Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2006-08-22

Sammanträde 2006-08-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 a Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

11 Upphandling av personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder.

12 Upphandling av akutboende för hemlösa kvinnor och män vid Planeringshemmet Hammarbybacken.

Nya ärenden

13 Månadsrapport per 2006-07-31.

14 Översyn av stadens administration

Svar på remiss av slutrapport.
Dnr 106-0292/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande över remiss angående anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser.

16 Rapport från TÖG-projektet och förslag på fortsatt inriktning och utveckling av arbetet med hemlösa på härbärgen.

17 Ansökan om projektmedel från länsstyrelsen för förbättrat vård- och behandlingsarbete med hemlösa personer med tungt missbruk i samarbete med landstinget.

18 Ansökan om projektmedel från länsstyrelsen till projekt ”Anknytning i skuggan av våldet” på Kriscentrum för kvinnor.

19 Fortsatta projektmedel till projekt med metodutveckling för missbrukande våldsutsatta kvinnor på Hvilan.

20 Yttrande över "Spindeln i fritidsnätet - en central uppgift"

Svar på remiss.
Dnr 106-0321/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Yttrande över motion ( dnr 327-1379/2006) av Johanna Westin Sjö (m) om rätt till dagverksamhet efter eget val.

22 Rapport från studieresa till Kanada den 22-30 april 2006.

23 Remiss angående yttrande över departements-promemoriorna ”Barns rätt till information” och ”Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn” samt skrivelse från Statens institutionsstyrelse (SiS) om ”Vissa frågor rörande ungdomsvården inom SiS”

24 Förslag till fördelning av medel till intressepolitiskt arbete

26 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat den 30 augusti 2006
Margareta Olofsson Sekreterare
Peter Lundén-Welden Lisbeth Westerlund

Plats: Socialtjänstförvaltningen, Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.
Tid: 15.00 – 16.00

Närvarande

Ordförande Margareta Olofsson (v)
Vice ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)
Jari Visshed (s)
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Karin Rågsjö (v)
Henrik Mannerstråle (mp)
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Abit Dundar (fp)
Ewa Samuelsson (kd)

Tjänstg. ersättare
Kerstin Gustavsson (m)

Ersättare
Inga Näslund (s)
Victor Montero (s)
Britta Andersson (s)
Jackie Nylander (v)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Hanna Broberg (m) samt ersättarna Björn Kron (s), Karin Gustafsson (s ), Marie-Helena Ohlsson (mp), Anita Hillerström Vagli (m), Elias Wästberg (m), Malin Strid (fp) Patrik Silverudd (fp) och Hardy Hedman (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Ingrid Kirbe, Rosa Lundmark, Maj-Stina Samuelsson, Eva Sandberg, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 30 augusti 2006.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 13 juni 2006 hade justerats den 21 juni 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 17 augusti 2006 hade justerats den 18 augusti 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträden den 15 juni, den 30 juni och den 20 juli 2006 hade justerats den 22 juni, den 4 juli och den 25 juli 2006.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 24 maj, 31 maj, 8 juni, 14 juni, 22 juni, 6 juli och 27 juli 2006 hade justerats den 3 juni, 7 juni, 14 juni, 17 juni, 27 juni, 14 juli och 2 augusti 2006.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets samman-träde den 19 juni 2006 hade justerats den 22 juni 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 307-0413/2006, 301-0010/2006, 408-0350/2006 och dnr 303-0406/2006 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 1 juni 2006 till den 18 juli 2006 till handlingarna.

§10 Upphandling av personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder

Dnr 402-0136/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta anbudet från Stockholms Stadsmission.

2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Stockholms Stadsmission om drift av två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder från och med den 1 januari 2007.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har tecknat avtal med Stockholms Stadsmission om driften av två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder från och med den 25 april 2003. Nu gällande avtal upphör den 31 december 2006 och kan inte förlängas. Socialtjänstnämnden beslutade den 25 april 2006 godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag (anbudsinfordran) i en ny upphandling av driften från och med 2007.

Inga anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång. Förvaltningen begärde därför med stöd av 6 kap. 2 b § p 1 lagen om offentlig upphandling (LOU) in ett anbud från Stockholms Stadsmission. Detta anbud uppfyller alla ställda krav. Förvaltningen föreslår därför att socialtjänstnämnden antar anbudet från Stockholms Stadsmission inkommet den 24 juli 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 juli 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Upphandling av akutboende för hemlösa kvinnor och män vid Planeringshemmet Hammarbybacken

Dnr 121-0672/2005

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att anta anbudet från Planeringshemmen AB som är det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till uppställda värderingskriterier.

2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Planeringshemmen AB om drift av akutboende för kvinnor och män vid Planeringshemmet Hammarbybacken från och med den 1 april 2007.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade den 25 april 2006 att godknna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag (anbudsinfordran) i en ny upphandling av driften från och med den 1 april 2007.

Anbudet från Planeringshemmen AB är det mest fördelaktiga av inkomna anbud med hänsyn taget till bästa kvalitet och pris. Förvaltningen föreslår därför att socialtjänstnämnden antar detta anbud.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 juli 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Månadsrapport per 2006-07-31

Dnr 201-0684/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per 2006-07-31.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Översyn av stadens administration

Svar på remiss av slutrapport

Dnr 106-0292/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Förvaltningen delar projektets uppfattning att staden ska ha en bra och kostnadseffektiv administration och är positiv till flera av förslagen. Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till att inrätta en gemensam servicefunktion så som projektet föreslår. De föreslagna effektiviseringarna och förändringarna bör, enligt förvaltningens uppfattning, kunna genomföras inom ramen för nuvarande organisation, bland annat genom ett bättre utnyttjande av befintliga stödsystem och tydligare styrning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 juli 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§14 Yttrande över remiss angående anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser

Dnr 106-0328/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget avseende anvisningar för risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Rapport från TÖG-projektet och förslag på fortsatt inriktning och utveckling av arbetet med hemlösa på härbärgen

Dnr 402-0049/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten och förslag på fortsatt inriktning och utveckling av arbetet med hemlösa på härbärgen.

Ärendet

Projektet med flexibel fältförlagd biståndsbedömning på härbärgen (TÖG-projektet) har varit framgångsrikt. Antalet direktintag på härbärgen har minskat och ett flertal hemlösa har kunnat länkas vidare till handläggare på stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa för vidare planering och annat boende och/eller andra insatser alternativt socialsekreterarkontakt och bokning av boendeplats. En grupp hemlösa med komplexa vårdbehov och långa boendetider på härbärgen har socialtjänsten haft svårighet att nå. En ansökan om projektmedel till ett projekt med ett samordnat härbärgesteam med kompetens från socialtjänsten, psykiatri och beroendevård har inlämnats till länsstyrelsen. Det kvarstår också ett antal frågor som behöver utredas vidare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

2. Därutöver anförs följande.

Vi ställer oss avvisande till förslaget om framtida begränsningar av direktintaget till ett eller möjligen två härbärgen. Direktintag på flera härbärgen utgör grundbulten i stadens tak över huvudet-garanti.

Garantin är inte bara en viktig humanitär markering av att alla människor har rätt till en säng för natten. För många hemlösa innebär tak över huvudet-garantin att ensamma nätter i trappuppgångar eller toaletter har bytts mot härbärgsboende. Kontakten med frivilligorganisationerna är ett viktigt första steg mot ett mer ordnat liv och på sikt en egen bostad.

Avskaffas direktintaget och tak över huvudet-garantin är risken stor att de hemlösa personer, som av olika anledningar undviker kontakt med socialtjänsten, åter tvingas övernatta på parkbänkar, i trapphus och offentliga toaletter.

§16 Ansökan om projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för ett förbättrat vård- och behandlingsarbete med hemlösa personer med tungt missbruk i samarbete med landstinget

Dnr 402-0414/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om projektmedel från länsstyrelsen med 576 tkr för 2006 för ett förbättrat vård- och behandlingsarbete med hemlösa personer med tungt missbruk i samarbete med landstinget.

2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har inlämnat en projektansökan till länsstyrelsen om 576 tkr för 2006 för förbättrat vård- och behandlingsarbete med hemlösa personer med tungt missbruk i samarbete med Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att samordna ett härbärgesteam och tillskapa en vårdkedja för härbärgesboende hemlösa med gravt missbruk och psykiska problem.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Ansökan om projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet ”Anknytning i skuggan av våldet” på Kriscentrum för kvinnor

Dnr 407-0369/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Förvaltningen har inlämnat en ansökan om projektmedel till länsstyrelsen till ett projekt på Kriscentrum för kvinnor i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin. Länsstyrelsen beslutade den 16 juni 2006 att avslå projektansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§18 Fortsatta projektmedel till projekt med metodutveckling för missbrukande våldsutsatta kvinnor på Hvilan

Dnr 402-0186/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialtjänstnämnden startade den 1 oktober 2005 ett projekt med metodutveckling för missbrukande våldsutsatta kvinnor på Hvilan. Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade projektmedel till projektet. En ansökan om fortsatta projektmedel med 850 tkr för år 2 har ingivits. Länsstyrelsen beslutade den 16 juni 2006 att bevilja ytterligare 725 tkr till projektet för tiden 1 oktober 2006 till och med 30 september 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§19 Yttrande över ”Spindeln i fritidsnätet – en central uppgift”

Svar på remiss av utredning om fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder

Dnr 106-0321/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Utredningen föreslår att det i varje stadsdelsförvaltning ska utses en ansvarig kontaktperson för fritidsfrågor gällande barn och ungdomar med funktionshinder inom den egna stadsdelsförvaltningen. Utredningen föreslår vidare att en samordnarfunktion inrättas på idrottsförvaltningen som ska ha i uppdrag att bland annat samordna stadens insatser kring fritidsfrågor och sammankalla till nätverksträffar. Vidare föreslås att stadsledningskontoret får ett särskilt uppföljningsansvar gällande resurshantering i de olika stadsdels- och fackförvaltningarna Förvaltningen instämmer med de i utredningen givna förslagen vilka ger en tydlighet i fritidsverksamhetens olika ansvarsområden. Förslagen ger också en större möjlighet till en likvärdig bedömning vid ansökan om bistånd/insats oavsett var i staden man bor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

§20 Yttrande över motion av Johanna Westin Sjö (m) om rätt till dagverksamhet efter eget val

Dnr 106-0263/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen behandlas frågan om den enskildes rätt till dagverksamhet. Motionen behandlar såväl äldre som funktionshindrades rätt att själva få välja dagverksamhet. Motionären menar att den enskilde idag inte har rätt att välja den verksamhet de själva önskar. Orsaken uppges ofta vara att den egna stadsdelsförvaltningen har egen verksamhet och att den måste prioriteras först. Motionären anser vidare att motivationen att delta i dagverksamhet minskar av den anledningen. Johanna Westin Sjö (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar införa fritt val bland godkända verksamheter för äldre och personer med funktionshinder, oavsett var verksamheten är belägen och oavsett huvudman.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen.

Trots att stadens riktlinjer stadgar att de verksamheter som finns i staden ska ses som en gemensam resurs kvarstår det faktum att individer nekas dagverksamheter i andra stadsdelar och därmed är hänvisade till den egna stadsdelens dagverksamhet. Reell valfrihet mellan de olika stadsdelarnas verksamheter måste bli verklighet och inte bara ord på papper.

§21 Rapport från studieresa i Kanada den 22 – 30 april 2006

Dnr 448-0768/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Två personer från Preventionscentrum Stockholm (Precens) deltog den 22-30 april tillsammans med projektet ”Järva Kvinnofrid” och representanter för Åklagarmyndigheten och Polisen i en studieresa till Kanadas huvudstad Ottawa. Syftet med resan var att utbyta erfarenheter med kanadensiska kollegor av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn samt med de våldsutövande männen i ett mångkulturellt samhälle. Ottawa valdes som studieresmål då Kanada är ett föregångsland i frågor om att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§22 Remiss angående yttrande över departementspromemoiorna ”Barns rätt till information” och ”Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn” samt skrivelse från Statens institutionsstyrelse (SiS) om ”Vissa frågor rörande ungdomsvården inom SiS”

Dnr 106-0397/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

För att stärka barns rätt till information föreslås bl.a. att socialnämnden i ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ska redovisa hur information har getts samt den unges inställning. I syfte att säkerställa en enskild persons möjligheter att få veta mer om sin bakgrund i samband med placeringar föreslås att enskilda verksamheter ska skicka in handlingar rörande den enskilde till ansvarig socialnämnd för arkivering och att undantag görs från gallringsregler. Statens institutionsstyrelse påtalar behov av ändring av gällande bestämmelser vid en tillfällig placering då en ungdom avvikit från en placering, möjlighet till inlåsning under nattvila av ungdom som dömts enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU, samt utökade möjligheter till provtagning för att säkerställa drogfrihet vid de särskilda ungdomshemmen.

Socialtjänstförvaltningen har inget att erinra mot de föreslagna lagändringarna och anser inte heller att de föreslagna förändringarna borde leda till ökade kostnader för kommunernas socialtjänst.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Förslag till fördelning av medel till intressepolitiskt arbete

Dnr 421-0425/2006

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att fördela medel till nedanstående föreningar med angivna summor för år 2006.

1. Afasiföreningen i Stockholms län 30 000 kr

2. Astma- och allergiföreningen 30 000 kr

3. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 30 000 kr

4. Föreningen Autism 30 000 kr

5. Hörselskadade och döva barn med familjer, Föreningen för 30 000 kr

6. Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm 30 000 kr

7. FUB Stockholm 30 000 kr

8. Hörselskadades förening i Stockholm 30 000 kr

9. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län 30 000 kr

10. Intresseföreningen För Schizofreni/Centrala Stockholm 30 000 kr

11. NHR, Sthlm , Neurologiskt handikappades riksförbund 30 000 kr

12. Stockholms Dövas Förening 30 000 kr

13, Stockholms reumatikerförening 30 000 kr

14. Storstockholms lokalförening av RTP/RTP-StS 30 000 kr

15. Stockholms Stamningsförening 30 000 kr

16. Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad 30 000 kr

17. RSMH 30 000 kr

18. HSO Stockholms Stad 250 000 kr

19. DHR Stockholmsavdelningen 45 000 kr

20. SRF Synskadades förening i Stockholm 45 000 kr

21. PRO Samorganisation 100 000 kr

22. SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Stockholmsdistriktet 75 000 kr

Summa: 1 025 000 kr

2. Socialtjänstnämnden beslutar att resterande 25 000 kr tas ur organisations- och föreningsutskottets budget.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med organisationerna om det intressepolitiska arbetet och fördelningsprinciper inför 2007.

Det är glädjande att nämnden idag kan fördela över en miljon kronor till det viktiga intressepolitiska arbetet som bedrivs av funktionshindersorganisationer och pensionärsorganisationer. Organisationerna tillför staden värdefull kunskap och erfarenhet i beredningen av ärenden och utvecklingen av policy- och programfrågor. Det är dock viktigt att fortsätta diskussionerna med organisationerna om det intressepolitiska arbetet och om fördelningsprinciper inför 2007.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har av kommunstyrelsen beviljats extra medel om

1 mkr i budget för stöd till intressepolitiska organisationer år 2006. Denna summa ska gå till de intressepolitiska organisationer som medverkar i löpande utveckling av policy och programfrågor och som tillför förvaltningen värdefull kunskap och erfarenhet i beredningsfasen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Samtliga partier anslöt sig till detta förslag.

§24 Nämndens frågor

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamoten Monika Lindh (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) framlade en skrivelse om tillståndsgivning för vissa ideella organisationer som överlämnades till förvaltningen för beredning. Vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp) anslöt sig till skrivelsen.

§25 Förvaltningschefens information

Maj-Stina Samuelsson, enhetschef Socialjouren, informerade om Socialjourens insatser i samband med mottagandet av personer som evakuerats från kriget i Libanon.

Ingrid Kirbe, verksamhetsledare HVB barn och ungdom, informerade om planeringen inför Linggårdens förestående mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt avtal med Migrationsverket.