Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-15

Sammanträde 2007-11-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl.18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska beh Läs mer...andlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2007-11-22)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2007-10-11, justerat 2007-10-17)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Frivilliga förebyggande insatser mot ungdomar
b. Förlängning av staket vid gångväg från Järingegränd
c. Om genomförande av diskussioner på fritidsgårdar om ungdomsvåld
d. Namnskylt till Kulturkafét

4 Remissvar av motion om inrättande av ett Stockholms barnråd

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-26.
(D nr 503-443/ 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar om avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde

Föreligger tjänsteutlåtande
(D nr 105-500/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remissvar om centrala upphandlingar av ramavtal

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-02
(D nr 105-485/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kvalitetsgarantier för beställarenheten inom avdelningen för Äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-18.
(D nr 504-509/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner beställarenhetens kvalitetsgarantier.

8 Tillsyn enligt LSS § 23 av enheter inom stadsdelen; Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-03
(D nr 505-510/07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten
2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

9 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-09
(D nr 008–511/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar 60 000 kr/år till samverkansgruppen SPF-PRO för kontaktverksamhet på servicehusen i stadsdelen för år 2007-2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm angående korttidsboendet Lingonet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-08
(D nr 504-512/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret 2006-2007

Föreligger tjänstutlåtande 2007-10-31
(D nr 402-477/07)


Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2006-2007.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra utvecklingsområden och insatser enligt förvaltningens förslag.

12 Månadsrapport oktober 2007

Föreligger tjänstutlåtande 2007-11-02


Förslag till beslut

Föreliggande månadsrapport godkännes.

13 Nämndsammanträde i januari 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-23
(D nr 002-513/07)


Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att sammanträda onsdagen den 2 januari 2008 i nämndrummet på Tenstagången 55.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Sammanträdestider 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-23
(D nr 002-513/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta beslutar om sammanträdestider 2008 enligt följande:
Onsdagen den 2 januari kl. 08.30 Tenstagången 55, nämndrummet
Torsdagen den 24 januari kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 14 februari kl. 18.00 Tensta Träff
Tisdagen den 18 mars kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 24 april kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 15 maj kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 12 juni kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 21 augusti kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 18 september kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 23 oktober kl. 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 20 november kl. 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 18 december kl. 18.00 Spånga Folkan
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-10-02


Förslag till beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-10-11

Förslag till beslut

Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ändring av delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-08

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Allmänna inkomna offentliga handlingar i oktobermånad 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar

Förslag till beslut

Förteckningen lägges till handlingarna

_____________________


Kurser/Konferenser

_____________________


Information/rapporter
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s),
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp),
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s),

Närvarande ersättare
Karin Arovelius (m),
Gabriel Dison (kd)
Mahin Kindberg (fp)
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Eva Andersson-Ney (s),
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m),

Tjänstgörande ersättare
Madeleine Jacobsson (m), Azad Hassan (s),

Anmält förhinder
Abdo Goriya (s), vice ordf., Björn Begner (m), Ingvar Eriksson (s), Rashad Rached Abdel Al (v), Alma Aden (m)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektören Jack Kindberg, avdelningscheferna Cathrine Önnestam, Ante Hemphälä, Christer Ståhl, Jan Francke, Christina Jerlin, Gunnel Dahlin och Anders Anagrius, samt nämndsekreteraren Gabriel Marawgeh.

Under §§ 252 – 270 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören Jack Kindberg gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Efter informationen blev det tid för frågor gällande dagens ärenden. Det formella sammanträdet började kl.19.15.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Rune Olofsson

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-11-22

§252 Stadsdelsnämndenbeslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse ledamoten Rune Olofsson attjustera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-11-22

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 10/2007 från 2007-10-11 blivit justerat 2007-10-17.

_______________________

§253 Inkomnamedborgarförslag

a. Frivilliga förebyggande insatser mot ungdomar

b. Förlängning av staket vid gångväg från Järingegränd

c. Om genomförande av diskussioner på fritidsgårdar om ungdomsvåld

d. Namnskylt till Kulturkafét

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

________________________

§254 Remissvarav motion om inrättande av ett Stockholms Barnråd

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-26.

(D nr 503-443/ 07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har för yttrande fått en motion av Ann Marie Engel (v) om inrättande av ett Stockholms barnråd till skydd för Stockholms barn.

I motionen framhålls att barnen ofta glöms bort i stadens planering av nya bostadsområden, av trafikleder och gatumiljöer. Därför föreslår motionären att ett barnråd inrättas som systematiskt ska kunna granska förslag ur ett barnperspektiv. Barnrådet föreslås få samma uppbyggnad som rådet till skydd för Stockholms skönhet och bestå av experter på området samt folkvalda.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till eget förslag till beslut.

Vikarierande gruppledaren Ornina Younan (s) yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget

yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ornina Younan (s), Rune Olofsson (s), Eva Andersson (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s), enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att Stadsdelsnämnden uttalar sig positivt till inrättande av ett barnråd i enlighet med vad som yrkas i motionen.

Att därutöver anföra:

FN:s barnkonvention är något som Stockholm stad förbundit sig att följa. Därför är det inte bra att barnperspektivet får på tok för lite utrymme i den fysiska planeringen. Det är positivt att experter och folkvalda på det här sättet ges möjlighet att på ett mer systematiskt och vetenskapligt sätt ges möjlighet att mötas och påverka utformningen av vår stadsmiljö i enlighet med vad som är bäst för barnen. Att handläggningstiden blir anpassad till att även ta hänsyn till barnperspektivet ska knappast ses som en nackdel”.

___________________

§255 Remissvarom avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Brommaflygplatsområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-08

(D nr 105-500/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har för yttrande fått förslag till avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde. Avtalsförslaget har godkänts av exploateringsnämnden som överlämnat det till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.

Avtalsförslaget innebär att Bromma flygplats upplåts för flygtrafik till och med 2038-12-31. avtalet medger 80 000 flygrörelser per år varav 20 000 med större flygplan. Det motsvarar i genomsnitt 110 landningar och 110 starter per dag.

I avtalsförslaget tas också bullerfrågan upp. Det har konstaterats att bullerstörningarna idag är mindre än vad som nu gällande miljötillstånd medger. Det är bullerutbredningen parallellt med start och landningsbanans längdriktning som är mindre än vad som tidigare bedömts. Detta möjliggör nu, med ett nytt avtal, bostadsbebyggelse m.m. inom Ulvsundaområdet.

Bullerutbredningen i banans längdriktning blir dock oförändrad.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till eget förslag till beslut.

Vikarierande gruppledaren Ornina Younan (s) yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget

yrkande.

Votering begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder fp+m+kd förslag röstar ja. Den som biträder s+mp+v förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Bengt Porseby (fp), Christer Grunder (m), Inger Akalla (m) Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m).

Följande nej-röster avgavs: ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Rune Olofsson (s), Eva Andersson (s), Ornina Younan (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s).

Ordförande Ann-Katrin Åslund fann att fp+m+kd förslaget bifallits med 7 ja-röster mot s+mp+v 6 nej-röster.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

 2. Nämnden anför i övrigt

Stockholm behöver en citynära flygplats. I dagsläget finns inte något alternativ till Bromma. Samtliga majoritetspartier i Stockholms stad har också i samband med valet tydligt deklarerat att vi vill bevara Bromma flygplats. Även om andra alternativ kan komma på tal skulle det ta mycket mycket lång tid innan detta kan bli verklighet, därför är det bra att ett långsiktigt avtal nu är på gång att tecknas. Det ger förutsättningar till upprustning av flygplatsen. Det gör också att spelreglerna blir tydliga, i planeringshänseende vet alla parter vad som gäller. Avtalets längd gör också att planeringsförutsättningarna för bebyggelse förbättras både vad gäller bostäder och t. ex. förskolor.

Vi instämmer också i förvaltningens yttrande vad beträffar rimligheten att den tekniska utvecklingen gör att man kan förvänta sig tystare och energisnålare flygplan framöver.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ornina Younan (s), Rune Olofsson (s), Eva Andersson (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s), enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

 • Att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss.
 • Att avveckla Bromma flygplats senast 2011 enligt gällande avtal.
 • Att i frågan om förlängning av avtalet till 2038 med Luftfartsverket bör det avgöras av medborgarna i en folkomröstning 2010.
 • Att planera för Bromma Ekostad, en ny miljösmart och mänsklig stadsdel.
 • Att därutöver anföra följande:

Alliansen kör över stockholmarna utan ett brett demokratiskt samråd med oppositionen och medborgarna. De upphäver det nuvarande avtalet i förtid (gällande avtalet gäller t.o.m. 2011) och förlänger det med 31 år till 2038.

Antal flygningar ökar från dagens 65 000 flygrörelser till 80 000 per år, d.v.s. en ökning med 15 000 flygrörelser eller med andra ord 23 %. En flygresa beräknas generera 2,36 ton koldioxid. Ur detta perspektiv är det helt ofattbart att öka antal flygrörelser när man talar om åtgärder mot klimatförändringar.

Förslaget som innebär en satsning på flygtrafiken är miljövidrigt, utgör stora säkerhetsrisker för invånarna och är högst odemokratiskt, avtalet måste ha en uppsägningsklausul.

Att binda staden vid ett avtal som sträcker sig till 31 år är omodernt och ineffektivt användande av stadens mark.

Anmärkningsvärt är också att skattebetalarnas pengar som i detta fall investerats i mark för flygplatsen skänks bort för en symbolisk summa, även om Luftfartsverket LFV (statligt) omvandlas till ett aktiebolag (privat). Eftersom vid en överlåtelse av LFV till privatbolag ska samma villkor gälla som för alla bolag, indirekt innebär det att staden/staten ger otillbörliga subventioner till ett visst aktiebolag som strider klart mot kommunallagen.

Vi är bekymrade över att man ytterligare försvagar SDN:s ansvarsområden. Nu flyttar man besluten till central nivå, område efter område”.

______________________

§256 Remissvar om centrala upphandlingar av ramavtal

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-02

(D nr 105-485/07)

ÄRENDET

I samband med att kommunfullmäktige 2007-03-26 fattade beslut om policy för upp­handling och konkurrensutsättning (utl. 2007:32), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma i särskilt ärende med förslag till områden för centralupphandling. Stadsled­ningskontoret ger i föreliggande ärende förslag på avtalsområden där centralupphandling bör vara normalförfarande. De avtalsområden som föreslås är sådana där varorna/tjänst­erna inte bedöms som specifika för en verksamhet inom en särskild nämnd, utan utgör ett stöd till respek­tive kärnverk­samhet. Förslaget omfattar avtalsområden som berör många eller samtliga nämnder, för att vinsterna med centralt upphandlade ramavtal ska kunna uppnås.

Förfarandet med centralupphandling innebär att beslutet blir tvingande för stadens nämnder. Ansvaret för att tillhandahålla dessa varor/tjänster överförs från stadens nämnder till kommunfullmäktige, som i sin tur kan uppdra till annan, enligt förslaget kommun­styrelsen, att administrera uppdraget.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vikarierande gruppledaren Ornina Younan (s) yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Särskilt uttalande anmäldes av fp+m+kd enligt följande.

Vi instämmer i förvaltningens förslag till remiss svar. Vi vill också påtala vikten av att avtalen utformas så att även mindre företag har möjlighet att lämna anbud.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ornina Younan (s), Rune Olofsson (s), Eva Andersson (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s), enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remiss Central upphandling av ramavtal

Att Stockholm stad på central nivå speciellt ska bevaka avtalstroheten gällande antidiskrimineringsklausulen

Att remissvaret ska kompletteras med följande:

Skäl för att använda centralupphandling är förutom administrativa vinster och enhetlighet också viktigt för ett sammanhållet, effektivt arbete för miljö och antidiskriminering.

Miljökrav och sociala krav ska styra val av avtalsområden för en centralupphandling. Miljökrav ska t ex innehålla krav på att transporter av varor och personal görs med miljöbilar (enligt Stockholms stads definition), att fordon som används inte ska ha dubbdäck, att transporter ska följa EU/USA steg 1 grundkrav och att entreprenören följa vad som gäller i Stockholms stads miljöprogram för kemiska produkter i verksamheten. Upphandlad kost ska vara minst 30% ekologisk.

Med centralupphandling ökar också möjligheten att kontrollera avtalstrohet när det gäller antidiskrimineringsklausulen. Bevakningen av antidiskrimineringsklausulens efterlevnad bland leverantörer och underleverantörer har tidigare varit bristfällig. Därför ska Stockholm stad på central nivå särskilt bevaka avtalstrohet gällande antidiskrimineringsklausulen. Det kräver också att antidiskrimineringsklausulen även gäller underleverantörer, vilket inte är fallet med den antidiskrimineringsklausul som den borgerliga majoriteten nu inför. Det är allvarligt att vi riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattepengar.

Krav på en klausul som garanterar anställda i privata företag samma meddelarfrihet som finns i offentliga företag ska vara en självklar del i alla upphandlingar som staden gör. En sådan klausul om meddelarfrihet används redan av Gävleborgs läns landsting.

____________________

§257 Kvalitetsgarantier för beställarenheten inom avdelningen för Äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-18

(D nr 504-509/07)

ÄRENDET

Enhetens uppdrag är att fatta beslut om stödinsatser till personer över 65 år, och utifrån gällande lagstiftning, politiska mål, äldreplan och stadens riktlinjer svara för all myndighetsutövning inom äldreomsorgen.

Verksamheten är inriktad på att genom rättssäker handläggning och respekt för den enskildes integritet och önskemål ge äldre personer förutsättningar att leva och bo så normalt och självständigt som möjligt med stöd av individuellt anpassad service, vård och omsorg.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner beställarenhetens kvalitetsgarantier.

_______________________

§258 Tillsyn enligt LSS § 23 av enheter inom stadsdelen; Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-03

(D nr 505-510/07)

ÄRENDET

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde ligger att utöva tillsyn över privata företag som bedriver LSS-verksamhet. Inom vår stadsdel gäller det Resursteamet Lunda och Misa dagliga verksamhet. Tillsynen har utövats enligt tillsynsplan tagen av stadsdelsnämnden för år 2007.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

 2. Rapporterna överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

_________________________

§259 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-09

(D nr 008-511/07)

ÄRENDET

Samverkansgruppen SP-PRO bedriver sedan flera år tillbaka en kontaktverksamhet på de två servicehusen i Spånga-Tensta inklusive de gruppboenden och sjukhem som finns i fastigheterna. Samverkansgruppen arrangerar trivselkvällar och bussutflykter. På gruppboendena och sjukhemmet anordnas en återkommande söndagsaktivitet kallad ”Guldkanten”. Varje år delas dessutom julblommor ut till alla boende. Verksamheten som samverkansgruppen bedriver är ett viktigt inslag för att höja trivseln på inom nämnda enheter och är ett betydelsefullt tillskott till de aktiviteter som enheterna själva kan anordna.

Inger Akalla anmäler jäv och att hon ej deltar i beslutet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar 60 000 kronor/år till samverkansgruppen SPF-PRO för kontaktverksamhet på servicehusen i stadsdelen för år 2007-2008.

_____________________

§260 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm angående korttidsboendet Lingonet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-08.

(D nr 504–512/07)

ÄRENDET

Länsstyrelsen gjorde under hösten 2006 en inspektion på Lingonets korttidsboende. Deras kritik besvarades i ärende till nämnden maj 2007. En begäran om ett nytt yttrande med svar till den 30 oktober har inkommit. Uppskov har beviljats till den 20 november. I samband med en planerad flytt av verksamheten till andra lokaler kommer möjligheten att utredas att dela upp verksamheten i två delar; en för dementa och en för somatiskt sjuka. Enligt förvaltningens bedömning är detta fullt möjligt i de lokaler som är tänkta.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

___________________

§261 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret 2006-2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-31

(D nr 402-477/07)

ÄRENDET

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna. I enlighet med den statliga förordningen om kvalitetsredovisning innehåller förskolornas kvalitetsredovisning en bedömning av i vilken mån de nationella målen för verksamheten har uppnåtts. Samtidigt sker en bedömning av måluppfyllelsen i förhållande till målen i stadens förskoleplan (KF 2003-06-10), vilken utgår från de nationella målen.

Inom förskolan finns en hög ambitionsnivå och en stark vilja att utveckla verksamheten i den riktning som målen anger.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2006-2007.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra utvecklingsområden och insatser enligt förvaltningens förslag.

___________________

§261 Månadsrapport oktober 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-02.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en rapport. Månadsrapporten för oktober redovisar bokförda kostnader och intäkter tom oktober månad.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

___________________

§262 Nämndsammanträde i januari 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-23

(D nr 002-513/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna utses för ett år i taget, detta innebär att nämnden först 2008 kan utse sin social delegation för 2008.

Stadsdelsnämndens sociala delegation för 2008 utses vid sammanträde 2 januari.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att sammanträda onsdagen den 2 januari 2008, kl. 08.30, i nämndrummet på Tenstagången 55.

____________________

§263 Sammanträdestider 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-23

(D nr 002-513/07)

ÄRENDET

Varje år fastställer stadsdelsnämnden nästa års sammanträdestider. Sammanträdestiderna 2008 följer samma princip som tidigare, d.v.s. som huvudregel torsdagar. Undantag är sammanträdet i mars som är på en tisdag p.g.a. påskhelgen.

Tiderna är föreslagna med hänsyn till val av sociala delegationen och den föreslagna tidplanen för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta beslutar om sammanträdestider 2008 enligt följande:

Onsdagen den 2 januari kl. 08.30 Tenstagången 55, nämndrummet

Torsdagen den 24 januari kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 14 februari kl. 18.00 Tensta Träff

Tisdagen den 18 mars kl. 18.00 Folkan

Torsdagen den 24 april kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 15 maj kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 12 juni kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 21 augusti kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 18 september kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 23 oktober kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 20 november kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 18 december kl. 18.00 Spånga Folkan

_____________________

§264 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2007-10-02.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§266 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-10-11

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§267 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om unga (LVU)

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-08.

(D nr 502-539/07)

ÄRENDET

Socialtjänstnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg och utifrån det ansvaret fattar socialtjänstnämnden ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut har överlämnats nu till stadsdelsnämnden, som fattar motsvarande beslut, vilket sker med föreliggande tjänsteutlåtande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

___________________

§268 Allmänna inkomna offentliga handlingar i oktober 2007

Förelåg förteckning 2007-11-05

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i oktober 2007.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§269 Kurser och konferenser

Togs upp konferens/seminarieinbjudningar för beslut om deltagande.

BESLUT

Två personer från majoriteten respektive oppositionen kan delta på nedanstående konferens:

- Barnens behov i centrum (BBIC)

- Stiftelsen Stockholms Läns Äldre centrum

____________________

§270 Information/rapporter

Anmäldes skrivelse från vice ordföranden Abdo Goriya (s) och ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Awad Hersi (mp) angående avsättning av pengar så att idrottssamordnartjänst kan återinföras i stadsdelen.

Anmäldes skrivelse från ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) m.fl. om att parkeringsgaraget i Tensta bör rivas.

Christer Ståhls föredragning om budgeten avseende personavdelningen ska föredras på GL-träffen i december. Kallelse skickas till hela nämnden om det. Föredragning sker kl. 09.30.

_____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §270)