Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2004-09-21

Sammanträde 2004-09-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat den 27 september 2004

Margareta Olofsson           Sekreterare

Hanna Broberg                  Lisbeth Westerlund

Plats: A-salen, Swedenborgsgatan 20 Tid: 15.00 – 15.45

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Karin Rågsjö (v)

Monika Lindh (s)

Jari Visshed (s)

Lilian Falkbäck (s)

Christer Öhgren (mp)

Hanna Broberg (m)

Anna Kinberg Batra (m) t.o.m. § 24

Ann-Katrin Åslund (fp)

Abit Dundar (fp)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Tjänstg. ersättare
Inga Näslund (s)

Kerstin Gustavsson (m) fr.o.m. § 25

Ersättare Jackie Nylander (v)

Victor Montero (s)

Britta Andersson (s)

Anita Hillerström Vagli (m)

Elias Wästberg (m)

Patrik Silverudd (fp)

Malin Strid (fp)

Förhinder hade anmälts av och ledamoten Ian Hamilton (s ) samt ersättarna Björn Kron (s), Saied Tagavi (s), Jamie Bolling (mp) och Maria Olin (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Maria Blomqvist, Peter Carlsten, Ulrika Dahl, Eddie Friberg, Fatmeh Grahn, Ann Hilmersson, Vera Josefsson, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Ulf Montenius, Eva Sandberg, Ilona Waldau och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamoten Hanna Broberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 27 september 2004.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 24 augusti 2004 hade justerats den 30 augusti 2004.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 16 september 2004 hade justerats den 17 september 2004.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från individutskottets sammanträde den 1 september 2004 hade justerats den 4 september 2004.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 9 september 2004 hade justerats den 14 september 2004.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 2 september 2004 hade justerats den 6 september 2004.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 17 augusti 2004 beslutat att Stig Hanno, Eva Sandberg och Justus Bergsten i tjänsten reser till Riga för samtal om eventuell samverkan med Riga stad kring vård och behandling den 1 september – 3 september 2004, den 1 september 2004 beslutat att Arion Chryssafis och Stig Hanno får delta vid ResursUtbytes transnationella partnerskap Atlas avslutningskonferens i Asti (Italien) den 17 – 20 september 2004 samt den 6 september beslutat att Stig Hanno deltar i EESC hearing i Bryssel den 9 – 10 september 2004.

Eva Sandberg, avdelningschef kundorienterade verksamheter, hade den 8 augusti 2004 beslutat att Gunhild Wasstorp Villarreal, Skuldrådgivnings-konsulterna, beviljas att i tjänsten medverka vid konferens- och studieresa till Tallin, Estland, den 24 – 26 augusti 2004.

Rita Kahn, avdelningschef individorienterade verksamheter, hade den 19 augusti 2004 beslutat om deltagande i familjeterapikongress i Berlin för 16 medarbetare vid Familjerådgivningen den 28 september – 3 oktober 2004.

Göran Hägglund, chef Maria ungdomsenhet, hade den 16 augusti 2004 anställt sektionschef Karin Norlin.

Hans Degerman, institutionschef Linden, hade den 18 augusti 2004 beslutat om Leasing av Toyota Avensis Verso.

Sölvie Eriksson, vik verksamhetsledare HVB barn och ungdom, hade den 16 augusti 2004 anställt behandlingsassistent Ulla Oddsdotter.

Gerd Hinas, verksamhetsledare HVB barn och ungdom, hade den 16 juli 2004 anställt behandlingsassistent Jessica Landström.

Britt Larsson, institutionschef Västberga, hade den 4 juni 2004 anställt grupp-terapeut Bodil Widström och den 19 augusti anställt husmor Inger Nordgren Holm.

Bertil Rundblom, institutionschef Eken, hade den 27 augusti 2004 sagt upp hyreskontrakt på träningslägenhet på Cirkusvägen 14 i Hägersten fr.o.m. den 1 december 2004.

Kristina Öberg Östergren, sektionschef Enheten för hemlösa, hade den 7 augusti 2004 anställt socialsekreterare Jaana Edin.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från sammanträdet den 10 september 2004 hade justerats den 12 september 2004.

§11 Anmälan av ordförandebeslut och dom från länsrätten

Dnr 432-513/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§12 Upphandling – Mediainsats till föräldrar

Dnr 448-523/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar genomföra en upphandling av mediainsatser till föräldrar enligt det förfrågningsunderlag som finns bilagt tjänsteutlåtandet.

2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt direktören att efter prövning besluta om vilket anbud som ska antas samt teckna avtalet och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar i avtalet.

3. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har under de senaste fem åren genomfört mediainsatser riktade till tonårsföräldrar om alkohol- och narkotikafrågor. Insatserna har bestått av broschyrer som skickats hem till föräldrarna, samt en uppmärksamhetsskapande kampanj i anslutning till utskicket. Lokala förebyggande aktiviteter som exempelvis föräldramöten och flygbladsutdelning har genomförts. Läsarundersökningar som gjorts av broschyrerna visar att föräldrarna är mycket positiva till informationen. Det finns därför anledning att satsa på en liknande mediainsats även nästa år. Anbudsgivare föreslås därför inbjudas att lägga anbud på produktion av 2005 års mediainsats enligt framtaget förfrågningsunderlag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Förändringar om debitering av tillsynsavgifter enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Dnr 446-528/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna föreslagna förändringar om debitering av tillsynsavgifter.

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

De förändringar som föreslås är följande.

Omsättning av alkoholdrycker redovisas endast en gång per år i den så kallade restaurangrapporten istället för som nu två gånger. (Att lämna restaurangrapport är en lagstadgad skyldighet. Den lämnas till kommunen för vidare befordran till Folkhälsoinstitutet och ligger till grund för nationell statistik och i de flesta kommuner för debitering av tillsynsavgifter.). Vidare debiteras tillsynsavgifter en gång per år istället för som nu två gånger per år. Avgiften debiteras i förskott istället för som nu i efterskott. För nystartade restauranger debiteras avgiften utifrån budgeterad omsättning (återbetalas efter ansökan från tillståndshavaren om avvikelser föreligger mellan budgeterad och debiterad avgift).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Alkoholservering vid roomservice på hotell

Dnr 446-443/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att tillskriva Statens folkhälsoinstitut om att inarbeta anvisningar kring frågan om roomservice i Handbok Alkohollagen.

Ärendet

Vid tillståndsutskottets sammanträde den 23 juni 2004 fick förvaltningen i uppdrag att redovisa förhållandena kring alkoholservering i samband med roomservice på hotell. Redovisning lämnades till utskottet den 2 september 2004. Utskottet beslutade dels att godkänna redovisningen, dels att överlämna den till socialtjänstnämnden med förslag att nämnden tillskriver Statens folkhälsoinstitut med förslag att anvisningar kring roomservice ska inarbetas i Folkhälsoinstitutets Handbok Alkohollagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är naturligtvis viktigt att det råder klara och tydliga regler för hur alkoholservering får ske i staden. När det gäller alkoholservering via roomservice är det också uppenbart att dagens regler skapat osäkerhet för många näringsidkare, varför ett klargörande från Statens folkhälsoinstitut vore eftersträvansvärt.

I sammanhanget bör dock understrykas att kontakterna med Folkhälsoinstitutet handlar just om att skapa tydlighet och förutsägbarhet, ingenting annat. En alltför rigid regleringsiver riskerar dessvärre att skapa än fler problem och osäkerhetsfaktorer för såväl näringsidkare som hotellgäster. Det torde inte vara någon tvekan om att alkoholservering via roomservice ska tillåtas på hotell som har utskänkningstillstånd och att det till syvende og sidst ska vara upp till hotellen huruvida denna tjänst ska tillhandahållas. Det rimligaste är givetvis att servicen kan tillhandahållas enligt samma principer som minibar, det vill säga dygnet runt för de gäster som så önskar.

§15 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2004

Dnr 201-23/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2004 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänstnämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras vårdkostnader, vårdintäkter, hyror och projekt.

3. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Nämnden har fem år i rad redovisat en budget i balans och prognosen för verksamhetsåret 2004 pekar på att nämndens åtaganden för den egna påverkbara verksamheten återigen kommer att uppfyllas inom de budgetramar som givits. Förutsättningarna för att prognosen ska hålla är att stadsdelarnas efterfrågan inte minskar och att vårdkostnaderna vid Enheten för hemlösa inte ökar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med en redovisning av arbetet med fältförlagd biståndsbedömning.

3. Därutöver anförs:

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas, de som drabbas värst är de mest utsatta stockholmarna. Stockholms hemlösa mår allt sämre och vänstermajoritetens vilja att byråkratisera och försvåra för de som vill vara med och hjälpa de hemlösa hjälper inte den utvecklingen, tvärtom. Tak-över-huvudet-garantin som infördes under 1999 ska återupprättas och följas upp med fortsatt utbyggnad av motivations- och planeringsboenden.

I arbetet för de mest utsatta stockholmarna fyller frivilligorganisationerna en ovärderlig roll. Därför är majoritetens styvmoderliga behandling av ledande frivilligorganisationer mycket allvarlig. De nerskärningar som genomförts och planeras på hjälparbetet för stadens mest utsatta människor är under all kritik. Att nedskärningarna fortsätter, trots fjolårets revisorsanmärkning mot att frivilligbidragen stundtals använts som en budgetregleringspost, gör det hela än mer anmärkningsvärt.

Vi ser också med stor oro på de förslag till inskränkningar i tak-över-huvudet-garantin som presenterats upprepade gånger de senaste åren. Det försök med fältförlagd biståndsbedömning som startade i våras ska enligt projektbeskrivningen nu vara avslutad. Det är mycket angeläget att socialtjänstnämnden snarast får en redovisning av vad projektet inneburit och lett till.

Antalet stockholmare som är beroende av socialbidrag fortsätter öka. Målet om en halvering av bidragsberoende mellan åren 1999 och 2004 kommer inte att nås. Det senaste året har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökat med åtta procent. Kostnaderna för socialbidrag ökade under samma period med 11 procent och är nu enligt utrednings- och statistikkontoret (USK) över 100 mkr i månaden för Stockholms stad. Om denna utveckling fortsätter riskerar tusentals unga stockholmare att fastna i det bidragsberoende den förra borgerliga majoriteten gjorde så mycket för att minska.

För att lyckas nå målet om minskat bidragsberoende krävs nya metoder och nya samarbeten. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler personer i arbete. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

Genom att aktivt engagera sig och ställa krav på dem som i dag får socialbidrag kan mycket göras. Passivitet, både från myndighetens sida och från den bidragsberoende, bryts. I Stockholm har vi under den förra majoriteten arbetat intensivt i olika modeller för att nå goda resultat. Vi visade under den förra mandatperioden att det går att bryta bidragsberoendet, nu måste arbetet utvecklas och intensifieras.

En jobbgaranti ska införas i Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar. Är det inte arbetsbrist som är orsaken till socialbidragsberoendet ska utbildning eller stöd i anpassad form erbjudas. Föreligger det medicinska eller andra skäl till bidragsberoendet bör en utredning göras för att se om det inte är exempelvis sjukbidrag eller sjukpension som är den stödform som passar bäst. Den som inte accepterar den erbjudna försörjningsmöjligheten ska heller inte vara berättigad till socialbidrag.


§16 Klientavgifter vid Familjerådgivningen

Dnr 401-519/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för gruppsamtal vid familjerådgivningen fastställs till 125 kronor/person och besök.

2. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbefrielse ska kunna medges sökande enligt principerna i tjänsteutlåtandet.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att delegera beslut om avgiftsbefrielse för familjerådgivning till enhetschefen på Familjerådgivningen.

Ärendet

Klientavgiften för besök på Familjerådgivningen uppgår från och med den 1 januari 2004 till 250 kronor/samtal. Denna avgift gäller par- och familjesamtal omfattande 90 minuter. Någon avgift för deltagande i gruppsamtal finns för närvarande inte fastställd. Förvaltningen föreslår att avgiften för gruppsamtal fastställs av kommunfullmäktige till 125 kronor/person och besök enligt tidigare principer. Förvaltningen föreslår vidare att avgiftsbefrielse ska kunna medges sökande enligt principer som redovisas i tjänsteutlåtandet samt att beslut om avgiftsbefrielse delegeras till enhetschefen för Familjerådgivningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Förlängning av avtal med Planeringshemmen AB om drift av Planeringshemmet Hammarbybacken

Dnr 118-507/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att förlänga avtalet med Planeringshemmen AB om drift av Planeringshemmet Hammarbybacken.

Ärendet

Planeringshemmen AB driver sedan den 1 april 2002 Planeringshemmet Hammarbybacken på entreprenad. Nuvarande avtal gäller till och med den 31 mars 2005 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen är mycket nöjd med entreprenörens arbete. Verksamheten har utvecklats positivt sedan Planeringshemmen AB övertog driften. Förvaltningen förordar att avtalet förlängs med ytterligare två år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstförvaltningens förslag att förlänga avtalet med Planeringshemmen AB om driften av Planeringshemmet Hammarbybacken är mycket positivt. Förhoppningsvis representerar detta en omsvängning i synen på privat verksamhet. Hammarbybacken upphandlades under förra mandatperioden och har visat sig kunna bedriva en mycket gedigen verksamhet.

Planeringshemmen AB har haft en medveten strategi att anställa personal med särskild invandrarkompetens. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt, inte minst då hemlösa med invandrarbakgrund ökat under senare år.

§18 Ansökan om medel ur kompetensfonden

Kunskaps- och kompetensfördjupning i tvärkulturellt socialt arbete

Dnr 445-514/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner föreliggande förslag till utvecklingsprojekt inom området tvärkulturellt socialt arbete.

2. Socialtjänstnämnden hemställer om medel ur kompetensfonden för ovannämnda projekt med sammanlagt 705 000 kr.

Ärendet

FoU-enhetens tvååriga projekt Kunskaps och kompetensfördjupning i tvärkulturellt socialt arbete, är nu slutfört. Projektet som genomförts i samarbete med fem stadsdelsförvaltningar och stadens integrationsförvaltning kommer att under hösten 2004 presenteras i en FoU-rapport som ska användas i utbildning, fortbildning och i det vardagliga sociala arbetet. Det är angeläget att de erfarenheter som gjorts och den kunskap som tagits fram tas tillvara, fördjupas och sprids. Förvaltningen ansöker därför om medel för implementering och kunskapsfördjupning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Staden ska givetvis ha höga ambitioner för fortbildning och vidareutveckling av sin personal, varför kompetensutveckling är mycket centralt för kvaliteten i verksamheten. Kompetensutveckling är något som ständigt måste pågå och som måste vara en självklar del av den ordinarie verksamheten och den ordinarie budgeten. Detta var också skälet till att de borgerliga partierna reserverade sig mot förslaget att avsätta medel för en speciell kompetensfond. Den uppenbara risken med att välja en extraordinär finansieringslösning är att personalutveckling friställs från den ordinarie verksamheten och riskerar att försvinna eller försämras när pengarna som finns avsatta i kompetensfonden tagit slut.

När det gäller satsningen på kunskaps- och kompetensfördjupning i tvärkulturellt socialt arbete framstår emellertid syftet och målen som oklara. Det ter sig heller inte uppenbart varför kunskaperna som tidigare inhämtats omöjligen skulle kunna spridas och fördjupas även utan den föreslagna satsningen.

I en mångkulturell stad som Stockholm är det naturligtvis angeläget att stadens medarbetare ges verktyg för att framgångsrikt möta medborgarna. Att det däremot skulle behövas en anställd för att sprida de tidigare inhämtade erfarenheterna är långt ifrån självklart. Att stadens medarbetare själva sprider och delar med sig av sina kunskaper behöver inte förutsätta ett specifikt anslag från kompetensfonden.

§19 Ansökan till kompetensfonden om medel för utbildning kring ”De glömda barnen”

Dnr 119-118/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden ansöker om medel från kompetensfonden enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Kunskapen och förståelsen behöver öka, för att hjälp ska kunna erbjudas i ett tidigt skede för barn till missbrukare, barn till psykiskt funktionshindrade och barn som lever i våldsutsatta familjer och därmed förhindra att barnen utvecklar omfattande egna problem. Förvaltningen föreslår därför en bred utbildningssatsning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Den undersökning som tidigare genomförts av förvaltningen pekar på ett tydligt intresse och behov av insatser som riktar sig till barn vars föräldrar har problem med exempelvis missbruk eller psykiska funktionshinder.

Det behövs ett brett perspektiv med stark lokal förankring för att erbjuda dessa barn rätt typ av stöd. Vi vill därför understryka vikten av att olika typer av stödinsatser riktade till barnen sker ute i stadsdelarna, där kunskapen finns om de enskilda barnens situation. Det är viktigt att lokala nätverk som samarbetet mellan skola och socialtjänsten fungerar. Vi vill också understryka behovet av att samverka med frivilligorganisationer, kyrkor och andra som redan i dag har en bra stödverksamhet för utsatta barn.

Staden ska givetvis ha höga ambitioner för fortbildning och vidareutveckling av sin personal, varför kompetensutveckling är mycket centralt för kvaliteten i verksamheten. Kompetensutveckling är något som ständigt måste pågå och som måste vara en självklar del av den ordinarie verksamheten och den ordinarie budgeten. Detta var också skälet till att de borgerliga partierna reserverade sig mot förslaget att avsätta medel för en speciell kompetensfond. Den uppenbara risken med att välja en extraordinär finansieringslösning är att personalutveckling friställs från den ordinarie verksamheten och riskerar att försvinna eller försämras när pengarna som finns avsatta i kompetensfonden tagit slut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det finns för lite kunskap hur de glömda barnen kan bemötas och hur insatser för dem bör utformas för att nå målen. Förslaget om att denna form av utvecklingsarbete ska ske inom ramen för kompetensfonden riskerar att leda till att det enbart blir en tillfällig lösning. Dessa viktiga utbildningsbehov måste beaktas i det kommande arbetet med utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder med utsatta barn i centrum. Det får inte bara ske så länge majoriteten har en kompetensfond.

Staden ska ha höga ambitioner för fortbildning och vidareutveckling av sin personal, varför kompetensutveckling är mycket centralt för kvaliteten i verksamheten. Kompetensutveckling är något som ständigt måste pågå och som måste vara en självklar del av den ordinarie verksamheten och den ordinarie budgeten. Kristdemokraterna är därför emot kompetensfonden i dess nuvarande form som en tillfällig åtgärd.

Den undersökning som tidigare genomförts av förvaltningen pekar på ett tydligt intresse och behov av insatser som riktar sig till barn vars föräldrar har problem med exempelvis missbruk eller psykiska funktionshinder.

§20 Rapport om förlängning av Equal-projektet ResursUtbyte

Dnr 115-239/2002

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen och fortsatt planerat arbete.

Ärendet

Syftet med utvecklingspartnerskapet ResursUtbyte är att utveckla en modell för en ettårig arbetsförlagd introduktion så att nyanlända flyktingar eller invandrare med permanent uppehållstillstånd snabbare ska få egen försörjning - helt eller delvis. ResursUtbyte är en del av EU:s program Equal med syfte att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet. Det är svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) som beviljar bidrag till Equal-projekt. Det svenska ESF-rådet medfinansierar ResursUtbyte sedan starten i maj 2002 till och med november 2004.

Det svenska ESF-rådet har vänt sig till ResursUtbyte och frågat om det finns ett intresse av att förlänga projektet i syfte att implementera, sprida och validera modellen. Stockholm Sydväst (stadsdelarna Skärholmen, Hägersten ) och Sydost ( stadsdelarna Farsta, Vantör, Skarpnäck, Enskede-Årsta) har visat intresse för att pröva modellen och har hos kompetensfonden ansökt och av Personal- och kvalitetsutskottet beviljats 2 400 tkr. Socialtjänstförvaltningen har som huvudman för ResursUtbyte lämnat in en ansökan om förlängning av projektet till det svenska ESF-rådet som har beviljat 1 772 tkr för att implementera, sprida och validera modellen

Genom de nya medlen kommer projektet ResursUtbyte att förlängas från och med den 15 november 2004 till och med den 31 december 2005. Socialtjänstförvaltningen kommer under denna period att fullfölja sina tidigare åtaganden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Mellan 1998 och 2002 skedde en dramatisk minskning av socialbidragsberoendet i Stockholm. Allt fler människor, inte minst med invandrarbakgrund, gick från passiviserande bidragsberoende till ett eget arbete. En förändring, som är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad integrationspolitik.

Utvecklingen under innevarande mandatperiod har gått i motsatt riktning. Idag är betydligt fler arbetslösa och bidragsberoende än för två år sedan. Orsaken till den negativa utvecklingen är till stor del en produkt av vänstermajoritetens ovilja att förstå vilka drivkrafter som genererar nya arbetstillfällen, tillväxt och motivationen för att ge sig ut på arbetsmarknaden.

Olika typer av projekt som exempelvis ResursUtbyte kan naturligtvis ha en viss positiv effekt för enskilda personers möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Risken är dock stor att projekt att detta slag i slutändan inte leder till riktiga jobb utan till fortsatt passivisering av dem det omfattar.

Receptet för minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende heter sänkt skatt, minskade pålagor från den socialdemokratiska regeringen och motprestationer i form av arbetsinsatser eller utbildning vid bidragsmottagande. Den jobbgaranti som är vägledande för arbetet mot socialbidragsberoende i Skärholmen och flera andra stadsdelar bör snarast införas i hela Stockholm.

§21 Tillsyn av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid Gamlebo

Dnr 402-511/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden delegerar MAS-tillsyn vid Gamlebo samt anmälan enligt Lex Maria till MAS, verksam inom Tyresö kommun.

Ärendet

Äldreboendet Gamlebo utgör en särskild boendeform med heldygnsomsorg, något som kräver regelbunden tillsyn av en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Då socialtjänstnämnden saknar en egen MAS-funktion har uppdraget lagts på en utomstående MAS. Ett avtal har slutits mellan Gamlebo och Tyresö kommun. Gamlebo har prövat olika alternativ vad gäller MAS-avtal, och kommit fram till ett avtal med Tyresö kommun som båda parter är nöjda med. Avgörande har varit möjlighet för MAS att ta på sig ett extra uppdrag samt ett intresse för målgruppen äldre hemlösa. Avtalet löper årsvis och kan sägas upp om så önskas av någon part.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsordning

Dnr 103-515/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen.

Ärendet

Ändringarna i delegationsordningen berör områdena Ekonomi, upphandling m.m. och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Tillgänglighet för hörselskadade i socialtjänstförvaltningens lokaler

Dnr 119-244/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak redovisningen.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Därutöver anförs:

Redovisningen visar att medvetenheten om hörselskadades behov är hög i förvaltningens verksamheter. Vi delar huvudsakligen förvaltningens bedömning att en generell insats för att öka tillgängligheten beträffande hörselskadades behov inte är nödvändig. Däremot kan det finnas anledning att se över akuta behov, som exempelvis anpassade larmanordningar på stadens HVB-hem. I det kommande arbetsmiljöarbetet som ska inledas på HVB barn och ungdom ska dessa aspekter beaktas.

Ärendet

Kommunstyrelsens handikappråd har till stadens samtliga nämnder och handikappråd överlämnat en skrivelse från Hörselskadades förening i Stockholm om tillgänglighet för hörselskadade där samtliga nämnder och bolag uppmanas redovisa hur de tillgodoser hörselskadades behov inom sin verksamhet och vilka åtgärder de ämnar vidta för att rätta till eventuella brister och när de ska vara avhjälpta.

Förvaltningen kan utifrån den enkät som gjorts till verksamheterna konstatera att det finns en hög medvetenhet i förvaltningen om vikten av att beakta hörselskadades behov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Den relativt goda tillgänglighet för hörselskadade som redovisas i förvaltningens redogörelse är naturligtvis bra. Det är dock viktigt att de brister som belyses i rapporten också åtgärdas. Detta gäller exempelvis behovet av taltelefoni och blinklarm som beskrivs under rubriken ”stadsövergripande boenden”.

§24 Utökat åtagande för Checkpoint Söder AB i entreprenadöverenskommelse avseende alkohol- och narkotikarådgivning

Dnr 406-520/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner en utökning av Checkpoint Söder AB:s åtagande med 40 samtal/aktiviteter/månad under september – december 2004, dock till en högsta kostnad om 100 tkr.

2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal enligt ovan.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har avtal med Checkpoint Söder AB om att verksamheten ska erbjuda 1.500 samtal avseende alkohol- och narkotikarådgivning per år som ett alternativ till den kommunala rådgivnings- och behandlingsverksamheten som bedrivs inom Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende. För närvarande ringer fler sökande än verksamheten kan ta emot om prestationsvolymen inte ska överskridas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Avgifter för skyddat boende på Kriscentrum för kvinnor

Dnr 405-521/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att boendeavgiften för skyddat boende på Kriscentrum för kvinnor fastställs till 400 kronor/dygn för kvinna och 150 kronor/dygn och barn när placering sker av stadsdelsförvaltning eller socialtjänstförvaltningen för resterande del av 2004.

Ärendet

Beläggningen på Kriscentrum för kvinnor har minskat under de senaste 18 månaderna. Efterfrågan på den öppna mottagningen, som är avgiftsfri, tenderar att öka. För att möjliggöra att fler kvinnor bereds plats på det skyddade boendet föreslår förvaltningen att avgiften för boendet sänks och att subventioneringen finansieras genom en omdisponering av förvaltningens budget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna

Svar på remiss från Socialdepartementet

Dnr 106-444/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänstnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialdepartementet har begärt synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna. I tjänsteutlåtandet redovisas hur Stockholms stad har arbetat utifrån målsättningarna i handlingsplanerna och presenteras olika lokala projekt som erhållit medel från Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika. Vidare lämnas synpunkter på Alkoholkommitténs och Mobilisering mot narkotikas arbete med de nuvarande planerna och förslag och synpunkter lämnas på upplägg och prioriteringar i de kommande nationella handlingsplanerna.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Ledamoten Karin Rågsjö (v) deltog inte i beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande:

Den svenska alkoholpolitiken lyckas inte längre möta problemen i det moderna samhället. Behandlingen av missbrukare har varit slentrianmässig samtidigt som svårförståeliga regleringar och en allmän misstro mot medborgarnas förmåga att ta ansvar tillåts prägla politiken. De problemen kan bara åtgärdas genom en helt ny alkoholpolitik, en politik som respekterar medborgarna samtidigt som stödet ökar till de som verkligheten behöver det. En sådan politik förutsätter dessutom att man kraftfullt bekämpar den kriminella alkoholhanteringen, och satsar ytterligare resurser på det förebyggande arbetet.

När det gäller narkotikapolitiken kan vi även där konstatera att dagens politik är otillräcklig och i många delar alldeles för svag. Kriminaliteten tilltar och organiseras samtidigt som nödvändiga satsningar för att stoppa narkotikamissbruket uteblir. De förebyggande insatserna måste bli mer kraftfulla och polisen måste ges större resurser att stävja narkotikasyndikatens kriminella verksamhet. Den nedrustning av polisen som skett under senare år riskerar dessvärre att göra situationen värre och arbetet svårare.

Många av de synpunkter som presenteras av förvaltningen är väl värda att beakta och diskutera i det fortsatta arbetet. De allra viktigaste insatserna inom såväl förebyggande arbete som behandling av missbrukare måste ske nära medborgarna för att ge resultat. Vi avvisar därför tankarna på en ny myndighet med ansvar för utvecklingen av lokal prevention. Alkohol- och narkotikapolitiken behöver inte fler byråkrater. I grunden krävs betydligt större insatser än de som möjliggörs genom regeringens handlingsplaner på området.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak bifalls förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande:

Det är många intressanta synpunkter förvaltningen för fram på det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. Ambitionerna måste hållas höga och insatserna ökas på detta område. Det finns en överhängande risk att insatserna minskas om stora växlar dras på den drogvaneundersökning som presenterades nyligen för Stockholms stad. Erfarenheterna som till exempel lokala drogsamordnare, Maria Ungdom och Polisen för fram är snarare att alkohol- och narkotikabruket är fortsatt stort bland ungdomar. Därtill finns en farhåga att yngre ungdomar, som inte fångas upp i undersökningen, ökat sitt alkoholbruk.

Generellt sett har andelen i nionde klass som prövat narkotika fördubblats på 6-7 år. För 18-åringar har siffran tredubblats. Glädjen över en nedgång, baserad på den senaste i den senaste drogvaneundersökning, får inte förta det faktum att en helt oacceptabel andel av barn och ungdomar regelbundet berusar sig och kommer i kontakt med narkotika.

200.000 barn i Sverige lever med minst en alkoholiserad förälder. Våldet mot kvinnor och barn är så gott som alltid alkoholrelaterat. Socialtjänstförvaltningens missbrukskartläggning visar att Stockholm inte är något undantag.

De synpunkter på de nationella handlingsplanerna som förvaltningen för fram är alla värda att diskutera. Huruvida stora nationella reklamkampanjer verkligen når sitt syfte förtjänar att ifrågasättas. Att påverka normbildningen hos trendkänsliga ungdomar kräver förmodligen betydligt större och andra insatser än annonser.


Bilagor
26.pdf (71 kb)

§27 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med fysiska funktionshinder

Svar på remiss

Dnr 106-512/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

2. Socialtjänstnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2003 att kommunstyrelsen i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna skulle utreda utbyggnadsbehovet samt styrnings- och resursfrågan inom omsorgen om funktionshindrade. Samtidigt skulle en översyn av schablonsystemet göras. Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med företrädare för stadsledningskontoret, socialtjänstförvaltningen, utrednings- och statistikkontoret (USK) samt stadsdelsförvaltningarna Bromma, Katarina-Sofia, Skarpnäck och Farsta.

I ärendet föreslås endast förändringar avseende det fasta anslaget i resursfördelningssystemet. Övriga delar utreds vidare av kommunstyrelsen. Socialtjänstförvaltningens uppfattning är att ärendet är väl genomarbetat och att förslagen till förändringar i hög grad bidrar till att undanröja de brister som finns i resursfördelningssystemet idag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Samtliga ledamöter anslöt sig till detta förslag.

§28 Samhällets insatser mot hiv/STI

Remiss av betänkande från utredningen Samhällets insatser mot hiv/STI

– att möta förändring (SOU 2004:13)

Dnr 106-430/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänstnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Utredningens huvuduppgift har varit att göra en samlad översyn av det svenska samhällets insatser mot hiv/aids och lämna förslag till en nationell handlingsplan i syfte att begränsa spridningen och konsekvenserna av hiv/aids.

Utredningen bedömer att en rad omständigheter talar för att risken för spridning av hivinfektion i det svenska samhället är stor. Vidare anser man att Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter med stöd i handlingsplanen bör leda utvecklingen och stimulera kommuner och landsting att genomföra förbättringar.

Förvaltningen anser att det arbete som idag bedrivs i Stockholm ligger väl i linje med den huvudinriktning som utredningen anger. Den nuvarande ordningen med fördelning av pengar till storstadsregionerna direkt från Finansdepartementet har fungerat bra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande.

Aids betraktas av många experter som det stora globala hälsohotet under det nya århundradet. HIV-epidemin är ett mycket allvarligt hälsoproblem och effekterna av den präglar idag hela samhällen. I vissa länder har spridningen varit så genomgripande att den börjat lamslå mycket av den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen.

Även om de mest oroväckande prognoserna om vad epidemin skulle orsaka kunnat undvikas i Sverige, finns anledning att agera. Det hittills lyckade arbetet är ett resultat av omfattande informationsinsatser som bedrivits inte minst genom frivilligorganisationernas arbete. I det kommande arbetet får inte informationen minska eller bli sämre. De nya bromsmediciner som tagits fram får inte leda till att öppenheten och informationen om HIV avtar.

Vikten av öppenhet, behovet av information och förståelsen för frivilligorganisationernas arbete måste ligga till grund för såväl det fortsatta arbetet som för en nationell handlingsplan som syftar till att begränsa spridningen och konsekvenserna av hiv/aids. Det arbetet skulle dessvärre försvåras genom införandet av så kallade sprututbytesprogram som enbart sänder signaler att samhället gett upp inför missbruket.

§29 Den havererade psykvården

Svar på motion av Kristina Axén Olin (m), Peter Lundén-Welden (m) och Christer G Wennerholm (m)

Dnr 106-349/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen behandlas flera frågor som berör landstingets verksamhet, bland annat utbyggnad av fler slutenvårdsplatser, valfrihet att söka vårdgivare samt att den psykiatriska verksamheten i Stockholms län överförs till primärkommunerna. Vidare behandlas frågor om lagändringar för tvångsvård och kriminalvård. Motionen tar också upp frågor som ökad satsning på personliga ombud och utbyggnad av boendeformer för psykiskt funktionshindrade. Förvaltningen kommenterar dessa frågor i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Motionen bifalls.

2. Därutöver anförs följande:

Den senaste tidens våldsdåd där psykiskt sjuka människor varit inblandade visar med all önskvärd tydlighet hur stort behovet av en fungerande psykvård är. Det är mycket glädjande att socialtjänstförvaltningen i allt väsentligt delar de synpunkter som förts fram i motionen. Nya vårdformer i öppenvården, en rättspsykiatrisk vårdkedja och fler boendeformer för psykiskt funktionshindrade skulle utgöra en mycket god start för en ny politik. Det är också viktigt att införa möjligheter till tvång i öppenvården och förändra lagstiftningen om fängelsestraff för de psykiskt sjuka.

Regeringen har hittills enbart uppvisat oförmåga att hantera de allvarliga problemen och konkreta förslag och åtgärder har uteblivit. Av den anledningen är det rimligt att Stockholms stad snarast begär överläggning med regeringen i frågan om ansvaret för den psykiatriska vården.

Reservation

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd)reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Motionens att-sats 4 och 5 avslås.

2. I övrigt bifalls motionen.

3. Därutöver anförs:

Motionen om den havererade psykvården innehåller många bra förslag för en reformering av den svenska psykiatrin. Behovet av fler vårdplatser, en sammanhängande vårdkedja och möjligheter till tvång i öppenvården är alla viktiga beståndsdelar i en politik för en reformerad psykiatrisk vård. Vi instämmer i att det krävs en förändrad lagstiftning kring fängelsestraff för psykiskt sjuka och ökning av de polisiära resurserna.

I ansvarsfrågan mellan kommun och landsting gällande psykiatrin har folkpartiet i en egen motion fört fram kravet på gemensamma nämnder mellan kommun och landsting. I Borlänge prövas detta nu för första gången i Sverige. Förutsättningarna för, och behoven av, gemensamma nämnder är knappast mindre i Stockholm.

§30 Nämndens frågor

Socialroteln inbjuder till rådslag om stadens arbete med hedersrelaterat våld den 12 oktober 13.00 – 16.30 i Rådssalen i Stadshuset. Anmälan om deltagande görs till nämndsekreterare Lisbeth Westerlund.

Anmäldes följande deltagare till parlamentarisk arbetsgrupp om missbrukssituationen i staden:

Karin Rågsjö (v)

Monica Lindh (s)

Hanna Broberg (m)

Malin Strid (fp)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Mp meddelar deltagare senare

Ledamöter och ersättare i nämnden uppmanas att redan nu notera i almanackorna att den 27 – 28 januari 2005 kommer nämnden att ha ett internat.

Fråga från tjänstgörande ersättaren Kerstin Gustavsson (m) som kommit upp i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB förtursutskott om jourlägenheter m.m. kunde inte besvaras. Socialroteln arbetar med frågan.

Ersättaren Victor Montero (s) tackade förvaltningen för information om subutex vid förvaltningens chefsforum den 10 september 2004.

§31 Förvaltningschefens information

Nämnden inbjuds till föreställningen ”Inte mer än fullt, tack” med missbrukstema på Boulevardteatern den 18 november 2004.

§32 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.