Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-04-21

Sammanträde 2005-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde. Därefter har allmänheten möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (28/4)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(31/3, 7/4)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a) Förslag på förbättringar för gångtrafikanter i Spånga centrum med närområden

_____________________

4 Klagomål från medborgare om tung trafik och höga hastigheter på Spångavägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-29.
(D nr 306 – 109 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remiss inför aktuelltprövning av Översiktsplan 99 m.m.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-30.
(D nr 004 – 21 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och ställer sig bakom förvaltningens utlåtande som svar på stadsbyggnadskontorets remiss inför aktuelltprövning av Översiktsplan 99 m.m.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remissvar angående uteserveringar året om

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-06.
(D nr 006 – 106 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande över remiss ”Med modersmålet som grund”

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-03-30.
(D nr 403 – 81 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen ”Med modersmålet som grund.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissvar angående konsumentpolitiskt handlingsprogram

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-06.
(D nr 004 – 107 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ansökan om bidrag från ”Seniorer i samverkan – ett integrationsprojekt”

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-05
(D nr 008 – 118 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja ansökan om 15 000 kronor för projektet.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ansökan om bidrag från samverkansgruppen PRO-SPF i Spånga/Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar samverkansgruppen ett bidrag om 45 000 kronor,

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Månadsrapport mars 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-08.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansökan om utbildningsresa till Orff-institutet i Salzburg, Österrike

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-05.
(D nr 299 – 148 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja språkpedagog xxxxxxxxxxxxxxxx, avdelningen för barn och ungdom, xxxxxxxxxxxxx förskollärare Hjulsta Backar 3-5 och förskollärare xxxxxxxxxxxxxx Björingeplan 1, att under tiden 10-16 juli 2005, deltaga i en veckas utbildning vid Orff-institutet i Salzburg.

______________________

13 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-03-17.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-03-23.

Förslag till beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av Kommunal författningssamling 2004:20

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles Kommunal författningssamling 2004:20 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles att enhetschefen inom Barn och Ungdom, Carina Bessner, 2005-04-08 beslutat bevilja tre medarbetare studieresa till Trondheim inom projekt ”Lärarledarskap” via Kompetensfonden.

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.

__________________________

17 Ansökan om föreningsbidrag april 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-12.
(D nr 008 – 119 / 05, 008 – 131 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Meladen förening och hänvisar till verksamheten i Blå Huset.

2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Föreningen Internationella Romiska/resande kvinnor och hänvisar den till att ta kontakt med föreningen Kvinnornas Aktivitetscenter i Tensta-Hjulsta eller med Kvinnojouren i Tensta för en gemensam ansökan om medel från stadsdelsförnyelsen..

__________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-12.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2005-02-03 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Xpandia Vision, Unga utanför i Spånga-Tensta, 270 000 kr

2. Samverkan SDN3/Spånga fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen, Kulan, konstgräsplaner för spontanidrott, 3 282 000 kr

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av Tensta Konsthalls verksamhetsberättelse avseende pedagogiskt arbete 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-12.
(D nr 008 – 360 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger Tensta Konsthalls verksamhetsberättelse avseende pedagogiskt arbete 2004 till handlingarna.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Kurser/Konferenser

21 Information/rapporter_______________________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd) from § 149
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Alma Adan (m)
Björn Begner (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Nagwa Mourad (kd)
Ziad Odesson (mp)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare

Nagwa Mourad (kd) tom § 148

Anmält förhinder

Teghlatflasser Sauma (s), Patrick Simonson (kd)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 122 - 142 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. 7 personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören informerade om de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 18.35.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-04-28

Paragrafer: 122 - 149

§122 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-04-28.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 4/2005 från 2005-03-31 blivit justerat 2005-04-07.

_______________________

§123 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag gällande förslag på förbättringar för gångtrafikanter i Spånga centrum med närområden.

(D nr 306 – 145 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

§124 Klagomål från medborgare om tung trafik och höga hastigheter på Spångavägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-29.

(D nr 306 – 109 / 05)

ÄRENDET

En medborgare klagar över den tunga trafiken och de höga hastigheterna på Spångavägen och föreslår en sänkning av hastigheten till 30 km/tim. Vidare önskar medborgaren trafiksignaler i korsningen Spångavägen/Täbylundsvägen.

Trafikfrågor och investeringar i gatunätet hör till gatu- och fastighetskontorets ansvarsområde.

Förvaltningen föreslog att ärendet förs vidare till gatu- och fastighetskontoret för bedömning och vidare behandling.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

  2. Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetskontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§125 Remiss inför aktuelltprövning av Översiktsplan 99 m.m.

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-30.

(D nr 004 – 21 / 05)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har inför aktuelltprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet
med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild ”Vision Stockholm 2030” remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder, kommunala bolag och övriga nämnder/förvaltningar. Kontoret önskar få synpunkter på översiktsplanens aktualitet, hur arbetet med en framtidsbild, Vision Stockholm 2030, kan utvecklas, samt vilka frågor det finns behov att närmare studera i översiktsplaneringen.

Förvaltningen framförde i remissvaret bl.a. följande:

Planen används som uppslagsbok men inte särskilt ofta eftersom den är så övergripande. Samtidigt är den ett bra dokument för att skaffa sig en allmän kunskap om hur fullmäktige ser på den framtida användningen av olika områden, t.ex. stadsutvecklingsområden, reservat för utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik och reservat för utbyggnad av huvudvägnätet.

Planen är fortfarande i stort sett aktuell vad gäller de uppgifter som gäller Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Förvaltningen instämde i att det är viktigt med tillräckliga infartsparkeringar vid pendeltågsstationerna. Utökad parkering behövs i Spånga.

Förvaltningen ansåg att en ny översiktplan bör innehålla en illustration av de regionala cykelstråken liksom befintligt och planerat gång- och cykel-vägnät.

Vision Stockholm 2030 – ett diskussionsunderlag ansåg förvaltningen vara en bra produkt. Den kompletterar överskiktsplanen och vidgar perspektivet. Förvaltningen efterlyste en fördjupad dialog om visionen framöver.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och ställer sig bakom förvaltningens utlåtande som svar
på stadsbyggnadskontorets remiss inför aktuelltprövning av Översiktsplan 99 m.m.

____________________


§126 Remissvar angående uteserveringar året om

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-06.

(D nr 006 – 106 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion om uteserveringar året om för yttrande. Motionären föreslår att reglerna som begränsar perioden för uteserveringars tillstånd ska avskaffas och att uteserveringar ska tillåtas året om.

Förvaltningen ansåg att snöröjnings- och städproblematiken måste klargöras innan slutlig ställning tas i frågan. Förutsättningen är en ordentlig genomgång av ansvar, regelverk och om tillstånd för uteserveringar ska kunna tas tillbaka om serveringen missköts.

I övrigt tillstyrkte förvaltningen motionen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen

______________________


§127 Yttrande över remiss ”Med modersmålet som grund”

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-03-30.

(D nr 403 – 81 / 05)

ÄRENDET

I beslutet om stadens budget 2005 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på ny organisation för stadens modersmålsundervisning. En utredning tillsattes och förslaget har nu översänts till samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden samt stadsledningskontoret för yttrande. Förslaget tar sin utgångspunkt i att det krävs betydande stödinsatser för att undanröja såväl strukturella som attitydmässiga hinder för att utveckla stödet till barn/elever med annat modersmål än svenska. De mest omfattande förslagen handlar om att flytta över den pedagogiska personalen från Språkcentrum till skolenheterna och att med dessa pedagoger i arbetslagen genomföra en omfattande ämnesmässig kompetensutvecklingsinsats.

Förvaltningen framförde i remissvaret bl.a. följande:

Förvaltningen trodde på en decentraliserad organisation där modersmålslärare på ett naturligt sätt blir delaktig i barnets utveckling och lärande under hela dagen. En brist i utredningens förslag är att modersmålsundervisningen beskrivs som en fristående verksamhet – modersmålets betydelse för elevens lärande saknas.

Förvaltningen menade också att kompetensbehovet hos Språkcentrums pedagoger
inte går att lösa med en annorlunda organisation utan enbart med kompetens- utvecklingsinsatser. Efter en breddad och fördjupad kompetens är det självklart med lokala placeringar i stadsdelarna.

Stadsdelen Spånga-Tensta har erfarenhet av goda modeller av integrering med modersmålspedagoger både i förskola och skola. Modersmålslärare som har pedagogisk kompetens och ämneskompetens och är lokalt anställda ingår i skolans arbetslag och deltar i skolans kompetenshöjande insatser. Modersmålslärarna är på ett naturligt sätt en del av skolans pedagogiska personal och deltar i det ordinarie arbete som krävs av skolans lärare.

Förvaltningen såg det som angeläget att varje stadsdel får möjlighet att organisera
undervisningsgrupper i de största språkgrupperna och att modersmålslärare från Språkcentrum i fortsättningen erbjuds anställning på stadsdelens enheter.

Modersmålspedagoger/-lärare bör ingå i förskolans/grundskolans arbetslag och fungera som jämbördiga lärare i verksamheten. De bör genomgå validering av sin lärarkompetens och i den mån pedagogisk utbildning saknas ska läraren fullfölja den kompetensutveckling som krävs för adekvat behörighet. Staden bör tillsammans med lärarhögskolan erbjuda riktad pedagogisk utbildning för dessa lärare.

Språkcentrum har rik erfarenhet av att organisera modersmålsverksamhet åt stadens
olika enheter och kunskap om målgruppens kompetensnivåer och vilka kompetens-utvecklingsområden som bör prioriteras. Förvaltningen föreslog att den kunskapen tas tillvara i det fortsatta förändringsarbetet.

YRKANDE

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen ”Med modersmålet som grund”.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m)
samt tjänstgörande ersättaren Nagwa Mourad (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

En nedläggning av Språkcentrum skulle leda till försämrad kvalitet inom modersmålsundervisningen. I stället för att sprida ut modersmålslärarna bland stads-delsnämnderna bör denna viktiga kompetens behållas på en för staden gemensam nivå.

Ärendet gäller hela Stockholms stad och även om förslaget till ny organisation kan fungera
i stadsdelar med hög andel invånare med utländsk bakgrund och många modersmålslärare
så gäller det inte alla stadsdelar. Det måste finnas samma möjlighet till bra modersmåls-undervisning för barn i hela Stockholm.”

___________________________


§128 Remissvar angående konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005 - 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-06.

(D nr 004 – 107 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad åren 2005 – 2007 för yttrande.

Förvaltningen ansåg att förslaget i huvudsak är bra och lämnade bl.a. följande
synpunkter:

De som arbetar med konsumentvägledning bör ha någon form ”körkort” på att de
besitter och kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper. Professionellt uppträdande
innefattar såväl formell sakkompetens som bred social kompetens. Konsument-
förvaltningen i Stockholms stad bör ha ett särskilt ansvar för vidareutbildningen
av konsumentvägledare.

Förvaltningen delade uppfattningen att stadsdelsnämnderna ska undersöka vilka
förväntningar och krav invånarna i det egna stadsdelsområdet har. I stadsdelar med många konsumenter med annat modersmål än svenska ska hänsyn tas till detta och resurser bör ställas till förfogande.

Modeller för utvärdering av konsumentverksamheten bör tas fram. Särskilt viktigt är att få fram uppgifter om hur konsumentvägledningen påverkar hushållens ekonomi. Konsumentvägledning bör bygga på metoden ”hjälp till självhjälp”.

Servicegarantier – åtaganden för konsumentvägledning bör utformas.

Förebyggande arbete, att vara ute och föreläsa i skolor och i olika föreningar, bör prioriteras.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade gemensamt för m+fp att avslå förvaltningens förslag till beslut och avgav gemensamt förslag till svar på remissen.

Tjänstgörande ersättaren Nagwa Mourad (kd) lämnade förslag till svar på remissen från kd.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde proposition på de olika yrkandena och fann att det fanns majoritet
för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Reservation mot beslutet avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

avslå förvaltningens förslag till beslut

som svar på remissen anföra följande:

Den rödgröna majoriteten i Stadshuset har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är dock få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel. Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågor. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentpolitik är inte kommunal kärnverksamhet. Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

Stockholm har varit en fungerande handelsplats utan ett konsumentpolitiskt handlings-program i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

Istället borde staden ta ett större ansvar för att underlätta för företagande och handel. För att stärka stockholmaren som kund krävs bättre konkurrens, enklare och tydligare regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för både enskilda och företagare.”

Reservation mot beslutet avgavs även av tjänstgörande ersättaren Nagwa Mourad (kd)
enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

1. Att som svar på remissen anföra följande.

Stockholms stad har ett ansvar att bedriva konsumentpolitik. Det sker i huvudsak genom den konsumentrådgivning som stadsdelsnämnderna svarar för. Därför är det viktigt att staden utvecklar ett konsumentpolitiskt handlingsprogram. Ett handlingsprogram måste innehålla tydliga mål, som är mätbara och möjliga att införliva i den ordinarie verksamheten. Så är tyvärr inte fallet i det förslag som nu är på remiss.

Idag görs en mängd olika saker på det konsumentpolitiska området. Av det skälet, och av hänsyn till skattebetalarna i staden, måste en avgränsning göras för vad som är stadens specifika uppgift. Ett handlingsprogram måste vara vägledande för vilka åtgärder som behöver vidtas just i Stockholm. Det som i programförslaget beskrivs som mål och uppgifter för stadens konsumentverksamhet är i huvudsak statlig konsumentpolitik och inte något som är specifikt för staden.

En tydlig uppgift för stadsdelsnämnderna, som inte andra aktörer i dagsläget bedriver, är konsumentvägledning. Här är det viktigaste att ge en bra service, inte stirra sig blind på hur många anställda det ska vara per tusen invånare. Ett viktigt mål är att informera stadens invånare var man som konsument kan få relevant information gällandelagar och annan information, exempelvis märkningssystem, i samband med köp. Det kan också handla om vilka skyldigheter och rättigheter man har som konsument och hur går man tillväga om en tvist uppstår.”

_________________________

§129 Ansökan om bidrag från ”Seniorer i samverkan – ett integrationsprojekt”

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-05

(D nr 008 – 118 / 05)

ÄRENDET

Ansökan om bidrag på till studie- och utbytesresa till Dalarna den 8-10 juni 2005 för projektet Seniorer i samverkan runt Järvafältet” har inkommit till stadsdelsnämnden. Projektet vänder sig till personer på hela Järva och övriga stadsdelar har redan beslutat avsätta medel för den planerade resan.

Förvaltningen föreslog att den återstående tredjedelen av kostnaden, 15 000 kr, beviljas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja ansökan om 15 000 kronor för projektet.

_____________________

§130 Ansökan om bidrag från samverkansgruppen PRO-SPF i Spånga/Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-05.

(D nr 008 – 176 / 05)

På grund av jäv deltog ledamoten Nils Thulén (s) ej i handläggningen av detta ärende.

ÄRENDET

Samverkansgruppen PRO/SPF i Spånga/Tensta har ansökt om bidrag på 45 000 kr
till fortsatt verksamhet på servicehusen inom Spånga-Tensta.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar samverkansgruppen ett bidrag om 45 000 kronor,

___________________________


§131 Månadsrapport mars 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-08.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för mars som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom mars månad.

Budgetläget bedöms osäkert, det gäller framförallt verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshindrade. Nämnden har dessutom nya ansvarsområden där kostnadsbilden fortfarande är oklar. Det är ansvaret för flyktingmottagande, där budgeten skall omprövas under året med hänsyn till det faktiska antal personer 2005. Ett annat ansvarsområde är eftermiddagstillsynen för särskolebarn över 12 år. Kostnadsbilden är fortfarande oklar och det är osäkert om budgeterade medel räcker.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________


§132 Ansökan om utbildningsresa till Orff-institutet i Salzburg, Österrike

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-05.

(D nr 299 – 148 / 05)

ÄRENDET

Tre pedagoger ansöker om att få delta i en veckas utbildning vid Orff-institutet i Salzburg. Utbildningen är ett led i deras fortsatta kompetenshöjande utveckling.

Kostnaderna för utbildningen, resa och logi belastar enheternas respektive konto för kompetensutveckling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja språkpedagog xxxxxxxxxxxxxxxx, avdelningen för barn och ungdom, xxxxxxxxxxxxx förskollärare Hjulsta Backar 3-5 och förskollärare xxxxxxxxxxxxx, Björingeplan 1, att under tiden 10-16 juli 2005, deltaga i en veckas utbildning vid Orff-institutet i Salzburg.

______________________

§133 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-03-17.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________


§134 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-03-23.

BESLUT

Protokollet läggs till handlingarna.

____________________________


§135 Anmälan av Kommunal författningssamling 2004:20

Anmäldes Kommunal författningssamling 2004:20
Avgifter för upplåtelse av offentlig plats, beslutade av kommunfullmäktige den 7 juni 2004 att gälla from 1 januari 2005.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp),
ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp),
Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Nagwa Mourad (kd) enligt
följande:

”Beslutet om nytt avgiftssystem är ett skolexempel på hur svårt det ibland är för förtroendevalda att i förväg se konsekvenserna av ett beslut. Ambitionen var att skapa ett mer lätthanterligt och rättvist system, men konsekvensen blev att ett antal småföretagare riskerar att slås ut. Detta visar, menar vi att kunskapen om näringslivets förutsättningar och villkor måste förbättras i staden. Vi skulle önska att det nya avgiftssystemet stoppades intill dess att en konsekvensanalys genomförts.”

__________________________


§136 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes att enhetschefen inom Barn och Ungdom, Carina Bessner, 2005-04-08 beslutat bevilja tre medarbetare studieresa till Trondheim, Norge, inom projektet ”Lärarledarskap” via Kompetensfonden.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

__________________________


§137 Ansökan om föreningsbidrag april 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-12.

(D nr 008 – 119 / 05, 008 – 131 / 05)

ÄRENDET

Ansökningar om föreningsbidrag hade inkommit från två föreningar:

- Meladen förening; Sökt 63 500 kr. Förslag: Avslag

- Internationella Romiska/resande kvinnor; Sökt 310 000 kr. Förslag: Avslag

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Meladen förening och hänvisar till verksamheten i Blå Huset.

2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Föreningen Internationella Romiska/
/resande kvinnor och hänvisar den till att ta kontakt med föreningen Kvinnornas Aktivitetscenter i Tensta-Hjulsta eller med Kvinnojouren i Tensta för en gemensam ansökan om medel från stadsdelsförnyelsen..

__________________

§138 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-12.

(D nr 013 – 178 / 05)

ÄRENDET

Samverkansgruppen inom stadsdelsförnyelsen har godkänt följande förslag från arbetsgrupper att gå vidare till stadsdelnämnden för beslut:

- Xpandia Vision; Unga utanför 972 200 kr för 18 mån.

Förvaltningens förslag: 270 000 kr för 6 mån

- Samverkan SDN3/Spånga fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kulan, konstgräs-
planer för spontanidrott 3 282 000 kr. Förvaltningen förslag: 3 282 000 kr

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna att förslag från samverkansgruppens möte
2005-03-03 och 2005-04-07 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta
enligt följande:

1. Xpandia Vision, Unga utanför i Spånga-Tensta, 270 000 kr

2. Samverkan SDN3/Spånga fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen, Kulan,
konstgräsplaner för spontanidrott, 3 282 000 kr.

____________________


§139 Anmälan av Tensta Konsthalls verksamhetsberättelse avseende pedagogiskt arbete 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-12.

(D nr 008 – 360 / 03)

ÄRENDET

Tensta Konsthalls verksamhetsberättelse gällande det pedagogiska arbetet
för 2004 anmäldes nu till stadsdelsnämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger Tensta Konsthalls verksamhetsberättelse avseende
pedagogiskt arbete 2004 till handlingarna.

________________________


§140 Skrivelser

Anmäldes följande skrivelser:

- Skrivelse från m ”Bygg en utökad infartsparkering i Spånga Centrum

- Skrivelse från kd ”Rättsäker biståndsbedömning för de äldre”

- Skrivelse från fp ”Vad händer på Bromstensskolan?”

BESLUT

1. Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

___________________________


§141 Kurser/Konferenser

Togs upp inbjudan till temadag 7 juni ”Gemensamma krafter mot våld och
kränkningar” för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen får deltaga för nämndens räkning.

_____________________


§142 Information/rapporter

Ledamoten Rune Olofsson (s) frågade om de nyanställda på våra äldreboenden har fått brandsäkerhetsutbildning.

Avdelningschefen Gunnel Dahlin lovade ta reda på detta och informera frågeställaren.

__________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 142)

_________________