Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (22/2)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 23/1-07, justerat 30/1-07)

4 Svar på medborgares önskemål om belysning i motionsspåret i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-11.
(D nr 304 – 628 /06

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

5 Klagomål på utförande av staket vid fastigheten Knut 11, Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-15.
(D nr 101 – 51 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inte ersätta staket vid fastigheten Knut 11 i Bromsten.
Ärendedokument
Medborgarförslag

6 Medborgarförslag om problem med bilar på bollplan vid Logvägen i Spånga

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-18.
(D nr 304 – 16 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

7 Medborgarförslag om utplacering av parkbänk vid parkväg mellan Skäftingebacken 16 och 24

Föreligger tjänstutlåtande 2007-01-30.
(D nr 304 – 33 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

8 Svar på medborgarförslag om ersättning för avstängd gångväg vid Spångavägen samt granninformation om tillbyggnad av Sundbyskolans idrottshus

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-25.
(D nr 305 – 674 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

9 Svar på medborgarförslag om åtgärder mot biltrafik och parkering på gångstråk mellan Järingegränd och Husingeplan i Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-22.
(D nr 306 – 644 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, del 1

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-31.
(D nr 103 -51 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, del 1 samt överlämnar det till kommunfullmäktige.

Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, del 2

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-31.
(D nr 103 – 51 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, del 2.

Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss av underlag för miljöbedömning mm för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-16.
(D nr 310 – 658 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-01
(D nr 505 – 24 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisning av Personligt ombud för år 2006 till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Redogörelse för genomförd upphandling av drift av restaurang i Fristad servicehus och leverans av kost

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-17.
(D nr 105 – 379 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redogörelse för genomförd upphandling av drift av restaurang i Fristad servicehus och leverans av kost.

2. Stadsdelsnämnden lägger redogörelsen till handlingarna.

15 Verksamhetsuppföljning av Flysta, Björinge, Stranninge och Solhems gruppbostäder

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-05

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner uppföljningarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007-01-11.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådet 2007-01-09.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmälan av kommunal författningssamling

Anmäles kommunal författningssamling för Stockholm

a. 2006:5 Reglemente för allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.

b. 2006:8 Reglemente för stadsdelsnämnderna.

Förslag till beslut

1. Reglementena läggs till handlingarna.

20 Ansökan om medel från Föreningen Spånga Trygghetsringning

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-02.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar Föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om 30 000:- (trettiotusen kronor) för 2007.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Medborgarförslag om frostsäker bod på Mellangårdens bollplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-06.
(D nr 304 – 666 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Medborgarförslag om upplevda störningar kring avfyrning av fyrverkerier

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-16.
(D nr 310 – 8 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslagen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Svar på begäran om lägesrapport angående den K-märkta brandstationen i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-05.
(D nr 303 – 43 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna lägesrapporten.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Tillsynsplan över enskild verksamhet SoL och LSS för 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskilda verksamheter enligt SoL och LSS inom stadsdelen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-02.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar anta föreslaget ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) vice ordf., tjänstg. ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Björn Begner (m)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s)

Närvarande ersättare
Eva Andersson-Ney (s)
Karin Arovelius (m)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Azad Hassan (s)
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Madeleine Jacobsson (m)
Ronny Nordgren (m)

Tjänstgörande ersättare
Mahin Kindberg (fp)

Anmält förhinder
Alma Adan (m), Rashad Rached Abdel Al (v), Dennis Westin (m), Ann-Katrin Åslund (fp)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 29 - 53 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. 5 personer ur allmänheten var närvarande vid sammanträdet.

Utsågs att justera: Abdo Goriya och Ole-Jörgen Persson

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-02-22

Paragrafer: 29 - 61

§29 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte tjänstgörande ordföranden Abdo Goriya utse Ole-Jörgen Persson att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-02-22.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 2/2007 från 2007-01-23 blivit justerat 2007-01-30.

_______________________

§30 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag på skyltar med varning för lekande barn och trafikhinder på Alvägen i Bromsten.

b.) Förslag på ekonomisk hjälp och samordning för genomförande av Tensta marknad.

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________________________

§31 Svar på medborgares önskemål om belysning i motionsspåret i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-11.

(D nr 304 – 628 /06

ÄRENDET

En medborgare har önskat att förvaltningen lagar belysningen i motionsspåret mellan Bromsten och Rissne.

Förvaltningen svarade att reparationsarbetet har startat och beräknas bli klart under februari.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

________________________

§32 Klagomål på utförande av staket vid fastigheten Knut 11, Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-15.

(D nr 101 – 51 / 06)

ÄRENDET

En fastighetsägare klagar på felaktigt utförande av ett trästaket som stadsdelsförvaltningen, efter överenskommelse med fastighetsägaren, byggt hösten 2000 på dennes tomtmark.

Stadsdelsförvaltningen svarade att man fullgjort sin del av avtalet och därmed inte kan ta något ansvar för vad som hänt efter staketets uppförande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att inte ersätta staket vid fastigheten Knut 11 i Bromsten.

__________________________

§33 Medborgarförslag om problem med bilar på bollplan vid Logvägen i Spånga

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-18.

(D nr 304 – 16 / 07)

ÄRENDET

HSB Brf Erland har i ett medborgarförslag önskat att förvaltningen förhindrar parkering på bollplanen vid Logvägen 81 i Sundby.

Att parkera bilar på bollplanen är förbjudet och förvaltningen har kontaktat trafik-övervakningen för bättre bevakning i avvaktan avstängning av infarten. Förvaltningen har också beställt ett betongcykelställ för placering vid infarten till planen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§34 Medborgarförslag om utplacering av parkbänk vid parkväg mellan Skäftingebacken 16 och 24

Förelåg tjänstutlåtande 2007-01-30.

(D nr 304 – 33 / 07)

ÄRENDET

Stadsdelens pensionärsråd har föreslagit att en fastgjuten parkbänk placeras vid parkvägen mellan Skäftingebacken 16 och 24.

Förvaltningen svarade att en fastgjuten parkbänk kommer att placeras på den föreslagna platsen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________________________

§35 Svar på medborgarförslag om ersättning för avstängd gångväg vid Spångavägen samt granninformation om tillbyggnaden av Sundbyskolans idrottshus

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-25.

(D nr 305 – 674 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att stensätta eller asfaltera den ca 30-meters gångstig folk trampat upp vid det nybyggda daghemmet på Skydraget i Solhem.

Vidare föreslås med anledning av byggandet av ny gymnastikhall vid Sundbyskolan att ett möte kallas ihop med företrädare för kommunen, byggare, åkare och småhusägare i Sundby.

Förvaltningen svarade att man snarast kommer att anlägga en ny gångväg med grus på den upptrampade stigen. Förvaltningen ska också undersöka möjligheten att angöra belysning från förskolans gavel för bättre belysning av gångvägen.

Vad gäller informationsmöte om gymnastikhallen föreslog förvaltningen att villaägar-föreningen tar kontakt med projektledaren för byggnationen om tid för sammanträffande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

____________________________

§36 Svar på medborgarförslag om åtgärder mot biltrafik och parkering på gångstråk mellan Järingegränd och Husingeplan i Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-22.

(D nr 306 – 644 / 06)

ÄRENDET

En medborgare som företräder Järingegränds kvartersråd har framfört att de boende önskar snara åtgärder för att stoppa okynnestrafik och felparkering i området.

Förvaltningen svarade att parkvägarna är svåra att spärra av ur bl a skötselsynpunkt.

De sex nya närpoliser som anställts för patrullering i Tensta har redan nu kunnat vara till stöd för att få bort trafiken på Tenstas parkvägar och grönområden.

Förvaltningen kommer också att uppmana stadens parkeringsavdelning att göra tätare kontroller i området.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgares önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________

§37 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, del 1 och del 2

Förelåg tjänsteutlåtanden daterade 2007-01-31 och 2007-02-12.

(D nr 103 -51 / 07)

ÄRENDET

För verksamhetsåret 2006 redovisas ett överskott på 26,6 mkr. Huvuddelen av överskottet, 24,1 mkr, finns inom verksamhetsområdena förskola och skola. Förutom att enheterna har visat överskott har intäkterna inom området varit högre än budgeterat beroende på fler förskolebarn och tillkommande projektmedel medan lokalkostnaderna varit lägre.

I tertialrapport 1 2006 befarades ett underskott på grund av ökade kostnader för barn och ungdomsplaceringar. Nämnden beslöt då om budgethållningsåtgärder som fick stor effekt inom hela förvaltningen och som inte bara kraftigt reducerat ett befarat underskott inom barn- och ungdomsplaceringarna utan också bidragit till det samlade positiva resultatet.

Även administrationen redovisar överskott, 7,2 mkr.

För anslag 2, försörjningsstöd, redovisas ett underskott på 7,3 mkr. Stadsdelen fick ett kraftigt minskat anslag för 2006 jämfört med 2005, då man räknade med att den förbättrade ekonomiska konjunkturen skulle slå igenom starkare också på sysselsättningen än vad som blev fallet. Kostnaderna för försörjningsstöd har dock minskat med 6 mkr jämfört med 2005. Minskningen av antalet vuxna bidragstagare har varit större än för staden som helhet vilket beror på att bidragstagare i stadsdelen i större utsträckning än i staden i övrigt fått arbete och därmed klarar sin egen försörjning.

Stadsdelsnämndens mål, som utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål för verksamheterna, har i huvudsak uppfyllts. Barngruppernas storlek är i nivå med målen, andelen elever som når kunskapsmålen har ökat. Inom äldreomsorgen har bl a matkvaliteten förbättrats medan t ex möjligheterna till regelbunden utevistelse varit begränsade. Förvaltningen har haft en nära samverkan med näringsliv och arbetsmarknad.

Boutställningen i Tensta under augusti blev en publik succé med många tusen besökare och en viktig markering att staden – under vinjetten ”Stockholm bygger” – vill utveckla alla sina stadsdelar samt att Stockholm är en dynamisk storstad som kan visa och diskutera miljonprogrammets framtid. Ett relativt stort antal bostadsprojekt kom igång i stadsdelen under året.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, del 1 och del 2 samt överlämnar del 1 till kommunfullmäktige.

 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att kvarstående medel om 0,5 Mkr för hemlösa förs över till 2007.

 3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ej förbrukade investeringsmedel om 1,0 Mkr förs över till 2007.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna

Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi känner stolthet när vi läser Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 över den verksamhet som bedrevs under året.

Men vi känner också stor oro för konsekvenserna av den förslagna verksamhetsplanen

2007 och vad den innebär för medborgare och personal.

Besluten att ;

 • Ta bort agenda 21 samordnaren
 • Ta bort kultursekreteraren
 • Ta bort kraven på jämställdhetsplan, miljöpolicy och antidiskrimineringsklausulen

vid upphandlingar.

 • Kraftigt minska bemanningen på medborgarkontoret.
 • Minska föreningsbidragen – i realiteten krossa föreningsstödet.
 • Våra förskolor, skolbarnomsorg och skolor kommer att märka av besparingar

i form av minskat antal tjänster och större barngrupper. Särskilt skolbarnomsorgen

behöver radikal förstärkning.

 • Att ta bort ”friskvårdspengen” är en pytteliten besparing – men en symbolhandling som uppfattas som bekräftelse på att man som förskolepersonal inte är viktig nog att ens försöka förebygga yrkesskador för.
 • Att nystartade förskolor helst ska drivas i privat regi och att befintliga kommunala förskolor ska uppmanas att knoppa av skapar oro och splittring i personalgrupperna. Vi vill att personal och föräldrar ska känna sig trygga i att kunna bygga långsiktiga relationer som inte upphandlas vart 4:e år.
 • Vi ser också med oro på alliansens agerande av utförsäljning av kommunens mark, egendomar och kommunala bolag. Vår uppfattning är att hyresgästerna i Spånga-Tensta inte skulle gagnas av att hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. Vi vill också värna om föreningarnas tillgång till lokaler och alla medborgares rätt till samlingslokaler och kulturutbud.

- är bara några av förslagen inför 2007 som kommer att upplevas som kvalitetsförsämringar för medborgarna.”

_____________________

§38 Remiss av underlag för miljöbedömning mm för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-16.

(D nr 310 – 658 / 06)

ÄRENDET

Trafiknämnden har remitterat en rapport om underlag för miljöbedömning mm för snö-hantering och snöbortforsling i Stockholm.

Rapporten behandlar främst problem med hanteringen av snömassor i Stockholms innerstad som idag tippas i någon av stadens snötippar vid stadsgården, Lilla Värtan, Norr Mälarstrand och Nybroviken och vilka alternativ som kan tänkas till den nuvarande hanteringen.

Inom Spånga-Tensta har snöbortforsling lösts inom stadsdelsområdet med att vid behov på ett par platser deponera snömassor på land. Även i fortsättningen kommer ansvaret för vinterväghållningen på parkvägar att ligga på stadsdelsnämnderna. Det innebär dock inte något behov av att forsla bort eventuell snö.

Förvaltningen hade inga principiella synpunkter på de olika alternativ för snöhanteringen som presenteras i utredningen. Inget av förslagen rör stadsdelen direkt utom om det skulle bli aktuellt att en större snödeponi skulle placeras inom stadsdelsområdet. En sådan deponi kräver stor markyta som inte nyttjas för andra verksamheter eller är viktiga ur rekreations-synpunkt. Någon sådan yta bedömer förvaltningen inte finns tillgänglig inom stadsdels-området.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_______________________

§39 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-01

(D nr 505 – 24 / 07)

ÄRENDET

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt redovisning av verksamhet med Personligt ombud år 2006 inför utbetalning av statsbidrag för 2007. Redovisningen begärs i form av ett antal beskrivna punkter.

Förvaltningen beskrev i tjänsteutlåtandet hur verksamheten bedrivits under 2006.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden delegerar till ordföranden att överlämna redovisning av Personligt ombud för år 2006 till Länsstyrelsen i Stockholms län.

______________________

§40 Redogörelse för genomförd upphandling av drift av restaurang i Fristad servicehus och leverans av kost

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-17.

(D nr 105 – 379 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsdirektören har på uppdrag av stadsdelsnämnden beslutat att anta det anbud för drift av restaurang i Fristad servicehus och leverans av kost som lämnats av Sodexho AB och avtal har tecknats den 20 december 2006.

Avtalet gäller under tiden 2007-04-01 – 2010-03-31 och kan förlängas på oförändrade villkor med ett år i sänder dock längst tom 2012-03-31.

Redogörelse för upphandlingsförfarandet förelåg nu för nämndens godkännande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redogörelse för genomförd upphandling av drift av restaurang i Fristad servicehus och leverans av kost.

 2. Stadsdelsnämnden lägger redogörelsen till handlingarna.

____________________________

§41 Verksamhetsuppföljning av Flysta, Björinge, Stranninge och Solhems gruppbostäder

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-05

(D nr 505 – 88 / 07)

ÄRENDET

Uppföljning av verksamheterna vid gruppbostäderna har gjorts av LSS-handläggare och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Av uppföljningarna framgår att det är välfungerande verksamheter.

BESLUT

1. Nämnden godkänner uppföljningarna.

_____________________

§42 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007-01-11.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________

§43 Protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet 2007-01-09.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§44 Fyllnadsval till handikapprådet i Spånga-Tensta 2007-2010

Förelåg nominering från HSO Stockholms stad 2007-01-24.

(D nr 002 – 44 / 07)

BESLUT

1. Abraham Lasarides (R - Reumatikerföreningen) utses att i handikapprådet ersätta Leif Ejderhamn som avlidit.

___________________

§45 Anmälan av kommunal författningssamling

Anmäldes kommunala författningssamlingar för Stockholm

a.) 2006:5 Reglemente för allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.

b.) 2006:8 Reglemente för stadsdelsnämnderna.

BESLUT

1. Reglementena läggs till handlingarna.

____________________

§46 Ansökan om medel från Föreningen Spånga Trygghetsringning

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-02.

(D nr 008 – 48 / 07)

ÄRENDET

Föreningen Spånga trygghetsringning har ansökt om fortsatt bidrag med 30 000 kr för sin verksamhet.

I tjänsteutlåtandet framgår att förvaltningen är mycket tacksam över att Spånga trygghetsringning finns. För en mycket liten penning görs viktiga insatser för många äldre i vår stadsdel.

Förvaltningen föreslog att bidraget skulle beviljas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar Föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om 30 000:- (trettiotusen kronor) för 2007.

__________________________

§47 Medborgarförslag om frostsäker bod på Mellangårdens bollplan och bollplanen vid Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-06.

(D nr 304 – 666 / 06)

ÄRENDET

I ett medborgarförslag föreslås en frostsäker bod på Mellangårdens bollplan för förvar av vattenslang, vilket skulle underlätta spolning av bollplanen vintertid.

Spolningen av bollplanen görs av några eldsjälar som bor i området och är en bra spontan aktivitet för barn och unga vintertid.

Förvaltningen föreslog att bevilja bidrag om 50 000 kr för en frostsäker bod på

Mellangårdens bollplan och bollplanen vid Sundbyskolan och att bidraget utbetalas till Spånga IS som ansvarar för anskaffning mm av bodarna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

___________________

§48 Medborgarförslag om upplevda störningar kring avfyrning av fyrverkerier

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-16.

(D nr 310 – 8 / 07)

ÄRENDET

Efter jul- och nyårshelgerna har det inkommit några medborgarförslag om fyrverkerier i samband med nyårsfirandet. De skrivande upplever dessa fyrverkerier som oerhört störande och obehagligt på flera sätt och föreslår ett flertal åtgärder, bl a samarbete med polisen om smällande vid Erikslunds parklek och information per post till de boende.

Förvaltningen svarade att det är förbjudet att utan tillstånd avfyra raketer i tätbebyggt område, undantaget nyårsafton. För övriga dagar måste tillstånd sökas. Fortfarande gäller dock att fyrverkerier inte får avfyras från balkonger, mot hus eller andra platser som innebär fara för allmänheten. Det är 18-årsgräns för att köpa och hantera fyrverkerier. Handlare som vill sälja fyrverkerier ansöker om det och kan få tillstånd för ett år. Sköter man sig kan man få förlängt ytterligare ett år. Tillstånden utfärdas och tillsynen utförs av polismyndigheten.

Vid tillfällen då allmänheten utsätts för direkt fara uppmanar förvaltningen att man larmar räddningstjänsten på 112, i annat fall kan man ringa polisen på 114 14.

Inför nästa nyårsafton 2007 kommer förstärkning av poliser att finnas för Tenstas del och kommer då bl a att besöka Erikslund.

Förvaltningen kommer att göra vad man kan för att uppmana de boende att hantera fyrverkerierna på ett ansvarsfull sätt. Information kommer också att riktas till de handlare som fått försäljningstillstånd.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslagen.

_______________________

§49 Svar på begäran om lägesrapport angående den K-märkta brandstationen i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-05.

(D nr 303 – 43 / 07)

ÄRENDET

Ann-Katrin Åslund och Bengt Porseby (båda fp) begärde i skrivelse 2007-01-14 att förvaltningen skulle undersöka situationen för den K-märkta fd brandstationen i Bromsten.

I skrivelsen ifrågasätts om husets nuvarande tillstånd är i enlighet med de skyddsföreskrifter som utfärdades i samband med försäljningen.

Den nuvarande fastighetsägaren fick 2007-01-24 bygglov för att bygga om brandstationen till bostadshus. I bygglovet gavs också tillstånd att ta upp nya fönster som ska anpassas i stil med brandstationens utformning. Tornet ska bevaras med sitt fasadmaterial. Huset, som sjunkit, får höjas med 65 cm och en stödmur kommer att uppföras mot berörd grannfastighet.

Bygglovet är enligt bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret knappast i enlighet med de föreskrifter som finns för bevarande av huset. Dock är det kontorets bedömning att risken för att huset annars skulle komma att rivas vara så stor att förändringarna ändå måste accepteras.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna lägesrapporten.

______________________

§50 Tillsynsplan över enskild verksamhet SoL och LSS för 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-05.

(D nr 504 – 54 / 07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har ansvar för tillsynen av den enskilda verksamhet som bedrivs i stadsdelen enlig 13 kap 5 § SoL och 23 § LSS. Plan för tillsyn ska tillställas Länsstyrelsen i Stockholms län

Inom stadsdelen finns Misa Daglig verksamhet i Västerort och Resursteamet Lunda.

Planerad tid för tillsyn är september månad för båda verksamheterna med rapport till stadsdelsnämnden senast november 2007.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskilda verksamheter enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

_________________________

§51 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-02.

(D nr 506 – 89 / 07)

ÄRENDET

Socialstyrelsen kräver att varje kommun ska ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. I Stockholm ansvarar varje stadsdel för att ta fram sitt egna ledningssystem.

Förslag till ledningssystem förelades nu nämnden för beslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar anta föreslaget ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

____________________________

§52 Kurser/Konferenser

Länsstyrelsens temadag ”Utsatta barn” 9 mars i Stockholm samt Brottsförebyggande rådets konferens ”Råd för framtiden 8” 22-23 mars i Skövde togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. För temadagen ”Utsatta barn” gäller att två personer från vardera politiska blocket kan deltaga och för konferensen ”Råd för framtiden 8” gäller att en person från vardera politiska blocket kan deltaga.

__________________________

§53 Information/rapporter

Inget denna gång.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 53)