Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-08-28

Sammanträde 2003-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören informerar om de ärenden som ska behandlas Läs mer... vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

A. Allmänna ärenden - öppet nämndsammanträde

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (4/9)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(12/6, 19/6)

_________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

Inkomna medborgarförslag

a. förslag på flera farthinder på Solhemsvägen samt 30 målat på vägen.

_____________________

4 Förslag till revidering av regeringens storstadssatsning i Tensta/Hjulsta för perioden juli – december 2003 Återremitterat ärende.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-08.
(D nr 030 – 485 / 02)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till revidering av regeringens storstadssatsning i Tensta/Hjulsta för juli – december 2003 i enlighet med detta utlåtande.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på remiss av förslag till inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter för Järva friområde

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-06-13.
(D nr 004 – 195 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens
tjänsteutlåtande om Järva friområde som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om erforderliga initiativ för fördjupat programarbete och projektering av kunskapscentret Inspiratorum.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss av motion om omsorgen om de funktionshindrare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-30.
(D nr 505 – 175 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss om omsorgen om funktionshindrade.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss av förslag till nya bostäder i kv Skänninge

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-04.
(D nr 302 - 240 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag att bygga på ytterligare en våning på åtta hus vid Tesnta allé.

2. Stadsdelsnämnden framför behov av tre smålägenheter för särskilt boende.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fortsatt verksamhet vid Kulturkaféet i Tensta träff

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-11.
(D nr 008 – 279 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att inte ge något ytterligare bidrag till Arbetslösas förening som bedriver Kulturkaféet i Tensta träff.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ansökan om föreningsbidrag från Spånga Tennis- och Bordtennisklubb

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-06.

Förslag till beslut

1. Ansökan från Spånga Tennis- och Bordtennisklubb avslås, eftersom anslagna medel till föreningsbidrag är förbrukade.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nedläggning av Hjulsta fritidsgård och inrättande av Träffpunkt Hjulsta i Hjulstaskolan

(D nr 407 – 233 / 03)

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-07-25.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar om nedläggning av Hjulsta fritidsgård samt inrättande av Träffpunkt Hjulsta i Hjulstaskolan enligt förvaltningens förslag.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Beslut om godkännande av förslag till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-28.
(D nr 303 – 30 / 03)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium till en total investeringskostnad om 105,3 Mkr i kostnadsläge 2002-09-01 samt att den slutliga hyran beräknas efter det nya ramavtal som kommunfullmäktige förväntas fastställa.

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att medel för i projektet ventilationsombyggnad, 22 Mkr enligt dagens hyresavtal alternativt 4,5 Mkr enligt kommande ramavtal, tilldelas detta ombyggnadsprojekt.
______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Provisorisk förskolepaviljong i kvarteret Barbara, Johanneslundsvägen 9-11

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag att uppföra en provisorisk förskolepaviljong i kvarteret Barbara, Johannelundsvägen 7-9.
___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Önskemål på åtgärder i stadsdelen inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2004.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i stadsdelen, inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2004, i enlighet med detta tjänsteutlåtande och överlämnar detta till gatu- och fastighetsnämnden.

2. Stadsdelsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

__________________________

14 Klagomål från medborgare om bilskrot mm samt uppställning av arbetsfordon på villatomt i Flysta.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-08.
(D nr 310 – 225 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgares klagomål i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos miljöförvaltningen om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________
SPÅNGA - TENSTA ALLMÄNNA ÄRENDEN
STADSDELSNÄMND 2003-08-28
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Servicelinje för Bromstensområdet

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-05.
(D nr 346 – 466 / 02 och 305 – 187 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens utlåtande till landstingets färdtjänst.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Begäran om utredning och yttrande från JO om nämndens beslut inför och under konflikten 26 – 28 maj 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-06-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsrapport avseende Fristad sjukhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-07-16.
(D nr 506 – 309 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Månadsrapport juli 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-14.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Kvalitetsgarantier 2003. Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-06-17.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för perioden 2003-08-29 till 2004-08-29.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Utseende av nytt personuppgiftsombud

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-07-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att Yvette Glantz Rosdahl ersätter Björn Erdal som personuppgiftsombud.

2. Stadsdelsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att anmäla förändringen till Datainspektionen.

____________________

21 Anvisningar för hantering av privata medel

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-05-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rutinerna och beslutar att de ska tillämpas inom stadsdelsförvaltningen.

_________________

22 Anmälan av att ramavtal tecknats avseende handledningstjänster

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-07-10.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________

23 Anmälan av svar från Gatu- och fastighetskontoret

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

Anmäles Gatu- och fastighetskontorets svar

a. 2003-06-10 gällande Önskemål från medborgare om att göra Törnbuskstigen i Solhem till återvändsgata.
Gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott avslog 2003-04-24 medborgarens önskemål.
(D nr 341 – 323 / 02)

b. 2003-06-12 gällande Ytterligare önskemål om åtgärder för att försvåra bilåkande på grönområde mellan Solhem och Tensta.
Önskemålen kommer att införas på den framtida prioriteringslistan.
(D nr 305 – 11 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

24 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-06-12.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________

25 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokal handikapprådets sammanträde
2003-06-10.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

26 Inkomna allmänna offentliga handlingar juni-juli 2003

Anmäles rubricerade förteckning2003-08-01.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av socialtjänstnämndens beslut om rekrytering och stöd till kontaktpersoner enligt LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-13.
(D nr 505 – 186 / 03)
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna anmälan.

_________________

28 Remiss av betänkande från Hundansvarsutredningen

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-13.
(D nr 099 – 310 / 03)

Förslag till beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

_____________________

29 Anmälan av beslut, rektor till Bromstensskolan

Utsänds endast till ledamöter och ledningsgrupp

Anmäles att stadsdelsdirektör Jack Kindberg och barn- och ungdomschef Cathrine Önnestam 2003-06-25 beslutat anställa xxxxxxxxxxxxxxxx som rektor vid Bromstensskolan from 1 juli 2003 och tillsvidare.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

_______________________

30 Rättegångsfullmakt

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-08-14.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om förordnande av rättegångsombud enligt nedanstående fullmakt.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelningFullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice
stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

______________________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Tomi Liljeqvist (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Awad A Hersi (mp) tom § 231
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)

Anmält förhinder
Björn Begner (m), Carola Petrini (m), Rashad Rached Abdel Al (v), Patrick Simonson (kd), Ann-Katrin Åslund (fp)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl och Cathrine Önnestam, vik. avdelningschef Gabriel Marawgeh och nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 200 - 231 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 60-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.25.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Tomi Liljeqvist,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2003-09-04

§200 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Tomi Liljeqvist att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2003-09-04.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 10/2003 från 2003-06-12 blivit justerat 2003-06-19.

______________________

§201 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a. förslag på flera farthinder på Solhemsvägen samt
”30” målat på vägen.

(D nr 305 – 314 / 03)

b. förslag att måla fasaderna på bostadshus i Tensta
i glada färger och ”Äventyrsbad” på Järvafältet.

(D nr 001 – 326 / 03)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

_________________________

§202 Förslag till revidering av regeringens storstadssatsning i Tensta/Hjulsta för perioden juli – december 2003. Återremitterat ärende.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-08.

(D nr 030 – 485 / 02)

ÄRENDET

Stadsdelen har sammanlagt tilldelats drygt 136 mkr för arbete med storstadssatsningen i Tensta/Hjulsta. Av dessa återstår 8,8 mkr att förbruka för perioden juli-december 2003 och vissa ändringar i fördelningen föreslås av dessa återstående medel. I vårpropositionen i april 2003 föreslog regeringen att 40 mkr tillförs storstadspolitiken, i första hand för att fasa över storstadsarbetet i annan finansiering. Någon fortsatt tilldelning 2004 uteblev trots att avtalet sträcker sig till 2005. Detta kommer att drabba de flesta åtgärder mycket hårt.

Stadsdelens behov av resurser inom ramen för regeringens nya 40 mkr redovisas i detta ärende.

Vid stadsdelsnämndens möte den 12 juni återremitterades ärendet till förvaltningen med uppdrag att skriva fram ett nytt ärende där varje förändring tydligt framgår.

I det ärende som nu förelåg hade förvaltning redovisat vilka ändringar som föreslogs för olika åtgärder. Vissa justeringar föreslogs för att några projekt avslutats och för att några beräknas kosta mindre pengar, och vissa projekt föreslogs förlängas för att inte belasta ordinarie budget. Förlängningen gällde tre åtgärder; Brå(brottsförebyggande), projektledare för Kvinnojouren samt genomförandekostnader.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till revidering av regeringens storstadssatsning i Tensta/Hjulsta för juli – december 2003 i enlighet med detta utlåtande.

_______________________

§203 Svar på remiss av förslag till inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter för Järva friområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-06-13.

(D nr 004 – 195 / 03)

ÄRENDET

Gatu- och fastighetskontorets och stadsbyggnadskontorets förslag till inriktningsprogram för Järvafältet har sänts på remiss till bl a stadsdelsnämnden. Programmet grundar sig bl.a. på en undersökning, som utrednings- och statistik-kontoret gjort på uppdrag av stadsbyggnadskontoret. Uppdraget gick ut på att undersöka hur friområdet används idag och hur det kan förbättras för rekreation och naturupplevelser.

Förslaget till inriktningsprogram utgår från tanken att aktiviteter av olika slag placeras närmast bebyggelsen i norra respektive södra Järva och att orörd naturmark finns i mitten. Till planerade aktiviteter hör lek- och sportfält, bollplaner, ridverksamhet, koloniområden, friluftsbad. Naturmarken ska rustas upp, våtmarker planeras anläggas, Igelbäcken ska restaureras. Hornboskap, highland cattle, föreslås beta landskapet så att det inte växer igen.

Förvaltningen ansåg att inriktningen för Järva friområde som helhet är bra. Den bärande idén i Framtidsbildens förslag för Järva friområde är att skapa möten i olika former – mellan människa och natur, mellan människa och människa, och mellan människa i nutid och historia.

Ett naturreservat föreslås bildas. Det hindrar enligt uppgift inte förändringar, som följer syftet med reservatet, som t.ex. byggande av kompletterande rekreationsanläggningar. Det kan indelas i zoner, där vissa kan vara orörda, men andra kan tillåtas byggas på.

Eggeby gård föreslås få ett utomhusbad. Ett bad är bra för Eggeby och för befolkningen.

Förvaltningen ansåg, att inriktningsprogrammet kan tjäna som övergripande planeringsdokument framöver. Respektive huvudman har ansvar för att objekten kostnadsberäknas och läggs fram för beslut av fullmäktige i budget- och flerårsbudgetsamman-hang. Förvaltningen förutsatte, att nämnden får tillfälle att yttra sig på nytt, när de olika projekten studerats närmare. Det var viktigt att framhålla, att stadsdelsnämnden inte kan ta på sig något ansvar för anläggningar som föreslås i inriktningsprogrammet. Ansvaret måste respektive huvudman behålla.

Vid behandlingen av kommunfullmäktiges förslag till budget 2003 beslutades att: ”Förslag om att bygga ett Science center på Järvafältet skall prövas inom ramen för utvecklingsarbetet av Järvaområdet.” Frågan får, enligt det gemensamma tjänste-utlåtandet, belysas i samband med remitteringen av programmet för Järva friområde.

Förvaltningen ansåg det viktigt för hela Järvaområdet och hela Stockholm att Inspiratorum byggs.

YRKANDEN

Ledamoten Folke Nässla (mp) yrkade gemensamt för mp+s+v

- att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag

- att tillstyrka ett fortsatt programarbete under vissa förutsättningar, (se beslutet)

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från mp+s+v.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande om Järva friområde som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden tillstyrker ett fortsatt programarbete under förutsättning att

- Miljöförvaltningens synpunkter i tjänsteutlåtande

Dnr 2003-001674-251 daterad 2003-05-19 följs.

- Motorkrossbanan flyttas senast år 2004.

- Begravningsplatsen förläggs enligt alternativ 1, det vill säga i området kring Hägerstalund. Begravningsplatsens totala storlek maximeras till 10 hektar.

- Ridverksamheten bör inte förläggas till flera platser än de nuvarande.

- Bilvägar till p-platser i anslutning till gemensamma anläggningar skall vara så korta och små som möjligt.

- Friluftsbadet vid Eggeby gård planeras och byggs snarast då anläggningen länge har efterfrågats.

- Nätstängslet kring Igelbäcken på vissa sträckor rivs för att ersättas av mer tilltalande inhägnad typ vegetation, gärdesgårdar etc.

- Samtliga vägar skall ha god belysning.

- Befintliga grusvägar behålls som grusvägar och underhålls så att de inte blir alltför dammiga och gropiga.

- Huvudmännen för Eggeby Gård och övriga mötesplatser inom friområdet ges långsiktiga möjligheter att bedriva och utveckla sina verksamheter.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om erforderliga initiativ för fördjupat programarbete och projektering av kunskapscentret Inspiratorum.

För att Järvafältets dalgång skall upplevas som den natursköna och rika plats för såväl människor som naturens flora och fauna som beskrivs i tjänsteutlåtandet krävs även andra åtgärder. De stora trafiklederna som omger området på 3 sidor orsakar barriäreffekter, buller och avgaser från trafiken samt negativa effekter av trafikbelysningens spridning in i området. Trafikområdena tar för mycket plats i ett värdefullt landkap mellan bostäder och naturmark. De åtgärder som tidigare beskrivits av Vägverket är klart otillräckliga och alltför kortsiktiga med hänsyn till investeringen av de planerade åtgärderna och till resultat. Först när trafiklederna fått en utformning och planering som tillmötesgår människors och naturens villkor för en god och hållbar miljö kan programarbetet genomföras med gott och förväntat resultat. Snabbspårvägens dragning intill Kymlingelänken är bra.

Zoneringen av friområdet så att fritidsaktiviteter med mera ligger perifert intill omgivande bostadsområden tycker vi är bra. Detta möjliggör att lokal angöringstrafik och parkeringsplatser kan ordnas med relativt små ingrepp i natur- och kulturlandskapet. Trafik till och från Eggeby Gård som ligger centralt i området måste minimeras.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstegörande ersättarna Uno Gustin (kd) och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

I inriktningsprogrammet har man utgått från att en snabbspårvägsviadukt över friområdet föreslås i en sträckning mellan Rinkeby och Kista. Snabbspårvägen föreslås nu istället gå via Ursvik till Kista och således inte passera Rinkeby.

Trots att beslut fattats av den nuvarande majoriteten i stadshuset om att förorda en dragning mellan Ursvik och Kista vill vi förorda att snabbspårvägen dras så att den kommer till nytta för invånarna i Spånga-Tensta och Rinkeby. En sträckning mellan Ursvik och Kista kommer inte att förbättra kommunikationerna mellan Norra och Södra Järva ett stort behov och önskemål som framförts av många instanser och enskilda medborgare. Vi anser att beslutet om det nuvarande förslaget till sträckning snarast bör omprövas.”

______________________

§204 Remiss av motion om omsorgen om de funktionshindrare

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-30.

(D nr 505 – 175 / 03)

ÄRENDET

En motion av Kristina Axén Olin (m) gällande omsorgen om
de funktionshindrade har remitterats till stadsdelsnämnden
för yttrande. Motionären föreslår att omsorgen om de funktionshindrade ska centraliseras och att kommunfullmäktige ska ge stadsledningskontoret i uppdrag att förbereda ett införande av valfrihetssystem inom omsorgen om de funktions-hindrade och att utreda hur detta på bästa sätt kan organiseras.

Förvaltningen ansåg att de problem som finns inom omsorgen
för funktionshindrade inte är av organisatorisk art utan handlar mer om bristen på resurser. Med nuvarande schabloner går det inte att driva gruppboenden för fyra boende, som riktlinjerna anger, oavsett om besluten fattas centralt
eller lokalt.

Vissa fördelar kunde förvaltningen se med att centralisera vissa delar t.ex. den myndighetsutövning som rör olika boendeformer. Då skulle färre personer handlägga dessa ärenden och en specialisering utvecklas. Ett sådant synsätt kan dock överföras på stadsdelarnas samtliga ärendetyper och måste vägas mot närhetsprincipen som handläggning i stadsdelen innebär och dess fördelar. Lokalt placerade handläggare i stadsdelen gör att brukarna lätt kan besöka sin handläggare. Detta är speciellt viktigt i invandrartäta områden, där språksvårigheter gör att man hellre söker upp sin handläggare än ringer.

Sammantaget ansåg förvaltningen att fördelarna med närhet mellan brukare och beslutsfattare övervägde.

Förvaltningen betonade vikten av att kriterierna är tydliga för att erbjuda bostad med särskild service och sker på likartade grunder i staden. Centrala utbildningar, nätverks-träffar och fortsatt utveckling av riktlinjer ansåg förvaltningen viktiga.

YRKANDEN

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) yrkade att stadsdelsnämnden skulle stödja motionens intentioner om central administration

och utförande samt att införa en valfrihetsmodell enligt motionen.

Ledamoten Bengt Porseby (fp) yrkade att tillstyrka Kristina Axén Olins förslag om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att införa ett valfrihetssystem och att utreda hur detta på bästa sätt kan organiseras, samt anförandetext.

Tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) anslöt sig till Bengt Porsebys yrkande.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss
om omsorgen om funktionshindrade.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Tomi Liljeqvist, Christer Grunder och Madeleine Jacobsson (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att som svar på remissen anföra följande:

Stadsdelsnämnden stödjer motionens intentioner om central administration och utförande av omsorgen av de funktions-handikappade samt att införa en valfrihetsmodell enligt motionen.”

Reservation mot beslutet anmäldes även av ledamoten Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättarna Uno Gustin (kd)
och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

 1. Att tillstyrka Kristina Axén Olins förslag om att ge stads-ledningskontoret i uppdrag att införa ett valfrihetssystem inom omsorgen om funktionshindrade och att utreda hur detta på bästa sätt kan organiseras.

 2. Att därutöver anföra följande:

 3. Rätten till lika behandling över hela staden, liksom rätten till valfrihet, är två av de mest grundläggande principerna för en god omsorg för funktionshindrade. Samtidigt bygger en stor del av omsorgen på möjligheter till en nära kontakt mellan den enskilde och stadens förvaltning, liksom möjligheten till en snabb uppföljning av stödet till den enskilde.

Vi ser ingen motsättning i att ha en lokalt förankrad omsorg för funktionshindrade, och rätt till valfrihet och lika-behandling över hela staden. Men en god utbildning och kompetensutveckling för personalen skapas förutsättningar för likabehandling, oavsett vilken stadsdel man tillhör. Inom såväl förskola, grundskola som äldreomsorg finns i dag exempel på god valfrihet inom verksamheter som organiseras i stadsdelarna. Dagens system, där stadsdelarna ansvarar för omsorgen för funktionshindrade, bör därför bestå.

Däremot finns det mycket som kan förbättras inom handikapp-omsorgen. Valfriheten är ett sådant område, där många funktionshindrade i dag upplever en ”stadsdelsarrest” som hindrar dem från att delta i exempelvis dagverksamheter i andra stadsdelar. Därför bör motionens förslag om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att införa ett valfrihets-system inom omsorgen, och utreda hur detta på bästa sätt
kan organiseras, tillstyrkas.”

_____________________

§205 Remiss av förslag till nya bostäder i kv Skänninge

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-04.

(D nr 302 - 240 / 03)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag med tilläggsbestämmelser som möjliggör påbyggnader i en våning av åtta hus vid Tensta Allé. Påbyggnaden rymmer sammantaget ca 60 smålägenheter som avses upplåtas med hyresrätt.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna detaljplane-förslaget och föreslog vidare nämnden att framföra ett behov av tre smålägenheter för särskilt boende i de planerade påbyggnaderna.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att
i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag samt att dessutom framföra önskemål om att bottenlägenheter frigörs för handel och hantverk.

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från s+v+mp.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag att bygga på ytterligare en våning på åtta hus vid Tensta Allé.

 2. Stadsdelsnämnden framför behov av tre smålägenheter för särskilt boende.

 3. Stadsdelsnämnden framför önskemål om, att bottenlägenheter frigörs för handel och hantverk.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Tomi

Liljeqvist (m), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättarna Uno Gustin (kd) och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag.”

_______________________

§206 Fortsatt verksamhet vid Kulturkaféet i Tensta träff

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-11 samt skrivelse från Spånga-Tensta kulturkommitté 2003-08-12, från somaliska föreningar 2003-08-18 samt från Lärarförbundet 2003-08-25.

(D nr 008 – 279 / 03)

ÄRENDET

Kulturkafé Tensta Träff startades 1999 av Arbetslösas förening för att skapa en mötesplats, bedriva en lunch- och kafé-servering samt ha ett kulturutbud. Ett flertal personer som har praktiserat på kaféet har fått arbete.

Föreningen har från 1999 fått bidrag från storstadssatsningen.

Föreningen ansöker nu om 130 000 kr för hösten 2003 för kultur- och mötesverksamhet samt praktikantutbildning. Ansökan avser inte lunchverksamheten.

Trots att förvaltningen ansåg att kulturkaféet bedriver en bra verksamhet och att det är angeläget med ändamålsenliga mötesplatser i stadsdelen fanns inget ekonomiskt utrymme inom storstadssatsningen eller inom den ordinarie budgeten för ytterligare bidrag till kulturkaféet. Förvaltningen föreslog därför avslag på ansökan.

YRKANDEN

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd att utge ett verksamhetsbidrag på 130 000 kr till kulturkaféet för 2002.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade gemensamt för v+s+mp att medge 90 000 kr för återstoden av 2003 samt att medlen bör anslås från nämndens buffert.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för yrkandet från v+s+mp.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att för återstoden av 2003 medge ett bidrag om 90 000 kr till de arbetslösas förening.

 2. Medlen bör anslås från nämndens buffert.

Tensta kulturkafé är mycket uppskattat såväl som träffpunkt för en social samverkan mellan olika grupper av innevånare som ett lämpligt forum för öppen föreningsverksamhet. Den hittillsvarande verksamheten har praktiskt bidragit till integrationssträvandena i området, ett förhållande som måste ses som mycket positivt. Det är därför viktigt att verksamheten, trots stadsdelens besvärliga ekonomiska situation kan fortsätta i alla fall under 2003.

För 2004 är det risk för att stadsdelens ekonomi kan bli
än mer besvärande varför det finns skäl att undersöka möjligheterna till att begränsa verksamhetens kostnader samt finna andra finansieringsmöjligheter utöver de hittillsvarande föreningsanslagen.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättaren Uno Gustin (kd) och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

Stadsdelsnämnden beslutar att utge ett verksamhetsbidrag på 130 000kr till Kulturkaféet i Tensta träff för år 2003.

Att i övrigt anföra

Majoritetspartierna i Stockholms stad har i budgeten för 2003 klart uttalat att ett prioriterat område inom kulturen ska vara kulturverksamhet ute i förorterna. Trots detta uttalande och trots en skattehöjning på 50 öre har klimatet för en levande förortskultur hårdnat ordentligt under det innevarande året. Tensta Konsthall har fått sina möjligheter att verka kraftigt reducerade. Bokpratet för skolbarn på biblioteket har upphört och nu föreslås en nedläggning av Kulturkaféet i Tensta träff. Kulturkaféet bedriver en omfattande verksamhet med mycket små resurser. Det handlar då både om program-verksamheten och den praktikverksamhet som resulterat i att många personer gått vidare till andra arbeten, en kostnads-effektiv verksamhet i alla avseenden. Kulturkaféet har tidigare fått anslag från storstadssatsningen och denna möjlighet är nu uttömd. Vi anser ändå att det handlar om vilken kulturverksamhet som majoriteten nu väljer att prioritera.

Istället för att ge Kulturkaféet möjlighet att fortsätta verksamheten har majoriteten valt att anställa ytterligare
en kultursekreterare på halvtid. Man väljer alltså att lägga ner en fungerande kulturverksamhet för att istället anställa en kulturbyråkrat vars arbetsuppgift ska vara att förbättra kulturutbudet i stadsdelen, då måste det istället vara möjligt att avsätta resurser till Kulturkaféet.”

______________________

§207 Ansökan om föreningsbidrag från Spånga Tennis-och Bordtennisklubb

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-06.

(D nr 008 – 251 / 03)

ÄRENDET

Klubben söker medel för ett integrations- och jämställd-hetsprojekt som den tidigare fått bidrag till.

Förvaltningen föreslog att avslå ansökan eftersom anslagna medel till föreningsbidrag är slut.

BESLUT

1. Ansökan från Spånga Tennis- och Bordtennisklubb avslås, eftersom anslagna medel till föreningsbidrag är förbrukade.

________________________

§208 Nedläggning av Hjulsta fritidsgård och inrättande av Träffpunkt Hjulsta i Hjulstaskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-07-25.

(D nr 407 – 233 / 03)

ÄRENDET

Hjulsta fristidsgård drivs på entreprenad from 2000. Avtalet är uppsagt till 2003-12-31.

I verksamhetsprogram för 2003 och flerårsprogrammet för åren 2004 – 2006 framgår att verksamheten vid Hjulsta fritidsgård beräknas övergå i kommunal regi från år 2004 och hur övergången ska ske kommer att utredas närmare.

Hjulstaskolan har lämnat förslag på öppen verksamhet i skolans lokaler för såväl ungdomar som vuxna med följande verksamhetside:

Verksamheten ska vara öppen varje kväll, även helger och lov med undantag för del av sommarlovet. Verksamheten ska inrymma såväl öppen verksamhet som planerade aktiviteter utifrån önskemål. Läxhjälp och övrigt studiestöd av modell onsdagsöppet ska finnas med. Verksamheten ska vara öppen för Hjulstaskolans högstadieelever och andra elever i samma ålder, boende i Spånga-Tensta. De som inte går i Hjulstaskolan ansöker om medlemskort i Träffpunkt Hjulsta. Även före detta elever och andra ungdomar upp till 18 års ålder kan få tillträde.

Konsekvensen av ett antagande av Hjulstaskolans koncept och finansiering för detta, innebär att nuvarande öppna verksamheten vid Hjulsta fritidsgård läggs ner. Den verksamhet som idag bedrivs i Hjulstagårdens nedre plan med musikverksamhet och dansverksamhet beräknas dock fortsätta i Hjulstaskolans regi.

Att utnyttja skolans lokaler kvällstid är på sikt kostnads-effektivt och tanken om ”skolan mitt i byn” som träffpunkt är tilltalande, eftersom området lider brist på bra samlings-lokaler. Här kan vuxna och unga ges förutsättningar att mötas och aktiveras och ett större antal ungdomar kan troligast nås genom skolan. Konceptet Träffpunkt Hjulsta ligger också i linje med det förebyggande arbetet med Trestadsprojektet i Hjulstaskolan, vilket bland annat innebär arbete med för-bättrat skolklimat, utökat föräldraengagemang och innehållsrik fritid.

Förvaltningen föreslog att Hjulstaskolans koncept antas.

YRKANDEN

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd att nämnden beslutar om förnyad upphandling av Hjulsta fritidsgård samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ finansieringsform för Träffpunkt Hjulsta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

Omröstning begärdes.

Voteringsordning fastställdes enligt följande: Den som biträder förvaltningens förslag röstar ja. Den som inte vill det röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Eva Andersson-Ney (s), Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s).

Följande nej-röster avgavs: Ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Bengt Porseby (fp) samt tjänstgörande ersättarna Uno Gustin (kd) och Jan Håkansson (fp).

Stadsdelsnämnden hade med 7 röster mot 6 bifallit förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar om nedläggning av Hjulsta fritidsgård samt inrättande av Träffpunkt Hjulsta i Hjulstaskolan enligt förvaltningens förslag.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Tomi

Liljeqivst (m), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m),

Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättarna Uno Gustin

(kd) och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att stadsdelsnämnden beslutar om en förnyad upphandling av Hjulsta fritidsgård samt att ge till förvaltningen som uppdrag att utreda alternativ finansieringsform för Träffpunkt Hjulsta.

Båda ungdomsrådet och gårdsrådet stödjer bevarandet av Hjulsta fritidsgård i sina skrivelser. Ungdomsrådet har till syfte att tillvara ungdomarnas intressen inom vårt område. Därför bör man lägga särskild vikt vid deras synpunkter.

Träffpunkt Hjulsta är ett utmärkt förslag till verksamhet för att utöka skolans tillgänglighet utanför lektionstiden. Träffpunkten kommer även att nå de ungdomar som idag inte vistas på de olika fritidsgårdarna inom stadsdelsområdet. Däremot är det olyckligt att förvaltningen ställer den nya träffpunkten mot den etablerade fritidsgården.

Man ska ha respekt för alla de ungdomar som inte vill befinna sig i skolans lokaler även på sin fritid. Man kommer knappast heller på tanken att föreslå att vuxna ska tillbringa sina fria kvällar på sina arbetsplatser.

Hjulsta fritidsgård som är en väl etablerad verksamhet inom området ska finnas kvar. Förvaltningen bör studera någon alternativ finansieringsform för det nya positiva initiativet till Träffpunkt Hjulsta.”

______________________

§209 Beslut om godkännande av förslag till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-28.

(D nr 303 – 30 / 03)

ÄRENDET

Utbildningsnämnden beslöt 2001-08-20 att ge utbildnings-förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och kostnadsberäkning för ombyggnad och upprustning av Spånga gymnasium. Anledningen var att många lokaler i skolan är i behov av upprustning, att skolan saknar nästan helt tillgänglighetsanpassning och att den av arbetsmiljö-inspektionen belagts med vite om ventilation inte åtgärdats senast 2004-09-15.

Ombyggnaden beräknas börja ht 2004 och stå klar till ht 2006.

Utbildningsnämnden och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska båda besluta i ärendet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslog nu stadsdels-nämnden att godkänna förslaget till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium samt att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av investeringskostnad och medel för ventilationsombyggnad.

BESLUT

 1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium.

 2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium till en total investeringskostnad om 105,3 Mkr i kostnadsläge 2002-09-01 samt att den slutliga hyran beräknas efter det nya ramavtal som kommunfullmäktige förväntas fastställa.

 3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att medel för i projektet ventilationsombyggnad, 22 Mkr enligt dagens hyresavtal alternativt 4,5 Mkr enligt kommande ramavtal, tilldelas detta ombyggnadsprojekt.

______________________

§210 Uppförande och inhyrning av förskolepaviljong i kvarteret Barbara, Johannelundsvägen 9-11.

Förelåg tjänstutlåtande 2002-08-26.

(D nr 303 – 337 / 03)

ÄRENDET

I området Sundby-Flysta kommer under hösten 2003 och
i början av 2004 att finnas behov av ca 25 förskoleplatser. Den planerade förskolan i kvarteret Minken kommer under 2005/2006 att ge en permanent lösning av antalet förskoleplatser.

För att kunna tillgodose behovet av förskoleverksamhet och garantera plats i området föreslog förvaltningen att en paviljong med två avdelningar uppförs på tomten Johannelunds-vägen 7-9. Byggstart behöver ske snarast så att förskolan kan tas i bruk under senare delen av höstterminen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag att uppföra
  en provisorisk förskolepaviljong i kvarteret Barbara, Johannelundsvägen 7-9.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,1 mkr för beställarstöd, 0,5 mkr till förprojektering, 0,6 mkr för särproduktionskostnader samt 0,5 mkr för startkostnader, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

______________________________

§211 Önskemål på åtgärder i stadsdelen inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2004.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-08.

(D nr 399 – 184 / 03)

ÄRENDET

I likhet med tidigare år uppmanar gatu- och fastighetskontoret förvaltningen att inkomma med en prioriteringslista över önskemål på åtgärder i den yttre miljön. Listan ska vara ett hjälpmedel inför deras budgetarbete.

De flesta föreslagna åtgärder bygger på inkomna skrivelser
och synpunkter från medborgare och andra verksamma i stads-delen. Projekt som redan påbörjats eller åtgärder som ansluter till större projekt typ Spånga Station och centrum är inte medtagna.

Förvaltningen föreslog nu nämnden att godkänna förvaltningens förslag och överlämna det till gatu- och fastighetsnämnden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i stadsdelen, inför gatu- och fastighetskontorets arbete med verksamhetsplan 2004, i enlighet med detta tjänsteutlåtande och överlämnar detta till gatu- och fastighetsnämnden.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner omedelbar justering av paragrafen.

__________________________

§212 Klagomål från medborgare om bilskrot mm samt uppställning av arbetsfordon på villatomt i Flysta.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-08.

(D nr 310 – 255 / 03)

ÄRENDET

En medborgare klagar på att det på villatomten Långvretsvägen 58 i Flysta bl.a. finns gamla bilar, bildelar och bilskrot sedan minst ett tiotal år tillbaka.

Förvaltningen ansåg att tomten ger ett mycket ovårdat intryck. Då det finns risk för läckage från bildelar eller annan sanitär olägenhet, föreslog förvaltningen att ärendet förs över till miljöförvaltningen för vidare utredning.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgares klagomål i enlighet med detta ärende.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos miljöförvaltningen om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om vidare utredning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________

§213 Servicelinje för Bromstensområdet

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-05.

(D nr 346 – 466 / 02 och 305 – 187 / 03)

ÄRENDE

SL har meddelat, att landstingets färdtjänst from nästa år kommer att ta över huvudmannaskapet för servicelinjerna.

Med anledning av meddelandet föreslog förvaltningen att nämnden beslutar översända tjänsteutlåtandet till den nya huvudmannen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens utlåtande till landstingets färdtjänst.

____________________

§214 Begäran om utredning och yttrande från JO om nämndens beslut inför och under konflikten 26 – 28 maj 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-06-23.

(D nr 002 – 283 / 03)

ÄRENDET

Vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har i skrivelse till justitieombudsmannen anmält nämndens ordförande alternativt stadsdelsnämnden för beslutet att inte öppna skolorna under skolvaktmästarnas strejk 26 – 28 maj i år. Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig i ärendet.

I tjänsteutlåtandet redogjorde förvaltningen för vilka beslut som fattats och hur verksamheten fungerat. Två av skolorna berördes inte, Hjulstaskolan och Bromstensskolan. Vid övriga skolor bedrevs verksamhet på olika sätt såväl ute som inne.

Förvaltningens uppfattning var att visserligen bedrevs delar av verksamheten improviserat men att det på det hela taget fungerade väl under de tre dagar skolvaktmästarna strejkade. Avdelningen för barn och ungdom hade en kontinuerlig kontakt med varje enhet under strejkperioden och ansåg att stora delar av verksamheten kunde ske enligt planering, eftersom skolorna varje läsår i slutet av vårterminen genomför studiebesök, idrottsdagar, lägerskolor och naturexkursioner.

Nämnden föreslogs att överlämna tjänsteutlåtandet till JO som svar på remissen.

YRKANDEN

Ledamoten Bengt Porseby (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd

 1. avslag till förvaltningens förslag till beslut samt

 2. framlade förslag till svar på remissen och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsförvaltningen beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Tomi Liljeqvist (m) Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättarna Uno Gustin (kd) och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna nedanstående utlåtande

Bakgrund

Kommunalarbetarförbundet beslutade att säga upp avtal med kommunförbundet från och med april 2003 för omförhandling under pågående avtalsperiod. Under april månad pågick förhandlingar mellan parterna utan resultat. Kommunalarbetarförbundet varslade om olika stridsåtgärder
som nyanställningsblockad och strejk för olika grupper i
14-dagarsperioder.

Det fanns alltså gott om tid för stadsdelsnämndens politiska majoritet till förberedelser för att minska effekterna vid
en eventuell strejk med åtföljande problem att hålla skolorna öppna. Denna möjlighet utnyttjades inte.

Samtliga barnskötare vid stadsdelsnämnden strejkade under tiden 12-26 maj.

Måndagen den 26 maj gick samtliga kommunals medlemmar i stadsdelen ut i strejk utom de som arbetade inom förskola, äldreomsorg och handikappomsorg. Bland de som strejkade fanns skolvaktmästare, helt i enlighet med det lagda varslet.

Stadsdelsnämnden behandlade vid sitt ordinarie sammanträde
den 22 maj frågan om vilka åtgärder som måste vidtagas om skolvaktmästarna skulle gå i strejk påföljande måndag. Folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna i nämnden yrkade

-att i händelse konflikten inte var löst på måndagen den
26 maj skulle nämnden öppna skolorna så att undervisning
kunde genomföras.

-att förvaltningen skulle få i uppdrag att lämna ut nycklar och info om larmfunktionen under fredag 23 maj samt att förklara beslutet omedelbart justerat.

Socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet yrkade

Att invänta ytterligare information från staden. Skolplikt
ska gälla.

Efter att nämndens majoritet begärt ajournering följde ett uppehåll på 1tim och 10 min.

Bland åhörarna på stadsdelsnämndens öppna sammanträde fanns flera av stadsdelens rektorer med anledning av att de i detta läge var mycket angelägna om ett besked angående öppethållande av skolorna för att kunna organisera arbetet och komma med relevant information till skolans personal, elever och föräldrar.

Nämndens majoritet fattade efter ajourneringen beslut helt i enlighet med det yrkande som lagts av s,v och mp. Detta betydde att rektorerna inte fick några riktlinjer att arbeta efter.

Nämndens opposition reserverade sig till förmån för det egna förslaget.

Måndagen den 26 maj hölls ett extra sammanträde då strejken redan pågått en hel dag utan andra riktlinjer givna än att avvakta ytterligare information från staden och att skolplikt ska gälla, nämndens vice ordförande Ann-Katrin Åslund hade den 23 maj kl 15.00 via e-mail sänt en skriftlig begäran om extra sammanträde på söndag kväll alternativt måndag morgon.

Vid extrasammanträdet rapporterades om läget ute på skolorna under den första dagen.

Enligt den muntliga rapport som gavs vid mötet framkom att situationen varit synnerligen varierande vid stadsdelens olika skolor. Denna dag ägde ett mycket kraftigt åskväder rum och på flera skolor stod små barn livrädda ute på skolgården med kraftiga blixtar på nära håll och så småningom slagregn. Skolbyggnaden var låst. På Solhemsskolan vittnade personalen om att olyckstillbud var nära att inträffa då livrädda 6-åringar, utan tanke på att se sig för, sprang rakt över trafikerade vägar för att ta sig till sina hem mitt i åskvädret. Det fanns inte någon möjlighet för personalen att stoppa dem.

Oppositionen, fp,m och kd i stadsdelen yrkade vid sammanträdet att samtliga skolor som hållits stängda på grund av strejken den 26 maj skulle öppnas dagen därpå och hållas öppna fram till skolavslutningen.

Majoriteten beslutade istället att vidta lämpliga åtgärder för att tillse att lämpliga lokaler för den obligatoriska skolverksamheten skulle hållas tillgängliga. De delegerade också till ordföranden att besluta om erforderliga åtgärder för att verksamheten skulle kunna genomföras. Oppositionen reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.

På frågan vilka lokaler majoriteten avsåg svarades att det inte skulle vara något problem eftersom det fanns gott om kyrkor, föreningslokaler och även nämndrummet. Enligt vad
som erfarits var dock varken församlingar eller föreningar vidtalade på måndagkvällen. Enligt förvaltningens redovisning har inte heller sådana lokaler använts under strejken.

Detta beslut togs trots den muntliga information förvaltningen givit angående händelser under måndagen.

Alla nämndledamöter hade tillgång till kommunförbundets cirkulär med anledning av strejken där det bl a fanns skrivet:

"Särskilt viktigt är att nämnden för grundskolan fullgör sitt verksamhetsansvar, eftersom det här handlar om en för eleverna obligatorisk verksamhet(skolplikt).”

Ann-Katrin Åslund, fp kontaktades av föräldrar till barn i Solhemsskolan som meddelade att de hade för avsikt att inte skicka barnen till skolan under rådande omständigheter.

Förvaltningen har uttryckt uppfattningen att visserligen bedrevs delar av verksamheten improviserat men att den på det hela taget fungerade väl och påpekar att slutet av vårterminen ofta innefattar studiebesök, idrottsdagar och naturexkursioner. Detta stämmer naturligtvis och är också en del av undervisningen.

Förvaltningen väljer dock att tala om verksamhet men inte om undervisning i sitt svar.

Enligt en förälder som vid vårterminen hade sitt barn i årskurs nio på Kämpingeskolan såg schemat för dessa dagar ut som följer:

Måndag - städade förråd i gymnastiksalen, gick hem kl 10.00.

Tisdag - lek på skolgården hela dagen

Onsdag- planerad utflykt.

Kämpingeskolan bedriver en bra planerad verksamhet och under-visning i normalfallet och vi finner det inte troligt att denna schemaläggning skulle se ut som ovan om inte skol-lokalerna varit stängda.

Enligt förvaltningens redovisning av skolornas öppethållande under konflikten står det att uteundervisning för åk 7-9 i Kämpingeskolan skett enligt ordinarie schema något som bör ifrågasättas med anledning av vad som ovan anförts.

På Elinsborgsskolan har årskurs 5 och 6 saknat lokal och därför haft samling morgon och eftermiddag och däremellan hemarbete. Vi ifrågasätter om verksamheten skulle bedrivits
på detta sätt om inte strejken gjort att barnen varit ute-låsta från skolan. Vi ifrågasätter också om detta kan betraktas som fullgod undervisning.

Det är viktigt att betona att rektorer och lärare och övrig ej strejkande personal i stadsdelen Spånga-Tensta gjort sitt yttersta för att försöka minimera konsekvenserna. På grund
av stadsdelsnämndens majoritets och stadsdelens ordförandes oförmåga att fatta erforderliga beslut omöjliggjordes dock deras uppgift.”

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Eva Andersson-Ney (s), Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) enligt följande:

”Utöver vad förvaltningen föreslagit till svar på JO:s remiss bör anföras, att vid nämndens sammanträde den 22 maj förelåg osäkerhet huruvida konfliktåtgärderna skulle utlösas i enlighet med varslet. Medlingsförhandlingar pågick ända fram till sent på söndagen den 23 maj.

Såväl nämndledamöter ur majoriteten som personal från förvaltningens ledningsgrupp besökte från konfliktens inledning samtliga skolor för att försäkra sig om att det förelåg möjligheter för att bedriva verksamheten så att skolplikten kunde upprätthållas.

Därtill bör understrykas, att vid nämndens sammanträde den 26 maj, den dag då konflikten inleddes, informerade ansvarig personal att skolverksamhet bedrevs vid samtliga skolor. Således var ingen skola stängd. Vid två av stadsdelens åtta skolor pågick verksamheten i normal omfattning. Av totalt 18 olika årsklasser rapporterades från 9, att undervisningen bedrivits ”som vanligt”.

Med tanke på att anmälarens uppgifter om verksamheten i skolorna, på väsentliga punkter avviker från vad som framgår av såväl förvaltningens förslag till svar samt vad ansvarig personal rapporterat, ser vi med tillfredsställelse på att det bringas klarhet om de verkliga förhållandena.”

__________________________

§215 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsrapport avseende Fristad sjukhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-07-16.

(D nr 506 – 309 / 03)

ÄRENDET

Länsstyrelsen har varit på Fristad sjukhem och undersökt förhållandena där. Tillsynen ingår i den plan över tillsynsobjekt för innevarande år som länsstyrelsen upprättat.

Besöket har resulterat i en tillsynsrapport med bl.a. uppgift om det som länsstyrelsen ansåg måste förbättras och åtgärdas. Rapporten har sänts till nämnden för yttrande.

I tjänsteutlåtandet ansåg förvaltningen sammanfattningsvis att vården på Fristad sjukhem håller en hög kvalitet både när det gäller den medicinska och den sociala delen. Personalen gör ett mycket bra arbete utifrån de resurser som står till buds. De boende är idag till cirka 85% mycket svårt sjuka. Boendetiden på sjukhemmet blir allt kortare eftersom de nya som kommer är mycket svårt sjuka. Många skulle med en utanförståendes ögon egentligen vårdas på sjukhus. Detta bidrar troligtvis till att miljön upplevs som institutionslik.

När det gällde ombyggnaden av sjukhemmet hänvisade förvaltningen till den pågående utredningen kring stadens samlade äldrebostadsbestånd.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Bengt Porseby (fp) och tjänstgörande ersättarna Uno Gustin (kd) och Jan Håkansson (fp) enligt följande:

Länsstyrelsens tillsynsrapport om förhållandena på Fristads sjukhem visar både på vad som fungerar väl och vad som behöver åtgärdas. Förvaltningen har också i sitt yttrande gjort vissa tillrättalägganden vad beträffar t ex personalbemanning.

I tillsynsrapporten finns viktiga påpekanden som måste beaktas för att förbättra omvårdnaden, trivseln och tryggheten för de boende. Vi förutsätter att detta arbete redan påbörjats.”

_______________________

§216 Månadsrapport juli 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-14.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för juli. Den innehåller redovisning av bokförda kostnader och intäkter samt prognoser för året, både avdelningsvis och per resultatenhet.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________

§217 Kvalitetsgarantier 2003

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-06-17.

(D nr 504 – 338 / 03)

ÄRENDET

Samtliga resultatenheter inom avdelningen har utarbetat kvalitetsgarantier. De flesta enheter har behållit sina åtaganden från 2002. Dessa handlat till stor del om trygghet, delaktighet och individualisering. Dialogen med brukarna sker genom enkäter och olika ”träffar”. För att kvalitets-garantierna tydligare ska kunna spegla kärnan i verksamheten och motsvara brukarnas behov behöver enheterna utveckla formerna för uppföljning.

Utifrån den dialog som förts med bl a respektive enhetschef och den kännedom som finns om verksamheten gjordes bedömningen att kvaliteten är god på samtliga enheter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitets- garantierna för perioden 2003-08-29 till 2004-08-29.

____________________

§218 Utseende av nytt personuppgiftsombud

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-07-16.

(D nr 002 – 339 / 03)

ÄRENDET

Personuppgiftslagen är tillämplig vid automatiserad behandling och vid viss manuell behandling av personuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas beträffande sådana uppgifter.

Inom Stockholms stad är respektive nämnd att anse som personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige kan utse en eller flera personuppgiftsombud vars främsta uppgift är att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Förvaltningen föreslog nu att Yvette Glantz Rosdahl återtar uppgiften som huvudansvarigt personuppgiftsombud. Detta innebär att Björn Erdal befrias från uppdraget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att Yvette Glantz Rosdahl ersätter Björn Erdal som personuppgiftsombud.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anmäla förändringen till Datainspektionen.

____________________

§219 Anvisningar för hantering av privata medel

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-05-16.

(D nr 012 – 340 / 03)

ÄRENDET

Förvaltningen har utarbetat nya instruktioner för hantering av privata medel inom äldreomsorgen att gälla efter att nämnden fattat beslut i ärendet.

Instruktionerna förelåg nu för nämndens godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rutinerna och beslutar att de ska tillämpas inom stadsdelsförvaltningen.

_________________

§220 Anmälan av att ramavtal tecknats avseende handledningstjänster

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-07-10.

(D n r125 – 434 / 02)

Ramavtal har tecknats för handledningstjänster inom individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri, äldreomsorg och rehabilitering, omsorg om funktionshindrade och rehabilitering samt skola, förskola och skolbarnsomsorg.

Ramavtal har tecknats med 137 företag som erbjuder 173 kvalificerade handledare och gäller för tiden 2003-07-01 – 2005-12-31.

Resultatet av upphandlingen anmäldes nu till nämnden.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________

§221 Anmälan av svar från Gatu- och fastighetskontoret

Anmäldes svar från gatu- och fastighetskontoret gällande inlämnade medborgarförslag

a. 2003-06-10 gällande Önskemål från medborgare om att göra Törnbuskstigen i Solhem till återvändsgata.

Svar: Gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott avslog 2003-04-24 medborgarens önskemål.

(D nr 341 – 323 / 02)

b. 2003-06-12 gällande Ytterligare önskemål om åtgärder för att försvåra bilåkande på grönområde mellan Solhem och Tensta.

Svar: Gatu- och fastighetskontoret för in önskemålen på den framtida prioriteringslistan.

(D nr 305 – 11 / 03)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

§222 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-06-12.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________

§223 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokal handikapprådets sammanträde 2003-06-10.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

§224 Inkomna allmänna offentliga handlingar juni-juli 2003

Anmäldes rubricerade förteckning 2003-08-01.

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

____________________

§225 Anmälan av socialtjänstnämndens beslut om rekrytering och stöd till kontaktpersoner enligt LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-13.

(D nr 505 – 186 / 03)

ÄRENDET

Anmäldes protokollsutdrag från socialtjänstnämnden 2003-03-25 och socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-17 gällande Rekrytering och stöd till kontaktpersoner enligt LSS.

Socialtjänstnämnden beslöt att godkänna den föreslagna planeringen för att förbättra insatsen Biträde av kontaktperson enligt LSS 9 § 4 samt att översända ärendet till samtliga stadsdelar för godkännande.

En arbetsgrupp med deltagare från FUB (FUB – Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), Studieförbundet Vuxenskolan och handläggare av insatsen kontaktperson från sex olika stadsdelar hade under det gångna året träffats och diskuterat den bristfälliga situationen för personer som ansöker och skulle behöva kontaktperson.

En enkät till samtliga stadsdelar hade givit underlag för ett antal förslag som redovisades i tjänsteutlåtandet från socialtjänstförvaltningen. En förbättrad rekryteringssituation på lång sikt förväntas genom att ett samordningsprojekt startas och pågår under ca ett år. Projektledning och vissa kampanjinsatser föreslogs finansieras av socialtjänst-förvaltningen. Vissa aktiviteter länkas till ”Internationella handikappåret 2003”.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna anmälan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna anmälan.

_________________

§226 Remiss av betänkande från Hundansvarsutredningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-13.

(D nr 099 – 310 / 03)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått betänkandet från hundförsvars-utredningen på remiss.

Utredaren har i sitt förslag prioriterat företeelser som bedömts mest angelägna för samhället i stort. Hit hör framförallt hundar som används i kriminella syften och hundar som hålls under extremt dålig tillsyn, eftersom det är sådana hundar som många människor är rädda för. Den nuvarande tillsynslagen är inte anpassad för dagens förhållanden vad gäller olika typer av problem med farliga hundar och hundägare.

Förvaltningen ansåg att det bra om polisen kan kontrollera hundar och ägare i centralt register och få större möjligheter att ta hand om farliga hundar. Polisen måste dock finnas på plats för att kunna göra ett ingripande eller ha möjlighet att utreda händelsen och gripa de misstänkta. För att lagen ska kunna fungera krävs antagligen att polisen får mer resurser för att kunna arbeta med frågan. Inte minst krävs resurser för att utbilda personal som kan utföra tester på hundar.

Förvaltningen hade svårt att bedöma om hundhållningen som helhet skulle bli mer ansvarsfull på sikt på grund av den nya lagen. Det kan dock peka i rätt riktning att polisen får möjlighet att förbjuda grovt olämpliga personer att ha hund.

BESLUT

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

_____________________

§227 Anmälan av beslut, rektor till Bromstensskolan

Anmäldes att stadsdelsdirektör Jack Kindberg och barn- och ungdomschef Cathrine Önnestam 2003-06-25 beslutat anställa C. L. som rektor vid Bromstensskolan from 1 juli 2003 och tillsvidare.

(D nr 202 – 174 / 03)

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

_______________________

§228 Rättegångsfullmakt

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-14.

(D nr 002 – 320 / 03)

ÄRENDET

Juridiska avdelningen har begärt uppdatering av rättegångs-fullmakten. Fullmakten avser såväl verksamhet som bedrivs av stadsledningskontorets juridiska avdelning, allmänjuridiska enheten som av social- och skoljuridiska enheten vid samma avdelning.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om förordnande av rättegångsombud enligt nedanstående fullmakt.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av rätte-gångsombud

vid stads-lednings-

kontorets juridiska avdelning

Fullmakt för stadsjuristen R.S. samt vicestadsjuristerna C.G. och A.R. att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

______________________________

§229 Ekonomiska konsekvenser av Kommunals strejk under våren 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-08-18.

(D nr 199 – 289 / 03)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka ekonomiska konsekvenser Kommunals strejk våren 2003 har fått för stadsdelsnämndens ekonomi.

I tjänsteutlåtandet redogjorde förvaltningen för de ekonomiska konsekvenserna. Sammantaget beräknades strejkens ekonomiska nettoeffekt, på kort sikt för 2003, till ca 4 Mkr i minskade kostnader.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

________________________

§230 Information /rapporter

Ledamoten Bengt Porseby (fp) anmälde tre skrivelser från fp:

- Hög tid upprätta plan för kvinnofridsfrågor

- Hur är det med rätten till social samvaro i hemtjänsten?

- Trygghetslarmen måste ge trygghet.

BESLUT

1. Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 230)

__________________________

§231 Ändring av datum för nämndsammanträde

(D nr 014 – 490 / 02)

ÄRENDET

Efter önskemål från socialtjänstförvaltningen och överenskommelse med gruppledarna föreslogs att sammanträdet 6/11 flyttas till 30/10.

BESLUT

1. Nämndsammanträdet torsdagen den 6/11 flyttas till torsdagen den 30/10.

____________________________