Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Verksamhetsberättelse för 2006 samt bokslut med kommentarer för Socialtjänstnämnden

12 Anmälan av Miltonprojketet "Kartläggning av behov inom socialpsykiatrin för döva inom Stockholms län"

13 Kvalitetsgarantier år 2007-01-26

14 Slutrapport fån projektet ”Utredning och uppföljning i samarbete med klienten”

15 Skyddat boende för våldsutsatta flickor/kvinnor och andra insatser

16 Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet - kvittens på förvaltningsuppdrag

17 Förslag till inrättande av BBIC i Stockholms stad (Barns Behov i Centrum)

Dnr 105-0017/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av projekt ”Alternativ förmedling av sysselsättningstjänster för personer med psykiska funktionshinder”

19 Ökat anslag för organsiations- och föreningsutskottet

21 Förvaltningschefens information:

- Anmälan av överenskommelse om samverkan i brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar, chefssamrådet i City polismästardistrikt
Mötesinformation

Justerat den 20 februari 2007
Ulf Kristersson
Jackie Nylander
Lisbeth Westerlund, sekreterare

Plats:Virvelvinden, Stadshuset
Tid: 16.00 – 16.20

Närvarande

Ordförande Ulf Kristersson (m)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Anna Broman (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Jonas Nilsson (m) fr.o.m. § 13
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Tomas Rudin (s)
Karin Gustafsson (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Tjänstg. ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m) t.o.m. § 12
Jackie Nylander (v)
Malin Dahlberg Markstedt (s)

Ersättare
Bengt Carlsson (m)
Maryam Barkadehi (fp)
Dimitrios Soulios (s)
Cecilia Önfält (c)
Stefan Nilsson (mp)

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Arhe Hamednaca (s) och ersättarna Ulf Segander (m), Tina Ghasemi (m), Patrik Silverudd (fp) och Rolf Pettersson (s).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Fredrik Elgh, Eddie Friberg, Rita Kahn, Karin Melin, Kristin Norrbom, Eva Sandberg, Eva C Sandberg, Johan Stuart, Lisbeth Westerlund och Susanne Åkesson.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 20 februari 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 januari 2007 hade justerats den 1 februari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 12 februari 2007 hade justerats den 13 februari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 31 januari 2007 hade justerats den 5 februari 2007.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 1 februari 2007 hade justerats den 6 februari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 202-0031/2007, dnr 307-0021/2007, dnr 307-0022/2007 och dnr 307-0034/2007 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 15 januari 2007 till och med den 24 januari 2007 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 9 februari 2007 hade justerats den 15 februari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Verksamhetsberättelse för 2006 samt bokslut med kommentarer för socialtjänstnämnden

Dnr 201-0015/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet med kommentarer.

 2. Verksamhetsberättelsen samt bokslutet med kommentarer överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Enligt 2 kap. i stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder årligen avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till verksamhetsberättelsen ska nämndens bokslut fogas. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor och specifikationer ska lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd. I tjänsteutlåtandet anges nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten enligt kommunfullmäktiges beslut. I en särskild verksamhetsberättelse i två delar med bilagor beskrivs förvaltningens organisation och verksamheten under 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Av verksamhetsberättelsen framgår att antalet hemlösa har minskat mellan 2004 och 2006 och att andelen personer med de mest osäkra boendeförhållandena har minskat, samtidigt som andelen boende under mer långsiktiga former har ökat. Även om det finns mycket kvar att göra så anser vi att detta är en mycket positiv utveckling som visar att den politik som har bedrivits de senaste åren har varit framgångsrik.

Vi noterar att förvaltningen skriver om tak-över- huvudet garantin och att den har kunnat hållas fullt ut under året. Vi hoppas att moderaterna nu slutar försöka ta billiga poäng på att de ”återinför” tak-över-huvudet garantin och börja erkänna att den aldrig togs bort under förra mandatperioden.

Av verksamhetsberättelsen framgår också att antalet personer med ekonomiskt bistånd har minskat under 2006 på grund av den förbättrade arbetsmarknaden. Vi gläds över detta och hoppas att de borgerliga inte tar bort alla arbetsmarknadsprojekt som inleddes under förra mandatperioden utan att minskningen kan få fortsätta även under 2007. En aktiv arbetsmarknadspolitik behövs så att långtidsarbetslösa kan komma tillbaka till ett arbete, annars riskerar vi att få en grupp som hamnar utanför även i högkonjunktur.

§12 Anmälan av Miltonprojektet ”Kartläggning av behov inom socialpsykiatrin för döva inom Stockholms stad

Dnr 105-0010/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner anmälan av rapporten

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att tillskriva Kommunförbundet Stockholms län, KSL, att vidare undersöka förutsättningar för länsövergripande verksamhet för målgruppen.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att i samråd med stadsdelsförvaltningarna utarbeta förslag till utveckling av verksamheter för målgruppen utifrån kartläggningen och i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

I ett projekt med stöd av s.k. Miltonmedel har gjorts en kartläggning av behov inom socialpsykiatrin för döva i Stockholms län. Projektet har pågått i ett år och avslutades i januari 2007. I projektrapporten föreslås att det att det utvecklas en central länsövergripande socialpsykiatrisk enhet med teckenspråkskunnig personal med hela Stockholms län som upptagningsområde.

Förvaltningen anser att en länsgemensam verksamhet behöver diskuteras med övriga kommuner i länet innan ställning kan tas. Förvaltningen föreslår att frågan förs vidare till kommunförbundet Stockholms län, KSL, för fortsatta diskussioner. Förvaltningen tycker att det är angeläget att utreda vidare hur verksamheter kan samordnas samt hur kompetensen kan höjas i staden för arbete med personer som har psykiska funktionshinder och också är döva.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Kvalitetsgarantier år 2007

Dnr 113-0560/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

Ärendet

Verksamheter inom förvaltningen som vänder sig direkt till brukarna/ medborgarna formulerar kvalitetsgarantier utifrån stadens kvalitetsstrategi. Socialtjänstnämnden ska årligen godkänna aktuella kvalitetsgarantier. Uppföljning av kvalitetsgarantierna har hög prioritet i verksamheterna. Verksamheterna har olika sätt och metoder för denna uppföljning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Slutrapport från projektet ”Utredning och uppföljning i samarbete med klienten”

Dnr 402-0020/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstförvaltningen beslutar godkänna rapporten.

 2. Rapporten skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Ärendet

Stödteamet för män på Enheten för hemlösa har med hjälp av projektmedel på 990 tkr från länsstyrelsen under två år genomfört ett utvecklingsarbete och infört en systematisk utredningsmetodik i klientarbetet. Arbetsmetoden är nu införlivad i det dagliga arbetet på teamet. Positiva effekter av utvecklingsarbetet är bland annat att handläggarna fått ökad kunskap och förmåga att arbeta med motivationsprocesser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Skyddat boende för våldsutsatta flickor/kvinnor och andra insatser för målgruppen

Dnr 407-0149/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har fått i uppdrag att kartlägga boenden/ institutioner för våldsutsatta flickor/kvinnor. En förteckning över boenden som drivs i egen regi och med ekonomiskt bidrag från staden har sammanställts. I förteckningen redovisas också det utbud av jourverksamheter, rådgivning och stöd som sådana verksamheter erbjuder målgruppen. Under 2007 gör förvaltningen ett flertal satsningar för att förbättra omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet

Svar på uppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln

Dnr 402-0628/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på socialborgarrådets uppdrag.

Ärendet

Uppdraget innebär att förvaltningen ska föreslå åtgärder inom tre prioriterade områden. Dessa är följande:

· Insatser för att hjälpa de hemlösa barn och ungdomar som helt eller periodvis bor utanför hemmet på grund av svåra problem i hemmiljön.

· Individuellt riktat stöd till dem som ständigt återkommer till härbärgen, så att dessa i högre omfattning erbjuds rätt personligt stöd vid rätt tillfälle och kan ta sig vidare och ut ur sin situation, kan hjälpas ur sitt missbruk eller få psykiatrisk vård och påbörja resan tillbaka mot ett eget boende.

· Öka tillgången till tränings- och försökslägenheter för de hemlösa som är på väg mot egen bostad.

I tjänsteutlåtandet daterat den 5 februari 2007 redovisar förvaltningen nuläget inom de prioriterade områdena.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är utmärkt att utsatta barn och ungdomar prioriteras i ärendet. Under förra mandatperioden tog den förra majoriteten olika initiativ för att stärka barnperspektivet. Vi har bland annat initierat ”Barnstöd Stockholm” som genom breda utbildningsinsatser i stadsdelarna lyfter frågan om barnperspektivet i hela staden. Genom att prioritera utsatta barn och ungdomar satsade vi på de organisationer som arbetat med utsatta barn och ungdomar.

Vi måste värna kvalitén och vuxentätheten inom förskolan och skolan. För självklart är det så att ju mindre barngrupperna är på förskolorna desto lättare kan de barn som far illa upptäckas. Detsamma gäller självklart inom skolan. Vuxna som ser, hör och agerar i förskolan och skolan är en garant för att fånga upp barnen.

Barn som växer upp i missbruksmiljöer eller vars föräldrar har psykiska funktionshinder löper betydligt större risk att själva utveckla olika former av problem. De barn som far illa kan vi nå på MVC, BVC, i förskolan och skolan. Det är från de utsatta barnen som nyrekryteringen till missbruk och kriminalitet sker. Och det är nyrekryteringen som vi stenhårt måste jobba mot, att nå utsatta barn innan det går snett. Vänsterpartiet vill satsa ännu mer på förebyggande arbete. Det är därför olyckligt att skolan centraliseras. Kontakten mellan socialtjänsten och skolan samt mellan förskolan och skolan riskerar att försämras.

I ljuset av detta är det mycket märkligt att samordnarna för det brotts- och drogförebyggande arbetet nu är på väg att försvinna i tre stadsdelar, vilket knappast kan gynna det förebyggande arbetet i stadsdelarna.

Det är glädjande att även moderaterna börjar förstå vidden av den stigmatisering som en ensidig satsning på härbärgen innebär. Det uppsökande arbete på stadens härbärgen som den förra majoriteten initierade var ett steg i rätt riktning, som vi hoppas fortsätter.

I en stad där allmännyttans lägenheter privatiseras kommer det självklart att bli svårare att få fram försöks- och träningslägenheter. Vi i vänstern är oroliga för den utvecklingen och hur den kommer att drabba de hemlösa som väntar på en egen lägenhet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi tycker att de tre prioriterade områdena är bra, framför allt att det satsas på att hjälpa de hemlösa barnen och ungdomarna då det ofta innebär en speciell problematik.

För att minska hemlösheten måste man arbeta med att få människor att gå från tillfälliga nattlogilösningar, till permanenta bostäder. Det räcker alltså inte med att erbjuda ett tak över huvudet. Ofta krävs omfattande och olika insatser, exempelvis psykiatriskt stöd eller hjälp för att komma till rätta med ett drogberoende. Det är glädjande att även moderaterna börjar förstå vidden av den stigmatisering som en ensidig satsning på härbärgen innebär. Det uppsökande arbete på stadens härbärgen som den förra majoriteten initierade var ett steg i rätt riktning, som vi hoppas fortsätter.

Vi anser att regelverket för att få och få behålla en försöks- eller träningslägenhet borde ses över så att kraven är rimligt ställda och inte utestänger exempelvis hemlösa med husdjur.

Vi är fullkomligt övertygade om att avgörande för att motverka hemlösheten är en kraftfull allmännytta. Det första steget till ett eget boende tas ofta via hyresrätter i form av försöks- och träningslägenheter. År 2005 förmedlade stadens bostadsförmedling 263 sådana lägenheter. 98 procent kom från stadens egna bostadsbolag och två procent från privata hyresvärdar, trots massiva försök att förmå de privata värdarna att upplåta lägenheter till försöks- och träningslägenheter. När de borgerliga partierna nu säljer ut stadens hyresrätter medför det att det blir färre lägenheter att använda som försöks- och träningslägenheter. Man tar bort ett av de främsta kommunala verktygen för att komma tillrätta med hemlösheten.

Vi vill även betona att det är av avgörande betydelse för staden att uthålligt och strategiskt arbeta med olika former av uppsökande verksamhet. Personer som av olika anledningar har hamnat i ett socialt utanförskap och i hemlöshet behöver få möjlighet till dialog och därigenom motiv att bryta med sin situation och ta steget till olika rehabiliterande och stödjande insatser. Staden måste därför fortsätta att bedriva uppsökande verksamhet samt utveckla olika boendeformer med varierad grad av stöd i boendet beroende på vilken sorts problematik som den/de boende har. Samverkan med landstinget inom ramen för socialpsykiatrin behöver även förstärkas så att adekvata insatser finns utformade för de personer som så behöver. Insatser mot hemlöshet behöver även vara förebyggande. I det sammanhanget handlar det bland annat om att utveckla dialogen mellan socialtjänst och hyresvärd inför vräkningar. Tak-över-huvudet är det minsta samhället kan och ska åstadkomma.

Vi socialdemokrater frustreras över den låga ambitionsnivån som tycks ha stannat vid tak-över-huvudet hos den borgerliga majoriteten i stadshuset. Våra ambitioner rörande insatser mot hemlöshet är betydligt mer omfattande. Det handlar om olika typer av insatser i olika skeden av hemlöshet för den enskilde. Dels rör det förebyggande arbete för att motverka hemlöshet, det individstödjande och motiverande uppsökararbetet när en person trots allt har drabbats av hemlöshet, och det rehabiliterande arbetet med utformande av särskilda insatser då den enskilde är på väg ut ur sin hemlöshet.

På alla dessa tre områden krävs stor social kompetens hos såväl socialtjänst som hos frivilligorganisationer, så att den enskilde blir bemött med anpassad omsorg och för den enskilde relevanta stödinsatser.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Om man ska uppnå en nollvision mot hemlöshet är det viktigt att insatser görs så tidigt som möjligt. Att i möjligaste mån förhindra vräkningar är det absolut första steget. När en person ändå blivit hemlös måste relationer byggas så tidigt som det bara går i syfte att hjälpa personen ut ur hemlöshet. Därför är det viktigt att samarbetet mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer även i fortsättningen fungerar.

Det gemensamma problem som alla hemlösa har är att de inte har en bostad, Därutöver är problemen och därmed behoven av hjälp individuella och i många fall mycket komplexa.

Tak-över-huvud-garantin (TÖG) är en viktig signal att ingen ska behöva vara utan tak över huvudet och mat för dagen. Detta har ju också Sverige förbundit sig genom att man skrivit under konventionen om mänskliga rättigheter. TÖGen får dock inte bli en förvaring på härbärgen utan insatser för att motivera och stödja enskilda att gå vidare mot eget boende i nykterhet och en bra vård måste stärkas.

Tyvärr upplever fler av dem som arbetar ute på fältet och på härbärgen att risken är stor att de hemlösa fastnar där och därmed också blir mer slitna både fysiskt och psykiskt. De extra medel som har tilldelats för att förstärka TÖG bör fokusera på att personella resurser finns dagligen på härbärgena för att lotsa folk vidare i systemet. Det skulle vara av stor vikt om en socialsekreterare börjar sin dag på härbärgena för att därifrån ta hand om de som har akuta behov och även kontakta de stadsdelar som berörs. På så sätt skulle man få en ökad kontinuitet i arbetet mot hemlösheten.

Utöver detta är det också önskvärt att fler besök på härbärgen görs även på kvällarna.

Vi är också övertygade man redan i tidigt skede arbetar med att få fram ett fungerande nätverk runt individen som också har möjlighet att finnas kvar under en lång period även då hon/han har eget boende. Det handlar om socialtjänst, psykiatri, frivilligorganisationer såväl som privata nätverk.

§17 Förslag till inrättande av BBIC i Stockholms stad (Barns Behov I Centrum)

Dnr 105-0017/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Stockholms stad ansöker om licens hos Socialstyrelsen för att få arbeta enligt BBIC.

 2. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt socialtjänstnämnden att i samråd med stadsledningskontoret utforma en stads-övergripande utbildningsplan för BBIC.

 3. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt stadsledningskontoerets IT-enhet att genomföra en fullskalig implementering av BBIC i Paraplysystermet, inklusive E-learning.

Ärendet

Socialstyrelsen har i samarbete med sju kommuner/kommundelar och forskare tagit fram ett system för att underlätta systematisk dokumentation, planering och uppföljning av sociala barn- och ungdomsärenden, samt skapa nationell enhetlighet på området. Systemet benämns BBIC, Barns Behov I Centrum.

Socialtjänstförvaltningen anser att Stockholms stad bör införa BBIC. Kostnaderna för att ta fram en fullskalig anpassning av stadens IT-stöd för individ- och familjeomsorg, Paraplysystemet, samt kostnader för E-learning är beräknad till 6,7 – 7,2 mkr. Därutöver tillkommer kostnader för BBIC-utbildning. Total implementeringsperiod beräknas till två år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Anmälan av projekt ”Alternativ förmedling av sysselsättningstjänster för personer med psykiska funktionshinder”

Dnr 119-0374/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner anmälan av rapporten.

 2. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med stadsdelsförvaltningar och berörda organisationer utreda vidare förutsättningar för förmedling av sysselsättningstjänster till psykiskt funktionshindrade.

Ärendet

På uppdrag av socialtjänstnämnden har i ett särskilt projekt studerats förutsättningar för en förmedling av olika arbets- och sysselsättningstjänster för personer med psykiska funktionshinder. Projektet visar att det är önskvärt att samordna hela utbudet av arbets- och sysselsättningstjänster centralt. Förvaltningen föreslår att det som ett första steg utvecklas en hemsida där alla verksamheter finns representerade. Frågor som rör drift, biståndsbedömning, prissättning och lokalisering av förmedlingsverksamhet m.m. föreslås utredas vidare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner anmälan av rapporten.

 2. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och berörda organisationer utreda vidare förutsättningar för förmedling av sysselsättningstjänster till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda om förmedlingen kan drivas som socialkooperativ.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med stadsdelsförvaltningar och berörda organisationer utreda hur staden kan förstärka sitt stöd till införandet av sociala arbetskooperativ.

 5. Därutöver anförs följande.

Möjligheten till meningsfullt arbete eller sysselsättning är viktigt för alla, inte minst för människor med psykiska funktionshinder. Risken för återinsjuknande minskar dramatiskt om man har en ordnad vardag och möjlighet att påverka sin egen situation. Det är angeläget att arbetstillfällen och verksamheter för psykiskt funktionshindrade förmedlas övergripande i staden så att alla har möjlighet att få tillgång till den sysselsättning han/hon är bäst lämpade för.

Det finns en väldig kraft och energi i de verksamheter som drivs av brukare, vilket Fountain House och kooperativet KOS är ett utmärkt exempel på. Vi måste på alla sätt arbeta för att öka brukarnas delaktighet. Sociala arbetskooperativ har visat på bra möjligheter för psykiskt funktionshindrade att själva påverka sitt arbete och utvecklingen av denna. För många som har möjligheten att ingå i sociala arbetskooperativ har det bidragit till att de utvecklats som individer och flera har också gått vidare till studier och/eller reguljärt arbete. Att få delta i den gemenskap som ett socialt arbetskooperativ innebär är tillfrisknande i sig och alla får utvecklas i sin takt var för sig och tillsammans.

I Stockholm finns det en potential för bildande av sociala arbetskooperativ och socialtjänsten och staden bör finna stödformer så att fler kooperativ kan komma till stånd än de få som idag finns.

§19 Ökat anslag för organisations- och föreningsutskottet – omdisponering inom nämndens budgetram

Dnr 421-0045/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att 1 mkr inom nämndens anslag omdisponeras till organisations- och föreningsutskottet enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Vid organisations- och föreningsutskottets (OFU) sammanträde 2007-02-01 fattades beslut om fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007. Efter beslutet återstår endast 100 000 kr till den så kallade projektpotten. Detta innebär att utrymmet för nya organisationer och verksamheter i princip är obefintliga. I socialtjänstnämndens budget finns

1 mkr avsatta för organisationer som arbetar med intressepolitisk inriktning för år 2007. Motsvarande summa har 2005 och 2006 fördelats till 22 handikapporganisationer och svenska pensionärsorganisationer. Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att 1 mkr, som finns inom nämndens budgetram för intressepolitiskt arbete, omdisponeras till OFU.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att 1 mkr inom nämndens anslag disponeras till organisationer som arbetar med intressepolitisk inriktning.

 2. Därutöver anförs följande.

Det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte anser att organisationerna ska arbeta intressepolitiskt. Handikapporganisationerna har en unik kompetens inom tillgänglighetsområdet och utan deras kunskap kan inte staden nå målet om världens mest tillgängliga huvudstad. Att ta bort det intressepolitiska stödet till HSO, DHR, SRF och övriga handikapporganisationer blir ett hårt slag mot arbetet i handikappråden och försvårar samverkan med staden utifrån det handikappolitiska programmet.

OFU:s riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer omfattar inte det intressepolitiska arbetet, utan är endast tillämpliga på organisationernas arbete för att stödja sina enskilda medlemmar. Vår tidigare majoritet tog hänsyn till detta och har därför två år i rad anslagit särskilda medel för det intressepolitiska arbetet.

§20 Övriga frågor

Överlämnades skrivelse från ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman (s) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) om jobbgaranti till förvaltningen för beredning.

§21 Förvaltningschefens information

Anmäldes överenskommelse om samverkan i brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar, chefssamrådet i City polismästardistrikt, dnr 119-0043/2007

Överlämnades inbjudan till nämnden till seminarium om evidensbaserat förebyggande arbete i skolan den 25 och 26 april 2007.

Överlämnades inbjudan till nämnden till länskonferens om alkohol- och narkotikaförebyggande insatser den 20 april 2007.