Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2006-10-24

Sammanträde 2006-10-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Bordlagda ärenden

11 Stockholms stads taltidning för synskadade

12 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Svar på remiss av förslag
Dnr 121-0396/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya ärenden

13 Månadsrapport per 2006-09-30

14 Förslag till organisation för ungdomstjänst i Stockholms stad

15 Studieresa till London 27-30 maj 2006, för att studera hur samverkan polis-socialtjänst är uppbyggd i frågor som berör ungdomskriminalitet och brottsofferstöd

16 Rapport om inköpsstudier m.m. avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad

17 Yttrande över remiss ”En bättre tillsyn av missbrukarvården” SOU 2006:57

18 Översyn av Stockholms stadsuppföljning

Svar på remiss
Dnr 106-0412/2006.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm

Svar på remiss
Dnr 106-0469/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Utökat åtagande för Checkpoint Center AB i entreprenad överenskommelse avseende alkohol- och narkotikarådgivning

21 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

22 Nämndens frågor

Deltagande i konferensen Familjehemsvården – Gemensamt når vi längre, den 8 november 2006 i Hallsberg

23 Förvaltningschefens information:

Skrivelse från HSO Stockholms stad om ökat anslag till handikapprörelsen
Dnr 421-0514/2006
Mötesinformation

Justerat den 30 oktober 2006
Lisbeth Westerlund, Sekreterare
Peter Lundén-Welden Karin Rågsjö

Plats: Socialtjänstförvaltningen, Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.
Tid: 15.00 – 15.15

Närvarande

Tjänstg. ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)
Jari Visshed (s) fr.o.m. § 22
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Karin Rågsjö (v)
Gertrud Brorsson (mp)
Hanna Broberg (m)
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Ewa Samuelsson (kd)

Tjänstg. ersättare
Jackie Nylander (v)
Victor Montero (s) t.o.m. § 21
Patrik Silverudd (fp)

Ersättare
Britta Andersson (s)
Stefan Nilsson (mp)
Kerstin Gustavsson (m)
Anita Hillerström Vagli (m)
Elias Wästberg (m)

Förhinder hade anmälts av ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamoten Abit Dundar (fp) samt ersättarna Inga Näslund (s), Björn Kron (s), Karin Gustafsson (s ), Malin Strid (fp) och Hardy Hedman (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Ulf Kristersson, Eva Sandberg, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 30 oktober 2006.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 september 2006 hade justerats den 2 oktober 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 19 oktober 2006 hade justerats den 19 oktober 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 28 september 2006 hade justerats den 2 oktober 2006.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 5 oktober 2006 hade justerats den 10 oktober 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 301-0010/2006, dnr 103-0473/2006, dnr 103-0474/2006, dnr 117-0495/2006, dnr 307-0505/2006, dnr 307-0506/2006, dnr 445-0510/2006 och dnr 307-0515/2006 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 15 september 2006 till och med den 6 oktober 2006 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 13 oktober 2006 hade justerats den 19 oktober 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Stockholms stads taltidning för synskadade – Bordlagt ärende

Dnr 121-0447/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en ny upphandling av produktionen av taltidningen.

Ärendet

Ansvaret för Stockholms stads taltidning för synskadade ligger sedan 1999 på socialtjänstnämnden. Genom ett avtal ligger uppdraget att producera tidningen - ”På tal om Stockholm” - på Iris Inter Media AB. Nu gällande avtal går ut den 30 september 2007. Avtalet kan inte förlängas ytterligare varför förvaltningen föreslår att en ny upphandling genomförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Policys för upphandling och konkurrensutsättning – Bordlagt ärende

Svar på remiss

Dnr 106-0396/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram två förslag till policydokument som anger hur staden ska arbeta med upphandling och konkurrensutsättning. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget och menar att dokumenten bör kunna lägga en bra grund för att arbetet med upphandling och konkurrensutsättning hanteras på ett likvärdigt sätt över staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§13 Månadsrapport per 2006-09-30

Dnr 201-0684/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per 2006-09-30.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Förslag till organisation för ungdomstjänst i Stockholms stad

Dnr 119-0468/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att fastställa att stadens arbete med påföljden ungdomstjänst ska samordnas i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag.

  2. Socialtjänstnämnden ger Precens i uppdrag att följa utvecklingen av stadens arbete med ungdomstjänst, samt att anordna utbildningar för kompetensutveckling i arbetet med unga lagöverträdare.

  3. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Från den 1 januari 2007 kommer ett antal ändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare att träda i kraft. Den viktigaste ändringen är att påföljden ungdomstjänst blir en fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år och att den blir en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera.

I syfte att säkerställa Stockholms stads beredskap att möta de nya kraven för arbetet med ungdomstjänst beträffande kvalitet, kontinuitet och likställighet i staden samt möjlighet till uppföljning föreslår förvaltningen att arbetet med påföljden samordnas genom BAS-verksamheten vid Stockholm HVB, barn och ungdom (BAS – Bromma Arbets- och Studiecenter). BAS har mångårig erfarenhet av att erbjuda handledarstödda praktikplatser till ungdomar samt av att arbeta med påverkansprogram. Finansieringen av samordningen torde vara möjlig genom de statliga bidrag som är avsedda till kommunernas arbete med ungdomstjänst. Medel bör därför särskilt avdelas i stadens budget med cirka 3 mkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Studieresa till London, England den 27 – 30 maj 2006, för att studera hur samverkan polis-socialtjänst är uppbyggd i frågor som berör ungdomskriminalitet och brottsofferstöd

Dnr 447-0492/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Elva medarbetare från stödcentra för unga brottsoffer inom Precens samt 18 poliser från olika närpolisområden i Stockholm genomförde den 27 – 30 maj 2006 en studieresa till London för att studera hur samverkan polis/ socialtjänst är uppbyggd i frågor som rör ungdomskriminalitet och brottsofferstöd. I Storbritannien är den kommunala socialtjänstens och polisens arbete kring frågor som berör ungdomskriminalitet och unga lagöverträdare reglerat sedan år 1998 i lagen ”The Crime and Disorder Act”. Enligt denna lag måste det i varje kommun finnas ett ”Youth Offending Team”, ett samarbetsorgan där samtliga myndigheter som arbetar med barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd är samlokaliserade. De myndigheter som detta samarbete gäller är i första hand polis, socialtjänst, skola och sjukvård. Teamen har även nära samarbete med ungdomsdomstolarna. Teamen har ett brett arbetsfält som täcker både individ- och familjestöd, brottsofferstöd, medling och brottsförebyggande verksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§16 Rapport om inköpsstudier m.m. avseende folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad

Dnr 447-0494/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner föreliggande rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Under perioden 2003/04 genomfördes ett antal inköpsstudier i Stockholms stad. År 2005 följdes detta upp med nya provköpsomgångar. Avsikten har varit att stadsdelsförvaltningarna ska komma igång med inköpsstudier kring folköls- och tobaksförsäljningen. Resultaten har blivit bättre och det är nu färre handlare som säljer folköl och/eller tobak utan att förvissa sig om kundens ålder. Under år 2006 har kommunfullmäktige fattat beslut om att samtliga stadsdelsförvaltningar ska genomföra inköpsstudier både vad gäller folköl och tobak minst en gång om året.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§17 En bättre tillsyn över missbrukarvården

Yttrande över remiss (SOU 2006:57)

Dnr 106-0432/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

  3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I betänkandet föreslås att länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsynsansvar ska förstärkas. Länsstyrelserna ska vara aktiva i sin tillsyn och särskilt beakta att tvångsvårdslagstiftningen efterlevs. Förvaltningen anser att det är ytterst angeläget att den lagstiftning som reglerar socialtjänstens ansvar inom missbruksområdet följs. En utökad tillsyn måste omfatta hela missbrukarvården inklusive de uppgifter som hälso- och sjukvården ansvarar för.

Utredningen anser att länsstyrelserna inte ska ges möjlighet att ta över ärenden och ansöka om tvångsvård, men diskuterar samtidigt möjligheten för länsstyrelserna att utfärda förelägganden med sanktioner om kommunen inte inleder utredning och/ eller ansöker om LVM/LVU. Förvaltningen menar att resonemanget är otydligt och skapar osäkerhet kring konsekvenserna för kommunernas handläggning av enskilda ärenden. Förvaltningen anser vidare att Socialstyrelsen måste ta ett utökat ansvar för att ge tydliga råd och anvisningar som stöd för kommunernas arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Översyn av Stockholms stads uppföljning

Svar på remiss

Dnr 106-0412/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Föreliggande översyn är ett led i utvecklingen av stadens integrerade ledningssystem för styrning och uppföljning, ILS. En kartläggande del redovisar externa och interna aktörer som följer upp verksamheter och en analytisk och kommenterande del relaterar uppföljningen till stadens ILS-rutiner samt lämnar förslag till förbättringar. I översynen föreslås bl. a. att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en uppföljningsmall i enlighet med stadens kvalitetskriterier och att basnyckeltalens användbarhet analyseras. Socialtjänstförvaltningen har inget att erinra mot de utredningar som översynen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna. Förvaltningen delar översynens uppfattning och anser att det finns skäl att förbättra uppföljningen av stadens verksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§19 Förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm Svar på remiss

Dnr 106-0469/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

I februari 2005 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret (SLK) i uppdrag att starta en samverkansgrupp mot klotter. Ett förslag till policy mot klotter och liknande skadegörelse har nu tagits fram. Förvaltningen delar uppfattningen att det är angeläget att staden arbetar aktivt för att förhindra klotter och liknande skadegörelse. Det framtagna förslaget till policy bör kunna ge ett bra stöd i detta arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§20 Utökat åtagande för Checkpoint Center AB i entreprenadöverenskommelse avseende alkohol- och narkotikarådgivning

Dnr 408-0502/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden godkänner en utökning av Checkpoint Center AB:s åtagande med totalt 250 samtal/aktiviteter under september – december 2006, dock till en högsta kostnad om 100 tkr.

  2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal enligt ovan.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har avtal med Checkpoint Center AB om att verksamheten ska erbjuda 1.500 samtal avseende alkohol- och narkotikarådgivning per år som ett alternativ till den kommunala rådgivnings- och behandlingsverksamheten som bedrivs inom Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende. För närvarande ringer fler sökande än verksamheten kan ta emot om prestationsvolymen inte ska överskridas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

Dnr 118-0457/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att förlänga gällande avtal med BOSSE till och med 2007-06-30.

  2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att inleda diskussioner med Stockholms läns landsting om förutsättningar för ett gemensamt avtal med BOSSE.

Ärendet

Stockholms stad har, sedan kommunaliseringen av omsorgen, haft ansvar för det ekonomiska stödet till BOSSE och ett belopp motsvarande skatteväxlingen 2,8 mkr avseende länet utbetalas årligen till verksamheten. Därutöver har BOSSE två avtal med Stockholms läns landsting (SLL). Den ekonomiska delen hanteras inom ramen för nämndens bidragsgivning till utomstående organisationer. Då stadens avtal och SLL:s avtal har olika tidsramar anser förvaltningen att stadens överenskommelse med BOSSE bör samordnas tidsmässigt med SLL:s avtal. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att förlänga samarbetet med BOSSE till och 2007-06-30. Vidare föreslås förvaltningen få i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett gemensamt avtal med SLL.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2006.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Nämndens frågor

Nämnden beslutade att ledamoten Gertrud Brorsson (mp) ska delta i konferensen Familjehemsvården – gemensamt når vi längre! den 8 november 2006 i Hallsberg.

§23 Förvaltningschefens information

Anmäldes skrivelse från HSO Stockholms stad om ökat anslag till handikapprörelsen, dnr 421-0514/2006.