Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds kl 18.00 med att närpolisen informerar om det nyöppnade poliskontoret Läs mer...i Tensta. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella nämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (22/5)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 19/4-07, justerat 26/4-07)

4 Medborgarförslag angående problem med skötsel av och vid parkbänkar, Solhemsbackarna

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-02.
(D nr 305 – 539/ 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendedokument
Medborgarförslag

5 Medborgarförslag om skylt med nummer till felanmälan vid lekplatser

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-02.
(D nr 304 – 111 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

6 Tertialrapport 1 (OBS! Ärendet finns inte färdigställt förrän 11 maj)

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-.

Förslag till beslut

1.

Omedelbar justering.

7 Yttrande över Länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsverksamhet vid Lingonets korttidsboende

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-30.
(D nr 504 – 654/06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar yttrandet.

2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remiss av rapport om stadens flyktingmottagande

Föreligger tjänstutlåtande 2007-04-19.
(D nr 104-168/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av vägutredningen Effektivare nord-sydliga förbindelser

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-25.
(D nr 004 – 173 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande ang förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-03.
(D nr 502 – 217 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Plan för upphandling, konkurrens och valfrihet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansökan om föreningsbidrag för sport och kulturaktiviteter

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-20.
(D nr 008 – 220 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Somaliska Europeiska Ungdom Kultur och Idrott.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förslag till förändrad organisation av stadsdelsförvaltningen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelnämnden beslutar att godkänna förslaget till förvaltningsorganisation i enlighet med vad som anförs i detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Pris för sysselsättningsplats vid Bokcaféet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att priset för en plats vid bokcaféet ska vara 5 000 kronor per månad.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Studieresa till New York och Toronto

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja stadsdelsdirektör Jack Kindberg att delta i studieresan till New York och Toronto 9-15 september 2007.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om utökad hyresperiod 2007 för Tensta Konsthall

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-03.
(D nr 303 – 202 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga hyresförhållandet med Tensta Konsthall för perioden 2007-10-01 till och med 2007-12-31 enligt gällande villkor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-26

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdelsnämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

3. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring enligt punkt 2 ovan, enlighet med bilaga.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007-04-12.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-04-03.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från sammanträde med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta

a. 2007-02-22

b. 2007-03-29

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Medborgarförslag om uppsättning av skylt ”Lekande barn” på Toftvägen, Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-02.
(D nr 306 – 219 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande
Ärendedokument
Medborgarförslag

22 Svar på skrivelse från Stockholmscentern om miljökontroll av stadens lekplatser

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-02.
(D nr 310 – 198 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos miljöförvaltningen om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Medborgarförslag om genomförande av Tensta Marknad under 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-02
(D nr 099 – 87 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

24 Medborgarförslag om asfaltering av en stig invid Björingeplan 4-10, Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-07.
(D nr 305 – 186 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

25 Medborgarförslag angående problem med alkoholister på parkbänkar vid Tensta Allé och Skäftingebacken i Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-07.
(D nr 305 – 164 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

26 Medborgarförslag om utplacering av parkbänkar vid parkvägen Tensta Allé och Elinsborgsbacken

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-07.
(D nr 305 – 199 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

27 Bidrag till pensionärsföreningar 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2007 bevilja bidrag till

a. PRO Bromsten med 935 kronor

b. PRO Erland med 755 kronor

c. PRO Spånga med 1 070 kronor

d. PRO Tensta Rinkeby med 1 238 kronor

e. Spångaveteranerna med 2 435 kronor

Bidragen finansieras ur nämndens anslag för äldreomsorg.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från Stockholms läns dövas pensionärsförening.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Remiss av ansökan om bygglov för uppförande av monopåle för mobiltelefoni, Gläntans IP

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-08.
(D nr 302 – 259 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Förslag till besparingsåtgärder med anledning av prognostiserat underskott på anslag 2

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-05-08

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingsåtgärder.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s) vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s)

Närvarande ersättare
Karin Arovelius (m)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s) tom § 139
Azad Hassan (s)
Lennart Johansson (mp)
Madeleine Jacobsson (m)
Ronny Nordgren (m)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Dennis Wedin (m)

Tjänstgörande ersättare
Alma Adan (m)

Anmält förhinder
Eva Andersson-Ney (s), Björn Begner (m), Anna Jonazon (s)

I tjänsten närvarande
Vik. stadsdelsdirektör avdelningschefen Cathrine Önnestam, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 111 - 139 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att Cathrine Önnestam informerade om de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Därefter berättade xxxxxxxxxxxx, polis vid det nyöppnade poliskontoret i Tensta, om hur man arbetar vid poliskontoret i syfte att förbättra kontakten med allmänheten och förhindra nyrekrytering av kriminella ungdomar. Efter informationen blev det tid för frågor både gällande poliskontoret och dagens ärenden. Det formella sammanträdet började kl 19.20.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-05-22

Paragrafer: 111 - 143

§111 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse Abdo Goriya, att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-05-22.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 5/2007 från 2007-04-19 blivit justerat 2007-04-26.

_______________________

§112 Medborgarförslag angående problem med skötsel av och vid parkbänkar, Solhemsbackarna

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-02.

(D nr 305 – 539/ 06)

ÄRENDET

En medborgare påtalar problem vid parkbänkarna där ungdomar skräpar ner, dricker öl och skrämmer folk samt problem med eldning och bilar på gräsytan nedanför Solhemsbackarna. Medborgaren vill att förvaltningen vidtar åtgärder mot detta.

Förvaltningen svarade att stadsdelens fältassistenter kommer att söka upp ungdomarna som vistas där och försöka motivera dem till andra aktiviteter.

Inför sommaren går förvaltningen ut med information om det olämpliga och olagliga att köra motorfordon på gångvägar och gräsytor samt att man inte får elda direkt på gräsytor. Förhoppningsvis kommer det nyöppnade poliskontoret i Tensta att innebära att nära kontakt med de boende i området ger ökad respekt för lag och ordning och mindre trafik på gångvägar. Att köra bil eller andra fordon på gångvägar eller gräsytor är inte tillåtet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

________________________

§113 Medborgarförslag om skylt med nummer till felanmälan vid lekplatser

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-02.

(D nr 304 – 111 / 07)

ÄRENDET

En medborgare föreslår att varje lekplats förses med en skylt med telefonnummer för att anmäla fel på lekutrustningen.

Förvaltningen tyckte att det var ett bra förslag och kommer under sommaren att sätta upp enkla skyltar med telefonnummer till Driftcentralen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§114 Tertialrapport 1, 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-10.

ÄRENDET

Stadsdelsnämndens verksamhet inom anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms rymmas inom budgeterade medel.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger kommunfullmäktiges anslag med drygt 50%. Inför detta år var en omfördelning nödvändig och en buffert har avsatts på 9 Mkr för flyktingverksamheten.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning kostar fortsatt mer än kommunfullmäktiges budget. Inför året tillfördes verksamhetsområdet medel i form av en buffert på 13 Mkr.

Försörjningskostnaderna beräknas bli 10 Mkr högre än budgeterat. Kostnaderna ligger dock 10 Mkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som kan komma att påverka kostnaderna negativt är det mycket stora flyktingmottagandet under 2006, som kan innebära att många övergår från introduktionsersättning till försörjningsstöd under hösten 2007 även om stora insatser görs för att få ut så många som möjligt i ett arbete.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna denna tertialrapport och överlämna den till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 11,6 Mkr för kostnadsökningar utöver fördelningsnycklarna avseende flyktingverksamheten.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna prisförändringar vid försäljning av platser vid Tensta och Fristad servicehus.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 1,6 Mkr i stimulansbidrag för nya förskolor.

 5. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 2 Mkr i stimulansbidrag för hemlösa.

 6. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 1 Mkr för grundskoleinventarier enligt bilaga 1.14.

 7. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om 1,3 Mkr i omstruktureringsmedel för lokaler enligt bilaga 1.9.

 8. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om övriga i detta ärende föreslagna budgetjusteringar enligt blankett 1.5.

 9. Stadsdelsnämnden beslutar om i detta ärende föreslagna omslutningsförändringar.

 10. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om förskjutning av investeringsmedel, 1 Mkr från 2007 till 2008 för upprustning av Nydalsområdet i Tensta.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Inger Akalla (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m), samt tjänstgörande ersättaren Alma Adan (m) och ersättaryttrande anmäldes av Gabriel Dison (kd) enligt följande:

”Den första tertialrapporten indikerar att anslag 1 ryms inom tilldelade budgetmedel. Barnomsorgsgarantin uppfylls trots att antalet förskolebarn ökat kraftigt i stadsdelen. I takt med nybyggnation och generationsväxling ökar behovet av ytterligare platser något som det också finns långtgående planering för.

Fyra av stadsdelens lekplatser genomgår omfattande upprustning och antalet ansökningar till kollo har ökat.

Detta visar att Spånga-Tensta är och även fortsättningsvis ska vara en bra stadsdel att växa upp i.

Det är angeläget att stadsdelen får kompensation för ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet. Spånga-Tensta är den stadsdel som tar emot flest flyktingar i Stockholms stad och det är viktigt att mottagandet även fortsättningsvis sker på ett bra sätt samtidigt som stadsdelen får full kostnadstäckning. Om så ej sker måste ytterligare medel tas från andra angelägna verksamheter.

Det är allvarligt att anslag 2 pekar mot ett prognosticerat underskott på 10 miljoner. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 10 miljoner i jämförelse med samma period förra året och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har lyckats med att minska socialbidragstagandet mer än genomsnittet för staden och är närmare halveringsmålet.

Ett kraftfullt arbete måste fortsätta och intensifieras för att ytterligare minska bidragstagande så att fler medborgare får arbete och möjlighet att försörja sig själva och stadsdelen uppnår en budget i balans även för anslag 2.”


Särskilt uttalande anmäldes även av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Hade vi inte fått ett överskott under 2006 så skulle situationen vara mycket värre 2007, enligt bokslut så fördes det över 12,1 miljoner från föregående år. Vi kan bekräfta det vi sagt tidigare när Verksamhetsberättelsen 2006 behandlades.

”Vi känner stolthet när vi läser Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 över den verksamhet som bedrevs under året. Men vi känner också stor oro för konsekvenserna av den förslagna verksamhetsplanen 2007 och vad den innebär för medborgare och personal. Besluten att ;

· Ta bort agenda 21 samordnaren

· Ta bort kultursekreteraren

· Ta bort kraven på jämställdhetsplan, miljöpolicy och antidiskrimineringsklausulen vid upphandlingar.

· Kraftigt minska bemanningen på medborgarkontoret.

· Minska föreningsbidragen – i realiteten krossa föreningsstödet.

· Våra förskolor, skolbarnomsorg och skolor kommer att märka av besparingar i form av minskat antal tjänster och större barngrupper. Särskilt skolbarnomsorgen behöver radikal förstärkning.

· Att ta bort ”friskvårdspengen” är en pytteliten besparing – men en symbolhandling som uppfattas som bekräftelse på att man som förskolepersonal inte är viktig nog att ens försöka förebygga yrkesskador för.

· Att nystartade förskolor helst ska drivas i privat regi och att befintliga kommunala förskolor ska uppmanas att knoppa av skapar oro och splittring i personalgrupperna. Vi vill att personal och föräldrar ska känna sig trygga i att kunna bygga långsiktiga relationer som inte upphandlas vart 4:e år.

 • Vi ser också med oro på alliansens agerande av utförsäljning av kommunens mark, egendomar och kommunala bolag. Vår uppfattning är att hyresgästerna i Spånga-Tensta inte skulle gagnas av att hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. Vi vill också värna om föreningarnas tillgång till lokaler och alla medborgares rätt till samlingslokaler och kulturutbud.

- är bara några av förslagen inför 2007 som kommer att upplevas som kvalitetsförsämringar för medborgarna.”

________________

§115 Yttrande över Länsstyrelsens och Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende rörande vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsverksamhet vid Lingonets korttidsboende

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-30 samt yttrande 2007-04-25 från stadsdelsnämndens pensionärsråd.

(D nr 504 – 654/06)

ÄRENDET

Länsstyrelsen och Socialstyrelsen gjorde under hösten 2006 en gemensam tillsyn av alla korttidsboenden i Stockholms kommun. Kritik riktades mot stadsdelens korttidsboende Lingonet gällande bl.a. bostadsstandarden, att det saknas anpassning till de behov personer med demenssjukdomar har, att möjlighet till aktiviteter och träning är liten.

Länsstyrelsen har begärt yttrande om hur nämnden planerar att åtgärda bristerna.

I tjänsteutlåtandet betonade förvaltningen att korttidsboende är ett tillfälligt boende som i mångt och mycket kan liknas vid sjukhusvistelse. I övrigt redogjorde förvaltningen för de åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna.

YRKANDE

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s, v och mp ansluter till ordförandens yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

 2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

Yttrandet från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen visar på ett antal områden där verksamheten bör förbättras och informationen förtydligas. I förvaltningens förslag till yttrande pekas på ett antal åtgärder som genomförts.

Vad beträffar kritiken om att Lingonet är ett blandat korttidsboende för somatiskt sjuka och för dementa anser vi att den bör tas på stort allvar, detta gäller även kritiken vad beträffar dubbelrum.

För att undvika problemet med blandade korttidsboenden bör ett utökat samarbete med andra stadsdelar eftersträvas. På så sätt kan vissa boenden koncentrera sig på att ta emot somatiskt sjuka medan andra specialiserar sig på dementa.

Yttrandet från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen pekar på att det saknas dokumenterade och kända rutiner bl a vad beträffar informationsöverföring från hemmet till verksamheten och också avsaknaden av rutiner för läkemedelshantering vid flytten mellan hemmet och korttidsboendet.

Stadsdelsförvaltningen påpekar att vissa förändringar genomförts, vi anser dock att ytterligare uppföljning under hösten är önskvärd. Då med rapport om vilka åtgärder som planeras för att undvika blandat boende, hur ovan nämnda rutiner förbättrats och hur sjuksköterskeresurserna nattetid fungerat.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________________

§116 Remiss av rapport om stadens flyktingmottagande

Förelåg tjänstutlåtande 2007-04-19.

(D nr 104-168/07)

ÄRENDET

Stadsrevisionen har granskat flyktingmottagandet i bl.a. Spånga-Tensta för att kontrollera om styrning, uppföljning och kontroll av flyktingmottagandet är tillräckligt och överlämnat rapporten till bl.a. stadsdelen för yttrande.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande.

Prognosen för 2007 är enligt rapporten 2000 nya flyktingar till staden. Förvaltningen ansåg dock att med utgångspunkt från det antal flyktingar som kommit till Spånga-Tensta hittills i år är prognosen 4000 nya flyktingar till staden mer realistisk.

Förvaltningen tog till sig rapportens kritik att introduktionsplanerna för flyktingarna inte alltid är aktuella och undertecknade men pekade samtidigt på att det är svårt att förankra introduktionsplaner som ett viktigt dokument hos flyktingen. De flesta av dagens flyktingar kommer från Irak och Somalia. Att med ett ömsesidigt, skriftligt avtal planera sin närmaste framtid här är för de flesta av dessa flyktingar ganska främmande.

Förutom att introduktionsplaner ska upprättas även för barn och ungdomar hade förvaltningen svårt att förstå vilka brister revisionen avser. Förvaltningen hävdade att den viktigaste uppgiften är att se till att barn och ungdomar så snabbt som möjligt kommer till de platser där de ska vara största delen av dagen.

Förvaltningen instämde i uppfattningen att det förefaller som om arbetsförmedlingen inte klarar av att hjälpa gruppen nyanlända invandrare/flyktingar med låg utbildning. Det är säkert så att flera får arbete genom stadsdelsförvaltningens insatser men flertalet får ändå arbete och praktik genom egna kontakter; landsmän och kompisar.

Förvaltningen instämde i att det är viktigt att Kommunstyrelsen agerar kraftfullt i frågan om flyktingars boendeförhållanden och menade att staden måste ställa större krav på staten. Olika förslag på konkreta åtgärder finns. Vad Svenska Bostäders nystartade projekt att granska andrahandsuthyrningar som inte är godkända kommer att innebära vet man ännu inte men risken ökar för att fler flyktingar blir helt bostadslösa.

I rapporten sägs att Kommunstyrelsen inte fullt ut kan redovisa hur statsbidraget används. Endast ca 30% av det statliga statsbidraget går till stadsdelsnämnderna. Det vore rimligt att ersättningen går dit där kostnaden är.

Det finns brister i dokumentation, handläggning och introduktion av ny personal och detta ska rättas till. Förvaltningens menade dock att när antalet klienter ökar från 30 till 530 på ett och ett halvt år och personalen som en konsekvens av det ökar från 1 till 10 på drygt ett år uppstår problem av det slaget.

Rapporten har på sina håll tolkats som om flyktingmottagandet i Stockholm fungerar dåligt. Det är fel. Flyktingmottagandet i Stockholm fungerar – trots stora påfrestningar relativt bra, men kan göras bättre. Att nästan 30% av flyktingarna nu avslutas som självförsörjande mot mindre än 10% tidigare, när handläggningen sköttes centralt, är mycket bra.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

___________________________

§117 Remiss av vägutredningen Effektivare nord-sydliga förbindelser

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-25.

(D nr 004 – 173 / 07)

ÄRENDET

Inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken har Vägverket remitterat vägutredningen Effektivare nord-sydliga vägförbindelser för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen förordade förbifart Stockholm i sitt tidigare remissvar på vägutredningen den 25 augusti 2005. I Vägverkets ställningstagande har det inte framförts något som ger förvaltningen anledning att föreslå nämnden att ändra sitt förord. Förvaltningen hänvisade därför till detta remissvar. Då framhöll bl.a. nämnden Förbifart Stockholms betydelse för företagen i Lunda företagsområde. Vidare framhölls betydelsen av att vägen förläggs i försänkt läge mellan Hjulsta och Akalla trafikplatser för att minimera barriäreffekterna i Igelbäckens dalgång och för att minska buller-störningarna. Dessa synpunkter ansåg förvaltningen kvarstår.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens remissvar.

Ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Awad Hersi (mp) yrkade gemensamt avslag till förvaltningens remissvar och framlade anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Awad Hersi (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag på remissvar


I övrigt anföra: Analysen som ligger till grund för att motivera Förbifart Stockholm tar inte tillräcklig hänsyn till de klimatpolitiska målen. Innan detta har gjorts bör ingen utbyggnad ske.

Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har gjort en granskning av de samhällsekonomiska som gjorts för Förbifart Stockholm. De pekar på allvarliga brister. I analyserna tas inte hänsyn till de klimatpolitiska målen. Förbifart Stockholm beräknas innebära en ökning av trafiken med 4%. Trafikleden bygger bort trafikstockningar på vissa platser, med minskat koldioxidutsläpp som följd. Men det är stor risk att en ökning av trafiken leder till trafikstockningar på andra ställen och som då orsakar större koldioxidutsläpp.

I övrigt hänvisar vi till Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservationer i den här frågan som gjordes på sammanträdet den 25 augusti 2005.”

____________________

§118 Yttrande ang förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-03.

(D nr 502 – 217 / 07)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd. I budget 2007 beslutades att riktlinjerna skulle ses över så att krav på motprestation införs som huvudregel.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a följande.

Förvaltningen ansåg det bra att de föreslagna riktlinjerna innehåller många förtydliganden riktade till handläggare för en mer enhetlig handläggning över staden.

Arbetslinjen ska gälla för alla som kan arbeta och försörja sig själva. För hushåll som måste byta hemort är det självklart att ett barnperspektiv ska finnas, likaså där en partner redan har ett arbete.

Bestämmelserna för rehabilitering behöver förändras så att även socialtjänstens bidragstagare på ett bättre sätt kan komma i åtnjutande av rehabiliteringsinsatser på lika villkor som andra.

Skärpta krav på godkänt andrahandsboende för bidragstagare innebär ytterligare svårigheter att tillgodose det primära behovet av bostad. Kostnaden för temporära jourboenden eller tillfälliga boenden kommer att öka. Tak över huvudgarantin behöver därmed ses över och en likställighet bör finnas för alla kommuninvånare med risk för ökade kostnader för stadsdelarna.

Reglerna för SL-kort behöver förtydligas eftersom stadsdelarna idag gör olika tolkningar.

Ett förtydligande av vad som anses utgöra regelbundenhet i regelbundna resor är önskvärt för att minimera skillnader mellan stadsdelar.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att godkänna förvaltningens förslag till svar men med anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Reservation anmäldes av ordförande Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Vi godkänner förvaltningen svar men därutöver anför följande:

· Vi delar förvaltningens oro över de förändringar som alliansen föreslår. Kraven på andrahandsboende skärps utan insatser för att hjälpa till att hitta en bostad om ett boende inte godkänns.

· Vi beklagar majoritetens beslut att lägga ner Lunda Nova Kompetensprojektet som var riktat mot långtidsarbetslösa som ligger långt ifrån arbetsmarknadsåtgärder, något som drabbar de svaga i samhället ännu hårdare.

· Vi motsätter oss förslaget att SL-kort inte beviljas som en självklar del av normen för försörjningsstöd. Sedan årskiftet har människor som nekats SL-kort blivit fångar i sina stadsdelar.

- Alliansens riktlinjer beträffande SL-resor är otydliga och där delar vi förvaltningens synpunkter.”

______________________

§119 Plan för upphandling, konkurrens och valfrihet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-06 samt uttalande 2007-05-10 från de fackliga organisationerna.

(D nr 012 – 292 / 07)

ÄRENDET

Enligt den policy för upphandling, konkurrens och valfrihet som antogs av staden i mars 2007, ska all verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska funktioner, konkurrensutsättas eller erbjudas brukarna genom valfrihetssystem.

Förslag till plan (aktivitetsplan) för hur arbetet med upphandling, konkurrens och valfrihet ska ske förelades nu nämnden för godkännande.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att avslå förvaltningens förslag samt framlade anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt

(v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Vi avslår förvaltningens förslag till beslut och anför därutöver följande:

· Vi är kritiska mot att upphandlingspolicyn urholkas som att ta bort jämställdhetsplan, miljöpolicy och antidiskrimineringsklausuler vid upphandlingar. Man går företagen tillmötes på bekostnad av medborgarna, framförallt de svaga i samhället.

· Alliansens avsikt att konkurrensutsätta samtliga verksamheter som kommunen bedriver, detta kan inte uppfattas på annat sätt än dogmatisk ideologiskt ställningstagande.”

___________________________

§120 Ansökan om föreningsbidrag för sport och kulturaktiviteter

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-20.

(D nr 008 – 220 / 07)

ÄRENDET

Somaliska Europeiska Ungdom Kultur och Idrott ansöker om föreningsbidrag till sommarkulturaktivitet och fotbollsturnering.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan pga. att förutsättningarna för föreningsbidrag inte är uppfyllda. Dessutom är anslaget för föreningsbidrag 2007 redan fördelat.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från Somaliska Europeiska Ungdom Kultur och Idrott.

___________________________

§121 Förslag till förändrad organisation av stadsdelsförvaltningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-08, yttrande 2007-05-08 från SACO och SKTF samt 2007-05-12 från lokala handikapprådet.

(D nr 012 – 293 / 07)

ÄRENDET

Under 2007 minskas stadsdelsnämndens verksamheter. Vid ingången av året fördes driften av gatumarken till trafiknämnden och vid halvårsskiftet förs ansvaret för särskola, grundskola över till utbildningsnämnden. Det betyder att nämndens omslutning på helårsbasis minskar med drygt 400 mkr vilket motsvarar ca 1/3 av nämndens omslutning 2006. En anpassning av administrationen till dessa förutsättningar genomförs under året.

Förvaltningen föreslår nu följande förändring av organisationen:

Förvaltningsledning; stadsdelsdirektör med direkt underställd förvaltningsstrateg.

Nämndsekretariat och kansli; förvaltningsjuridik, nämndsekretariat, registratur, arkiv, brottsförebyggande verksamhet. Enhetschef: förvaltningsjuristen.

Avdelningen för förskola, fritid och funktionshindrade; förskola, öppen fritidsverksamhet, verksamhet för barn i behov av särkilt stöd, stöd och service till funktionshindrade, natur-/fältskola, kompetensutvecklingscentrum. Avdelningschef: Nuvarande chef för barn- och ungdomsavdelningen.

Avdelningen för äldre; äldreomsorg. Avdelningschef: Nuvarande chef för avdelningen för äldre och funktionshindrade.

Avdelningen för arbete, bistånd och teknik; arbetsmarknadsinsatser, näringslivsfrågor, lokaler, park, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning. Avdelningschef: Nuvarande chef för tekniska avdelningen.

Avdelningen för individ och familjeomsorg; individ- och familjeomsorg utom ekonomiskt bistånd, och flyktingmottagning. Avdelningschef: Nuvarande chef för avdelningen för individ- och familjeomsorg.

Avdelningen för information och IT; information, medborgarkontor, budget- och skuldrådgivning, reception, växel, vaktmästeri, IT. Avdelningschef: Nuvarande IT- och informationschefen.

Ekonomiavdelning; ingen organisatorisk förändring. Avdelningschef: Nuvarande ekonomichef.

Personalavdelning; ingen organisatorisk förändring. Avdelningschef: Nuvarande personalchef.

Förändringarna föreslogs genomföras från 1 juli och vara fullt genomförda den 31 december.

YRKANDEN

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att avslå förvaltningens förslag och framlade anförandetext.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelnämnden beslutar att godkänna förslaget till förvaltningsorganisation i enlighet med vad som anförs i detta utlåtande.

 2. Därutöver anför stadsdelsnämnden

Förändrade ansvarsområden och förutsättningar kräver en förändrad organisation.

I enlighet med vad som sagts inför valet 2006 överförs nu ansvaret för grundskolorna och skolbarnsomsorgen i Stockholms stad till utbildningsnämnden. Detta tillsammans med andra genomförda och planerade förändringar gör att organisationen måste anpassas till den nya verkligheten. En stor organisationsförändring berör många verksamheter och många i personalgruppen. Det är viktigt att alla goda krafter fokuseras på att arbetet med omorganisationen sker på ett bra sätt för alla parter. Detta är viktigt för att lägga grunden för en god och effektiv ny organisationen. En uppföljning av hur den nya organisationen fungerar bör också ske ett år efter genomförandet.

Det har framkommit att lokala handikapprådet först fem dagar innan nämndmötet och på egen begäran fått möjlighet att ta del av ärendet. Vi finner det mycket olyckligt och i fortsättningen bör det finnas rutiner som säkerställer att denna typ av misstag inte upprepas. Då LHR med kort varsel yttrat sig i ärendet anser vi det möjligt att fatta beslut idag.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Därutöver anföra: Alliansens dogmatiska beslut beträffande överföringen av grundskolan och stadsmiljöfrågor till central nivå i staden har skapat stora problem, framför allt för stadsdelsnämnder. Förvaltningsledningens uppdrag som vi ser det är att avskaffa sig själva genom den nya majoritetens beslut.

Med den nya förändringen befarar vi att de olika verksamheter som stadsdelsnämnden har ansvar för blir allvarligt skadade. Det handlar både om resurser, men också kompetenser som kommer att försvinna på grund av den förda borgerliga politiken.

Personalens oro för den här förändringen tar vi på stort allvar. Vi riskerar att duktig personal med lång erfarenhet lämnar vår stadsdel och eventuellt Stockholm stad på grund av den dåliga personalpolitiken alliansen för. I slutändan skadar detta medborgarna.”

_____________________

§122 Pris för sysselsättningsplats vid Bokcaféet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-16.

(D nr 012 – 294 / 07)

ÄRENDET

Vid bokcaféet på Tenstagången 55 bedrivs förutom caféverksamhet även daglig sysselsättning. Förvaltningen föreslår att priset för en plats ska fastställas till 5 000 kronor per månad.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att priset för en plats vid bokcaféet ska vara 5 000 kronor per månad.

_______________________

§123 Studieresa till New York och Toronto

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-03.

(D nr 299 – 295 / 07)

ÄRENDET

Svenska Bostäder planerar att i samarbete med fastighetsägarna i Stockholm göra en studieresa till New York och Toronto för att skaffa kunskap och inspiration i frågeställningar och verksamheter som fastighetsägare och stadsdelsförvaltningar arbetar med i Järva. Stadsdelsdirektörerna i Järvastadsdelarna har bjudits in att följa med på resan. Kostnaden för resan beräknas till 32 000 kronor och tas från stadsdelens utvecklingsmedel.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja stadsdelsdirektör Jack Kindberg att delta i studieresan till New York och Toronto 9-15 september 2007.

_____________________

§124 Ansökan om utökad hyresperiod 2007 för Tensta Konsthall

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-03.

(D nr 303 – 202 / 07)

ÄRENDET

Tensta Konsthall har inkommit med en anhållan om en utökad hyresperiod avseende

1 oktober - 31 december 2007.

I stadsdelsnämndens budget finns inget utrymme att finansiera ytterligare hyresperiod. Stadsledningskontoret har emellertid meddelat att staden central finansierar en kvartalshyra under förutsättning att stadsdelsförvaltningen förlänger hyresavtalet året ut.

YRKANDE

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag samt föreslog att beslutet skulle förtydligas med att finansiering sker från stadsledningskontoret.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga hyresförhållandet med Tensta Konsthall för perioden 2007-10-01 till och med 2007-12-31 enligt gällande villkor och med finansiering från stadsledningskontoret.

__________________

§125 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-26

(D nr 002 – 296 / 07)

ÄRENDET

För att socialsekreterarna vid Barncentrum ska kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga på bästa sätta och utföra de åtgärder som utgör myndighetsutövning erfordras att stadsdelsnämnden delegerar viss beslutanderätt till dessa.

Ansvar för handläggning och beslut i övrigt i respektive enskilt ärende ligger kvar hos stadsdelsnämnden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdelsnämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

 3. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring enligt punkt 2 ovan, enlighet med bilaga till tjänsteutlåtandet.

_________________________

§126 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007-04-12.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________

§127 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-04-03.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

§128 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från sammanträden med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta 2007-02-22 och 2007-03-29.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

________________________

§129 Medborgarförslag om uppsättning av skylt ”Lekande barn” på Toftvägen, Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-02.

(D nr 306 – 219 / 07)

ÄRENDET

En medborgare föreslår en skylt med texten ”Lekande barn” i Bromsten där Alvägen korsar Toftvägen eftersom bilisterna där kör fortare än 30 km/tim.

Förvaltningen hade förståelse för problemet men informerade om att stadens policy är att endast bekosta sådana skyltar vid skolor, fritidshem samt förskolor.

Förvaltningen föreslog att de boende går ihop och själva köper sådana skyltar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande enligt detta tjänsteutlåtande

_____________________

§130 Svar på skrivelse från Stockholmscentern om miljökontroll av stadens lekplatser

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-02.

(D nr 310 – 198 / 07)

ÄRENDET

Distriktsordföranden i Stockholmscentern har i skrivelse till nämnden föreslagit att nämnden utarbetar en strategi för att lösa problemen för barn med dålig luft i staden, exempelvis genom att lekplatser miljökontrolleras varje år i likhet med säkerhets-kontrollerna.

Förvaltningens uppfattning är att barnens utemiljö och hälsa självklart är mycket viktig. Spånga-Tensta är geografiskt bra beläget långt från stenstadens rök och damm och

hänvisade frågan vidare till miljöförvaltningen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos miljöförvaltningen om vidare utredning enligt detta ärende.

__________________________

§131 Medborgarförslag om genomförande av Tensta Marknad under 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-02

(D nr 099 – 87 / 07)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att stadsdelsförvaltningen ska vara med och bidra till genomförandet av Tensta Marknad.

Förvaltningen tyckte i likhet med förslagsställarna att Tensta Marknad är en viktig kulturfestival för stadsdelen och har därför avsatt både personal och pengar för ändamålet. Tensta Marknad planeras genomföras 1-2 september.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

_________________________

§132 Medborgarförslag om asfaltering av en stig invid Björingeplan 4-10, Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-07.

(D nr 305 – 186 / 07)

ÄRENDET

En medborgare önskar att en stig invid Björingeplan 4-10 asfalteras då den är slaskig och lerig om vintern.

Förvaltningen föreslog att istället för denna upptrampade stig använda en bred anlagd och grusad gångstig strax bredvid.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________

§133 Medborgarförslag angående problem med alkoholister på parkbänkar vid Tensta Allé och Skäftingebacken i Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-07.

(D nr 305 – 164 / 07)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har inkommit angående problem med alkoholister på parkbänkarna mellan Tensta Allé och Skäftingebacken och vill att bänkarna flyttas ut på gräsmattan samt att man sprider ut dem.

Ett upprustningsprogram håller på att arbetas fram för upprustning av Nydalsområdet och förvaltningen föreslog att synpunkterna om att flytta parkbänkarna skulle beaktas under det arbetet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§134 Medborgarförslag om utplacering av parkbänkar vid parkvägen Tensta Allé och Elinsborgsbacken

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-07.

(D nr 305 – 199 / 07)

ÄRENDET

En medborgare önskar att förvaltningen ska placera en parkbänk vid Tensta Allé 32-48 samt en bänk efter den långa trappan på vägen upp mot Elinsborgsbacken.

Parkbänken vid Tensta Allé har redan beviljats. Förslaget att placera ytterligare en bänk efter trappan upp mot Elinsborgsbacken stämmer överens med förvaltningens ambitioner att skapa lämpliga platser för återhämtning längs gångstråk. Arbetet kommer att utföras under försommaren.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

___________________

§135 Bidrag till pensionärsföreningar 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-07.

(D nr 008 – 234 / 07)

ÄRENDET

Enligt reglerna för årliga bidrag till föreningar och klubbar för pensionärer i Spånga-Tensta ges bidrag till de pensionärsföreningar som har minst 50% av sina medlemmar boende inom stadsdelsnämndens område.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2007 bevilja bidrag till

a. PRO Bromsten med 935 kronor

b. PRO Erland med 755 kronor

c. PRO Spånga med 1 070 kronor

d. PRO Tensta Rinkeby med 1 238 kronor

e. Spångaveteranerna med 2 435 kronor

Bidragen finansieras ur nämndens anslag för äldreomsorg.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från Stockholms läns dövas pensionärsförening.

_________________

§136 Remiss av ansökan om bygglov för uppförande av monopåle för mobiltelefoni, Gläntans IP

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-08.

(D nr 302 – 259 / 07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en bygglovsremiss gällande en telekommunikationsanläggning för mobiltelefoni i form av en s.k. monopåle på Gläntans IP.

Förvaltningen har i ett tidigare skede avstyrkt en placering av en mobilmast vid Gläntans IP med motiveringen att området var aktuellt för uppförande av en förskola. Förvaltningen bedömde att en mobilstation inte var lämplig att placeras i närheten av förskolor eller skolor.

Nu återkommer teleoperatören med en ny ansökan om att uppföra en telekommunikations-anläggning på i stort sett samma plats som stadsdelsförvaltningen tidigare avstyrkt.

Behovet av förskoleplatser i Spånga är fortsatt stort och förvaltningen ansåg det viktigt att ha en beredskap för att möta behovet av förskoleplatser och avstyrkte ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________

§137 Förslag till besparingsåtgärder med anledning av prognostiserat underskott på anslag 2

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-05-08

(D nr 012 – 297 / 07)

ÄRENDET

Med anledning av att socialbidragskostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 8-10 Mkr har förvaltningen fått i uppdrag av nämnden att redovisa åtgärder.

För att öka genomströmning av försörjningsstödsärenden genomfördes under 2006 en omorganisation för arbetslösa till Jobbaktiv och för personer med arbetshinder infördes en rehabiliteringsgrupp. Jobbaktiv är en del av Lunda Nova som är en samverkansplattform med lokala företagsrådet, stadsdelens näringsliv, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Stadsdelens näringslivsenhet, Jobbaktiv och arbetsförmedlingen i Spånga-Tensta sitter samlokaliserade.

I tjänsteutlåtandet beskrev förvaltningen arbetet och olika projekt för att få ut personer i praktik eller arbete.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till besparingsåtgärder.

________________________

§138 Kurser/Konferenser

För beslut om deltagande togs följande konferenser upp

- Ett narkotikafritt Sverige 2000; seminarium 31 maj ”Våga börja prata”

- Kommunförbundet; Den öppna fritidsverksamheten för ungdomar i Stockholms län, 12 juni

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att två personer från vardera politiska blocket får delta i ovanstående seminarier.

________________________

§139 Information/rapporter

- S, v och mp lämnade en skrivelse om att uppmärksamma att vaktmästeriet fått pris och kommit på andra plats i en nationell tävling anordnad av Arbetsmiljöforum.

- Awad Hersi (mp) lämnade skrivelse om natur-, kultur- och rekreationsvärden som riskerar att gå förlorade med anledning av Förbifart Stockholm.

BESLUT

1. Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 139)

___________________