Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärende

11 Upphandling av korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av lägervistelse, kollo.

Nya ärenden

12 Månadsrapport per 2007-02-28

Dnr 201-0002/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Plan för intern- och verksamhetsrevision år 2007

14 Centrum för gruppstöd för utsatta barn

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2006

16 Stödcentrum för unga brottsoffer – verksamhetsrapport

17 Remiss över SOU 2006:100 Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder samt SOU 2006:91 - Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare.

18 Om att införa obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk

19 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna missbrukare i oktober 2006

20 Folköls- och tobakstillsynen i Stockholm 2006

21 Ansökan om medel hos länsstyrelsen för utveckling av folköls- och tobakstillsynen

22 Tillsyn enligt 8 kap alkohollagen – yttrande över tillsynsrapport från länsstyrelsen

23 Socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av verksamheten för tillståndsgivning – yttrande över revisionsrapport

24 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsordning

25 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

26 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län till utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den kommunala missbruksvården

27 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser från Länsstyrelsen i Stockholms län

28 Slutrapport för Lotsprojektet 2005

29 Redogörelse för studieresa till Lissabon, Portugal

30 Övriga frågor - skrivelse från Gertrud Brorsson (mp) och Stefan Nilsson (mp) angående ensamkommande flyktingbarn och Barnens ö

Mötesinformation

Justerat den 28 mars 2007
Ulf Kristersson
Karin Rågsjö
Lisbeth Westerlund, sekreterare

Plats: Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr
Tid: 16.00 – 16.30

Närvarande

Ordförande Ulf Kristersson (m)

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Anna Broman (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Tomas Rudin (s)
Karin Gustafsson (s)
Arhe Hamednaca (s)

Tjänstg. ersättare
Ulf Segander (m)
Christina Elffors-Sjödin (m)
Malin Dahlberg Markstedt (s)
Stefan Nilsson (mp)

Ersättare
Bengt Carlsson (m)
Patrik Silverudd (fp)
Cecilia Önfält (c)
Dimitrios Soulios (s)
Jackie Nylander (v)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Peter Lundén-Welden (m), Jonas Nilsson (m), Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Gertrud Brorsson (mp) samt ersättarna Tina Ghasemi (m), Maryam Barkadehi (fp), Rolf Pettersson (s) och Mia Sundelin (s).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Fredrik Elgh, Anders Fall, Eddie Friberg, Fredrik Jurdell, Kristin Norrbom, Eva C Sandberg, Johan Stuart och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 28 mars 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 15 februari 2007 hade justerats den 20 februari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 19 mars 2007 hade justerats den 20 mars 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 15 mars 2007 hade justerats den 20 mars 2007.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 2 mars 2007 hade justerats den 6 mars 2007.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 13 och 21 december 2006 hade justerats den 16 och 31 december 2006, protokoll från sammanträden den 1, 8, 15 och 21 februari 2007 hade justerats den 6, 12, 20 och 28 februari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 117-0118/2007, dnr 307-0034/2007, dnr 307-0058/2007, dnr 307-0100/2007, dnr 307-0124/2007, dnr 440-0113/2007, och dnr 202-0128/2007 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 31 januari 2007 till och med den 5 mars 2007 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 mars 2007 hade justerats den 22 mars 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Upphandling av korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av lägervistelse, kollo

Dnr 431-0549/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad svarar genom socialtjänstnämnden för drift av sommar- och lovverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Insatserna görs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § p 6, korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Verksamheten riktar sig både till staden och länskommunerna. Den omfattar både egenregi- och entreprenadverksamhet.

Under 2004 upphandlade socialtjänstnämnden senast lovverksamhet. Nuvarande avtal gäller till 2008-01-31. Nämnden fattade i januari 2007 beslut om att en ny upphandling av verksamheten ska göras för perioden 2008-02-01 till 2010-01-31 med möjlighet till förlängning maximalt två år. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande förfrågningsunderlag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Månadsrapport per 2007-02-28

Dnr 201-0002/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 28 februari 2007.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2007. Förutsättningen är dock att kommunstyrelsen beslutar om i verksamhetsplanen föreslagna budgetjusteringar på sammanlagt 19,7 mnkr. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett nollresultat. Därutöver prognostiseras 12,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Plan för intern- och verksamhetsrevision 2007

Dnr 122-0094/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner planen.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningen en plan för internrevision respektive verksamhetsrevision för år 2007. Förvaltningen avser att fortsätta att utveckla verksamhetsrevisionen i enlighet med erfarenheter från år 2006 med beaktande av nya anvisningar från kommunstyrelsen som särskilt betonar betydelsen av uppföljningsbara mål, förstärkt resultatredovisning samt förstärkt analys och utvärdering av verksamheten. Internrevisionen kommer i huvudsak att fokusera på rutiner för ekonomi och personaladministration. Modellen för dokumentation av väsentlighets- och riskanalys kommer att vidareutvecklas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Centrum för gruppstöd för utsatta barn

Dnr 119-0019/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet

Vid socialtjänstnämndens sammanträde den 13 juni 2006 beslutades att inge ansökan till länsstyrelsen för utvecklingsbidrag till ett projekt med syfte att utreda lämplig form för ett Centrum för gruppstöd för barn som riskerar att fara illa. De grupper av barn som beskrivs i ansökan är barn till föräldrar med psykisk ohälsa, barn till föräldrar med missbruksproblem samt barn som har varit utsatta för att ha bevittnat våld i familjen.

Projektet påbörjades den 18 september 2006. Förvaltningen har varit i kontakt med samtliga stadsdelsförvaltningar samt tagit ett stort antal kontakter med andra myndigheter samt organisationer verksamma inom området, barn som far illa. Förvaltningen kan genom sin kartläggning konstatera att det finns behov av att utveckla ett Centrum för gruppstöd i stadens regi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2006

Dnr 105-0102/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4 2006.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Kvartal 3 2006 rapporterade stadsdelsnämnderna 23 ej verkställda beslut och 4 avbrott i verkställigheten inom stadens funktionshindersomsorg (FH) samt 32 ej verkställda beslut och 7 avbrott i verkställigheten inom stadens individ- och familjeomsorg (IoF).

Kvartal 4 2006 har stadsdelsnämnderna rapporterat 18 ej verkställda beslut och 4 avbrott i verkställigheten inom stadens funktionshindersomsorg (FH) samt 24 ej verkställda beslut och 16 avbrott i verkställigheten inom stadens individ- och familjeomsorg. Socialtjänstnämnden, Enheten för hemlösa, rapporterade 0 ej verkställda beslut inom IoF och FH.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Tomas Rudin m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Den person som söker hjälp i stadsdelarna ska alltid känna en trygghet i att samhället tar personen på allvar och personens behov på allvar. Det ska inte finnas något som helst tvivel om att det finns en rättstrygghet som garanterar att de beslut som fattas följs upp. I en stad ska självklart handläggningen av beslut utföras på samma sätt, nämligen snabbt. Att stadsdelarnas handläggning skiljer sig så pass mycket när det gäller icke verkställda beslut är förstås oerhört oroväckande. Att den nya majoriteten nu under hösten stoppade beslutet i fullmäktige om nya generösa riktlinjer för äldreomsorgen gör inte saken bättre.

När det gäller kontaktpersoner borde vi självklart återigen ha samma typ av rekryteringskampanj som vi genomförde under förra mandatperioden. Att låta barn och ungdomar vänta på kontaktpersoner är förödande. Det är en insats som ska komma direkt och som ofta dessutom tillsammans med andra insatser är beslutade i stället för exempelvis placeringar.

Att dessutom låta barn och ungdomar vänta på att få flytta till ett familjehem och behandlingshem är ett mycket stort avsteg från allt vad rättssäkerhet och ett självklart barnperspektiv heter.

Handikapprådet pekar på ett mörkertal för behoven hos personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ser fram emot den inventering som den tidigare rödgröna majoriteten tagit initiativ till och som under våren redovisar bland annat behovet av boenden och sysselsättning. Förvaltningen bör även följa upp att nämnderna verkligen redovisar alla beslut.

När det gäller brister i systemet är det resurser som behövs och inte pengsystem och borgarnas valfrihet som gäller vilket bolag som ska utföra insatserna. Den frihet som brukarna vill ha är snarare möjligheten att välja gruppboende eller servicehus i hela staden och att få bestämma innehållet i insatserna samt när och hur de ska utföras

§16 Stödcentrum för unga brottsoffer - verksamhetsrapport

Dnr 119-0101/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen i tjänsteutlåtandet och verksamhetsrapporten.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att pröva möjligheten att inarbeta stödcentrum för unga brottsoffer i budgeten för socialtjänstnämnden från 2008.

Ärendet

Stödcentrum för unga brottsoffer och medling startade som ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten och socialtjänstförvaltningen år 1999. Orsaken var en kraftig ökning av antalet unga brottsoffer mot slutet av 1990-talet, samt att unga brottsoffer ofta är i behov av ett helt annan sorts stöd än vuxna. Under den tid stödcentra har varit verksamma har de tydligt visat sig uppfylla ett stort, tidigare delvis dolt, behov. Den stora efterfrågan visar att verksamheterna fyller en viktig funktion för ungdomar som har blivit utsatta för brott och behöver bearbeta sina upplevelser. Verksamheterna bidrar till att brottets skadeverkningar, exempelvis offrets rädsla för att bli utsatt för nya brott, reduceras så att han eller hon kan återgå till ett normalt fungerande liv.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut samt att besluta att pröva möjligheten att inarbeta stödcentrum för unga brottsoffer i budgeten för socialtjänstnämnden från 2008.

§17 Remiss över SOU 2006:100 Ambition och ansvar – slutbetänkande av Nationell psykiatrisamordning samt SOU 2006:91 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare

Dnr 106-0033/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remiss över Ambition och ansvar, slutbetänkande av Nationell psykiatrisamordning, SOU 2006:100 och SOU 2006:91 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelesen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att förbättra situationen för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Inte minst betonas behovet av helhetssyn och samverkan mellan olika huvudmän. Förvaltningen anser att utredningen ger många bra förslag till förbättringar för målgruppen. Förvaltningen konstaterar också att förslagen förutsätter stora resurstillskott på såväl statlig som landstings- och kommunnivå för att kunna genomföras. Förvaltningen är överens med psykiatrisamordningen om att det är viktigt att satsa resurser på att förebygga psykisk ohälsa och vill betona att detta är ett ansvar för ett stort antal aktörer i samhället. Förvaltningen välkomnar förslaget att avsätta särskilda forskningsmedel inom området psykisk hälsa och menar att dessa bör användas i en bred satsning inom både det medicinska och psykosociala området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Tomas Rudin m.fl. (s) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) anmälde följande särskilda uttalande.

Den nationella psykiatrisamordnaren har gjort en stor insats för att stärka strukturen för de personer som är psykiskt funktionshindrade, psykiskt sjuka och lider av psykiska besvär. Psykiatrireformen som genomfördes 1995 i ett decennium av sparbeting inom kommuner och landsting har inte följts upp tillräckligt av ansvariga myndigheter. Tolv år senare kan vi se konsekvenserna i form av fler hemlösa med samsjuklighet, bristande resurser för barn och ungdom samt även bristande resurser, metoder och strukturer för dem som drabbas av psykisk sjukdom.

Den nationella psykiatrisamordnaren har lagt en utomordentlig grund för hur ett gott arbete inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan hjälpa de som är psykiskt funktionshindrade, psykiskt sjuka och lider av psykiska besvär.

En målgrupp som är oerhört viktig att satsa på är ungdomar och unga vuxna, här behövs ökade resurser, metodutveckling och en bättre screening för att tidigt upptäcka exempelvis deprimerade unga människor. Stockholms stad behöver tillsammans med landstinget utveckla ”light mottagningar” som snabbt kan genomföra samtalsserier och förebygga en mer allvarlig depression.

Den Nationella Psykiatrisamordnaren har pekat på vikten av sysselsättning och utslussning i arbete. Fountain House har med sin verksamhet lyft just dessa frågor och det finns mycket staden tillsammans med de statliga ansvariga myndigheterna kan åstadkomma.

§18 Om att införa obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk

Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)

Dnr 119-0612/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen anser att Ann-Katrin Åslund (fp) i sin skrivelse tar upp en angelägen fråga om hur man skulle kunna motverka ungdomars missbruk av alkohol och andra droger genom strukturerade föräldrasamtal när en ungdom har påträffats berusad. Inom Stockholms stad besitter Maria Ungdomsenhet en stor kompetens inom området. Förvaltningen bedömer att Maria Ungdomsenhet i samarbete med stadsdelsförvaltningarna bör kunna utöka sitt erbjudande om strukturerade föräldrasamtal av den typ som avses i skrivelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Lena Kling (fp) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) anslöt sig.

En viktig del i det förebyggande arbetet mot ungdomars alkoholmissbruk är att engagera föräldrarna i ett tidigt stadium. För att säkerhetsställa detta måste obligatoriska föräldrarsamtal införas då en minderårig person påträffas berusad. Det är mycket viktigt att samtalet sker inom 7 dagar för att denna åtgärd ska ge bästa effekt.

§19 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna missbrukare under år 2006

Dnr 119-0111/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har uppdragit åt socialtjänstförvaltningen att fortlöpande genomföra kartläggningar av missbrukssituationen i Stockholm. I uppdraget ingår att redovisa statistik om missbrukare aktuella hos stadsdelsnämnderna och socialtjänstförvaltningens Enhet för hemlösa, samt att visa på tendenser inom missbruksområdet. Föregående räkning genomfördes år 2004. Föreliggande rapport redovisar främst de aktuella siffrorna för 2006. Vissa jämförelser görs med tidigare mätningar. Totalt redovisas en liten minskning av antalet aktuella missbrukare från 20 år och uppåt i årets räkning i förhållande till den mätning som gjordes 2004. Trenderna hos de olika stadsdelsnämnderna är olikartade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Tomas Rudin m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se att insatserna som vår förra rödgröna majoritet gjorde nu även kan mätas i en liten minskning av antalet aktuella missbrukare. Även en minskning av antalet missbrukare i den yngsta målgruppen tyder på minskad nyrekrytering. Antalet kvinnor som missbrukar har också minskat något. Vad som är oroande är att antalet personer som har alkohol som huvuddrog har ökat så markant. Speciellt gäller det unga vuxna.

I rapporten lyfts även fram hur viktiga socialarbetarna är för missbrukarna. Hela 98 % av missbrukarna har träffat en socialsekreterare och de har en nyckelroll för att motivera missbrukarna att gå vidare. Här satsade vår förra majoritet på stora utbildnings- och kompetensinsatser.

Det som är tydligast är att det arbete som vår förra majoritet prioriterade så starkt har gett utdelning. Hemlösheten i gruppen missbrukare har minskat med 17 % i jämförelse med mätningen 2004. Vårt arbete med försöks- och träningslägenheter har gett många missbrukare en lägenhet.

Utförsäljning av allmännyttan som nu ska genomföras av de borgerliga partierna kommer att minska antalet försöks- och träningslägenheter. Bostadsrättföreningarna vill sälja sina lägenheter, inte hyra ut dem. Det kommer att drabba dem som är i behov av tränings- och försökslägenheter, självklart är det de hemlösa som kommer att få betala kanske det högsta priset för omvandlingen.

§20 Folköls- och tobakstillsynen i Stockholm 2006

Dnr 119-0053/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I Stockholms stad fanns det vid utgången av 2006 1 112 försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet för folköls- och tobakstillsynen OL2. Av dessa sålde 579 folköl och 1 033 tobaksvaror. Under 2006 har kommunfullmäktige fattat beslut om reviderade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen. Av riktlinjerna framgår att varje försäljningsställe ska få ett tillsynsbesök och att minst en inköpsstudie ska genomföras årligen. Inköpsstudien ska omfatta samtliga försäljningsställen. Information om utfallet av inköpsstudien ska meddelas försäljningsstället. Under 2006 genomförde dock inte alla stadsdelsförvaltningar inköpsstudier. De inköpsstudier som gjordes visade genomsnittligt att butikerna blivit något bättre på att kontrollera ålder i samband med försäljning av tobaksvaror. Någon förändring av benägenheten att kontrollera ålder vid folkölsförsäljningen kunde inte konstateras under 2006.

Två beslut fattades under 2006 att meddela förbud mot fortsatt folkölsförsäljning. Tio varningar meddelades under samma period. Sex förelägganden meddelades enligt tobakslagen.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Ansökan om medel hos Länsstyrelsen i Stockholms län för utvecklingsarbete av folköls- och tobakstillsynen

Dnr 119-0052/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden ansöker om 125 tkr hos Länsstyrelsen i Stockholms län för utvecklingsarbete om folköls- och tobakstillsynen i Stockholm.

Ärendet

Ansvaret för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm ligger på stadsdelsnämnderna. Vid sammanställning av statistik för folköls- och tobakstillsynen 2006 för Stockholms stad framgår att de flesta stadsdelsförvaltningar besökt de försäljningsställen som ligger i deras område. Statistiken visar dock på att det fortsättningsvis är förhållandevis lätt att köpa folköl och tobaksvaror på ett försäljningsställe i Stockholm. För att få köpa tobaksvaror eller folköl finns ett lagligt krav på att den som lämnar ut varan ska förvissa sig om mottagarens ålder.

Det är angeläget att Stockholm utvecklar folköls- och tobakstillsynen ytterligare. För att utveckla arbetet behöver staden sammantaget få en bild av vad försäljningsställena anser om den nuvarande tillsynen. Socialtjänstförvaltningen vill sända ut en enkät till samtliga handlare i Stockholm för att bland annat inventera vad det är som brister i butikernas egentillsyn. Parallellt med denna enkät föreslås även en enkät sändas ut till ungdomar som ännu inte fyllt 18 år. Syftet med den enkäten är att vinna kunskap om ungdomarnas eventuella erfarenhet att köpa folköl och/eller tobak.

Undersökningen beräknas kosta totalt omkring 250 000 kronor och socialtjänstnämnden föreslås ansöka om medel för halva kostnaden hos länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Tillsyn enligt 8 kap. alkohollagen – yttrande över tillsynsrapport från länsstyrelsen

Dnr 117-0513/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till länsstyrelsen.

 3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Länsstyrelsen riktar i rapporten kritik mot socialtjänstförvaltningen och mot socialtjänstnämndens tillståndsutskott. Kritiken avser att förvaltningen och utskottet inte tillämpat de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för serveringstillstånd samt att inte i tillräcklig grad ha beaktat polismyndighetens yttranden. Förvaltningen delar inte länsstyrelsens uppfattning. Förvaltningen och utskottet har utifrån utredningar och individuella bedömningar gjort en annan bedömning av sakförhållandena i de granskade ärendena än länsstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Tomas Rudin m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande, till vilket tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) anslöt sig.

Vi tolkar länsstyrelsens kritiska rapport som att den anser att socialtjänstnämnden alltför vidlyftigt beslutat om sena serveringstider, i strid med kommunfullmäktiges riktlinjer och på gränsen till lagstridigt. Detta är intressant att beakta mot bakgrund av det utspel som moderaterna nyligen gjorde beträffande dygnet- runt öppna krogar, särskilt som det förslaget inte ens har lagts fram för oss andra i socialtjänstnämnden.

I övrigt instämmer vi med förvaltningen och håller med om att det är orimligt att bedöma situationer utifrån polisyttranden som är ett till två år gamla.

§23 Socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av verksamheten för tillståndsgivning – yttrande över revisionsrapport

Dnr 122-0035/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till revisionskontoret.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning av socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av tillstånds- och tillsynsfrågor som rör servering av alkoholhaltiga drycker. Revisionskontoret konstaterar att socialtjänstnämnden har etablerat en fungerande handläggning av serveringstillstånd. Dock har nämnden i sin kommunikation och i sina föreskrifter inte fokuserat på mer komplexa risksituationer, till exempel på sofistikerade korruptionsrisker i tillståndsgivningen eller i samband med tillsyn. Skyddet avseende risk för mutor och annan otillbörlig påverkan kan således förbättras i vissa avseenden. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet revisionskontorets synpunkter och rekommendationer och lämnar kommentarer i anlutning till rekommendationerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsordning

Dnr 103-0065/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen.

Ärendet

Ändringarna och kompletteringarna i delegationsordningen berör områdena Förvaltningsorganisation, Ekonomi, upphandling m.m., Personalärenden, Alkoholärenden och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Förlängning av avtal med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter

Dnr 118-0104/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förlänga avtalet med BOSSE till och med 2010-06-30 enligt bilagt avtal.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Stockholms stad har, sedan kommunaliseringen av omsorgen, haft ansvar för det ekonomiska stödet till BOSSE (= BOStads- och SErvicecenter för personer med funktionshinder) och ett belopp motsvarande skatteväxlingen 2,8 mkr avseende länet utbetalas årligen till verksamheten. Därutöver har BOSSE två avtal med med Stockholm läns landsting (SLL). Det ekonomiska stödet hanteras inom ramen för nämndens bidragsgivning till utomstående organisationer.

Förvaltningen föreslår att BOSSE även fortsättningsvis hanteras inom ramen för stöd till utomstående organisationer. Avtalstiden föreslås bli tre år och BOSSE åläggs att rapportera utförda prestationer till förvaltningen inför nämndens tertialrapporter och bokslut. Förvaltningen föreslår vidare att BOSSE årligen lämnar en s.k. kvalitetsrapport till stadens funktionshinderombudsman. Således föreslår förvaltningen att avtalet med BOSSE förlängs till och med 2010-06-30 enligt bilagt avtal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län till utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den kommunala missbruksvården

Dnr 409-0069/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel med 151 tkr avseende perioden augusti 2007 – augusti 2008 för utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den kommunala missbruksvården.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I dagsläget finns det inget fungerande dokumentationssystem för att kvalitetssäkra det arbete som bedrivs på öppenvårdsmottagningarna för ungdomar/unga vuxna. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att ett sådant system utvecklas för att på ett bra sätt kunna beskriva målgruppen och för att analysera om de metoder/insatser som görs idag är verksamma och därmed kunna utveckla behandlingsmetoder som tillgodoser målgruppens behov.

Förvaltningen ser mycket positivt på det samarbete som hittills skett mellan Stockholm, Göteborg och Malmö inom detta område och föreslår därför att socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel med 151 tkr avseende perioden augusti 2007 – augusti 2008. Parallellt med denna ansökan söker också öppenvårdsmottagningarna i Malmö och Göteborg utvecklingsmedel från sina respektive länsstyrelser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§27 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 119-0619/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser med 730 tkr kronor avseende perioden februari 2007 - februari 2008 i arbetet med behandlingsmodellen BSFT (Brief Strategy Family Therapy for Adolescent Drug Abuse) på Maria Ungdomsenhet.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Den forskning som bedrivits och bedrivs på Maria Ungdom visar att många familjer/ungdomar har en väldigt komplex problematik. Det är därför av yttersta vikt att nya behandlingsmetoder utvecklas för att på bästa sätt kunna tillmötesgå olika behov.

Förvaltningen ser mycket positivt på Maria Ungdomsenhets nära samarbete med aktuell forskning och ambition att utveckla missbruksarbetet och förslår därför att socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser avseende perioden februari 2007 – februari 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§28 Slutrapport från Lotsprojektet 2005

Dnr 405-0097/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Tjänsteutlåtandet skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade år 2005 320 tkr till Lotsprojektet som är ett samarbete mellan socialtjänsten, polisen och landstinget för att fånga upp och erbjuda vård och behandling till tunga narkotikamissbrukare på identifierade drogarenor i Stockholm. En utvärdering av projektet har gjorts och en slutrapport med ekonomisk redovisning ska nu inges till länsstyrelsen. Lotsverksamheten permanentades under 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Slutrapporten om ”Lots för livet” visar tydligt att en strukturerad uppsökande verksamhet har en oerhörd betydelse för aktiva narkomaner. Den förra majoritetens mål med ökad samverkan mellan staden, landstinget och polisen gav en mycket bra utdelning för de aktiva narkomaner som ingick i projektet. Det mest intressanta är att behandlingsinsatserna inleddes trots att ingen patient hade aktuell planering från socialtjänsten. Lärdomen är att missbrukare ska sökas upp och motiveras vidare. Socialtjänstens arbete måste ha en uppsökande karaktär för att nå de mest nedgångna missbrukarna.

§29 Redogörelse för studieresa till Lissabon, Portugal

Dnr 307-0505/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner redogörelsen.

Ärendet

FamVux har, liksom andra verksamheter inom förvaltningen, en relativt stor andel klienter med invandrarbakgrund. Förvaltningen ser positivt på att verksamheten satsar på kompetensutveckling i avsikt att utveckla metoder och arbetssätt som kan leda till att målgruppen får adekvat hjälp med sina missbruks- och sociala problem. Att engagera kontaktpersoner med invandrarbakgrund samt fortsatta insatser för att hitta lämpliga familjehem, blir viktiga delar i utveckling av FamVux insatser för klienterna. Det studiebesök som genomförts har tillfört verksamheten erfarenheter hur man på andra håll tar sig an den speciella problematik som målgruppen har.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§30 Övriga frågor

Socialtjänstnämnden beslutade överlämna följande skrivelser till förvaltningen för beredning.

Om ensamkommande flyktingbarn och Barnens ö från Gertrud Brorsson (mp) och Stefan Nilsson (mp), dnr 119-0107/2007.

Om Lightmottagningar för Unga vuxna från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v), dnr 119-0160/2007.

Om hemtagning av myndiga som har varit placerade från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v), dnr 119-0159/2007

§31 Förvaltningschefens information

Anmäldes förvaltningsuppdrag Nya riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad, dnr 445-0143/2007.

Förvaltningschefen påminde nämnden om att anmäla deltagande till Juridik för förtroendevalda.

Förvaltningschefen informerade om Kollo 2007 – lovverksamhet för funktionshindrade.

Förvaltningschefen föreslog nämnden att 2 ledamöter/ersättare från majoriteten och 2 ledamöter/ersättare från oppositionern skulle delta i nordisk storbykonferens i Odense 7 – 9 oktober 2007. Nämnden beslutade om deltagande enligt förslaget.

__________________________