Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-05-25

Sammanträde 2004-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom
de ärenden som ska behandlas Läs mer...vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (1/6)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(22/4, 28/4)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

a. Förslag på hinder för genomfart och parkering på promenad och gångvägar mellan Rinkeby och Bromsten
(D nr 305 – 205 / 04)


_____________________

4 Förslag till inriktningsärende om tillbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan med svar på återremiss

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-28.
(D nr 303 – 128 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende utbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på 2,1 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen att återkomma med slutligt kostnadsförslag inför genomförandebeslutet.

Omedelbar justering.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Ansökningar om föreningsbidrag, maj 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-23.
(D nr 008-7/04, 008-146/04, 008-160/04, 008-159/04, 008-145/04,008-124/04, 008-90/04, 008-76/04, 008-73/04, 008-409/03, 008-158/04, 008-480/03, 008-162/04, 008-106/04, 008-152/04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Det Stora Knytkalaset mot bakgrund av att det gäller gymnasieelever, som inte tillhör nämndens ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Essinge/Vasalund FK bidrag med 25 000 kronor.

3. Stadsdelsnämnden avslår Föreningen Kulturgnistans ansökan och hänvisar föreningen till att ta kontakt med skolorna i Hjulsta.

4. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Järva Folkets Park med
hänvisning till att föreningen redan beviljats bidrag med
10 000 kronor till familjedagarna ifråga av Spånga-Tensta
kulturkommitté.

5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta med hänvisning till att en ansökan från föreningen kommer att prövas inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

6. Stadsdelsnämnden beviljar Lions Club Stockholm Spånga bidrag med 15 000 kronor.

7. Stadsdelsnämnden beviljar Nälsta Baseboll Softboll Klubb bidrag med 10 000 kronor.

8. Stadsdelsnämnden beviljar PRO Spånga 4 000 kronor ur anslaget för äldreomsorg.

9. Stadsdelsnämnden beviljar SMU i Tenstakyrkan bidrag med
30 000 kronor till barnkörverksamhet.

10. Stadsdelsnämnden beviljar Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen 60 000 kronor för barn- och ungdomsaktiviteter.

11. Stadsdelsnämnden avslår Spånga Folkdansgilles ansökan och hänvisar föreningen till att ansöka om medel hos Spånga-Tensta kulturkommitté.

12. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Föreningsråd 45 000 kronor för att anordna kurser i föreningskunskap.

13. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Spånga Tennis- och Bordtennisklubb och hänvisar föreningen till att söka bidrag från det s.k. Handslaget, som är namnet på aktiviteter i samverkan skola-föreningsliv.

14. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Stockholms läns Dövas Pensionärsförening, eftersom den inte kommer från en lokal förening.

15. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Verdandi med hänvisning till att ansökan redan prövats inom stadsdelsförnyelsen.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss och plansamråd av förslag till detaljplan för ombyggnad och ny sträckning av väg E 18 mellan Hjulsta och Kista i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-21.
(Dnr 302 – 147 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan för ombyggnad av väg E 18 med hänvisning till förvaltningens yttrande.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förslag till detaljplan för Ferdinand 13 och 14 i stadsdelen Sundby

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-04.
(D nr 302 – 177 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker planförslaget, innebärande att uppförande av dagligvaruhandel för kv. Ferdinand 13 möjliggörs liksom ändrad användning för såväl kv. Ferdinand 13 som för kv. Ferdinand 14 från industri till handel, kontor och icke störande småindustri.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tertialrapport 1 - 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om att resultatenheten Spånga-Tensta öppna hemtjänst avvecklas som resultatenhet och att underskottet från 2003 får finansieras 2004.

3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om 3,1 Mkr avseende evakueringskostnader för Spånga gymnasium grundskolor.

4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för avveckling, omstrukturering och nyanskaffning av lokale, 7,6 Mkr.

5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd för skollokaler, 0,3 Mkr.

6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade, 2,9 Mkr.

7. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om ombudgetering av ej förbrukade startbidrag, 0,6 Mkr.

8. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar om sammanlagt 17,7 Mkr.

9. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revisionsberättelsen utsänd tidigare till nämndens ledamöter.

Revisionsrapport 2003 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-29.
(D nr 104 – 188 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3.

Omedelbar justering.

________________________


SPÅNGA - TENSTA ALLMÄNNA ÄRENDEN
STADSDELSNÄMND 2004-05-25
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvarangående projektansökningar till miljömiljarden

Remissen utsänd tidigare till nämndens ledamöter.

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-11.
(D nr 310 – 186 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kompetensutveckling för fritidsledare i öppna verksamheter stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-04.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner ansökan till kompetensfonden om medel för bifogade projekt.


___________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Kommentarer till länsstyrelsens rapport om Tensta-Hjulsta hemtjänst

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Slutrapport avseende projekt Mammagrupp

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

______________________

14 Tillsynsplan för 2004 av enskild verksamhet SoL och LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-15.
(D nr 505 – 174 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskild verksamhet enligt SoL och LSS inom stadsdelen.
____________________________

15 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-23
(D nr 304 – 126 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av beslut från Justitieombudsmannen

Anmäles Justitieombudsmannens beslut 2004-04-15; Anmälan mot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun angående skyldigheten att hålla skollokaler öppna under pågående strejk.
(D nr 002 – 283 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
__________________________

17 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-04-16.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

________________________

18 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-04-21.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

19 Beslut om genomförande av ny förskola i kvarteret Minken, Sundby

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-11.
(D nr 311 – 108 / 02)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del förslaget att uppföra en ny förskola i kvarteret Minken, Sundby, till en årshyra om 2,3 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av förskolan i kvarteret Minken till en investeringskostnad av 25,0 mnkr och samtidigt uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att uppföra den nya förskolan.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna 1,2 mnkr för särproduktions-kostnaderna samt 0,5 mnkr för startkostnader för förskolan i kvarteret Minken.

_____________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-10
(D nr 008 – 99 / 04, 008 – 80 / 04, 008 – 110 / 04,
008 – 94 / 04, 008 – 153 / 04)

Förslag till beslut

1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 950 kronor.

2. PRO Erland bevilja bidrag med totalt 755 kronor.

3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 049 kronor.

4. PRO Tensta-Rinkeby beviljas bidrag med totalt 1 121 kronor.

5. SPF Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 222 kronor.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Handlingsplan för miljö- och agenda 21-arbetet

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande handlingsplan avseende stadsdelens miljö- och agenda 21-arbete.

______________________

22 Angående medborgarförslag/skrivelse från kristdemokraterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om policy för alkoholfria arrangemang som används av barn- och ungdomsverksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2004–04-14.
(D nr 004 – 155 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget/skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden antar föreliggande tjänsteutlåtande som skriftlig policy vid förhyrning av barn- och ungdoms-
verksamhetslokaler.
______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Svar på medborgarförslag om uppförande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-05.
(D nr 304 – 154 / 04 och 304 – 200 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Upplåtelse av grönytor till Spånga IS Fotbollsklubb

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-06.
(D nr 302 – 191 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Minskningen av möjligheten till taktikval på gymnasiet.

Yttrande över motion i kommunfullmäktige (2004:15)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-10.
(D nr 400 – 125 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Deltagande i kurs i Lübeck för en medarbetare vid Sundbyskolan juni 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att xxxxxxxxxxxxx, lärare vid Sundbyskolan, i tjänsten får delta i en kurs i Lübeck under tiden 7-19 juni 2004.

______________________

27 Studieresa i tjänsten till London för besök hos AAL (Advocacy Across London) för Personligt Ombud i Spånga-Tensta stadsdel

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-04-30.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner en studieresa till London för Personligt Ombud xxxxxxxxxxxxx i Spånga-Tensta sdf under perioden 15-19 juni 2004.

______________________________

28 Inkomna allmänna offentliga handlingar i april 2004

Anmäles rubricerade förteckning 2004-05-07.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna

______________________________

29 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-05-12.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren samt till nedan nämnda personer i stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten samt vid stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Placeringsenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Maria ungdomsenhet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Uppsökarenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Stadsdelsnämnden: Nils Thulén, Ann-Katrin Åslund, Christer Grunder och Rashad Rached Abdel Al.

Stadsdelsförvaltningen: Jack Kindberg, Ante Hemphälä, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

____________________________
Mötesinformation

Plats och tid : Tensta Träff kl 18.00-20.25

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Uno Gustin (kd)
Awad A Hersi (mp)
Jan Håkansson (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder

Alma Adan (m), Björn Begner (m), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 161 - 190 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde.

Det formella sammanträdet började kl 19.05.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-06-01

Paragrafer: 161 - 193

§161 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden

Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera

dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet

skulle justeras 2004-06-01.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 6/2004

från 2004-04-22 blivit justerat 2004-04-28.

_______________________

 

§162 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag gällande
hinder för genomfart och parkering på promenad-
och gångvägar mellan Rinkeby och Bromsten.

(D nr 305 – 205 / 04)

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen
för beredning.

_____________________

§163 Förslag till inriktningsärende om tillbyggnad för ny idrottssal vid Hjulstaskolan med svar på återremiss

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-28.

(D nr 303 – 128 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har i samråd med Hjulstaskolan och tillsammans med en arkitekt tagit fram en förprojektering
av en tillbyggnad på totalt 705 kvm på södra sidan av nuvarande idrottsbyggnad. Salen är främst avsedd för skol-idrott, men ska även kunna användas för träning och tävling
i basket samt som samlingssal för skolan och för olika evenemang på icke skoltid. Med den föreslagna planlösningen blir idrottssalen också en kulturell mötesplats med teaterföreställningar, konserter, dansuppvisningar och andra kulturevenemang som ska locka människor från skilda delar av storstaden, som annars aldrig skulle besöka Tensta/Hjulsta.

Ärendet återremitterades till förvaltningen vid sammanträdet 22 april med uppdrag att försöka förhandla ner kostnaden.

Förvaltningen har nu haft förhandlingar med SISAB som framfört att i detta tidiga skede blir handlingarna som ligger till grund för beräkningsunderlaget enkla och ej så genomarbetade, varför kostnadskalkylen blir beräknad i grova drag. Tillägg har också gjorts för oförutsedda kostnader och för att gardera utifall byggindex stigit till det långt senare upphandlings-tillfället.
Om priset i detta tidiga skede ska kunna reduceras måste en rejäl standardsänkning ske i form av minskad storlek på idrottssalen vilket förvaltningen inte ansåg möjligt, då verksamhetsidén i så fall skulle gå förlorad.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna förslag till
inriktningsbeslut om tillbyggnad av Hjulstaskolan med ytter-ligare en idrottssal till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på 2,1 mnkr samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till genomförandebeslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut avseende utbyggnad för ny idrottssal
vid Hjulstaskolan till en av SISAB preliminärt bedömd tilläggshyra på 2,1 mnkr samt uppdrar åt förvaltningen
att återkomma med slutligt kostnadsförslag inför genomförandebeslutet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”En ny idrottssal är viktig både för eleverna i Hjulstaskolan och närsamhället.

Ärendet återemitterades vid sammanträdet den 22 april med anledning av de höga kostnaderna i förhållande till andra projekt. SISABs förklaring till detta är att beräkningarna
i detta tidiga skede ej är så genomarbetade varför kostnads-kalkylen blir beräknad i grova drag samt att bolaget måste gardera sig för ökade entreprenadkostnader.

Detta förfaringssätt gör att det blir omöjligt för stadsdelar att få en rättvisande bild av kostnaderna för en planerad ny- och ombyggnation av skollokaler. Vi ser detta som mycket otillfredsställande. Det gör det omöjligt för stadsdelarna
att planera på lång sikt och att ta ett helhetsansvar för ekonomin.”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___________________________

 

§164 Ansökningar om föreningsbidrag, maj 2004

Jäv anmäldes av ledamoten Christer Grunder gällande p.7 och
av ledamöterna Rune Olofsson och Nils Thulén gällande p.8.

De deltog ej i handläggningen gällande dessa punkter.

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-23.

(D nr 008-7/04, 008-146/04, 008-160/04, 008-159/04, 008-145/04,008-124/04, 008-90/04, 008-76/04, 008-73/04, 008-409/03, 008-158/04, 008-480/03, 008-162/04, 008-106/04, 008-152/04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt den 26 februari att återremittera ett ärende om föreningsbidrag med uppdrag till förvaltningen att informera andra föreningar om möjlighet att söka förenings-bidrag. Förvaltningen har skickat ut information till alla kända föreningar. 12 ansökningar har inkommit förutom de som blev återremitterade:

- Det Stora Knytkalaset; Sökt: projektbidrag till kvälls- och sommarkurser 2004. Förslag: Avslag (1)

- Essinge/Vasalunds FK; Sökt: 161 500 kr till sommarkollo för tjejer. Förslag: 25 000 kr (2)

- Föreningen Kulturgnistan; Sökt: 31 900 kr för julsaga för förskole- och skolbarn. Förslag: Avslag (3)

- Järva Folkets Park; Sökt 30 000 kr för familjdagar.
Förslag: Avslag. (4)

- Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta; Sökt: 73 500 kr till löpande verksamhet och ombyggnad av lokalen. Förslag: Avslag (5)

- Lions Club i Stockholm Spånga; Sökt: 30 000 kr till marknad. Förslag: 15 000 kr (6)

- Nälsta Softboll klubb; Sökt: 16 000 kr till dagkollo. Förslag: 10 000 kr (7)

- PRO Spånga; Sökt: 4 000 kr till terapiverksamhet.
Förslag: 4 000 kr ur anslaget för äldreomsorg (8)

- SMU i Tenstakyrkan; Sökt: 47 600 kr till barnkörverksamhet. Förslag: 30 000 kr (9)

- Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen; Sökt 376 600 kr till olika aktiviteter. Förslag: 60 000 kr (10)

- Spånga Folkdansgille; Sökt 10 000 kr för integrerat midsommarfirande. Förslag: Avslag (11)

- Spånga Föreningsråd; Sökt: 100 000 kr för stöd till föreningar. Förslag: 45 000 kr (12)

- Spånga Tennis- och Bordtennisklubb; Sökt: 25 000 kr för fortsatt integrations- och jämställdhetsprojekt.
Förslag: Avslag (13)

- Stockholms läns Dövas Pensionärsförening; Sökt: 5 000 kr.

Förslag: Avslag (14)

- Verdandi; Sökt: 75 000 kr till sommarverksamhet.

Förslag: Avslag (15)

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag till beslut i punkterna 1-5, 7, 9, 14 och 15, att bevilja 20 000 kr på punkt 6, att avslå punkt 8, att bevilja 55 000 kr på punkt 10,
10 000 kr på punkt 11, 15 000 kr på punkt 12, 20 000 kr på punkt 13 samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade att bevilja 10 000 kr på punkt 11, 55 000 kr på punkt 10 och 40 000 kr på punkt 12 och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Det Stora Knytkalaset mot bakgrund av att det gäller gymnasieelever, som inte tillhör nämndens ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Essinge/Vasalund FK bidrag med 25 000 kronor.

3. Stadsdelsnämnden avslår Föreningen Kulturgnistans ansökan och hänvisar föreningen till att ta kontakt med skolorna i Hjulsta.

4. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Järva Folkets Park med

hänvisning till att föreningen redan beviljats bidrag med

10 000 kronor till familjedagarna ifråga av Spånga-Tensta

kulturkommitté.

 

5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta med hänvisning till att en ansökan från föreningen kommer att prövas inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

6. Stadsdelsnämnden beviljar Lions Club Stockholm Spånga bidrag med 15 000 kronor.

7. Stadsdelsnämnden beviljar Nälsta Baseboll Softboll Klubb bidrag med 10 000 kronor.

8. Stadsdelsnämnden beviljar PRO Spånga 4 000 kronor ur anslaget för äldreomsorg.

9. Stadsdelsnämnden beviljar SMU i Tenstakyrkan bidrag med
30 000 kronor till barnkörverksamhet.

10. Stadsdelsnämnden beviljar Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen 55 000 kronor för barn- och ungdomsaktiviteter.

11. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Folkdansgille 10 000 kr till integrerat midsommarfirande.

12. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Föreningsråd 40 000 kronor för att anordna kurser i föreningskunskap.

13. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Spånga Tennis- och Bordtennisklubb och hänvisar föreningen till att söka bidrag från det s.k. Handslaget, som är namnet på aktiviteter i samverkan skola-föreningsliv.

14. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Stockholms läns Dövas Pensionärsförening, eftersom den inte kommer från en lokal förening.

15. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Verdandi med hänvisning till att ansökan redan prövats inom stadsdelsförnyelsen.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

 

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut punkterna 1-5, 7, 9, 14 och 15.

Att på punkt 6 bevilja Lions klubb Stockholm Spånga bidrag med 20 000 kr

Att på punkt 8 avslå bidrag till PRO Spånga med 4 000 kr

Att på punkt 10 bevilja Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen 55 000 kr

Att på punkt 11 bevilja Spånga Folkdansgilles ansökan med
10 000 kr

Att på punkt 12 bevilja Spånga Föreningsråd ett bidrag på
15 000 kr

Att på punkt 13 bevilja Spånga Tennis- och bordtennisklubb bidrag med 20 000 kr

Samt att i övrigt anföra

Lions klubb i Spånga måste betala 20 000 kr till gatu- och fastighetskontoret för att få genomföra Spånga Marknad.
Detta är en årligen återkommande aktivitet till glädje för Spånga-borna och för den hjälpverksamhet som Lions bedriver. Vi anser att de bör få fullt bidrag för denna kostnad. I detta fall handlar det inte om bidrag till själva aktiviteten utan
enbart till de kostnader som uppkommer för att nyttja stadens gator.

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF bedriver viktig verksamhet i stadsdelen genom ”Trygghetsringning” och ”Guldkanten”. Vi anser att dessa verksamheter ska stödjas ekonomiskt av stadsdelsnämnden vilket också är fallet i
dag. Vad beträffar ”egen hobbyverksamhet” anser vi att
detta ska finansieras med egna insatser och med de bidrag
till pensionärsorganisationerna som återfinns i ärende
A 20.

Spånga Folkdansgille har under många år bedrivit ett viktigt integrationsarbete i stadsdelen. Genom sin verksamhet ger de barn och vuxna från olika kulturer möjlighet att ta del av svenska traditioner och kunskap om våra högtider. Här handlar det om ansökan till midsommarfirande en genuin folklig svensk tradition.

Spånga Föreningsråds kurser i föreningskunskap har under
2003 inte nått den omfattning som motiverar ett bidrag på
45 000 kr och bör vara möjlig att bedrivas inom studieförbunden.

 

Spånga Tennis- och bordtennisklubb bedriver en verksamhet
som fyller ett viktigt syfte både idrottsligt och ur integrationssynpunkt. Verksamheten bör stödjas även fortsättningsvis.

Förvaltningen föreslår att bevilja bidrag på 189 000 kr
trots att det enligt budget finns 185 000 kr kvar att
fördela. Vi anser det viktigt att hålla sig inom givna
ramar och inte överskrida de ramar som finns avsatta stadsdelens budget.”

_____________________

§165 Remiss och plansamråd av förslag till detaljplan för ombyggnad och ny sträckning av väg E 18 mellan Hjulsta och Kista i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-21.

(Dnr 302 – 147 / 04)

ÄRENDET

Nämnden har fått förslag till detaljplan för ombyggnad av E18 mellan Hjulsta och Kista för yttrande.

I remissvaret kommenterade förvaltningen det som har speciell betydelse för de boende i området och bara sträckningen Hjulsta - Rinkeby. Hit hör bl.a. frågor om buller, luftföroreningar, tillgänglighet och Järvafältet med Igelbäcken.

Nämnden föreslogs tillstyrka förslaget till ny detaljplan för ombyggnad av E18 med hänvisning till förvaltningens yttrande.

YRKANDEN

Ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Folke Nässla (mp) yrkade att stadsdelen skulle avstyrka förslaget till detaljplan för ombyggnad av E18, att E18 ska dras i tunnel förbi Tensta och Rinkeby samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) och vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan för ombyggnad av väg E 18 med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Folke nässla (mp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

 

Att Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till detaljplan
för ombyggnad av väg E18

Att Stadsdelsnämnden yrkar att väg E18 dras i tunnel förbi Tensta och Rinkeby

Samt att anföra följande:

Vi förordar att den nya sträckningen av E18 mellan Hjulsta
och Kista ska dras i en tunnel. Det finns flera skäl till detta. Bullernivån kommer då att sänkas till en nivå som är acceptabel för de som bor längs vägen nu. Järvafältet kommer att fungera bättre som ett natur- och rekreationsområde. Med ytalternativet försvinner ytterligare markområden som behövs för den nya vägen. Barriären mellan bostadsområdena Tensta, Hjulsta, Rinkeby och Järvafältet kommer att finnas kvar, bortsett från några korta sträckor som kommer att
överdäckas.

Vi vet att det finns en massiv lokal opinion som vill att vägen ska byggas i en tunnel, bland annat visar över 3000 namnunderskrifter som samlats in i år på detta. Det är många, från i stort sett alla politiska läger som under årens lopp kämpat för att rädda Järvafältet från ytterligare motorvägs-byggen och som engagerat sig starkt för att vägen ska dras
i en tunnel. Därför är det mycket olyckligt att en majoritet
i Stockholms kommunfullmäktige kört över en stark lokal opinion (och dessutom en miljöopinion som finns i hela Stockholm, bl a Naturskyddsföreningen) genom att besluta
bygga den nya motorvägen i ytläge. Den extrakostnad som det innebär att bygga vägen i tunnel finns det politisk majoritet för vad gäller andra stadsdelar. Vi i vår stadsdel är också värda den extrakostnaden.”

_____________________

 

§166 Förslag till detaljplan för Ferdinand 13 och 14 i stadsdelen Sundby

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-04 samt skrivelse 2004-05-17 från Spånga Företagareförening.

(D nr 302 – 177 / 04)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag
som innebär att en lågprislivmedelshall kan anläggas och att grannfastigheten kan etablera handel och kontor och/eller

lätt industri. Kv. Ferdinand 13 och 14 är belägna mellan Bromstensvägen i söder och järnvägen i norr och ägs av Lidl Sverige AB resp. Fastighets AB Västberga.

För båda fastigheterna gäller att ändamålet ändras från industri till handel, kontor och ej miljöstörande industri.

I remissvaret framförde förvaltningen bl.a. följande:

Den planerade förändringen var bra, eftersom den innebär mindre risk för miljöförstöring.

Förvaltningen underströk vikten av ordentliga utredningar och provtagningar i marken innan byggnader uppförs eller ges annan användning då markprover från båda fastigheterna visar förhöjda halter av metall.

AB Handelns utredningsinstitut hade gjort en utredning, och bedömt att en etablering av en lågprisbutik längs Bromstens-vägen i Spånga torde gynna handeln i bl.a. Spånga centrum.

Företagarföreningen i Spånga och Centrumledaren i Tensta ansåg båda att en etablering av lågprisvaruhus i kv Ferdinand skulle slå hårt mot befintlig handel.

Trots de negativa synpunkterna som framförts gällande planändringen ansåg förvaltningen att en ökad konkurrens är positiv med tanke på de höga matpriser som ändå generellt sätt präglar dagligvaruhandeln.

Förvaltningen föreslog nämnden att tillstyrka planförslaget.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag samt anmälde särskilt uttalande.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp
att avslå planförslaget, att erbjuda dagligvaruhandeln
Lidl att etablera sig i Tensta, samt text.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
det fanns majoritet för det egna framlagda förslaget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår planförslaget, innebärande ett uppförande av dagligvaruhandel i kv. Ferdinand 13 och 14.

2. Dagligvaruhandeln Lidl erbjuds att etablera sig i Tensta.

Vi instämmer i företagarföreningens oro över hur det ”unika” med Spånga centrum skulle påverkas av att Lidl etablerar sig i närområdet.

Med den kännedom vi har av Lidl som företag – utan/låg miljöstrategi, svårigheter för personal att yttra sig och arbeta fackligt och med de långa transporterna som blir aktuella när man fraktar gods från Tyskland, ställer vi oss mycket tveksamma till att över huvud taget erbjuda Lidl att etablera sig. Vi kan dock se fördelar för befolkningen att få tillgång till en lågprisaffär som pressar priserna och som kan öka konkurrensen bland affärerna i Tensta.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag.”

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Föreslaget till detaljplaneändring innebär att en lågpris-livsmedelshall kan anläggas på den av Lidl inköpta tomten
samt att grannfastigheten kan etablera handel och kontor och/eller lätt industri. Livsmedelspriserna i Stockholm är betydligt högre än i andra storstadsområden i Sverige.
Redan idag åker många Spångabor till bl a Bromma eller Veddesta för att ”storhandla”. Detta till stor del beroende
på den bristande konkurrens som finns inom livsmedelshandeln
i Stockholms området. Vi ser etableringen av en lågpris-livsmedelshall i stadsdelen som ett bra komplement till den service som idag finns i Spånga centrum. De Spångabor som redan idag handlar på lågprishallar får möjlighet att göra detta på hemmaplan utan långa resvägar. Många menar att denna typ av etableringar leder till gynnsam utveckling för ett näraliggande centrum.

Spånga centrum är ett välkänt småskaligt förortscentrum
med hög servicenivå. De varor och den fackmannakunskap som finns där gör att Spånga centrum aldrig kommer utkonkurreras av en lågprishall som enbart säljer livsmedelsprodukter med eget märke.

Spånga centrums utveckling och framtid handlar istället om
att arbetet med förnyelse och upprustning av centrum kommer igång och att tillräckligt antal parkeringsplatser planeras in, att Spånga förblir en av de viktigaste knutpunkterna
för kollektivtrafiken i Västerort, att husläkarmottagning
och jourverksamhet inom sjukvården finns kvar tillsammans
med apotek samt att Spånga Gymnasium som nu upprustas fortlever.”

_______________________

§167 Tertialrapport 1 - 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-12.

ÄRENDET

Tertialrapport 1 avser tiden 1 januari – 30 april 2004.

Verksamheternas budgetanslag bedöms rymmas inom ramarna. Anslaget för försörjningsstöd däremot beräknas resultera
i ett underskott om 25 Mkr.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporten (1), att avveckla Spånga-Tensta öppna hemtjänst som resultatenhet (2), att hemställa hos kommunstyrelsen om evakueringskostnader för Spånga gymnasium grundskolor (3), medel för avveckling, om-strukturering och nyanskaffning av lokaler (4), beställarstöd för skollokaler (5), stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade (6), ombudgetering av ej förbrukade startbidrag (7) samt besluta om omslutningsförändringar (8) och omedelbar justering (9).

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag till beslut 1-9 samt att inrätta jobbgaranti enligt Skärholmsmodellen, att inte inleda avveckling av en daglig verksamhet, att inte inleda avveckling av ett av stadsdelens gruppboende, samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om att resultatenheten Spånga-Tensta öppna hemtjänst avvecklas som resultatenhet och att underskottet från 2003 får finansieras 2004.

3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om 3,1 Mkr avseende evakueringskostnader för Spånga gymnasium grundskolor.

4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för avveckling, omstrukturering och nyanskaffning av lokaler, 7,6 Mkr.

5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd för skollokaler, 0,3 Mkr.

6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade,

2,9 Mkr.

7. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om ombudgetering av ej förbrukade startbidrag, 0,6 Mkr.

8. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar om sammanlagt 16,6 Mkr.

9. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut 1-9

Att stadsdelsnämnden beslutar inrätta jobbgaranti enligt Skärholmsmodellen

Att inte inleda avveckling av en daglig verksamhet

Att inte inleda avveckling av ett av stadsdelens gruppboende

samt

Att därutöver anföra

Stockholm har gått rätt in i väggen. Från att ha varit en tillväxtregion med stark framtidstro har villkoren i Sveriges huvudstad förändrats radikalt. Fram tonar bilden av en region med mycket svåra problem. Fjolårets skattehöjning har i ett nafs ätits upp och förvandlats till stora underskott i budget, vilket får mycket allvarliga konsekvenser för stadsdelarnas ekonomi i form av besparingskrav på de verksamheter som ligger medborgarna närmast.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service.

För äldreomsorgen redovisas ett underskott på 6 miljoner som

i detta läge täcks av stadsdelens buffert men som ändå resulterar i planer på nerläggning av en dagverksamhet och ett gruppboende. De besparingar som nu föreslås inom äldreomsorgen visar tydligt hur majoriteten valt att inte prioritera äldre. Att stadsdelarna inte fått några som helst ökade anslag för pris- och löneökningar under 2004 leder till att förvaltningen nu tvingas skärpa biståndsbedömningen som ett sätt att spara pengar på gamla, sjuka människor. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.

Korttidssjukfrånvaron tenderar att öka och orsakerna till sjukfrånvaron i förvaltningen beror i huvudsak på psykosociala problem.

Oroande är också den utveckling som skett när det gäller försörjningsstöd. På ett år har andelen bidragsberoende ökat med 10 procent i Stockholm, och målet att halvera andelen socialbidragsberoende från 1999 till 2004, kommer inte att nås. I Spånga-Tensta prognosticeras ett underskott på 25 miljoner på anslag 2. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Vi noterar också att vallöftet om att minska förskolans barngrupper med två barn i snitt blir alltmer avlägset. Tvärtom tyder mycket nu på att barngrupperna riskerar att öka i storlek under 2004.

Spånga-Tensta är den stadsdel i Stockholm som har näst lägst andel förskollärare inom förskoleverksamheten. För att förbättra läget måste kraftiga satsningar ske på rekryteringsbasis. Det får inte vara så att vissa stadsdelar bedriver pedagogisk förskoleverksamhet medan barn i Spånga-Tensta riskerar att endast få tillgång till barnomsorg och tillsyn.”

______________________

§168 Revisionsrapport 2003 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-29.

(D nr 104 – 188 / 04)

ÄRENDET

Stadens revisorer har granskat Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet för 2003. Områdena ekonomiska och verksamhets-mässiga resultat samt styrning, uppföljning och kontroll
av verksamheten bedömer revisorerna som tillfredsställande
och nämnden uppfyller samtliga delkriterier. Nämndens bokslut och räkenskaper får omdömet rättvisande. Räkenskaperna är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen,
god redovisningssed och gällande kommuncentrala regler och anvisningar.

Trots att revisorerna bedömer samtliga tre huvudområden
som tillfredsställande/rättvisande finns ett antal åtgärder som behöver vidtas.

I ärendet redovisade förvaltningen förslagen på åtgärder.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§169 Remissvarangående projektansökningar till miljömiljarden

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-11.

(D nr 310 – 186 / 04)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige beslöt 2003 att avsätta 1,0 mdkr för
miljöinriktade insatser. I budgeten för 2004 framhålls
att miljömiljarden ska användas för sanering av mark-föroreningar, vatten och andra angelägna miljöprojekt. Fördelningen är enligt följande: 40% till sanering av förorenad mark, 25% till sjöar och vattendrag och 35%
till andra angelägna projekt.

Miljö- och konsumentroteln har sammanställt och remitterat projektansökningar för miljömiljarden till nämnder och
bolag. Till Spånga-Tensta har remitterats ansökningar
gällande CentrumKompaniets projekt om PCB i fogmassor,
Svenska Bostäders projekt om planering och genomförande
av miljö-, trivsel-, informations- och trygghetsaktiviteter samt Gatu- och fastighetskontorets paraplyprojekt om ett mobilcentrum, Stockholm som cykelstad, bilpool, kvalitets-säkring av företagsresor och transporter. I svaret skulle anges om projekten står i strid med förvaltningens kompetens eller verksamhetsinriktning.

Förvaltningen ansåg att de flesta projekten inte står i
strid med förvaltningens kompetens eller verksamhets-inriktning.

Dock gällande ansökan från Svenska Bostäder pekade förvalt-ningen på att för Södra Järvas del har stadsdelsförvalt-ningarna i Spånga-Tensta och Rinkeby i samarbete med Håll Sverige Rent och områdeskontoren Rinkeby-Spånga-Tensta för Familjebostäder, Svenska Bostäder och Wihlborgs Fastigheter AB lämnat in en gemensam ansökan till Miljömiljarden som inne-håller många av Svenska Bostäder ABs förslag på åtgärder. Delar av Svenska Bostäder ABs ansökan såsom adoptering av miljöstugor och utåtriktade informationsinsatser i Södra Järva bör samordnas med övriga planerade projektförslag ansåg förvaltningen.

 

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), och ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) anmälde att ärendet lämnades utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

______________________

 

§170 Kompetensutveckling för fritidsledare i öppna verksamheter stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-04.

(D nr 204 – 246 / 04)

ÄRENDET

Projektet ”Stärka fritidsledarrollen”, som gäller kompetens-utveckling för fritidsledare inom den öppna verksamheten i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta, ansöker om medel ur Kompetensfonden.

Inom Kompetensfondens område för pedagogisk verksamhet
framgår att en satsning ska vara att stärka fritidsledar-rollen i de öppna verksamheterna.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna ansökan.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner ansökan till Kompetensfonden om medel för bifogade projekt.

___________________________

 

§171 Kommentarer till länsstyrelsens rapport om Tensta-Hjulsta hemtjänst

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-03.

(D nr 504 – 116 / 04)

ÄRENDET

Med anledning av rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län fick förvaltningen vid aprilsammanträdet i uppdrag av stadsdelsnämnden att kommentera den då anmälda tillsynsrapporten.

I tjänstutlåtandet redogjorde förvaltningen nu för sina synpunkter och redovisade vilka åtgärder som kommer att vidtagas.

Förvaltningen föreslog nämnden att lägga rapporten till handlingarna.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

forts


SPÅNGA - TENSTA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

STADSDELSNÄMND 2004-05-25 241

forts § 171

Att därutöver anföra

Vi ser med tillfredställelse att förvaltningen redan vidtagit och också planerar åtgärder för att i möjligaste mån åtgärda den kritik som framfördes i länsstyrelsens rapport.

Vi vill än en gång understryka vikten av att pensionärer i vår stadsdel kan känna trygghet i att ”släppa in” någon från hem-tjänsten. Såväl ordinarie personal som vikarier måste oombedda visa upp giltig legitimation eller annan identifikation från hemtjänsten i Spånga-Tensta.

Vad beträffar praktiska hushållskunskaper så påpekar förvaltningen att det kan finnas svårigheter när en stor del av personalen kommer från andra kulturer samt att det också finns en skillnad i hur den äldre generationen ser på vad som ska göras i ett hushåll medan yngre kan ha en annan syn. Vi anser det angeläget att understryka att hjälpen måste ske på den äldres villkor. Kommunens personal ska uträtta arbetet i pensionärens hem och på pensionärens villkor. Problemen hos personalen vad beträffar avsaknaden av praktisk hushålls-kunskap måste åtgärdas genom krav på grundutbildning och kompetensutveckling. Det är särskilt viktigt att arbetsledningen har en klar uppfattning om vilka kunskaper
som finns och vilka som behöver kompletteras i personal-gruppen.

Förvaltningen påpekar att den tidspress som numera råder inom hemtjänsten påverkar hur arbetet utförs.

Att stadsdelarna inte fått några som helst ökade anslag för pris- och löneökningar under 2004 leder till att förvaltningen nu tvingas skärpa biståndsbedömningen som ett sätt att spara pengar på gamla, sjuka människor. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.”

_____________________

 

§172 Slutrapport avseende projekt Mammagrupp

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-15.

(D nr 112 – 66 / 02)

ÄRENDET

Familjeresursen inom stadsdelens Individ och Familj sökte
hos Länsstyrelsen och beviljades utvecklingsmedel för projekt för tidiga insatser för mammor som har svårt att uppmuntra sina barn och uppfatta deras signaler. Målet var att mammorna skulle ta till sig nya sätt att kommunicera med sina barn och bli mer lyhörda för deras behov.

Projektet har nu avslutats och de goda erfarenheterna möjliggör att i framtiden driva mammagrupper och PMT(Parent Managment Training)-grupper i den ordinarie verksamheten, att kunna jämföra för- och nackdelar mellan de båda verksamheterna och att utveckla gruppverksamheter för föräldrar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

______________________

 

§173 Tillsynsplan för 2004 av enskild verksamhet SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-15.

(D nr 505 – 174 / 04)

ÄRENDET

Länsstyrelsen har begärt in tillsynsplan för 2004 över
enskild verksamhet enligt SoL OCH LSS.

Stadsdelen har ansvar för tillsynen av Misa Daglig
Verksamhet i Västerort samt Resursteamet Lunda. Båda
dessa bedriver daglig verksamhet enligt LSS för personer
med funktionshinder.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskild verksamhet enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

____________________________

 

§174 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-23

(D nr 304 – 126 / 04)

ÄRENDET

En medborgare, som tidigare lämnat in medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidspår på Järvafältet, skriver
ånyo i frågan. Han önskar att stadsdelsnämnden tar initiativ till att ansvarig instans får i uppdrag att utföra maskinell spårning av skidbanor på Järvafältet och att det inleds i början av vintersäsongen 2004 – 2005. Han hänvisar till att Granholmsspåret endast spårats två gånger denna vinter och
att detta spår är för kuperat för vanliga motionsåkare.

Förvaltningen var positivt inställd till fler uppspårade skidspår på Järvafältet. Vinterskötsel av motionsspår och skidspår tillhör inte stadsdelsnämndens ansvarsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansåg att initiativ redan har tagits genom att ärendet tidigare hänskjutits till ansvarig instans dvs idrottsförvaltningen. Idrottsförvaltningen har svarat att det redan finns ett skidspår på Järvafältet dvs Granholms-spåret som spåras maskinellt samt att någon utökning inte var aktuell just nu.

Förvaltningen föreslog att ärendet nu läggs till handlingarna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________________

§175 Anmälan av beslut från Justitieombudsmannen

Anmäldes Justitieombudsmannens beslut 2004-04-15; Anmälan mot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun angående skyldigheten att hålla skollokaler öppna under pågående strejk.

(D nr 002 – 283 / 03)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

§176 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-04-16.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

________________________

§177 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets
sammanträde 2004-04-21.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

§178 Beslut om genomförande av ny förskola i kvarteret Minken, Sundby

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-11.

(D nr 324 – 309 / 02)

ÄRENDET

I samband med planläggningen av det nya bostadsområdet
i kv Minken i Sundby anmälde stadsdelsförvaltningen behov
av en ny förskola med fyra avdelningar i området. Byggandet
av en 4-avdelnings förskola för ca 70 barn tillskapar nya platser för att täcka rådande behov av förskoleplatser och även för kommande behov i den nya bebyggelsen.

Förvaltningen föreslog nämnden att för sin del besluta att genomföra byggnationen av förskolan i kv Minken.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del förslaget att uppföra en ny förskola i kvarteret Minken, Sundby, till
en årshyra om 2,3 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av förskolan i kvarteret Minken till en investeringskostnad av 25,0 mnkr och samtidigt uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att uppföra den nya förskolan.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna 1,2 mnkr för särproduktions- kostnaderna samt 0,5 mnkr för startkostnader för förskolan i kvarteret Minken.

_____________________________

 

§179 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-10

(D nr 008 – 99 / 04, 008 – 80 / 04, 008 – 110 / 04,

008 – 94 / 04, 008 – 153 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt 1998 om regler för årliga bidrag
till klubbar och föreningar för pensionärer i Spånga-Tensta. Enligt reglerna lämnas bidrag till föreningar som har minst 50% av sina medlemmar boende inom stadsdelens gränser. De föreningar som uppfyller kraven är berättigade till 500 kr
i verksamhetsbidrag och tre kr per föreningsmedlem i aktivitetsbidrag.

Fem bidragsansökningar hade kommit från pensionärsföreningar.

BESLUT

1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 950 kronor.

2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 755 kronor.

3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 049 kronor.

4. PRO Tensta-Rinkeby beviljas bidrag med totalt 1 121 kronor.

5. SPF Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt

2 222 kronor.

_______________________

 

§180 Handlingsplan för miljö- och agenda 21-arbetet

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-11.

(D nr 310 – 247 / 04)

ÄRENDET

Förslag till handlingsplan avseende miljö och Agenda 21-arbetet inom stadsdelen hade arbetats fram och förelades
nu stadsdelsnämnden för godkännande.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande handlingsplan avseende stadsdelens miljö- och agenda 21-arbete.

______________________


 

§181 Angående medborgarförslag/skrivelse från kristdemokraterna

i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om policy för alkoholfria arrangemang som används av barn- och ungdomsverksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2004–04-14.

(D nr 004 – 155 / 04)

ÄRENDET

Kristdemokraterna i stadsdelsnämnden lämnade en skrivelse vid nämndens marssammanträde med fråga om policy vid uthyrning av lokaler som normalt används för barn- och ungdomsverksamhet.

Förvaltningen hade sedan lång tid tillbaka tillämpat den skriftliga policy som finns hos fritidsförvaltningen centralt.

Policyn innebär att vid uthyrning av lokaler som normalt används till ungdomsverksamhet skall arrangemangen vara alkoholfria.

Även vid andra verksamheter riktade till barn och ungdomar såsom skolresor, ungdomsläger och liknande gäller att dessa skall vara alkoholfria.

Förvaltningen föreslog nämnden att anta tjänsteutlåtandet
som policy vid uthyrning av lokaler för barn och ungdomsverksamhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget/skrivelsen.

2. Stadsdelsnämnden antar föreliggande tjänsteutlåtande som skriftlig policy vid förhyrning av barn- och ungdoms-

verksamhetslokaler.

______________________________

 

§182 Svar på medborgarförslag om uppförande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-05.

(D nr 304 – 154 / 04 och 304 – 200 / 04)

ÄRENDET

Medborgare i Bromsten har framfört önskemål om hundrastgård och hundlatrin på allmänningen mellan Rissnavägens vändplan och Ulvsundaleden. Vidare har hundägare som bor i Tensta, Hjulsta och Solhöjden framfört önskemål om en hundrastgård
på en plats nära fågeldammarna nedanför Hjulsta Backar.

Förvaltningen hade tidigare framfört önskemålet om hundrastgårdar till gatu- och fastighetskontoret, som står
för investeringar i bl.a. parkmarken i stadsdelen. De svarade då att hundrastgårdar ska vara förbehållna innerstaden där konkurrensen om markanvändningen är stor och förordar istället hundrastområden i ytterstaden där tillgången på grönytor är betydligt större. Ett hundrastområde finns sedan länge i skogspartiet mellan Tenstavägen och Solhemsbackarna.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp yrkade gemensamt för fp+m+kd att nämnden tillskriver gatu- och fastighetsnämnden
om inrättande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) anmälde att s+v+mp ansluter sig till yrkandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillskriva gatu- och fastighetsnämnden om inrättande av hundrastgårdar i Bromsten och Hjulsta.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Två medborgarförslag angående önskemål om inrättande
av hundrastgårdar i stadsdelen har inkommit.

forts


SPÅNGA - TENSTA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

STADSDELSNÄMND 2004-05-25 253

forts § 182

I båda förslagen finns väl motiverat varför inrättande
av rastgårdar skulle vara till stor fördel för såväl

hundar och hundägare som barn, cyklister och övriga

boende i närområdet.

I dagsläget har inte staden avsatt pengar till stads- delarna för denna typ av verksamhet. Ansvar och budget ligger i detta fall på Gatu- och fastighetskontoret.
Vi anser att hundrastgårdar inte ska vara förbehållet innerstadsbor och innerstadshundar utan är väl så viktiga och fyller en lika stor funktion också i ytterstaden. Stadsdelsnämnden bör därför tillskriva gatu- och fastighetsnämnden i denna fråga.

_________________

 

§183 Upplåtelse av grönytor till Spånga IS Fotbollsklubb

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-06.

(D nr 302 – 191 / 04)

ÄRENDET

Spånga IS Fotbollsklubb har önskemål om att få tillgång
till vissa gräsytor inom stadsdelen för att kunna bedriva forbollsträning. Det är ett stort problem för klubben att
inte kunna ta emot fler ungdomar i sin verksamhet pga bristen på platser för träning. Upptagningsområdet är Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista. I klubben finns idag ca 800 fotbollspelande flickor och pojkar.

I första hand önskar klubben få nyttja gräsytorna på all-männingen vid Älvkvarnsvägen även kallad Lundaängen.

I andra hand önskar klubben få tillgång till en yta vid Vinstavägen som tillhör Hässelby-Vällingby stadsdels-förvaltning. Klubben vill bruka gräsytorna alla vardager
kl 17-21, söndagar 13-21 samt ha reservtid lördagar 13-14.

Förvaltningen ansåg det viktigt för fotbollsklubben att ha tillgång till träning på gräsytor för sina medlemmar. Det
är också angeläget att det finns utrymme kvar till spontan-idrotten och att området med sina fornlämningar inte skadas. Villaägarna som lever tätt inpå ängen har också rätt till avkoppling på sin fritid och det är inte bra om det ständigt måste utstå störningar vardag som helgdag samt även nattetid.

Som en kompromiss föreslog förvaltningen att Spånga IS Fotbollsklubb får upplåtelse 3 vardagkvällar i veckan kl

17-21 och att de därefter ska dra ihop och låsa fotbolls-

målen så att fortsatt spel förhindras. Vid träning ska målen placeras så långt bort från Älvkvarnsvägen som möjligt.
Utökad särskild upplåtelse får ske för fotbollskola dagtid någon eller några veckor under sommaren. I upplåtelseavtalet ska också vara inskrivet att klubben ska städa grönytorna efter sig och sina ev åskådare, ordna med soptunnor och toalett inkl. tömning av dessa. De ska också på sin bekostnad klippa gräset om det behövs utöver de sex gånger som stads-delsförvaltningen klipper per säsong.

För övriga tider i veckan föreslogs träning få ske på grön-ytorna i Spångadalen på samma villkor som ovan alternativt
att klubben kontaktar Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning om träning på gräsytan vid Vinstavägen.

forts


5PÅNGA - TENSTA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

STADSDELSNÄMND 2004-05-25 265

forts § 183

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt
för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag med tillägget att årets beslut om nyttjande ska ses som en försöksverk-samhet, att förvaltningen gör en noggrann utvärdering under hösten samt text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp anslöt sig till yrkandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande med tillägget att årets beslut om nyttjande av grönytorna ska ses som en försöksverksamhet.

2. Stadsdelsförvaltningen ska genomföra en noggrann utvärdering av försöket under hösten.

Förvaltningens förslag till beslut innebär en kompromiss mellan två olika intressen. Vi anser det dock vara mycket viktigt att årets beslut inte automatiskt tas till intäkt för att permanenta verksamheten på Solhemsängarna. Till hösten bör förvaltningen genomföra en noggrann utvärdering då stor hänsyn bör tas till alla parter såväl som till möjligheterna till spontanidrott och att det unika området med fornlämningar inte tagit skada. Denna utvärdering bör sedan ligga till grund för beslut vid en eventuell ny ansökan för sommaren 2005.

 

§184 Minskningen av möjligheten till taktikval på gymnasiet.

Yttrande över motion i kommunfullmäktige /2004:15)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-10.

(D nr 400 – 125 / 04)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd remitterat en motion om att minska möjligheten till taktikval på gymnasiet.

Eftersom motionen behandlar frågor som ligger utanför stadsdelsnämndens direkta ansvars- och kompetensområde blev förvaltningens synpunkter av mer allmän karaktär och gick
inte närmare in på sakfrågorna.

Förvaltningen ställde sig bakom förslaget att göra en översyn av vilka kurser som ges som individuellt val på Stockholms gymnasieskolor. Likaså stödde förvaltningen förslaget att se över rutinerna för reducering av program så att det inte sker i betygsmaximerande syfte.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att bifalla motionen samt text.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) anslöt sig till Ann-Katrin Åslunds yrkande.

Ledamoten Madeleine Jacobsson (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde särskilt uttalande
från m.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

forts


SPÅNGA - TENSTA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

STADSDELSNÄMND 2004-05-25 257

forts § 184

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden
Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson och
Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att Stadsdelsnämnden beslutar bifall motionen

Motionärerna pekar på missförhållanden som uppkommit på
grund av taktikval för att kunna betygsmaximera.
Detta har bland annat lett till att den generation som
idag går ut gymnasieskolan kommer att vara den första
på över hundra år som är mindre språkkunnig än föräldra-generationen.

Alla ämnen är inte lika viktiga. Idag avsätts resurser till kurser av hobbykaraktär och tiden för tyngre teoretiska ämnen som tex språk, matematik och historia har minskat kraftigt. Detta kombinerat med att socialdemokraterna minskat behörig-hetskraven till högskolan gör att vi ser det som mycket bekymmersamt i framtiden. Viktigt att notera är också att
barn med invandrarbakgrund riskerat att drabbas allra hårdast av ett sådant kravlöst utbildningssystem som Sverige har idag.”

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Madeleine Jacobsson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”För moderaterna är valfrihet vare sig det handlar om skolan, vården eller omsorgen av oerhört stort värde. Hela vår politik bygger på att det är den enskilda människan som själv är bäst skickad att fatta avgörande beslut i livet. Och den rätten skall gälla alla!

Även i gymnasieskolan är det av yttersta vikt att eleverna
har största möjliga valfrihet att själva välja de kurser och ämnen de vill studera. Vuxenvärlden har ett ansvar att stödja och tillrättalägga, men inte på ett sådant sätt att det går
ut över valfriheten.”

_____________________

 

§185 Deltagande i kurs i Lübeck för en medarbetare vid Sundbyskolan juni 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-11.

(D nr 299 – 248 / 04)

ÄRENDET

Rektorn i Sundbyskolan ansöker om att en lärare som
undervisar i svenska, engelska och tyska får delta i kurs
i Lübeck i juni. Läraren har beviljats plats på en kurs
med rubriken ”Tyskland idag – kultur, politik, skola” som syftar till att göra deltagarna förtrogna med tyskt vardags-liv i hem och skola.
Kursanordnare från svensk sida är fortbildningsavdelningen
vid Uppsala universitet.

Förvaltningen föreslog att läraren i tjänsten får delta i kursen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att xxxxxxxxxxxxxx, lärare vid Sundbyskolan, i tjänsten får delta i en kurs i Lübeck under tiden 7-19 juni 2004.

______________________


 

§186 Studieresa i tjänsten till London för besök hos AAL (Advocacy Across London) för Personligt Ombud i Spånga-Tensta stadsdel

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-04-30.

(D nr 299 – 249 / 04)

ÄRENDET

Personligt Ombud(PO) Verksamheten Stockholm Nordväst har ansökt om och tilldelats Stockholms stads stipendier till socialarbetare våren 2004 om att få göra en studieresa
till ALL(Advocacy Across London) i London.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna studieresan
för Personligt Ombud i stadsdelen.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner en studieresa
till London för Personligt Ombud, xxxxxxxxxxxxx,
i Spånga-Tensta sdf under perioden 15-19 juni 2004.

______________________________

 

§187 Inkomna allmänna offentliga handlingar i april 2004

Anmäldes rubricerade förteckning 2004-05-07.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna

______________________________

 

§188 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-12.

(D nr 002 – 250 / 04)

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren samt till nedan nämnda personer i stadsdelsnämnden och stads- delsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria

ungdomsenhet och uppsökarenheten samt vid stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Placeringsenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Maria ungdomsenhet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppsökarenheten: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stadsdelsnämnden: Nils Thulén, Ann-Katrin Åslund, Christer Grunder och Rashad Rached Abdel Al.

Stadsdelsförvaltningen: Jack Kindberg, Ante Hemphälä, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

____________________________

 

§189 Information/rapporter

Ändrad tid för sammanträden

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg informerade om att stadsdelsnämndens sammanträde 9 december är inställt
och ersätts av två andra sammanträdesdagar;
25 november och 16 december.

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 189)

_________________

 

§190 Samverkan mellan Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

och sjukvårdsberedningen Västerort

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-05-25.

(D nr 004 – 254 / 04)

ÄRENDET

Ett förslag till samverkansavtal mellan Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och sjukvårdsberedningen Västerort har
arbetats fram och förelades nu nämnden för godkännande.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att bordlägga ärendet.

Övriga i nämnden anslöt sig till Ann-Katrin Åslunds yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.