Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-05-19

Sammanträde 2005-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med information av handikappombudsmannen Riitta-Leena Karlsson.
Däref Läs mer...ter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (26/5)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(21/4, 28/4)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a) Förslag på blomplantering och ev. boulebana på hundrastplatsen vid Gryningsvägen

b) Förslag på discgolfkorg i korsningen Långvretsvägen/Lindahlsvägen

_____________________

4 Tertialrapport 1 - 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om sammanlagt 0,5 Mkr för avveckling av fritidshemmet Elinsborgsbacken 34 samt för tomgångshyror avseende Egnahemsvägen 26 och träfflokalen Hidinge Backe 11.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror i Tensta servicehus med 1,0 Mkr i avvaktan på att Syriska föreningen övertar lokalerna.

4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 Mkr för omstrukturering av fritidshemmet vid Harspåret till förskola.

5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för ombyggnad av Enbacksskolans lokaler med 2,9 Mkr.

6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,7 Mkr för tomgångshyror i Tensta servicehus.

7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 Mkr i stimulansbidrag för den nya förskolan vid Salagatan 50.

8. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader för nytt boende för funktionshindrade i kvarteret Järinge.

9. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader för ny förskola i Tensta.

10. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,3 Mkr i utrustningsanslag för den nya skolan vid Salagatan 50.

11. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar på sammanlagt 24,4 Mkr.

12. Stadsdelsnämnden beslutar avveckla Elinsborgsskolan som resultatenhet och att underskottet från 2004 finansieras 2005.

13. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Redovisning av det aktuella läget vid Bromstensskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från folkpartiet godkänna redogörelsen för planerade besparingsåtgärder vid Bromstensskolan.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på skrivelse angående socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-19.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande över remiss av motion av Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) om införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-25.
(D nr 503 – 75 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar och ställer sig bakom förvaltningens utlåtande som svar på motionen.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inbjudan från SL till yttrande över trafikförändringar 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-21.
(D nr 306 – 133 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över trafikförändringar 2006 och överlämnar det till SL.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera ett möte mellan företagarföreningen i Lunda, förvaltningen och SL snarast möjligt.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till utökad infartsparkering i Spånga Centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-29.
(D nr 306 – 184 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget enligt detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning om parkeringsdäck under järnvägsviadukten vid Spånga Centrum.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till nya bostäder inom fastigheten Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby, förslag till ändrad gränsdragning samt ansvar för skolpliktsbevakningen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-14.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker uppförande av ca 40 rad- och kedjehus inom fastigheten Lunda 6:1.

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att den del av fastigheten Lunda 6:1, där radhus-/kedjehusområdet planeras uppföras, och som nu tillhör Spånga-Tensta, överförs till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med att en ny detaljplan antas/vinner laga kraft. Den ändrade gränsdragningen föreslås göras enligt beskrivning i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd får ansvar för skolpliktsbevakningen i det nya området.

4. Stadsdelnämnden överlämnar beslutssatserna 2 och 3 i ärendet för vidare behandling och beslut i kommunstyrelsen.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande över remiss av betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SOU 2004:132)

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-02.
(Dnr 004 – 195 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Revisionsrapport 2004 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-02.
(D nr 104 – 168 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remissvar angående Brottsofferjourernas finansiering

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-12.
(D nr 004 - 111 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.
_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-13.
(Dnr 008-76/05, 008-90/05, 008-130/05, 008-126/05, 008-127/05)

Förslag till beslut

1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 980 kronor.

2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 767 kronor.

3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 061 kronor.

4. Tensta-Rinkeby PRO-förening beviljas bidrag med totalt 1 175 kronor.

5. Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 333 kronor.

6. Medel får tas från anslag för äldreomsorgen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Ansökningar om föreningsbidrag, maj 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-22.
(Dnr 008-160/05, 008-141/05, 008-166/05, 008-173/05, 008-154/05, 008-147/05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Fountain House med hänvisning till att ansökan inte kommer från en lokal förening samt att anslaget för föreningsbidrag är slut.

2. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Helga Henschens Vänner med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

3. Stadsdelsnämnden avslår ansökningarna från Kvinnocenter Tensta-Hjulsta med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut. Föreningen uppmanas istället utveckla sin verksamhet genom att knyta kontakter med lokala svenska kvinnoföreningar.

4. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Skara Skolscen med hänvisning till att bidrag ges till föreningar som i huvudsak vänder sig till boende i Spånga-Tensta.

5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Tensta Basket med hänvisning till att anslaget för föreningsbidrag är slut.

6. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Sxxxxx Sxxxx med hänvisning till att föreningsbidrag inte ges till enskilda samt att anslaget för föreningsbidrag är slut.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om fortsatt bidrag ur kompetensfonden för Livstyckets verksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen, för den ideella föreningen Livstyckets verksamhet, om medel ur kompetensfonden avseende perioden 2005-07-01 – 2006-08-31 till en kostnad av 5 680 tkr.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av projektansökan för Kompetens Nord

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Tillsynsplan för 2005 av enskild verksamhet SoL och LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-25.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskild verksamhet enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

Omedelbar justering.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Solhem 1 och 2, 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

________________________

20 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Flysta gruppbostad, 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-04-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_________________

21 All-teamets säkerhetsrutiner betr. AIST 2005/111 53. Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-04.
(D nr 205 – 143 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar ALL-teamets säkerhetsrutiner till Arbetsmiljöverket.

_______________________

22 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret avseende medborgarförslag

Anmäles gatu- och fastighetskontorets svar 2005-04-29; Medborgarförslag om
30 km/tim och farthinder på Sundbyvägen.

Förslag till beslut

1. Svaret läggs till handlingarna.
_________________________

23 Anmälan av gemensamt beslut från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen

Anmäles Socialstyrelsens och Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-04-05; Socialstyrelsens och Länsstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande kost och
nutritionsfrågor vid Fristad sjukhem.
(D nr 504 – 193 / 05)

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.
____________________

24 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-04-14.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Anmäles protokoll från sammanträde i handikapprådet 2005-04-07.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2005-04-04.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet

Anmäles minnesanteckningar från sammanträde med brottsförebyggande rådet 2005-04-21.

Förslag till beslut

1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Revidering av avtalet med Spånga-Tensta kulturkommitté

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner det reviderade avtalet med Spånga-Tensta kulturkommitté.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Deltagande i EU-projektkonferens i Leicester i England i juni 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-04.
(D nr 299 – 203 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar biträdande rektor och två fritidspedagoger vid Hjulsta skolor att i tjänsten delta i en konferens i Leicester, England, under tiden 16-19 juni 2005.

______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars och april 2005

Anmäles rubricerade förteckning 2005-05-03.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-04.

Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.

________________________

32 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-06.

Förslag till beslut

1. Arbetslag Solhemsskolan, Konstarter och lärande, 460 000 kr

2. Kulturskolan Tensta/Kista, Blå Lava ungdomsprojekt, 48 500 kr

3. Baptistförsamlingen New Life, Loop – en ny klubb för tonåringar i åldrarna 15+, 174 415 kr

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Kurser/Konferenser

34 Information/rapporter
_______________________________

Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s) ej § 162
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s) ej § 162
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Alma Adan (m)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s) tom § 191
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare

Erik Lindberg (s)
Ornina Younan (s) § 162
Ghalia Malki (s) § 162

Anmält förhinder

Eva Andersson-Ney (s), Anastasia Georgiadou (s), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 150 - 183 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 20-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson informerade om Handikappolitiskt program för Stockholms stad. Därefter gick stadsdelsdirektören igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund. Det formella sammanträdet började kl 19.45

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-05-26

Paragrafer: 150 - 192

§150 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-05-26.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 5/2005 från 2005-04-21 blivit justerat 2005-05-28.

_______________________

§151 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes följande inkomna medborgarförslag

a) Förslag på blomplantering och ev. boulebana på hundrastplatsen vid Gryningsvägen

(D nr 305 – 192 / 05)

b) Förslag på discgolfkorg i korsningen Långvretsvägen/Lindahlsvägen

(D nr 304 – 207 / 05)

c) Förslag på blomplantering, uteserveringar, café och lunchrestaurang på Tenstagången

(D nr 307 – 218 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________


§152 Tertialrapport 1 - 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-11.

ÄRENDET

Vad gäller stadsdelens ekonomi bedömer förvaltningen efter fyra månader att både anslag 1, verksamhetsanslaget, och anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, är i balans. Det s.k. halveringsmålet för försörjningsstöd förvändas dock inte kunna nås under året.

Antalet barn i förskolan per heltidsanställd arbetande i barngrupp är 5,1. Antalet yngre barn har ökat något under året samtidigt som antalet äldre minskat.

Inför höstterminen planerar en ny friskola att starta i Solhem. Sannolikt medför detta att ett antal elever flyttar över till den nya skolan vilket medför ytterligare elevminskning i våra kommunala skolor och därmed försämrad ekonomi för stadsdelen.

Genom brukarundersökningar och uppsökande verksamhet förväntas verksamheten bättre kunna anpassas till de behov som finns bland stadsdelens äldre och funktionshindrade.

Även inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med brukarundersökningar. Samarbetet med landstinget har fördjupats bl.a. för att ge en bättre vård för personer med dubbeldiagnos.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag, att besluta att införa Skärholmsmodellen i Spånga-Tensta
samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om sammanlagt 0,5 Mkr för avveckling av fritidshemmet Elinsborgsbacken 34 samt för tomgångshyror avseende Egnahemsvägen 26 och träfflokalen Hidinge Backe 11.

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror i Tensta servicehus med 1,0 Mkr i avvaktan på att Syriska föreningen övertar lokalerna.

 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 Mkr för omstrukturering av fritidshemmet vid Harspåret till förskola.

 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för ombyggnad av Enbacksskolans lokaler med 2,9 Mkr.

 6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,7 Mkr för tomgångshyror i Tensta servicehus.

 7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 Mkr i stimulansbidrag för den nya förskolan vid Salagatan 50.

 8. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader för nytt boende för funktionshindrade i kvarteret Järinge.

 9. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader för ny förskola i Tensta.

 10. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,3 Mkr i utrustningsanslag för den nya skolan vid Salagatan 50.

 11. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar på sammanlagt 24,4 Mkr.

 12. Stadsdelsnämnden beslutar avveckla Elinsborgsskolan som resultatenhet och att underskottet från 2004 finansieras 2005.

 13. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,8 Mkr för förskola på Salagatan och med 0,2 Mkr för förskola på Slånbacken.

 14. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att besluta om införande av Skärholmsmodellen i Spånga-Tensta

Att därutöver anföra

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Förskolans barngrupper har nu ökat i stadsdelen och flera skolor måste genomföra besparingar. Trots högkonjunkturen minskar inte socialbidragstagandet utan ligger på samma nivå som för ett år sedan.

Enda anledningen till att man i år räknar med att undvika underskott på anslag 2 är att majoriteten givit upp halveringsmålet och ökat anslag 2 i årets budget till Spånga-Tensta
så att det överensstämmer med 2004 års underskott. Ökningen av anslagen för socialbidrag
är den enskilt största satsningen i majoritetens budget 2005.

För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den uteblivna pris- och lönekompensationen innebär direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten.”

_____________________

§153 Redovisning av det aktuella läget vid Bromstensskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-07.

(D nr 403 –182 / 05)

ÄRENDET

Bromstensskolan har under senare år haft svårigheter att organisera sin verksamhet utifrån
sin budgetram. Skolornas budgetram beräknas till största delen utifrån antalet elever. Dessutom tilldelas ett tilläggsbelopp utifrån socioekonomiska faktorer. Elevantalet vid Bromstensskolan har successivt sjunkit de senaste åren och budgetramen alltså minskat
och behovet av att minska personalen uppstått.

Vid nämndens aprilsammanträde fick förvaltningen i uppdrag att redogöra för det aktuella läget vid Bromstensskolan i samband med planerade besparingsåtgärder inför nästkommande läsår. Lärarfacken, personal och föräldrar har på olika sätt uttryckt sin oro för nedskärningarna.

Bromstensskolan har under innevarande läsår haft fler elevassistenter än vad budgeten medgivit. Elevassistenttjänsterna vid skolan måste minskas inför kommande läsår. Skolan kommer därför, i likhet med övriga skolor, att på ett ännu bättre sätt planera verksamheten
så att fritidshemspersonal samverkar med lärarna och deltar under elevernas hela skoldag
och som stöd för de elever som särskilt behöver det.

Förvaltningens och skolledningens samlade bedömning var dock att Bromstensskolan utifrån tilldelad budgetram ska kunna ha en personalbemanning, som ger möjlighet för eleverna att
i lika god utsträckning som tidigare uppnå kunskapsmålen.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att tydlig konsekvensbeskrivning ska redovisas innan åtgärder vidtas, att redovisning sker av Bromstensskolans ekonomi innan åtgärder vidtas samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget
yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från folkpartiet godkänna redogörelsen för planerade besparingsåtgärder vid Bromstensskolan.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att tydlig konsekvensbeskrivning redovisas innan åtgärder vidtas

Att redovisning sker av Bromstensskolans ekonomi innan åtgärder vidtas

Att därutöver anföra

Bromstensskolan har under flera år haft stora ekonomiska underskott som varit svåra att komma tillrätta med. Skolan är nu därför avvecklad som resultatenhet. Att genomföra besparingsbeting är en svår process som bör ske inom rimlig tidsram, ge rimliga konsekvenser och ge möjlighet till insyn och påverkan för föräldrar och personal. Först då finns möjlighet att åtgärderna leder till någonting varaktigt som alla kan känna sig delaktiga i och agera för att det ska bli på bästa sätt.

I redovisningen bifogas en skrivelse från föräldraföreningen samt lärarförbundets erinran
vid MBL-förhandlingarna. Det framgår inte på vilket sätt information och dialog förts med föräldrarna. I förvaltningens redogörelse finns ingen konsekvensbeskrivning utan en redogörelse över det faktiska läget samt vidtagna åtgärder för att budgeten ska gå ihop.
Vi efterlyser en konsekvensbeskrivning som belyser barnens situation också relaterat till kunskapsmålen. En sådan konsekvensbeskrivning bör redovisas innan åtgärder vidtas.”

____________________

§154 Svar på skrivelse angående socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-19.

(D nr 503 – 70 / 05)

ÄRENDET

I skrivelse till nämnde 2005-02-10 begärde Ann-Katrin Åslund (fp) följande :

 1. Förutsättningarna ska utredas för tidsgaranti att kalla minderåriga, som gripits av polis,
  till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn.

 2. Redovisning av hur lång tid det idag tar från att polisen gripit minderårig misstänkt för brott tills socialtjänsten tar kontakt.

 3. Redogörelse för polisingripanden som inte leder till åtgärder inom socialtjänsten och vilken typ av brott det rör sig om.

 4. Redogörelse för hur samverkan mellan polis och socialtjänst ser ut i stadsdelen när
  det gäller unga brottslingar.

Förvaltningen redogjorde i tjänsteutlåtandet för sitt arbete med unga brottslingar.

Tidsgräns är svår att införa eftersom det tar olika lång tid från det brottet begåtts till socialtjänsten får in polisanmälan.

Tiden från att polisen gripit en ungdom till att socialtjänsten har kontakt kan se olika ut beroende på omständigheterna. Målsättningen är dock att det ska ske så skyndsamt som möjligt.

Ambitionen är att alla föräldrar ska få veta när socialtjänsten fått in en polisanmälan avseende deras barn. Vid snatteri eller andra mindre allvarliga brott informeras föräldrarna per brev och erbjuds kontakt. Vid allvarligare brott kallas ungdomen och föräldrarna till ett första samtal.

Stadsdelens utredningsgrupp samarbetar med närpolisen i Rinkeby. Stadsdelsförvaltningen anser att det samarbetet fungerar väl. Samarbetet med övriga än Västerortspolisen är mer ”situationsbetingat” och ser olika ut från fall till fall, vilket är ett stort hinder i ett gemensamt utvecklingsarbete.

Förutom mer operativa träffar kring specifika ungdomar och problem pågår för närvarande
ett försök till samordning på ledningsnivå där stadsdelsdirektörerna på Järvafältet tillsammans med polis och åklagare försöker hitta metoder som stämmer överens med intentionerna i skrivelsen.


YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att hemställa
hos kommunstyrelsen att utarbeta förslag till tidsgaranti, som innebär att minderåriga
som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redogörelse.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att hemställa hos kommunstyrelsen att utarbeta förslag till en tidsgaranti , som innebär
att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn.

att därutöver anföra följande

Förvaltningens redogörelse visar tydligt att man i många fall inte ens klarar att uppfylla stadens nuvarande riktlinjer att alla barn och ungdomar ska kontaktas inom en vecka från det att socialtjänsten fått anmälan om brott. I stadsdelen Spånga-Tensta pågår i dag olika former av samarbete och projekt med närpolisen och socialtjänsten. Samtidigt är det otill-fredsställande att det ibland tar lång tid innan informationen från polisen når socialtjänsten och att detta används som en orsak till att snabba kontakter inom två dygn inte går att genomföra. Många undersökningar visar på vikten av att samhället reagerar snabbt på ungdomars kriminalitet och våld, när så sker finns större möjligheter att stoppa fortsatt brottslig verksamhet.

Behovet av en tidsgaranti för snabba ingripanden från socialtjänsten är tydligt. En sådan garanti skulle tvinga fram prioriteringar av ungdomsbrott som i förlängningen skulle leda
till att färre unga fortsätter begå brott, till en följd av tidiga ingripanden. En tidsgaranti skulle också skapa förutsättningar till likabehandling, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i.”

______________________

§155 Yttrande över remiss av motion av Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) om införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-25.

(D nr 503 – 75 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har på remiss fått en motion om att införa en tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott som innebär att minderåriga som grips av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn.

Förvaltningen instämde i ambitionen att reagera tidigt i arbetet mot ungdomsbrottsligheten men ansåg att det kunde vara svårt att införa den tidsgaranti som motionärerna föreslår. Det beror dels på att det tar olika lång tid innan polisanmälan kommer in till socialtjänsten, dels på att de ärenden som kommer till socialtjänsten måste prioriteras efter de resurser som finns. Mer komplexa ärenden med stora vårdbehov t.ex. LVU-ärenden och ärenden med omedelbart skyddsbehov måste prioriteras.

En snabbare hantering både inom socialtjänsten och rättssystemet i övrigt med polis, åklagare och domstol är önskvärt och att arbetet mellan socialtjänsten och rättsväsendet sker parallellt.

Motionen framhåller också vikten av en bättre samordning och samarbete mellan polis och socialtjänst. En början kan vara det gemensamma arbetet som påbörjats på ledningsnivå där stadsdelsdirektörerna på Järvafältet tillsammans med polis och åklagare försöker hitta en gemensam struktur för ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller ungdomar som begår brott. Målsättningen är att hitta metoder som stämmer överens med intentionerna i motionen.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att hemställa
hos kommunstyrelsen att utarbeta förslag till tidsgaranti, som innebär att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar och ställer sig bakom förvaltningens utlåtande som svar på motionen.

Reservation mot beslut anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att hemställa hos kommunstyrelsen att utarbeta förslag till en tidsgaranti, som innebär att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn.

att därutöver anföra följande

Förvaltningens redogörelse visar tydligt att man i många fall inte ens klarar att uppfylla stadens nuvarande riktlinjer att alla barn och ungdomar ska kontaktas inom en vecka från
det att socialtjänsten fått anmälan om brott. I stadsdelen Spånga-Tensta pågår i dag olika former av samarbete och projekt med närpolisen och socialtjänsten. Samtidigt är det otillfredsställande att det ibland tar lång tid innan informationen från polisen når social-tjänsten och att detta används som en orsak till att snabba kontakter inom två dygn inte går
att genomföra. Många undersökningar visar på vikten av att samhället reagerar snabbt på ungdomars kriminalitet och våld, när så sker finns större möjligheter att stoppa fortsatt brottslig verksamhet.

Behovet av en tidsgaranti för snabba ingripanden från socialtjänsten är tydligt. En sådan garanti skulle tvinga fram prioriteringar av ungdomsbrott som i förlängningen skulle leda
till att färre unga fortsätter begå brott, till en följd av tidiga ingripanden. En tidsgaranti skulle också skapa förutsättningar till likabehandling, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i.”

___________________________


§156 Inbjudan från SL till yttrande över trafikförändringar 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-21.

(D nr 306 – 133 / 05)

ÄRENDET

Som tidigare inbjuder SL till yttrande över trafikförändringar för nästkommande år.

SL påpekade att resurserna är begränsade och att remissinstansernas synpunkter och
förslag gärna får innehålla även förslag till omfördelning av befintliga resurser och besparingsområden.

I tjänsteutlåtandet tog förvaltningen upp bl.a. följande:

Under 2005 planeras buss linje 514 få utökad turtäthet dagtid vardagar, från dagens
30-minuters trafik till en buss var 15:e minut. Lördagstrafiken på linjen utökas till
15-minuters trafik mellan Tensta och Kista under del av dagen.

Förvaltningen hälsade förändringen med tillfredsställelse. Dock instämde förvaltningen
i pensionärsrådets uppfattning att det vore lämpligt att några turer på vardagarna gick via Spånga Kyrka och att förlänga sträckningen av buss 540 till Spånga alternativt Vällingby.

Bussförbindelserna till Spånga och Lunda har försämrats på senare år. För företagar-föreningen i Lunda är bussförbindelserna en mycket angelägen fråga, eftersom det är svårt
att rekrytera folk p.g.a. de dåliga kommunikationerna. Förvaltningen ansåg att det vore värdefullt med ett möte mellan SL, företagarföreningen och förvaltningen för att ventilera dessa frågor.

Det förslag till ny bussterminal vid Spånga station som håller på att arbetas fram av staden och SL gemensamt lär enligt stadsbyggnadskontoret bli klar först 2008, i samband med att staden bygger den nya Bromstensleden utmed järnvägen förbi Spånga centrum.

SL har som mål för 2010 att alla, som själva eller med hjälp av ledsagare kan verka och förflytta sig i den miljö, som finns i kollektivtrafikens närhet, och som kan ta sig till en stationsentré eller hållplats, ska kunna resa med SL. Stadsdelsnämndens handikappråd har uttalat att det ser bra ut vad gäller anpassningarna för att öka tillgängligheten avseende tåg, plattformar, låggående bussar samt information i tidtabellen om, när t.ex. låggående bussar går i trafik.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över trafikförändringar 2006 och överlämnar det till SL.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera ett möte mellan företagarföreningen i Lunda, förvaltningen och SL snarast möjligt.

_________________________


§157 Förslag till utökad infartsparkering i Spånga Centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-29.

(D nr 306 – 184 / 05)

ÄRENDET

Moderaterna i stadsdelsnämnden har inkommit med en skrivelse där de föreslår att nuvarande infartsparkering, närmast järnvägspåren under viadukten vid Spånga Centrum, kompletteras med ett nytt parkeringsdäck som skulle kunna ge ytterligare 80 p-platser.

Stadsdelsförvaltningen ansåg att en bra infartsparkering vid pendeltågs- och busstationen vid Spånga Centrum skulle kunna locka fler pendlare att lämna bilen utanför tullarna samt också lösa en del av problemen med parkeringen på villagatorna i Solhem. Dessutom skulle den kunna skapa bättre förutsättningar för näringslivet i Spånga Centrum.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget enligt detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning om parkeringsdäck under järnvägsviadukten vid Spånga Centrum.

_____________________


§158 Förslag till nya bostäder inom fastigheten Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby, förslag till ändrad gränsdragning samt ansvar för skolpliktsbevakningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-14.

(D nr 302 – 151 / 05)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett programförslag som innebär, att cirka 40 nya rad-
och kedjehus kan byggas inom kvarteret Lunda 6:1, som är beläget bredvid Lunda terminalområde.

Den planerade bebyggelsen ligger både i Spånga-Tensta och där i ett industriområde, och
i Hässelby-Vällingby i anslutning till annan bostadsbebyggelse. Angöring till området kommer att ske via Tumultgränd i Hässelby-Vällingby.

Förvaltningen föreslog att nämnden tillstyrker att radhusen uppförs i området. Förvaltningen ansåg att områdets tillhörighet borde vara Hässelby-Vällingby och att gränsen mellan stadsdelsområdena och ansvaret för skolpliktsbevakning skulle flyttas.

YRKANDEN

Ledamoten Folke Nässla (mp) yrkade att nämnden avstyrker uppförandet av 40 rad- och kedjehus inom fastigheten Lunda 6:1 samt anmälde att mp inte deltar i besluten gällande förslagen om ändrad gränsdragning och ansvar för skolpliktsbevakning.

Ordföranden Abdo Goriya (s), vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl. yrkade bifall
till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.


BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker uppförande av ca 40 rad- och kedjehus inom fastigheten Lunda 6:1.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att den del av fastigheten Lunda 6:1, där radhus-/kedjehusområdet planeras uppföras, och som nu tillhör Spånga-Tensta, överförs till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med att en ny detaljplan antas/vinner laga kraft. Den ändrade gränsdragningen föreslås göras enligt beskrivning i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd får ansvar för skolpliktsbevakningen i det nya området.

 4. Stadsdelnämnden överlämnar beslutssatserna 2 och 3 i ärendet för vidare behandling
  och beslut i kommunstyrelsen.

Mp deltog ej i beslut gällande punkterna 2, 3 och 4.

Reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande anmäldes av ledamoten
Folke Nässla (mp).

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Folke Nässla (mp) enligt följande:

”Området är det enda rekreationsområdet av betydelse för de kringboende. Ytan bör
även i fortsättningen disponeras för rekreation, lek och friluftsliv. För närvarande används skogspartiet som lekområde av de lite större barnen, som bygger kojor m.m. här. Den närbelägna förskolan gör utflykter hit.

Området hyser även en rik uppsättning av blommande örter, varav flera fridlysta, t.ex. blåsippor.

Den gamla banvallen används som promenadstråk av många människor från Hässelby, Vällingby, Spånga och Järfälla, som motionerar, cyklar och åker skidor på banvallen. Bebyggelsen medför, att banvallen i framtiden kommer att korsas av biltrafik, som blir mycket störande för de motionerande. Olyckfallsriskerna kommer att öka, framför allt för barnen.

Särskilt allvarlig är den stora trafikökningen på Tumultgränd, som kommer att inträffa om planerna förverkligas. Gränden är en lokalgata, som inte alls är dimensionerad för detta. Den stryker också ganska nära intill förskolan.”

___________________________


§159 Yttrande över remiss av betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SOU 2004:132)

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-02.

(Dnr 004 – 195 / 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över remiss av betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg.

Förvaltningen menade att eftersom det tillfälliga uppehållstillståndet kan komma att
sträcka sig över fyra år, är det viktigt att den asylsökande och dennes eventuella familj
får en god social situation under utredningstiden. Till god social situation för en barnfamilj hör också ett boende som är så normalt som möjligt.

Förvaltningen ansåg vidare att förvärvsarbete avsevärt ökar chanserna till en god social situation. Dagens undantagsregler från kravet på arbetstillstånd bör därför kunna gälla
även för asylsökande med tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av oklar identitet
och resväg.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________

§160 Revisionsrapport 2004 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-02.

(D nr 104 – 168 / 05)

ÄRENDET

Stadens revisorer har granskat Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet för 2004.

I revisionsrapporten bedöms stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat inte vara helt tillfredsställande. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är i allt väsentligt tillfredsställande. Nämndens bokslut och räkenskaper får omdömet rättvisande.

I yttrandet till revisionskontoret redovisade förvaltningen de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3.

______________________

§161 Remissvar angående Brottsofferjourernas finansiering

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-12.

(D nr 004 - 111 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion om finansiering brottsofferjourerna för yttrande.

Motionären föreslår en statlig finansiering av brottsofferjourerna.

Förvaltningen tillstyrkte motionen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.

_____________________


§162 Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-13.

(Dnr 008-76/05, 008-90/05, 008-130/05, 008-126/05, 008-127/05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt 1998 om regler för bidrag till klubbar och föreningar för pensionärer i Spånga-Tensta. För att ha rätt till bidrag fordras att minst 50 % av medlemmarna ska bo inom stadsdelen gränser. De föreningar som uppfyller kraven är berättigade till 500 kronor i verksamhetsbidrag och tre kronor per föreningsmedlem i aktiveringsbidrag.

Ledamöterna Rune Olofsson (s) och Nils Thulén (s) anmälde jäv och deltog ej i handläggningen av ärendet.

BESLUT

1. PRO Bromsten beviljas bidrag med totalt 980 kronor.

2. PRO Erland beviljas bidrag med totalt 767 kronor.

3. PRO Spånga beviljas bidrag med totalt 1 061 kronor.

4. Tensta-Rinkeby PRO-förening beviljas bidrag med totalt 1 175 kronor.

5. Spångaveteranerna beviljas bidrag med totalt 2 333 kronor.

6. Medel får tas från anslag för äldreomsorgen.

_____________________


§163 Ansökningar om föreningsbidrag, maj 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-22.

(Dnr 008-160/05, 008-141/05, 008-166/05, 008-173/05, 008-154/05, 008-147/05)

ÄRENDET

Sex föreningar hade inkommit med ansökningar om bidrag:

- Föreningen Fountain House. Sökt: Ej angiven summa till 25-årsjubileum

- Föreningen Helga Henschens Vänner. Sökt: 60 000 kr till 30-årsjubileum av Tensta

T-banestation

- Kvinnocenter Tensta-Hjulsta. Sökt: 34 500 kr till studieresa till Turkiet

- Skara Skolscen. Sökt: 50 000 kr för skolans fortbestånd

- Föreningen Tensta Basket. Sökt: 45 000 kr till dagkollo

- Privatperson S.S. Sökt: Ej angiven summa till dagläger med inriktning på flyg, vetenskap, rymden och integration

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bordläggning

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

__________________________


§164 Ansökan om fortsatt bidrag ur kompetensfonden för Livstyckets verksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-03.

(D nr 008 – 229 / 05)

ÄRENDET

Föreningen Livstycket ansöker om fortsatt stöd för att driva och vidareutveckla Design- och kunskapscentret. Livstyckets övergripande mål är att öka egenförsörjningen för deltagarna. Uppdraget har varit att försöka minska ungdomarbetslösheten, men också att stödja och lotsa äldre elever och flyktingar ut i arbets- och yrkesliv.

De mål som angavs i föregående ansökan har inte uppnåtts till fullo.

Livstycket har reviderat sina mål i den nu aktuella ansökan till en mer realistisk nivå med tanke på antalet deltagare och deras förutsättningar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen, för den ideella föreningen Livstyckets verksamhet, om medel ur kompetensfonden avseende perioden 2005-07-01 – 2006-08-31 till en kostnad av 5 680 tkr.

__________________________

§165 Anmälan av projektansökan för Kompetens Nord

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-27.

(D nr 006 – 221 / 05)

ÄRENDET

Kompetens Nord är ett samverkansprojekt mellan stadsdelarna i västerort för att tillsammans med folkhögskolor utarbeta utbildningsmetoder för personer som står utanför reguljärt utbildningssystem och för att öka dessa personers konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Stadens kompetensfond finansierar verksamheten tom 31 juli 2005.

Rinkeby stadsdelsnämnd är projektägare till kompetens Nord och söker nu ytterligare medel fram till 31 juli 2006.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

________________________

§166 Tillsynsplan för 2005 av enskild verksamhet SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-25.

(D nr 505 – 161 / 05)

ÄRENDET

Länsstyrelsen har begärt tillsynsplan för de enskilda verksamheter som finns inom stadsdelsnämndens område.

Förvaltningen har nu tagit fram en tillsynsplan som föreläggs nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskild verksamhet
enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________


§167 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Solhem 1 och 2, 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-08.

(D nr 505 – 222 / 05)

ÄRENDET

Uppföljningen av verksamheten vid Solhem 1 och 2 bygger på den checklista som används vid uppföljning av de enstaka platser som staden köper.

Chefen för LSS-handläggarna och medicinskt ansvarig sjuksköterska har besökt enheten och tillsammans med enhetschef och personal gått igenom listan. Verksamheten startade under våren 2004 och är ännu ej helt komplett.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

________________________

§168 Verksamhetsuppföljning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter för funktionshindrade enligt LSS, Flysta gruppbostad, 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-04-08.

(D nr 505 – 223 / 05)

ÄRENDET

Den uppföljning som är gjord bygger på den checklista som används vid uppföljning av enstaka platser som staden köper.

Ansvarig chef har tillsammans med personal fyllt i checklistan, medicinskt ansvarig sjuksköterska och chefen för LSS-handläggarna har senan besökt enheten och tillsammans med enhetschef och personal gått igenom listan och tittat på verksamheten.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_________________


§169 All-teamets säkerhetsrutiner betr. AIST 2005/111 53

Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-04.

(D nr 205 – 143 / 05)

ÄRENDET

Arbetsmiljöverket genomförde under mars en inspektion vid All-teamet, stadsdelens enhet för missbruk och socialpsykiatri. Vid inspektionen framkom att det fanns skriftliga rutiner för förebyggande och akuta åtgärder för eventuella hot- och eller våldssituationer men att det saknades skriftligt dokumenterade efterhjälpande åtgärder.

Planen har nu kompletterats med efterhjälpande åtgärder.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar ALL-teamets säkerhetsrutiner till Arbetsmiljöverket.

_______________________

§170 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret avseende medborgarförslag

Anmäldes gatu- och fastighetskontorets svar 2005-04-29;
Medborgarförslag om 30 km/tim och farthinder på Sundbyvägen.

(D nr 306 – 73 / 05)

ÄRENDET

I svaret på medborgarförslaget svarade Gatu- och fastighetskontoret att den 14 februari
2005 infördes 30-zonerna på lokal- och bostadsgator i Stockholm. Sundbyvägen är en huvudgata med skola. En förmätning av hastigheten har gjorts på 50-sträckan. Resultatet av denna var att medelhastigheten var ca 45 km/tim och drygt 2000 fordon som passerade per dygn.

Ett arbete pågick i april-05 för att ta fram åtgärdsprogram för huvudgator och en åtgärdskatalog för lokal- och bostadsgator. Inom kort kommer även eftermätningar att göras för att kontrollera bilisters efterlevnad av de nya hastigheterna. Intill dess att detta arbete är slutfört och en grundläggande prioriteringsordning är gjord kunde gatu- och fastighetskontoret inte utlova några åtgärder.

BESLUT

1. Svaret läggs till handlingarna.

_________________________

§171 Anmälan av gemensamt beslut från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen

Anmäldes Socialstyrelsens och Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-04-05; Socialstyrelsens och Länsstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande kost och nutritionsfrågor vid Fristad sjukhem.

(D nr 504 – 193 / 05)

ÄRENDET

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet och Länsstyrelsens socialenhet i Stockholm har beslutat att gemensamt granska kost och nutritionsfrågor i särskilda boenden för äldre.

Efter besök på Fristad sjukhem bedömde tillsynmyndigheterna att det ur ett kvalitetsperspektiv finns förbättringsmöjligheter genom att utveckla ett systematiskt arbetssätt vad gäller kost och nutrition.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att uppdra åt förvaltningen
att återkomma till nämnden med redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtagas med anledning av påpekandena.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) meddelade att fp+m+kd anslöt sig till Abdo Goriyas yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtagas med anledning av påpekandena.

____________________


§172 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-04-14.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________

§173 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Anmäldes protokoll från sammanträde i Lokala handikapprådet i Spånga-Tensta 2005-04-07.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________

§174 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäldes protokoll från ungdomsrådets i Spånga-Tensta sammanträde 2005-04-04.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________


§175 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet

Anmäldes minnesanteckningar från sammanträde med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta 2005-04-21.

BESLUT

1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

_____________________


§176 Revidering av avtalet med Spånga-Tensta kulturkommitté

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-03.

(D nr 008 – 224 / 05)

ÄRENDET

Spånga-Tensta Kulturkommitté är en självständig ideell förening som av stadsdelsnämnden fått i uppdrag att dela ut bidrag till kulturella arrangemang i stadsdelen. Förvaltningen administrerar utbetalningen av beviljade bidrag och bistår kulturkommittén med övrigt administrativt stöd. För att reglera förhållandet mellan sig har stadsdelsförvaltningen och kulturkommittén ingått föreliggande avtal.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna avtalet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner det reviderade avtalet med Spånga-Tensta kulturkommitté.

____________________________


§177 Deltagande i EU-projektkonferens i Leicester i England i juni 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-04.

(D nr 299 – 203 / 05)

ÄRENDET

Hjulsta skolor deltar i Comenius 3-projektet GET-IN och ingår därmed i uppbyggandet av ett nätverk med temat ”lika möjligheter till utbildning mellan flickor och pojkar”. Nätverkets målgrupp är pojkar och flickor i åldrarna 12-16 år.

GET-IN nätverket inbjuder till konferensen i juni i syfte att representanter från skolor som vill starta internationella projekt fåt träffas, utbyta idéer, knyta kontakter och lära av varandra. Konferensens huvudtema är att diskutera skillnader och likheter ur ett interkulturellt perspektiv i mångkulturella skolor.

Förvaltningen föreslog nämnden att, i enlighet med tjänsteutlåtandet, biträdande rektor och två fritidspedagoger vid Hjulsta skolor får delta i konferensen i Leicester.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar biträdande rektor och två fritidspedagoger vid Hjulsta skolor att i tjänsten delta i en konferens i Leicester, England, under tiden 16-19 juni 2005.

______________________________

§178 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars och april 2005

Anmäldes rubricerade förteckning 2005-05-03.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

____________________

§179 Anmälan av beslut om tillsvidareanställning

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-04.

(D nr 202 –225 / 05)

ÄRENDET

Beslut om tillsvidareanställning som fattats enligt gällande delegationsordning under perioden 2005-01-01 – 2005-04-30 redovisades nu för nämnden.

BESLUT

1. Redovisningen godkänns.

________________________

§180 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-06.

(D nr 013 – 226 / 05)

ÄRENDET

För Spånga-Tenstas del är avsatt 10,1 mkr per år under fyra år att räknas till stadsdelsförnyelse. Beslut ska fattas av nämnden. Fram till maj 2005 har projektförslag för 24,5 mkr beslutats.

Vid sammanträdet förelåg nu tre projektförslag för behandling:

- Arbetslag Solhemsskolan, Konstarter och lärande; Arbetsgruppens förslag: 526 000 kr. Förvaltningens förslag: 460 000 kr.

- Kulturskolan Tensta/Kista, Blå Lava ungdomsprojekt; Arbetsgruppens förslag: 48 500 kr

Förvaltningens förslag: 48 500 kr

- Baptistförsamlingen New Life, Loop – en ny klubb för tonåringar i åldrarna 15+; Arbetsgruppens förslag: 174 415 kr. Förvaltningens förslag: 174 415 kr

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna projektförslagen

1. Arbetslag Solhemsskolan, Konstarter och lärande, 460 000 kr.

2. Kulturskolan Tensta/Kista, Blå Lava ungdomsprojekt, 48 500 kr.

3. Baptistförsamlingen New Life, Loop – en ny klubb för tonåringar i åldrarna 15+, 174 415 kr.

_________________________

§181 Kurser/Konferenser

Togs upp landstingets seminarium En nypa sunt förnuft 8 juni 2005 för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Två personer från varje politiskt block får delta vid seminariet för nämndens räkning.

_____________________

§182 Förslag från idrottsförvaltningen på placering av en ny idrottshall vid Hjulstaskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-05-13.

(D nr 303 – 128 / 04)

ÄRENDET

Nämnden har under våren hemställt hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om god-kännande av medel för tillbyggnad av en idrottssal vid Hjulstaskolan.

Idrottsförvaltningen har nu visat intresse för att förlägga en regelrätt idrottshall i sin regi i Hjulsta. Skissförslag från arkitekt har visat att det är möjligt att åstadkomma en delbar hall med måtten 22 x 44 m om nuvarande salsbyggnad rivs hels och hållet.

Stadsdelsförvaltningen ansåg att förslaget från idrottsförvaltningen om en ny idrottshall
i Hjulsta är ett mycket starkt förslag, som tveklöst skulle göra Hjulsta till en attraktiv boplats. Närheten till skolan ger samordningsvinster för skolans nyttjande av hallen dagtid och klubbarnas behov av träning och lagidrott på kvällstid och helger. Skolans behov av idrott på dagtid och andra evenemang vissa kvällar och helger måste dock komma i första hand. En annan förutsättning är att tidplanen för färdigställandet kan ske under 2007 i likhet med det tidigare förslaget samt att idrottsförvaltningen kan bistå med ersättningslokal under byggnadstiden, t.ex. ett baraccudatält på skolgården.

Förvaltningen föreslog, mot bakgrund av det i tjänsteutlåtandet beskrivna, att stadsdels-nämnden godkänner förslaget till placering av en ny idrottshall vid Hjulstaskolan

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till placering av en ny idrottshall vid Hjulsta-skolan som alternativ till stadsdelsnämndens tidigare förslag om ny idrottssal.

2. Stadsdelsnämnden återtar sin begäran hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om godkännande och medel för tillbyggnad av en ny idrottssal vid Hjulstaskolan under förutsättning att idrottshallen istället byggs.

3. Omedelbar justering av ärendet.

________________________________


§183 Information/rapporter

Från moderata samlingspartier överlämnades en skrivelse gällande ett antal åtgärder på kundparkeringen på Spånga Torg.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 183)

_________________