Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet börjar kl.18 med information om ombildningar i allmännyttan i järvastadsdelar Läs mer...na av projektansvariga från "Bilda bostad". Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (19/12-07)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 15/11-07, justerat 22/11-07)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Kopiator tillgänglig för allmänheten vid receptionen.

b. Caféverksamhet i lokalen på Lunda-Nova, Fagerstagatan 7.

4 Medborgarförslag om att stoppa eller diskutera det filmade våldet som läggs ut på Internet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-29.
(D nr 501-482/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendedokument
Medborgarförslag

5 Verksamhetsplan (VP) 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-29.

Förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Förslag till omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3 godkänns.
3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs enligt bilaga 2 och 3.
4. Stadsdelsnämnden begär 7 mkr för fornminnesgruppen
5. Externpriser fastställs enligt bilaga 4.

6 Remiss: Upplåtelse av den egna bostaden

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-12-05
(D nr 399-538/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kvalitetsgarantier 2008, avdelningen för individ- och familjeomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-23
(D nr - /07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2008

8 Beslut om neddragning av verksamhet inom avdelningen för arbete, bistånd och teknik

Föreligger tjänstutlåtande 2007-11-20.
(D nr -/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att minska organisationen inom avdelningen för arbete, bistånd och teknik enligt detta tjänsteutlåtande på grund av införandet av jobbtorg i Stockholms stad.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Val av vårdgivare för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-21.
(D nr -/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen för 2007 enligt beslut i Kommunfullmäktige

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-22.
(D nr 504-544/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Uppföljning av åtgärdsplan med anledning av inspektörsrapport inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-15
(D nr -/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv. Solhem 5, Spånga

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-11-22
(D nr 303-127/06)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för 6 funktionshindrade personer i kv. Solhem 5 i Spånga.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen ekonomiutskott om genomförandebeslut av förhyrningen till en bruttohyra på ca 575 tkr per år.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag om 1,8 mkr för nytillkomna lägenheter i gruppbostad och med 0,5 mkr i startbidrag.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-11-18.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från sammanträdet, 2007-11-01, med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

Förslag till beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

16 Allmänna inkomna offentliga handlingar i november 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar 2007-12-05.

Förslag till beslut
Förteckningen lägges till handlingarna

17 Månadsrapport november 2008

Föreligger tjänstutlåtande 2007-12-05

Förslag till beslut

Föreliggande månadsrapport godkännes.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets extra sammanträde 2007-12-05.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Kurser/Konferenser

_____________________

Information/rapporter

_____________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s), vice ordf.
Björn Begner (m),
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s),
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp),
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s),

Närvarande ersättare
Rashad Rached Abdel Al (v),
Karin Arovelius (m),
Ingvar Eriksson (s),
Azad Hassan (s),
Mahin Kindberg (fp)
Madeleine Jacobsson (m),
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Eva Andersson-Ney (s),
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m), Tjänstgörande ersättare

Anmält förhinder
Alma Aden (m), Gabriel Dison (kd)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektören Jack Kindberg, avdelningscheferna Cathrine Önnestam, Christer Ståhl, Jan Francke, Christina Jerlin, Gunnel Dahlin och vikarierande avdelningschefen Gunnel Öhrming, samt Anders Anagrius och nämndsekreteraren Gabriel Marawgeh.

Under §§ 278 – 295 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 40-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med information om ombildningar i allmännyttan i järvastadsdelarna av projektansvariga från ”Bilda Bostad”. Därefter gick stadsdelsdirektören Jack Kindberg igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Efter informationen blev det tid för frågor gällande dagens ärenden. Det formella sammanträdet började kl.19.35.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Eva Andersson

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-12-19

§278 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse ledamoten Eva Andersson att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-12-19

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 11/2007 från 2007-11-15 blivit justerat 2007-11-22. Ledamoten Awad Hersi (mp) anmälde att § 255 sista meningen hörde ihop med § 256 varför justerat protokoll beslutas att ändras i enlighet därmed.

§279 Inkomna medborgarförslag

a. Kopiator tillgänglig för allmänheten vid receptionen.

b. Caféverksamhet i lokalen på Lunda-Nova, Fagerstagatan 7.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

________________________

§280 Medborgarförslag om att stoppa eller diskutera det filmade våldet som läggs ut på Internet

(D nr 501-482/ 07)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har inkommit till Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd om att fritidsgårdar och andra träffpunkter för ungdomar måste föra en diskussion för att stoppa att filmat våld läggs ut på Internet. Förslagsställaren efterfrågar också regler för vad som är tillåtet att göra med sin mobil.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner utlåtandet som svar på medborgarförslaget.

____________________

§281 Förslag till verksamhetsplan och budget 2008

(D nr – / 07)

ÄRENDET

Till stadsdelsnämndens ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i stadsdelsnämndens ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Förslaget till verksamhetsplan 2008 innehåller i vissa delar betydelsefulla förändringar i förhållande till tidigare år. En förändring är den vidareutveckling av stadens integrerade ledningssystem (ILS) som skett. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2008 fastställt tre övergripande inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Vidare har indikatorer fastställts som skall följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som skall genomföras för att säkerställa att målen nås. Stadsdelsnämnden skall därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och de årsmål för indikatorerna som nämndens planerar för.


Med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan gör alla enheter en lokal verksamhetsplan. I den lokala verksamhetsplanen anges enhetens åtaganden för kommande år. Åtagandena ska ha en tydlig koppling till kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet. De ska vara tydliga, uppföljningsbara samt fånga syftet med verksamheten.


För att ILS ska fungera krävs en fungerande dialog mellan de olika nivåerna inom nämndens ansvarsområde. Dialogen förstärker budgetens styrsignaler om vad som ska uppnås och synliggör de lokala förutsättningarna att lyckas med uppdraget. Förvaltningen fortsätter att i dialog med enhetscheferna utveckla de system som finns för att följa måluppfyllelse och kvalitet inom nämndens verksamhet.

Denna verksamhetsplan är den första som helt görs med det stadsövergripande webbaserade systemet för verksamhetsplanering och uppföljning. Den blir som en följd av det en utgångspunkt i ett utvecklingsarbete med möjligeter till utvecklande jämförelser mellan olika verksamheter i staden.
Till skillnad från hittills då stadsdelsnämnderna fått sitt driftbidrag fördelat på två anslag, ett avsett för nämndens huvudsakliga verksamhet och ett för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, kommer samlas hu hela driftbidraget i ett anslag. Det kommer att ställa ökade krav på budgethållning inom förvaltningen.

Från och med 2008 kommer de s.k. jobbtorgen att svara för jobbaktiviteter som stadsdelsförvaltningen ansvarat för. Genom jobbtorgen förväntas ett samlat grepp kunna tas på de olika arbetsmarknadsåtgärderna som bedrivits i staden och som ska kunna leda till ett minskat bidragsberoende och därmed minskade kostnader för försörjningsstöd.

Den budget som kommunfullmäktge tilldelat Spånga-Tensta för 2008 innehåller flera områden som bedöms vara osäkra. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger idag 23 Mkr högre än nästa års budget, kostnaderna för introduktion av flyktingar ligger ca 35% högre. Det ställer höga krav på jobbtorgen att få ut bidragstagare i arbete och gott arbetsmarknadsläge för att klara budgethållningen inom dessa anslag. Även kostnaderna för individ- och familjeomsorg ligger 5 Mkr för högt. En äldrepeng införs under 2008. Inom omsorgen om funktionshindrade har budgeten förändrats för den prestationsrelaterade delen och det råder fortfarande osäkerhet om vad den slutliga budgeten blir. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med budgetuppföljning där alla enheter är delaktiga och ansvarar för att omedelbart signalera vid befarat underskott. En tidig varning för avvikelser är en förutsättning för att nämnden ska kunna göra omdisponeringar av budgeten.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), med instämmande av ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framlade ett gemensamt förslag från fp+m, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext, och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya m.fl. (s) yrkade avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008 samt framlade eget förslag och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade avslag till förvaltningens förslag till verksamhets-

plan och budget för år 2008 samt framlade eget förslag och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Awad Hersi (mp) yrkade avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008 samt framlade eget förslag och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde proposition på samtliga yrkanden och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från fp och m.

BESLUT

 1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Förslag till omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3 godkänns.

 3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs enligt bilaga 2 och 3.

 4. Stadsdelsnämnden begär 7 mkr för fornminnesgruppen.

 5. Externpriser fastställs enligt bilaga 4.

 6. Nämnden anför därutöver

Utgångspunkten för vår förda politik är stockholmaren som bor eller verkar i Spånga-Tensta. Det är medborgarens behov intressen och möjligheter som ska vägleda det politiska arbetet. Verksamhet och organisation ska anpassas för att möta medborgarnas val och förväntningar. Alla som bor i vår stadsdel och i hela Stockholm ska ha mer makt över sina liv. Det är så starka självständiga individer kan utvecklas. Inte minst ur ett integrationsperspektiv är det viktigt att öka makten över den egna ekonomin. Det måste alltid löna sig att arbeta.

De nuvarande majoritetspartierna i Stockholm (m, fp och kd) gick till val på och vann med löfte om att satsa på kärnverksamheterna, öka valfriheten, minska administrationen, effektivisera verksamheterna och att sänka kommunalskatten. Den verksamhetsplan för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som nu föreläggs visar att det arbetet fortsätter för andra året i rad.

Stadsdelen Spånga-Tensta står inför stora utmaningar. Trots kostsamma projekt och satsningar (blommanpengar, storstadssatsning, ytterstadssatsning och stadsdelsförnyelse) så har segregationen ökat kontinuerligt. Skillnaden mellan livsvillkoren för en Spångabo och en Tenstabo är påtagliga. Den stora utmaningen under deninnevarande mandatperioden och även framledes är att bryta den utvecklingen.

Vi är övertygade om att det går men då handlar det inte om kortsiktiga projekt. Det handlar om att få ett jobb för att slippa leva på socialbidrag, en bra förskola och om en skola med höga kunskapskrav. Rätten att känna sig trygg såväl ute på gator och torg som i den egna bostaden oavsett var i stadsdelen man bor. Nu vidtas åtgärder för att förbättra och rusta upp boendemiljön i Tensta och de som hyr lägenhet av de kommunala bostadsbolagen erbjuds möjlighet att köpa sina lägenheter.

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområden prioriteras kärnverksamheter och administrationen minskas. Utbyggnaden av förskolorna fortsätter för att bereda plats för alla nytillkomna barn. I gamla Spånga pågår fortfarande ett generationsskifte i villabebyggelsen samtidigt som nybyggnation pågår och projekteras. En övervägande del av förskolorna i Spånga-Tensta drivs i kommunal regi. För att öka valfriheten för föräldrarna bör det vid utbyggnad av nya förskolor i första hand prövas om de kan drivas i annan regi. Det är bra att verksamhetsplanen visar på aktiviteter för att informera personalen om möjligheten till avknoppning av verksamheten. Under 2008 införs ett nytt kösystem i Stockholms stad sominnebär bättre service och utökad valfrihet för föräldrarna. Det blir möjligt att anmäla barnet till förskoleverksamhet, söka till fem rangordnade alternativ i staden och sedan följa sin plats i kön. Detta sker via stadens hemsida. De som inte har tillgång till Internet ska kunna få service antingen via medborgarkontor eller annan del av förvaltningen. Det är viktigt att beredskap finns för denna nya typ av service som kan komma behövas så att inte vissa grupper av föräldrar utestängs från de nya servicemöjligheterna. 1 juli införs förskolepeng i staden, det betyder att en del av förskoleschablonen öronmärks för att som en miniminivågå direkt till förskoleenheten.

Antalet äldre invånare över 65 år i stadsdelen beräknas inte öka, antalet äldre med insatser har dockökat. Vi ser med tillfredställelse på de kvalitetsförbättringar som nu planeras. Det är också bra att den uppsökande verksamhetsom erbjuditsinnevånare över 80 år och som initierades av fp, m och kd under den förra mandatperioden nu vidareutvecklas till att gälla alla över 75 år som inte har insatser.Fokus sätts nu också på en meningsfull tillvaro utefter vars och ens önskemål. Det gäller såväl kulturella aktiviteter som utevistelse. Genom införandet av kundval i boendeti juli ökar ocksåäldres och anhörigas inflytande. Nya riktlinjer har antagits som ökar de äldres eget inflytande över hjälpen. Under det kommande året kommer också en ombyggnad i Tensta servicehus ske som innebär att stadsdelen nuäntligen slipperarvetfrån den tidigare majoriteten som innebar tomgångshyror på över en 1 miljon som direkt togs från äldreomsorgens budget. Många äldre bor i gamla Spånga och därför bör förutsättningarna för att starta en öppen dagverksamhet även där utredas.

Genom ombyggnaderna i Tensta servicehus blir det också möjligt att bereda ytterligare bostäder i ett av husen för psykiskt funktionshindrade något som är mycket angeläget.

Socialbidragsberoendet minskar nu kontinuerligt. Fortfarande är dock alltför många utan arbete och minskningen sker inte tillräckligt snabbt. Stadsdelen har ett prognostiserat underskott på 7 miljoner för 2007. I hela Stockholm intensifieras nu arbetet med att minska socialbidragsberoendet genom att Jobbtorgsorganisationen startar 1 januari 2008. En jobbtorgsfilial kommer att finnas i Lunda. Införandet av jobbtorg innebär stora förändringar för organisationen i stadsdelen. Jobbtorgens verksamhet sträcker sig över mer än en stadsdel varför en omorganisation av den befintliga verksamheten är nödvändig. Spånga-Tensta har bedrivit Jobbaktiv i nära samarbete med Lunda Nova och arbetsförmedlingen, denna organisation passar inte in i jobbtorgsmodellen, Jobb Aktiv avvecklas därför..

Samarbetet med stadsdelens företagare har bedrivits genom näringslivsenheten detta har varit betydelsefullt och är angeläget att bevara. Näringslivssekreteraren kommer därför att finansieras inom den ordinarie budgeten. Detta betyder också att stadsdelens viktiga näringslivsråd kommer att finnas kvar och utvecklas. Det är en stor fördel att den organisation som nu sjösätts inte finansieras via projektanslag utan är en långsiktig organisationsförändring som ska hålla över tid. Att få fler Stockholmare i arbete är en av de allra viktigaste frågorna både i dagsläget och inför framtiden.

Många av de flyktingar som kommer till Stockholm söker sig till Spånga-Tensta. Där finns släktingar och landsmän och därmed ocksåmöjlighet till en tillfällig bostad. Det är ett stort ansvar att flyktingar som kommer mottages på ett bra sätt så att de snabbt kommer in i det svenska samhället, får ett arbete och därmed möjlighet att klara sig själva. Här har jobbtorgen en mycket viktig funktion att fylla. Vi vill peka på vikten av att de stadsdelar som idag tar sitt ansvar för att flyktingar tas emot på ett värdigt och bra sätt får full kompensation av staden för detta.

Det är glädjande att konstatera att när tydliga mål uttalas för hela staden om att socialtjänstens verksamheter ska bygga på evidensbaserade metoder då ligger Spånga-Tensta redanlångt framme och arbetar metodiskt på ytterligare förbättringar. Under det kommande året planeras förbättrade utredningsmetoder och förbättrad uppföljning av barn placerade i familjehem något som vi ser mycket positivt på. Det är också bra att förvaltningen kommer se över metoder för att ytterligareutveckla öppenvården istället för att skicka bort människorpå långdragna institutionsplaceringar. Vi vill här också understryka vikten av att det finns ett utvecklat samarbete med förskola, skola, fritidsverksamhet, polisen m.fl. för att kunna getidigtstödnär så bedöms nödvändigt.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar ska präglas av hög kvalitet där stöd och bistånd utformas efter varje enskild individs behov med beaktande av att stödja och utveckla de förmågor som finns hos varjemänniska. Vid införandet av det nya schablonsystemet befarar förvaltningen att stadsdelen idag ligger på en för hög kostnadsnivå. Det är viktigt att de riktlinjer som finns för stadens verksamheter beaktas .Stadens medborgare ska ha rätt till samma bistånd oberoende vilken stadsdel man råkar bo i.

För att lyckas med att uppnå målet om att stadsdelen ska upplevas som attraktiv, välskött och trygg krävs samverkan med många aktörer. Idag finns utvecklat arbete mellan stadsdelsförvaltningens olika verksamheter, polis, bostadsbolag, andra förvaltningar i stadenoch redan idag medverkar både föreningsliv och enskilda medborgare till att göra stadsdelen till en bra plats att bo och vistas på, detta sker bl a genom grannstöd i Spånga-Tensta, trygghetsvandringar, föreningsstädning mm. För närvarande pågår dock inte föräldravandringar i önskad omfattning. Förvaltningen bör få i uppgift att initiera möten och samverkan så att denna frivilligverksamhet får en nystart i hela stadsdelen.

Stadsdelen har ett rikt föreningsliv både i gamla Spånga och i Tensta, Hjulsta något som även detta år får stöd av stadsdelen bl a i form av föreningsbidrag. Vi anslår 1 miljon i föreningsstöd som i år liksom tidigare år beslutas efter ett ansökningsförfarande. Tidigare år har över 400 000 kr av föreningsstödet gått åt för att finansiera konsthallens hyra. Den nuvarande majoriteten i stadsdelen och Stockholms stad har varit eniga om att Tensta Konsthall är en viktig angelägenhet för hela staden, detta betyder att konsthallshyran nu finansieras via andra medel. I praktiken har det alltså i jämförelse med förra året skett en kraftig ökning av föreningsstödet.

Under det kommande året satsar vi lika mycket medel som förra året och vidareutvecklar dessutom medborgarkontoret tillettkontaktcenter.

Många kommer att uppleva en utökad servicenivå närmedborgarkontorets verksamhet samlokaliseras med stadsdelsförvaltningen på Tenstagången 55. Personalresurser kommer att kunna användas bättre och öppettiderna förbättras samtidigt som stadsdelen uppfyller åtagandet attresursernai högre grad ska gå till verksamheter i stället för till lokaler.

2008 års verksamhetsplan har fokus på ökad kvalitet och god hushållning med Stockholmarnas resurser. Det kommande årets verksamhet i Spånga-Tensta präglas av ett starkt fokus påstadens kärnverksamheter . Tillsammans med alla stadsdelens medarbetare, ett engagerat föreningsliv många enskilda medborgare och stadens övriga verksamheter blirSpånga-Tensta en trevlig, trygg och spännande stadsdel att bo och vistas i 2008.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya och ledamöterna Eva Andersson, Rune Olofsson samt Ornina Younan (alla s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta att

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008.

att återinföra en agenda 21 – samordnare

att minska barngruppernas storlekar

att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särkslid fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler.

att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi skall eget regianbud läggas.

att förslaget till aktivitetsplan för 2008 avslås.

att alla som uppbär försörjningsstöd skall ha rätt till SL-kort.

att där utöver anföra följande:

Den borgliga majoriteten i Stockholm har beslutat om en skattesänkning på totalt 50 öre sedan maktskiftet. Detta motsvarar 835miljoner kr som varje år skulle ha satsats på förskolor, skolor, äldreomsorgen, de handikappade, på kultur och barn- och ungdomsverksamheten.

Socialdemokraterna föreslog en oförändrad skatt vilket hade inneburit mer resurser till kärnverksamheterna och till dem som behöver det mest dvs. förskolan, skolan, äldre- och handikappomsorgen. Vi skulle dessutom ha råd att ge stöd till de ideella föreningar i vår stadsdel som gör ett utomordentligt bra arbete”.

Reservation mot beslutet anmäldes också av Awad Hersi (m) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta att

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008.

att återinföra en Agenda 21 samordnare.

att minska barngruppernas storlek.

att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler.

att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi skall egen regi-anbud läggas.

att förslaget till aktivitetsplan för 2008 avslås.

att krav på motprestation inte skall vara en huvudregel för att få försörjningsstöd.

att alla som uppbär försörjningsstöd skall ha rätt till SL-kort.

att behåll medborgarkontoret i dess nuvarande form.

att där utöver anföra följande:

SPÅNGA - TENSTA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

STADSDELSNÄMND 2007-12-13 346

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2008 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 34 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till Spånga-Tensta SDN. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till är 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat.

Det är av stor vikt att förvaltningen tar fram egen miljöpolicy med tydliga klimatmål.

Vi ser stora potentiella energibesparingar inom förvaltningens egen verksamhet. Att inrätta en energisamordnande resurs skulle ge både energi- och miljö-besparingar. Vinsterna uppstår när man samordnar energiupphandlingen och får mängdrabatt som stor kund och dels att minskar energiåtgången generellt. Besparningarna leder till att man tjänar in den kostnad som det innebär att initialt inrätta en sådan resurs som energisamordnare.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s. k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Stadsdelsnämndernas uppgifter ska bygga på helhetssyn och goda kunskaper om för-hållandena i respektive stadsdelsnämndsområde. Att grundskolan och ansvaret för snöröjning och gatuunderhåll flyttats från stadsdelsnämndernas ansvarsområde urholkar hela stadsdelsnämndsreformen, nu börjar man urholka medborgarkontorets tillgänglighet för medborgarna. Det finns få frågor som engagerar medborgarna så som hur skolan fungerar och hur snöröjning och gatuunderhåll sköts. Nu har möjligheten för medborgarna att gå på öppna möten och säga vad de tycker om sin skola försvunnit. Besluten flyttas längre bort från medborgarna.

Kultur är till för alla anser Miljöpartiet som sätter demokrati, skapande och fantasi högt på dagordningen. Ett rikt kulturutbud höjer livskvaliteten och stimulerar till engagemang, därför är det viktigt att återinrätta kultursekreteraren i Spånga-Tensta. Barns möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturverksamhet såsom sagor, skolpjäser, dans, musik och målning är viktigt för deras utveckling. Framför allt är det viktigt att främja tillgången på kultur i skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Stödet till det fria föreningslivet skall fortsätta”.

Reservation anmäldes även av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och buget för 2008.

att återinföra en agenda 21 – samordnare

att minska barngruppernas storlekar

att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särkslid fokus på förfrågningsunderlagens kvalié, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler.

att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi skall egen regi-anbud läggas.

att förslaget till aktivitetsplan för 2008 avslås.

att krav på motprestation inte skall vara en huvudregel för att få försörjningsstöd.

att alla som uppbär försörjningsstöd skall ha rätt till SL-kort.

att behålla medborgarkontoret i dess nuvarande form

att där utöver anföra följande:

Vänsterpartiet vill att Stockholm ska vara världens friaste stad – för alla, och inte bara för de mest välbeställda som de borgerliga partierna värnar om. I vårt Stockholm ökar välfärden och vi säger därför nej till den privatisering av kommunal verksamhet som den nuvarande majoriteten vill genomföra i rask takt. Åtgärderna för att genomföra detta beskrivs i den så kallade aktivitetsplanen, ett absurt namn – avvecklingsplan vore ett mer rättvist namn.

Den offentliga välfärden är tryggast för invånarna men behöver utvecklas för att svara mot de höga krav på kvalitet som vänsterpartiet ställer på verksamheten. Samverkan med ideella föreningar och brukarkooperativ är däremot positivt när det ger staden ett mervärde.

Vår budget för Stockholm stad år 2008 bygger på att skatten återställs till 2006 års nivå. Vilket för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hade inneburit 50 Mkr mer till verksamheten. Om skolverksamheten som borgarna flyttat över till central nivå hade varit kvar lokalt hos stadsdelnämnderna, som vänsterpartiet vill hade Spånga-Tensta haft ytterligare 490 Mkr i budgeten.

Vi är mycket kritiska till att anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder slås ihop med anslaget för övrig verksamhet. Det innebär att olika svaga grupper ska ställas mot varandra, personer som har behov av försörjningsstöd ställs mot bland annat äldre och funktionshindrade. Detta i kombination med att den borgerliga regeringen har försämrat skyddsnätet för arbetslösa kan innebära en social katastrof vid en lågkonjunktur med massarbetslöshet.

Förskola

Vänsterpartiet anser att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill utveckla och inte avveckla den kommunala förskolan genom avknoppning. Vi motsätter oss införandet av vårdnadsbidraget som tar resurser från förskolan och gynnar familjer med god ekonomi.

I vänsterpartiets budget fördelar vi mer resurser till stadsdelsområden med större socioekonomiska behov, bland annat Spånga-Tensta, för att barnen ska kunna utveckla modersmålet. Vi vill öka informationen till föräldrar om förskolans pedagogiska betydelse för språkutvecklingen. Alla förskolor får tillgång till handledning av jämställdhetspedagoger.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet anser att varje stadsdel ska ha icke-kommersiella och tillgängliga fritidsgårdar med jämställd fritidsverksamhet av hög kvalitet. V säger därför nej till nedskärningar. Vi tar bestämt avstånd från att lägga fritidsgårdar och parklekar för barn och ungdom på entreprenad.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet anser att kulturen har en avgörande roll för att överbrygga klyftor i samhället och säger därför nej till nedskärningar. Vi vill att det ska finnas en kultursekreterare som ger service om kulturutbudet till förskolor, skolor och äldreboenden. Genom att återinföra SL-kortet i normen kan förortsbor ta del av det fria inträdet på Stadsmuseet och Kulturhuset.

Konsumentvägledning ska finnas och vara tillgänglig för både ungdomar och andra som har behov av rådgivning.

Vi vill att stadsdelsnämnden ska samverka med föreningslivet för att stärka tillgången på samlingslokaler. Spånga Folkan, Eggeby gård, Kvinnocentrum, Kulturkaféet och Tensta Träff är exempel på mötesplatser som måste värnas. Det ska finnas medel avsatta i budgeten för att stödja det lokala föreningslivet.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet anser att vår äldreomsorg ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver kontinuiteten och tryggheten för de äldre. Vi säger därför nej till konkurrensutsättning och centralstyrning av äldreomsorgen. Den ska istället vara i huvudsak gemensamt ägd och lokalt styrd samt jämställd och hållbar där kreativa medarbetare har krafter kvar att njuta av livet när de själva går i pension. Vi vill därför ha en personalreform med rätt till heltid och sju timmars arbetsdag som innefattar bland annat kompetensutveckling, träning och handledning.

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för de äldre och deras erfarenheter i livet samt utgå från ett genusperspektiv och anti-diskriminering. Fixartjänsterna ska gälla alla över 67 år utan en övre maxgräns. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning ska erbjudas alla över 75 år. Vänsterpartiet vill att äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och de sociala aktiviteterna. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet vill ha en god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, och säger självklart nej till konkurrensutsättning. En beredskap måste finnas så att brukarna inte drabbas av minskade resurser på grund av det nya resursfördelningssystemet.

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad och måste därför snarast möjligt i samverkan med handikapporganisationer och handikappråd ta fram en åtgärdsplan som grundas på Funktionshindersombudsmannens årsrapport.

Individ- och familjeomsorg

Vänsterpartiet vill stärka hela individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin med fokus på att öka tryggheten för barn och unga som får insatser genom den sociala barnavården. Vi säger självklart nej till konkurrensutsättning av socialtjänsten.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill värna den lokala demokratin, bland annat i verksamheten för stadsmiljön. Vi vill därför föra tillbaka ansvaret för barmarksrenhållningen och snöröjningen till stadsdelsnämnden. Fastighetsnära insamling ska uppmuntras genom rådgivning och information. Medborgarna ska få ökat inflytande över trafikfrågor, parkplaner och stadsplanering. Bland annat ska barn och unga få säga sin mening i stadsmiljöfrågor som rör deras vardag.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet vill att staden ska prioritera flyktingars möjligheter att få permanenta bostäder, vilket förutsätter att utförsäljningen av allmännyttan stoppas och att ett utvecklat samarbete inled med de kommunala bostadsbolagen. Utan trygg bostad är det svårt för de vuxna att koncentrera sig på studier och arbete och svårt för barnen att få en bra skolgång.

Vuxna kvinnor och män ska få ett heltidsprogram med introduktion, SFI, och vuxenutbildning, yrkesinriktade program och praktik som anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning. I introduktionsprogrammet ska dialog om barns och kvinnors rättigheter ingå.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som get rätt till skälig levnadsnivå även för människor som tvingas söka ekonomiskt bistånd. Vi är motståndare till de skärpta riktlinjerna som tvingar folk att flytta för att få bistånd. Vi vill ha en ny översyn som tar verklig hänsyn till brukar-, barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt behoven hos människor med långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten som de borgerliga partierna har infört.

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler offentliga arbetstillfällen enligt vänsterpartiets förslag skulle öka denna möjlighet. En del av dessa anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Dessutom behövs individuellt stöd, arbetsträning och utbildning för att arbetslösa med större behov ska kunna få ett arbete. Arbete i sociala kooperativ kan vara ett alternativ för en del av dessa människor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet vill att stadsdelsnämnderna ska ha kvar ansvaret för de lokala arbetsmarknadsverksamheterna. Det är bra med flera olika former av service för de arbetslösa men vi är motståndare till den konkurrensutsättning som finns i borgarnas förslag. Målet för de åtgärder som sätts in för de arbetslösa är att hjälpa dessa människor till en långsiktig anställning och inte ha smygfunktioner i verksamheten för att kontrollera bidragsfusk. Det får skötas på annat sätt.

Medborgarkontor

Ett av de få medborgarkontor som finns kvar i Stockholm är det i Tensta. Kontoret är välbesökt och har mycket stor betydelse. Vi är rädda för att verksamheten kan komma att allvarligt undergrävas om den drabbas av borgarnas besparingsiver. Medborgarkontoret får inte reduceras till att bara bli en reception till stadsdelsförvaltningen”.

____________________

§282 Remissvar om upplåtelse av den egna bostaden

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-12-05

(D nr 399-538/07)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har fått en remiss från bostads- och integrationsroteln rörande upplåtelse av den egna bostaden. Remissen tar upp frågor kring hyresgästens rätt att upplåta sin bostad i andra hand med hyresvärdens samtycke samt hyresgästens rätt att ha andra personer inneboende i lägenheten utan att detta inverkar negativt på fastighetsförvaltningen.

När det gäller hyresgästens rätt att upplåta sin bostad i andra hand med hyresvärdens samtycke föreslås ett förtydligande i 45 § i hyreslagen som reglerar om bostadshyresgästen saknar besittningsskydd. Förtydligandet består i att hyresgästen ska ha ett beaktansvärt skäl till upplåtelse i andra hand och att följande ska anses vara beaktansvärt skäl:

- Studier på annan ort som jämställs med arbete på annan ort

- Avsikten att göra en längre tillfällig utlandsvistelse ska kunna vara skäl till upplåtelse i andra hand

Bruksvärdesregeln föreslås fortsätta gälla vid hyressättning till andrahandshyresgäst. Vad gäller återbetalning av för höga hyror föreslås tidsfristen förkortas från två till ett år i 55:e § hyreslagen.

Slutligen föreslås, i syfte att stärka de ekonomiska incitamenten för att upplåta den egna bostaden, en höjning av schablonavdraget från nuvarande 4000 kronor till 18000 kronor (42 kap. 30 § inkomstskattelagen).

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2008, förändringarna rörande inkomstskattelagen den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.

_______________________

§283 Kvalitetsgarantier 2008 för avdelningen för individ och familj

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-23

(D nr - /07)

ÄRENDET

Samtliga verksamhetsområden inom avdelningen har i enlighet med stadens kvalitetsstrategi formulerat åtaganden. Med dessa som utgångspunkt har verksamheterna sedan formulerat kvalitetsgarantier för 2008. Kvalitetsgarantierna utgår från de verksamhetsspecifika åtagandena. Ett gemensamt tema i många av garantierna är brukarnas delaktighet i planeringen och utformningen av biståndsinsatser och annan myndighetsutövning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2008.

______________________

§284 Beslut om neddragning av verksamhet inom avdelningen för arbete, bistånd och teknik.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-20

(D nr - /07)

ÄRENDET

Från och med 2008-01-01 införs 5 Jobbtorg i Stockholms stad. Jobbtorgen ska vara den samlade ingången till stadens samlade resurser för arbetsmarknadsinsatser av olika slag för de målgrupper som staden arbetar med. Detta gäller alla bidragstagare och nyanlända flyktingar som får försörjningsstöd eller introduktionsersättning och som saknar arbete.

Spånga - Tensta stadsdelsnämnd bedriver idag verksamheten Jobbaktiv på Lunda Nova näringslivscenter. De arbetar med motsvarande arbetsmarknadsfrågor som från årsskiftet övergår till Jobbtorg. Även delar av näringslivsenhetens verksamhet berörs av överförandet.

Förvaltningen föreslår, utifrån ovanstående redovisning, nedläggning av hela verksamheten Jobbaktiv och delar av näringslivsenheten - inom avdelningen för Arbete, Bistånd och Teknik.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att minska organisationen inom avdelningen Arbete, Bistånd och Teknik genom att lägga ned hela verksamheten Jobbaktiv och delar av Näringslivsenheten från och med 1 januari 2008.

Särskilt uttalande framlades av fp+m

I hela Stockholm intensifieras nu arbetet med att minska socialbidragsberoendet genom att Jobbtorgsorganisationen startar 1 januari 2008. En av jobbtorgsfilialerna kommer att finnas i Lunda. Införandet av jobbtorg innebär stora förändringar för organisationen i alla stadsdelar. Jobbtorgens verksamhet sträcker sig över mer än en stadsdel varför en omorganisation av den befintliga verksamheten är nödvändig. Spånga-Tensta har bedrivit Jobbaktiv i nära samarbete med Lunda Nova och arbetsförmedlingen, denna organisation passar inte in i jobbtorgsmodellen, och det är därför Jobb Aktiv nu avvecklas.

Samarbetet med stadsdelens företagare har bedrivits genom näringslivsenheten detta har varit betydelsefullt och är angeläget att bevara. Näringslivssekreteraren kommer därför att finansieras inom den ordinarie budgeten och stadsdelens viktiga näringslivsråd finns kvar och utvecklas. Det är en stor fördel att den organisation som nu sjösätts inte finansieras via projektanslag utan är en långsiktig organisationsförändring som ska hålla över tid. Att få fler Stockholmare i arbete är en av de allra viktigaste frågorna både i dagsläget och inför framtiden.

_________________________

§285 Val av vårdgivare för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-21

(D nr - /07)

ÄRENDET

Stockholms läns landsting har beslutat att kommunen ska välja vårdgivare för läkarinsatser i särskilt boende. Upphandling är genomförd under år 2007. Utifrån en specifik kravspecifikation har ett antal vårdgivare anmält intresse för ett eller flera objekt. De som fått auktorisation kan sedan väljas av stadsdelarna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

_____________________

§286 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2007 enligt beslut i Kommunfullmäktige

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-22.

(D nr 504–544/07)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndernas områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Uppföljningen ska göras med hjälp av fastställda mallar som är lika för alla verksamheter av samma slag oavsett i vems regi de bedrivs.

Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen som sammanställer dem i en rapport till Kommunfullmäktige vartannat år.

Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter samt vilka angelägna förbättringsområden som finns. När det gäller de verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med utgör uppföljningen en avtalsuppföljning.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), med instämmande av ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framlade ett gemensamt förslag från fp+m, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext, och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Abdo Goriya yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från fp+m.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.

 2. Nämnden anför därutöver

Kommunfullmäktiges beslut att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelens områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt fastställda mallar är mycket bra. Det ger förutsättningar för en likvärdig bedömning över hela staden.

Den redogörelse som nu presenteras för nämnden visar på tydliga förbättringsområden både inom kommunal och enskild verksamhet och vi emotser de åtgärdsplaner som ska anmälas till nämnden i januari.

Det framkommer i ärendet att det idag inte finns någon tydlig struktur för hur stadsdelsnämnden kontinuerligt ska få avrapportering av synpunkter och klagomål något som snarast bör åtgärdas. Det bör utredas om detta ska ske i samband med att nämnden föreläggs förslag till ledningssystem i januari eller som ett eget ärende vid samma möte.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya och ledamöterna, Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut”.

___________________

§287 Uppföljning av åtgärdsplan med anledning av inspektörsrapport.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-15

(D nr - /07)

ÄRENDET

Under 2005 genomfördes en granskning av äldreomsorgen av en av stadens äldreomsorgsinspektörer. Utifrån hennes rapport presenterade förvaltningen en åtgärdsplan för nämnden i juni 2006. Planen följdes upp i ärende till nämnden under hösten 2006. Vid stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2007 gavs förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ny uppföljning av åtgärdsplanen. Förvaltningen har genomfört uppföljningarna under hösten och resultatet redovisas i föreliggande tjänsteutlåtande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

___________________

§288 Förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv. Solhem 5, Spånga

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-11-22.

(D nr 303-127/06)

ÄRENDET

Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände i tjänsteutlåtande

2006-04-26 stadsdelsnämndens begäran om stimulansbidrag med 0,6 mnkr för beställarstöd och projektering av en gruppbostad med särskilt stöd för funktionshindrade i kv. Solhem 5 i Spånga. Förvaltningen har under våren tillsammans med byggherren JM gjort en projektering som innefattar 6 fullvärdiga lägenheter med en gemensamhetsdel och jourrum för personal.

Gruppbostaden kommer att integreras i ett nytt bostadshus som skall innehålla 37 bostadsrättslägenheter. Byggnationen pågår och inflyttning beräknas till våren 2008.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för 6 funktionshindrade personer i kv. Solhem 5 i Spånga.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen ekonomiutskott om genomförandebeslut av förhyrningen till en bruttohyra på ca 575 tkr per år.

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag om 1,8 mkr för nytillkomna lägenheter i gruppbostad och med 0,5 mkr i startbidrag.

 

___________________

§290 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-11-08.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

_____________________

§291 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råds sammanträde 2007-11-01.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§292 Allmänna inkomna offentliga handlingar i november 2007

Förelåg förteckning 2007-12-06

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i november 2007.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§293 Månadsrapport november 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-12-05.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en rapport. Månadsrapporten för november redovisar bokförda kostnader och intäkter tom november månad.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

___________________

§294 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2007-11-27.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§295 Kurser och konferenser

Inga denna gång

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §295)

_____________________