinjer för tobakstillsynen under 2006. Förändringarna i tobakslagen innebar bl.a. att tobaksförsäljaren ska ha ett egentillsynsprogram och möjligheten för marknadsföring av tobaksvara begränsas kraftigt. Stadsdelsnämnderna efterfrågar riktlinjer för hur och när sanktioner kan meddelas ett försäljningsställe. I Stockholm har en stadsdelsnämnd meddelat förelägganden under 2006, i övrigt har inga sanktioner meddelats beträffande tobakstillsynen för försäljningsställen. Riktlinjerna omfattar endast försäljningsbestämmelserna i tobakslagen. Ansvaret för tillsynen över rökfria miljöer sorterar i Stockholms stad under miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Rapport från studieresa till Berlin

Dnr 307-0565/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Den 23-25 oktober 2007 reste ekonomiavdelningen till Berlin. Syftet med studieresan var bland annat att studera och jämföra de sociala välfärdssyste­men i Tyskland och Sverige samt ansvarsfördelning, kostnader, styrning och uppföljning av det sociala arbetet i Tyskland. Sammanfattningsvis kan man konstatera att de sociala välfärdssystemen i Berlin är organiserade på ett likartat sätt som i Stockholm. Problembilden är i stort densamma.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Funktionshinderinspektörernas årsrapport – avser verksamhetsår 2007

Dnr 105-0001/2008

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del funktionshinderinspektörernas årsrapport 2007.

2. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 2007-05-02 inrättades två tjänster som funktionshinderinspektörer den 2007-10-15, med uppgift att granska och inspektera verksamheter inom funktionshinderområdet. Syftet är att säkra en god kvalitetsutveckling, förstärka likställigheten över staden och att främja den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet.

Inspektörerna sammanställer resultat med analyser av granskningsarbetet i sin årsrapport till kommunstyrelsen där även goda exempel uppmärksammas. Socialtjänstnämnden ansvarar för att lyfta fram och sprida dessa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Initiativet till att inrätta anställningar som funktionshindersinspektörer togs under förra mandatperioden då vänsterpartiet ansvarade för socialroteln, och det är därför extra roligt att följa funktionshindersinspektörernas verksamhet.

§18 Överflyttning av verksamheter till kv Kastanjen 7, Hägersten och etablering av verksamheter i Skrubbaområdet - inriktningsbeslut

Dnr 118-0010/2008

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner överflyttningen av verksamheter från Bandhagshemmet och Ankaret till kv Kastanjen 7, hus 3.

2. Socialtjänstnämnden godkänner överflyttningen av verksamheter från Kriscentrum för kvinnor till kv Kastanjen 7, hus 4, och ger förvaltningen i uppdrag att även utreda möjligheten till annat kvinnoboende i kv Kastanjen 7, hus 4.

3. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för etablering av ”Hus för hemlösa” inom Skrubbaområdet samt att i samarbete med stadsledningskontorets finansavdelning, exploateringskontoret och Micasa Fastigheter i Stockholm AB pröva möjligheten att flytta verksamheter till ett utvecklat Skrubba.

Ärendet

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet överflyttning till kv Kastanjen 7 av Bandhagshemmet/Ankaret och Kriscentrum för kvinnor till andra lokaler samt nybyggnation av 10 stycken mindre hus för hemlösa. En överflyttning av verksamheterna till föreslagna lokaler ger en ökad kvalitet i boendemiljön för målgrupperna dvs. missbrukare/hemlösa och våldsutsatta kvinnor. Dessa omlokaliseringar ger även staden möjlighet att pröva befintligt användande av mark och byggnader till annan verksamhet t.ex. bostadsbyggande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket positivt att Skeve Hus – Hus för hemlösa äntligen kan förverkligas, efter initiativ av vänsterpartiet under förra mandatperioden då vi styrde socialroteln.

Både Kriscentrum och Bandhagshemmet behöver tillgängliga lokaler för sin verksamhet och sett utifrån deras behov är flytten till lokaler i servicehuset Kastanjen positiv. Möjligheten att hyra de nya lokalerna är en följd av kommunstyrelsens beslut att minska antalet servicehuslägenheter, vilket vi beklagar. Vi hade velat invänta resultatet av de nya mer generösa riktlinjerna och den pågående undersökningen av äldres verkliga behov av servicehuslägenheter innan vi tog ställning till att minska antalet servicehuslägenheter.

§19 Anmälan av uppdragslista för socialtjänstförvaltningen

Dnr 119-0006/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga uppdragslistan till handlingarna.

Ärendet

Uppdragslistan omfattar 52 uppdrag från följande uppdragsgivare:

Uppdrag från kommunfullmäktiges budget för 2008.

Uppdrag från kommunfullmäktige.

Uppdrag från kommunstyrelsen.

Uppdrag från socialtjänstnämnden.

Uppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln.

Uppdrag från stadsledningskontoret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2007.

§20 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 10 december 2007 justerat den 17 december 2007.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 28 januari 2008 justerat den 29 januari 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 29 november 2007 och den 20 och den 27 december 2007 justerade den 6, den 22 och den 28 december 2007.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden den 13 december 2007 och den 17 januari 2008 justerade den 18 december 2007 och den 21 januari 2008.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträden den 22 november och 17 december 2007 justerade den 6 och den 28 december 2007.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 441-0688/2007, dnr 307-0662/2007, dnr 117-0003/2008 och 307-0019/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 26 november 2007 till den 9 januari 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 25 januari 2008 justerat den 28 januari 2008.

§21 Nämndens frågor

Skrivelse från Jackie Nylander (v) om boende för hiv-positiva hemlösa i Stockholm överlämnades till förvaltningen för beredning.

§22 Förvaltningschefens information

Det internat för socialtjänstnämnden som planerats till den 14 – 15 februari är inställt. Socialtjänstnämnden kommer istället att ha ett internat den 17 – 18 april.

Socialtjänstnämnden inbjuds till en mässa/mötesplats om missbrukarvården den 21 februari i Garnisonen, Karlavägen 100, 1 tr

__________________________